ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި.

މުޅި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަލިބުނީ ޝިފާޢު އަށް

މުޅިމުބާރާތުގެ ހުރިހާގޮތަކުން އެއްވަނައަށް ހޮވުނު ޝިފާޢު އަށް ޝަރަފްވެރިމެހްމާން އިނާމް ދެއްވަނީ – ފޮޓޯ : ލަންދޫއިންފޯ

ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ( ރަމަޟާން ޤުރުއާން މުބާރާތް 1433 ) ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި، އިނާމުގެ ދިނުމުގެ ޖަލްސާ މިއަދު އެސްކޫލްގައި ބާއްވާއިފިއެވެ.

ހެނދުނު 10:00 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރިމެހްމާނަކީ ލަންދޫކަންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަސަން އެވެ. މިޖަލްސާގައި އޭނާ ވަހަކަދެއްކެވިއެވެ. އޭނާގެ ވާހަކައިގާ ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ބާރުއަޅުއްވާ ކުދިންނަށާއި، ބެލެނިވެރިންނަށް ނަސޭހަތްދެއްވާ ވާހަކަ ފުޅުދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ހިތުުގެ ކާނާއަކީ ކީރިތި ޤުުރުއާން ހަދައިފިކަމުގައިވާނަމަ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ކާމިޔާބާއި ދަރުމަ ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ.

މިޖަލްސާގައި ލަންދޫސްކޫލްގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނާއި، ބައެއް ޓީޗަރުންނާއި، ސްޓާފުން އަދި ގިނަޢަދަދެއްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި، ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މިމުބާރާތަށް ވަނީ ލަންދުސްކޫލުންނާއި، ލަންދޫކައުންސިލް އިދާރާއިން ގިނައަދެއްގެ އިނާމާއި، ވައުޗަރ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓްވަނީ ލަންދޫއިންފޯއަށް ލިބިފައެވެ. އެޝީޓް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

–          ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ގޮފި

–          ކެޓެގަރީ 01 ( ޕްރީސްކޫލް )

1 ވަނަ ޙަސަން ޒަޔާން / ނާސަރީ / އައްސޭރި / 91

2 ވަނަ އައިމިނަތު މިންހާ / އެލް.ކޭ.ޖީ / ސޯސަންގެ / 87.5

3 ވަނަ މުޙަންމަދު އަނޫފް ޢަލީ / އެލް.ކޭ.ޖީ / ހިޔާވަހި / 84.5

–          ކެޓެގަރީ 02 ( ގުރޭޑް 1 2 3 )

1 ވަނަ މުޙަންމަދު ލާމިއު / ގުރޭޑް 3 / ޗާންދަނީގެ / 91

2 ވަނަ މަރިޔަމް އީނާޝް / ގުރޭޑް 2 / ހިޔާވަހި / 88.5

3 ވަނަ މުޙަންމަދު ސިމާނު / ގުރޭޑް 3 / ނިރު / 87.5

–          ކެޓެގަރީ 03 ( ގުރޭޑް 4 5 )

1 ވަނަ އަޙްމަދު ޝިފާއު / ގުރޭޑް 5 / ހިތްފަސޭހަގެ / 98

2 ވަނަ ޢަބްދުﷲ މުސްލިމް / ގުރޭޑް 5 / ނޫރަންގެ / 95

3 ވަނަ ޝިފްލާ މުޙަންމަދު / ގުރޭޑް 4 / މޫންލައިޓް / 94.5

–          ކެޓެގަރީ 04 ( ގުރޭޑް 6 7 )

1 ވަނަ މަރިޔަމް މިހާޝާ / ގުރޭޑް 7 / ސޯސަންގެ / 97

2 ވަނަ އިސްމާޢީލް ސަމްހޫދު / ގުރޭޑް 7 / އަނގޮޅިމަތީގެ / 89

–          ކެޓެގަރީ 05 ( ގުރޭޑް 8 9 10 )

1 ވަނަ މަރިޔަމް ޝަފީޤާ / ގުރޭޑް 10 / ކާމީނީވިލާ / 84

2 ވަނަ އައިމިނަތު އަޝްފާ / ގުރޭޑް 08 / އުފާ / 79.5

–          ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ގޮފިން ހުރިހާ ކެޓެގަރީއަކުން

1 ވަނަ އަޙްމަދު ޝިފާއު / ގުރޭޑް 5 / ހިތްފަސޭހަގެ / 98

2 ވަނަ މަރިޔަމް މިހާޝާ / ގުރޭޑް 7 / ސޯސަންގެ / 97

3 ވަނަ ޢަބްދުﷲ މުސްލިމް / ގުރޭޑް 5 / ނޫރަންގެ / 95

–          ނުބަލައި ކިޔުމުގެ ގޮފި

–          ކެޓެގަރީ 01 ( ޕްރީ ސްކޫލް )

3 ވަނަ މުޙަންމަދު އަބާން އަޙްމަދު / އެލްކޭޖީ / އަސްރަފީގެ / 69

–          ކެޓެގަރީ 02 ( ގުރޭޑް 1 2 3 )

1 ވަނަ މަރިޔަމް އީނާޝް / ގުރޭޑް 2 / ހިޔާވަހި / 80

2 ވަނަ މުޙަންމަދު މައިޝަން / ގުރޭޑް 2 / އިތާ / 78

3 ވަނަ ނަބާހަތު އާދަމް / ގުރޭޑް 2 /ގުލްއަލާމާގެ / 75

–          ކެޓެގަރީ 03 ( ގުރޭޑް 4 5 )

1 ވަނަ އަޙްމަދު ޝިފާއު / ގުރޭޑް 5 / ހިތްފަސޭހަގެ / 88

2 ވަނަ ޝިފްލާ މުޙަންމަދު / ގުރޭޑް 4 / މޫންލައިޓް / 76

3 ވަނަ ޢަބްދުﷲ މުސްލިމް / ގުރޭޑް 5 / ނޫރަންގެ / 61

–          ކެޓެގަރީ 04 ( ގުރޭޑް 6 7 )

2 ވަނަ މަރިޔަމް މިހާޝާ / ގުރޭޑް 7 / ސޯސަންގެ / 79

3 ވަނަ އިސްމާޢީލް ސަމްހޫދު / ގުރޭޑް 7 / އަނގޮޅިމަތީގެ / 77

–          ކެޓެގަރީ 05 ( ގުރޭޑް 8 9 10 )

އެއްވެސް ވަނައެއް ހޮވޭވަރަށް މާކްސް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

–          ނުބަލައި ކިޔުމުގެ ގޮފިން ހުރިހާ ކެޓެގަރީއެއް އެއްކޮން

1 ވަނަ އަޙްމަދު ޝިފާއު / ގުރޭޑް 5 / ހިތްފަސޭހަގެ / 88

2 ވަނަ މަރިޔަމް އީނާޝް / ގުރޭޑް 2 / ހިޔާވަހި / 80

3 ވަނަ މަރިޔަމް މިހާޝާ / ގުރޭޑް 7 / ސޯސަންގެ / 79

–          މުޅި މުބާރާތުން ހުރިހާކެޓެގަރީއަކުން

1 ވަނަ އަޙްމަދު ޝިފާއު / ހިތްފަސޭހަގެ / ގުރޭޑް 5 / 93

2 ވަނަ މަރިޔަމް މިހާޝާ

3 ޝިފްލާ މުޙަންމަދު

–          މުބާރާތުން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ދަރިވަރުން.

އަޙްމަދު ޝިފާޢު

މަރިޔަމް މިހާޝާ

ޝިފްލާ މުޙައްމަދު

މަރިޔަމް އީނާޝް

އިސްމާޢީލް ސަމްހޫދު

މުޙައްމަދު މައިސަން

ޢަބުދުﷲ މުސްލިމް

މުޙައްމަދު އަނޫފު ޢަލީ

މުޙައްމަދު އަބާން

މަރިޔަމް ނޫރައިން

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ.އައިޝަތު ޝިހާމް ލަންދުއަށް ވަޑައިގެންފި.

ނ.ލަންދޫ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ލަންދޫގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
ރޮއިޓާސް
ރޮއިޓާސް

ފްޓޯކޮޅެއް ގިނަކޮށްލިނަމަ ،،،،،،………………

wpDiscuz