މެދުމިނަށް ކުރާ ތާއީދު: އެމްޑީޕީން ބޭއްވި އެންމެ ފޯރި ކުޑަ މުޒާހަރާ

އެމްޑީޕީގެ “އެންމެ އިސްލީޑަރު” އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރި ވެވަޑައިގެންނެވި އެ މުޒާހަރާ އަށް މީހުން އަންނަމުން ދިޔައީ މީގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާތަކަށް މީހުން އަންނަހާ އަވަހަށް، އެހާ ގިނަ އަދަދަކަށް ނޫނެވެ. ހަވީރު 4 ޖެހިއިރު ފަށަން އޮތް މުޒާހަރާ، ފެށެން 15 ވަރަކަށް މިނެޓަށް ވީ އިރު ވެސް ހިތްފަސޭހަ މައިދާނަށް މީހުން އެއްވެ، ތޮއް ޖެހެމުން ދިޔަ ތަނެއް ނުފެނުނެވެ.

މުޒާހަރާ ފެށުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑާ ސެކްރެޓަރީ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަވަމުން ގެންދެވީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ ބައެއް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ވާހަކަ އާއި އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ.

“ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެހާ ބޮޑަށް ބޮނޑިވެވަޑައިނުގެން ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ތިއްބަވާ!” މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް އިރުޝާދު ދެއްވަމުން އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުޑައިރުކޮޅަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައިދާނަށް އެބަ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގެ އެނައުންސްމެންޓެއް ވެސް އިވެމުން ދިޔަ އެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަޑައިގަތުމާ އެކު ހިތްފަސޭހަ މައިދާނަށް އެއްވި މީހުންގެ އަދަދު އެތައް ތަނަކުން އިތުރުވެގެން ދިޔަ އެވެ.

ނިސްބަތުން މީހުން މަދު މުޒާހަރާ، ތައާރަފް ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދެވި އިބުރާހިމް ރަޝީދުގެ އިތުރުން އެ މުޒާހަރާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ހަމަ އެކަނި ބޭފުޅަކަށްވީ ރައީސް ނަޝީދެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ބޭއްވި އެ މުޒާހަރާގައި އެމްޑީޕީގެ ހައިބަތު ހުރި ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ގިނަ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެޑައިގެންފައި ނުވިޔަސް، ރައީސް ނަޝީދު މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމާ އެންމެ ބޮޑަށް ދެކޮޅު ހެއްދެވި، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތޮފާ ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު އަރިހުގައި ހުންނެވި އެވެ.

ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބުދުﷲ އާއި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ އާއި އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ޗެއާޕާސަން އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކާއި ހެންވޭރު ދެކުނު، ހާމިދު އަބްދުލްޣަފޫރާއި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަމީރު، އަދި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ފަދަ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި އެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން މާރިއާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު މައިޒާން އަލިމަނިކާއި މާލޭ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރު އަދި މިހާރު ވެސް އެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

މަގޫދޫގައި ބަށިކޯޓެއް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ނ.މަގޫދޫގައި ބަށިކޯޓެއް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް، މަގޫދޫ ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މި ބަށިކޯޓް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz