އެމްޑީޕީން މަޖިލީހުގެ އުސޫލަށް ތަބާވަންޖެހޭނެ- ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޙާމް

އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ އޮންނަ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެޖޯރިޓީއަށް އިޙްތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޙާމް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވީޓީވީގައި ވާހަކަދަށްކަވަމުން އިލްހާމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ދޫކުރަށްވާ ސަރުކާރާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔާނެކަމަށެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަދަށްކަވަމުން އިލްޙާމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ބައެއްފަރާތްތަކުންވަނީ ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑަތި ކަންތަށްތަކެއް ކޮއްފައިކަމަށާ،އެހެންކަމުން އެފަރާތްތަށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޑީޕީގަ ނުތިބެ،އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް އެހެންޕާޓީތަކާ މިއަދު ގުޅެންޖެހޭކަމަށް އިލްޙާމް ވިދާޅުވި. އިލްހާމް މިމޭރުމުން ވާހަކަދަށްކަވާފައި ވާއިރު މީގެ ދުވަސްކޮޅެއްކުރިންވަނީ އެމްޑީޕީ ދޫކުރަށްވާ އެޕާޓީގެ         އިސްސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ބައެއްފަރާތްތަކުން ފެޔަށްޖެހިފައެވެ. އަދި ދާދިއަވަހަށް ބައެއްފަރާތްތަކުން އެޕާޓީ ދޫކޮށް އިތުރު ޕާޓިތަކަށް ދާނެކަމުގެ އަޑުތަކެއްވެސްވަނީ މީޑިޔާގަ ފެތުރެންފަށާފަ ވާކަން ފާހަގަކޮއްލަންޖެހެއެވެ.

 

ލިޔުނީ: އިރުފާނު ( އިރޭ )

އިރުފާނަކީ އެކިދާއިރާގެ ޚަބަރު ހޫނުކޮށް ގެނެސްދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހިވާގިކަމާއެކު ކެރިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ނޫސް ރިޕޯރޓަރެކެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

އިލްހާމް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކޮށްފި.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަޙުމަދު ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަން އަށް މިރޭ ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar