Tag Archives: ކޯޕަރޭޓިވްލަރނިންގ

ކޯޕަރޭޓިވް ލަރނިންގ

ކޯޕަރޭޓިވް ލަރނިންގ

Share ·         ފެށުން: ޙަމްދާއި ޝުކުރުހުރީ ގަދަކީރިވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. އެއަށްފަހު ޞަލަވާތާއި، ސަލާމްގެ ވަސްމީރު ގުލްދަސްތާތަކުން ވެދުންކުރަނީ ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށެވެ. އަދި މިޞަލަވާތުގައި އިތުރުއެކަލޭގެ އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ. މިއީ ސެންޓަރފޮރ އޯޕަން ލަރނިން އިން ހިންގާ “ދިވެހި ޑިޕޮލޮމާއިން ޓީޗިން” (2012) ކޯހުގައި ކިޔަވާ މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާ ކަރިކިއުލަމް ސްޓަޑީޒް (CST101) އިން ޙަވާލުކުރެވުނު ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް