ކުއްޅަވައް މިލްކްޝޭކް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް – ރެސިޕީ

ބޭނުންވާތަކެތި:

1  ސްކޫޕް އައިސް ކްރީމް

1  މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކި ކިރު

1/2  ޖޯޑު މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު

1  ތަށި އައިސް ފެން

1  ކުއްޅަވައް ( ތޮއްޓާއި އޮށް ވަކިކުރުމަށްފަހު ފުށްގަނޑު އެކަނި )

3  އައިސް ކިއުބް

 * ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފެން، ހަކުރު، ކުއްޅަވައް ފުށްގަނޑު، ހިކި ކިރު، އެއްކޮށް ބްލެންޑަރެއްގެ ތެރެއަށްއަޅާ މިކްސްކޮށްލުމުން މިހުރީ ކުއްޅައް މިލްކް ޝޭކް ތައްޔާރުވެފައެވެ. މިބުއިން ސަރވް ކުރުމުގައި ޤާނިޝް ކޮށްލުމަށް ކުޑަކުއްޅަވަކެއް ( ޅަކުއްޅަވަކެއް ) ތަށީގެ ތުންފަތަށް ޖަހާލައިފައި ބޭންދުމުން ނަލަވާނެއެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ކެފޭޑި ލައިވް އިން މުޅިންއަލަށް ޑިޝްއެއް އަނެއްކާވެސް ތަޢާރަފްކޮށްފި.

ނ.ލަންދޫގައި ހިންގަމުންދާ ކެފޭއެއް ކަމުގައިވާ “ކެފޭޑިލައިވް” އިން އަނެއްކާވެސް މުޅިންއަލަށް ޑިޝްއެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ކެފޭޑިލައިވްގައި ލޯންޗްކުރި ޚާއްޞަ …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar