ސެމްސަންގ ނޯޓް 8 ގެ ސްޓޮކް ވޯލްޕޭޕަރ ވަރަށްސަޅި – ޑައުންލޯޑްކޮށްލަމާ.

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތި އެގެނީ ސެމްސަންގ ގެ ސްމާޓްފޯންތަކަކީ އަދި މިހާތަނަށް އެފޯނުތަކަކަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަބައެއްގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤުބޫލްކަމެއް ލިބިފައިވާ ފޯނުތައްކަމެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސެމްސަންގެ އެންމެފަހުގެ ފޯންތަކުގެ ވޯލްޕޭޕަރގެ ޑިޒައިންއާއި، ރީތިކަން އެއީ ހަމަ ލާމަސީލް ނަމޫނާއެކެވެ. އެއީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހިތްގައިމު ކަމާއެކު ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ފޯނަށް ނާޅާ ދޫކޮށްނުލާހާ ރީތި ވޯލްޕޭޕަރ ތަކެކެވެ.

އެފަދަ ފަރާތަކަށް ( ސެމްސަންގ ފޯނުތައް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ) މިއޮތީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ. ސެމްސަންގނޯޓް 8 ގެ ވޯލްޕޭޕަރ ނެޓުން މިހާރު ހިލޭ ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. ފޯނުގެ އެޕެއަރެންސް ބަދަލުކޮށްލުމަށް އަވަހަށް ނޯޓް 8 ގެ ވޯލްޕޭޕަރ ޑައުންލޯޑްކޮށްލާށެވެ. ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯނަށް އިންސްޓޯލް ކޮށްލައްވާށެވެ.

ނޯޓް 8 ގެ ވޯލްޕޭޕަރ ޑައުންލޯޑް ކޮށްލުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ކްލިކް ކޮށްލާށެވެ.

Samsung Galaxy Note 8 Stock Wallpapers | Download

 

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar