މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އިން ޔުނިސެފް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާ ގުޅިގެން 1412 ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިންގެ ކޯލްސެންޓަރަކާއި އަހަން ކެމްޕެއިންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތައް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު “1412” އަށް ކޯލް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކޮށް، މިފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރުމަށް “އަހަން” ކެމްޕެއިންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، ޔުނިސެފް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން މިއަދު ވަނީ އިފްތިތާޙްކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު އިސްކަންދަރުކޮށީގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިޚިދުމަތްތައް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ އާއި ޔުނިސެފްގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ފޯރ ސައުތު އޭޝިއާ މިސް ޖީން ގޯފްއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދާއި ޔުނިސެފްގެ ކަންޓްރީ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް ޓު ދަ މޯލްޑިވްސް ޑރ. އެލިސް އަކުންގާ ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ޔުނިސެފް އަދި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ވަނީ މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޖެންޑަރ

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން “ގޭތެރޭއިން ނުވަތަ ގެއިންބޭރުގަވެސް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ކުޑަކުއްޖަކު ތަހައްމަލުކުރަމުންދާކަން އެނގޭނަމަ ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، މިޚިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ލަސްނުކޮށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް” މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާގެ 680 މައްސަލަ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، “އަނިޔާ ލިބޭ ކުއްޖާއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ދަރިފުޅެއް، ކޮއްކޮއެއް، ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ ކުއްޖެއްކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް، އެކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެވެސް ޒިންމާއެއް” ކަމުގައި މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިން 1412އަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ޤާއިމްކުރުމަށާއި، މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެން ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި މި ކޯލް ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުމަށާއި އަހަން މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައްޔާރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި ޔުނިސެފްއިން ލިބުނު އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިން 1412 އަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ އެކި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދީ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތައް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ނޮވެމްބަރ 2009 ގައި ހިލޭގުޅޭގޮތަށް ސަރުކާރުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނަންބަރެކެވެ. “އަހަން” ކެމްޕެއިން އަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އަނިޔާއިން ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީން އިފްތިތާޙްކޮށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކެމްޕެއިނެކެވެ.

އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން އަހަން މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

މާރޗް މަހު 217 މައްސަލައެއް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި.

މާރިޗު 2018ގައި ޖުމުލަ 217 މައްސަލައެއް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައެވެ. އެމިނިސްޓްރީއިން ވަނީ …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz