4 ގަޑިއިރު ކުރިން

 • 4 ގަޑިއިރު ކުރިން

  މޫނުގެ ހަންގަނޑު ރީތިކޮށްބެހެއްޓުމަށް ހިތިފަތް ވަރެއްނެތް

  މޫނުގެ ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ތަފާތުވައްތަރުތަކުގެ ކްރީމްތައް އުނގުޅުމާއި، ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކަށް ބަދަލުގެނައުންފަދަ ކަންކަމަކީ މިއަދު ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން ކުރެވެމުންދާ ކަންކަމެވެ. މިފަދަ ކްރީމްތަކުން ވަގުތީ ހައްލެއް ލިބުނު ކަމުގައިވިޔަސް ހިތިފަތުގެ ފަރުވާއިން ލިއްބައިދޭ ފަދަ ދާއިމީ ޙައްލެއް އެފަދަ އާޓިފިޝަލް ކްރީމްތަކަކުން ނުލިބެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރަށް ހަންގަޑާ ނުގުޅޭ ކްރީމެއް ނުވަތަ އޮންއިންޓްމެންޓެއް ބޭނުންކުރެވިއްޖެނަމަ ދާއިމަށް ޙައްލުނުވާފަދަ ގެއްލުންތަކެއްވެސް ހަންގަނޑަށް ލިބިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން …

  އިތުރަށް »

1 ދުވަސް ކުރިން

 • 1 ދުވަސް ކުރިން

  މުޅިނ.އަތޮޅު ފަޙްރުވެރިކޮށްދިން ނާދިޙް ޢަބުދުލް ޙަމީދު

  ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު ޤައުމީ މިޑިޔާ ޕީއެސްއެމްއިން މުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި “އެންމެއަލިގަދަ ތަރި ޖޫނިއަރ” ޤުރުއާން މުބާރާތް ވެގެން ދިޔައީ ނ. އަތޮޅަށް ވަރަށް ހާއްޞަ މުބާރާތަކަށެވެ. މި މުބާރާތުގައި ނ.އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވި 3 ދަރިވަރަކު ގަދަ 10 ގައި ހިމެނި މުޅި މުބާރާތުގެ ފަޚްރުވެރި 1 ވަނަ އާއި 2 ވަނަ މީގެ ތެރެއިން ދެދަރިވަރަކު ޙާސިލްކުރުމުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން މުޅި މުބާރާތުގެ ފަޚްރުވެރި 1 ވަނަ …

  އިތުރަށް »

2 ހަފްތާ ކުރިން

 • 2 ހަފްތާ ކުރިން

  ކުއްޅަވައް މިލްކްޝޭކް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް – ރެސިޕީ

  ބޭނުންވާތަކެތި: 1  ސްކޫޕް އައިސް ކްރީމް 1  މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކި ކިރު 1/2  ޖޯޑު މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 1  ތަށި އައިސް ފެން 1  ކުއްޅަވައް ( ތޮއްޓާއި އޮށް ވަކިކުރުމަށްފަހު ފުށްގަނޑު އެކަނި ) 3  އައިސް ކިއުބް  * ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް: ފެން، ހަކުރު، ކުއްޅަވައް ފުށްގަނޑު، ހިކި ކިރު، އެއްކޮށް ބްލެންޑަރެއްގެ ތެރެއަށްއަޅާ މިކްސްކޮށްލުމުން މިހުރީ ކުއްޅައް މިލްކް ޝޭކް ތައްޔާރުވެފައެވެ. …

  އިތުރަށް »
 • 2 ހަފްތާ ކުރިން

  ލަންދޫ ފަޙްރުވެރިކޮށްދޭ ރޫމް ބޯއީ

  ރިސޯރޓް ލައިފަކީ މިއަދު ލަންދޫގެ ގިނަ ޒުވާނުން ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ގެންދާ އެއްދާއިރާއެވެ. އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި މިދާޢިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ލަންދޫގެ ޒުވާނުންނަކީ ހަމަ އެކަނި ލޯންޗު ޝެކްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރިބައެއް ނަމަވެސް މިއަދު އެކަން މިވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މިއަދު ރިސޯރޓް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންނަކީ ރިސޯރޓްގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ހުނަރުވެރި ކަމަށް ޤާބިލް ޒުވާނުންތަކެއްކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. ރިސޯރޓްތަކުގައި މަސައްކަތް …

  އިތުރަށް »
 • 2 ހަފްތާ ކުރިން

  އެންމެ 2 ދުވަހުން 5 ޕައުންޑް ލުއިކޮށްލާ އަވަސް ޑައިޓެއް!

  ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް އިތުރުވަމުން ދަނީ އެއްވެސް ބަލާލުމެއް ނެތި މީރުހާ އެއްޗެއް ވަކިގޮތެއް ނުބަލާ ކެއުމުގެ ސަބަބުން ކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ.  އޭގެ ތެރޭގައި ފޮނިއެއްޗިއްސާއި، ތެލުގެ ބާވަތްތަކާއި، ސަރުބީ ހިމެނޭ ބާވަތްތައް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ ކާނާތަކާ ބެހޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުލިބެއެވެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އާޚިރުނަތީޖާ ފެނިގެންދަނީ ގިނަމީހުންނަށް ވަރަށް ގޯސްކޮށްނެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން …

  އިތުރަށް »

3 ހަފްތާ ކުރިން

 • 3 ހަފްތާ ކުރިން

  ރެސިޕީ: ކުއްޅަވައްފަނި

  ކުއްޅަވައް ފަންޏަކީ ރޯދަމަހަށް ވަރަށް ޚާއްޞަފަންޏެކެވެ. މުޅިދުވަހު ރޯދައަށް ހުރެފައި ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ކުށްޅަވައް ފަނި ތައްޓެއް ބޯލުމަކީ ކަރުހިއްކުން ފިލައި މުޅި ހަށިގަނޑު ފިނިކޮށްލައިދީ ގޭސްސްޓްރިކުން މީހާ ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެދުވަހެއްގައިވެސް ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ކުއްޅަވައް ފަނި ތައްޓެއްގެ އަޖުމަ ބައްލަވާލައްވާށެވެ. ބޭނުންވާތަކެތި: 2 ކުއްޅަވައް (ތޮށި މަށައި ކޮށާފައި) ފެން ރަހަލާވަރަށް ހަކުރު ޗިސްކޮށްފައި ހުރި ގަޑުފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ކުއްޅަވައް، ފެން، ހަކުރު، އަދިފުނޑުކޮށްފައިހުރި …

  އިތުރަށް »

1 މަސް ކުރިން

 • 1 މަސް ކުރިން

  ތުއްތުކުދިންގެ ޝީނީ އާންޓީ

  ތުއްތުކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމަކީ ބުރަބޮޑު މަސައްކަތަކަށް ވެފައި ، އެމަސައްކަތުގައި ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ އިތުރުން މުޖުތަމައުގެ އިތުބާރާއި ލޯބި ހޯދުމަކީ ކުޑަކަމެއް ނޫނެވެ. ނ.ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖަށް ކިޔަވައި ދެއްވާ ނ.ލަންދޫ އަމާޒް އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ޝީނީޒް (ޝީނީ އާންޓީ) ވަނީ ތުއްތު ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުން ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި އަދި މުޖުތަމަޢުގެ އިޚްތިރާމާއި ލޯބި ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.  14 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް …

  އިތުރަށް »
 • 1 މަސް ކުރިން

  ލަންދޫގައިވެސް ހަލުވިކަމާއިއެކު ރޯގާފެތުރެނީ

  މިހާރު މުޅި ރާއްޖޭގައިކަހަލަ ގޮތަކަށް ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެ ރޯގާ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު ލަންދޫގައިވެސް ފެތުރެމުން އެބަދެއެވެ. ލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާގޮތުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ވިއްސަކަށްވުރެ ގިނަމީހުން ރޯގާޖެހިގެން އެމަރުކަޒަށް ފަރުވާހޯދަމުން ދާއިރު މީގެ ތެރެއިން ބައެއްފަރާތްތަކަށް އެޑްމިޑްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ޖެހިފައިވެއެވެ. މިހާރު ލަންދޫގައި ފެތުރެމުންދާ ރޯގާގައި ގަދައަށް ހުންއައިސް މުޅިގައިގައި ރިއްސުމުގެ އިތުރުން ހޮޑުލެވި ، ބޮޑުކަމުދެވި ވަރަށް އަވަހަށް ހަށިގަނޑުގެ ވަރުދެރަވެގެން ދެއެވެ. އަދި ހުންއައިސްފިނަމަ …

  އިތުރަށް »

4 މަސްކުރިން

 • 4 މަސްކުރިން

  ލަންދޫގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅުންހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

  ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީޙުގައި މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަކުޅުންތެރިޔާ ނ.ލަންދޫ ރޮއިޓާސް އަލްފާޟިލްޔޫސުފް ޢަބުދުއްރަޙީމް (ޔޫއްޓޭ) ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންހުއްޓާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ހަޔާތުގައިމިހާތަނަށް ނިންމަން ޖެހުނު އެންމެ ހިތްދަތިނިންމުން ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގައި މިފަހަކަށް އައިސް ހޯދާފައިވާ ހުރިހާކާމިޔާބީއެއްގެ އެންމެއިސް މޭސްތިރިއެއްގެ ގޮތުގައި ލަންދޫގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ޤަބޫލްކުރާ ޔޫއްޓޭ ބުނިގޮތުގައި ފުޓްބޯޅަކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމަންޖެހުމަކީ މިހާތަނަށް އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ނިންމަން އެންމެ އުދަގޫވި ނިންމުމެވެ. “އަސްލު މިފަހަކަށް އައިސް އުޅެމުންމިދަނީ …

  އިތުރަށް »

5 މަސްކުރިން

 • 5 މަސްކުރިން

  ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި މީޑިޔާގެ އަސަރު ކުރަނީ ކޮންބަޔަކަށް؟

  އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެމުން މިދާ ދުނިޔެ މިހާރު ކުޑަކުޑަ ތަނަކަށް ވެއްޖެއޭ ބުނުމަކުން އެއްވެސް މީހަކު ހައިރާނެއް ނުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އެހެނީ ކޮންމެ ދިމާއަކުން ވެސް އެތަނެއްގައި ހިނގަމުންދާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޚަބަރުތައް އެންމެ ތާޒާކަންމަތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދެއެވެ. މިއީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ލިބުނު ނުހަނު ބޮޑު ފަސޭހައެކަން ޔަޤީނެވެ. ހަމައެއާއެކު ޓެކްނޮލަޖީގެ ޒަރީއާއިން މިއަދު ނުކުރެވޭ ކަމެއް ހަމަ ނެތޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. ދުނިޔެ ތަރައްޤީވަމުން …

  އިތުރަށް »

6 މަސްކުރިން

 • 6 މަސްކުރިން

  މުޅިލަންދޫ ފަޙްރުވެރިވާ ފޮޓޯގްރާފަރ

  ފުރަތަމަ ސްމާޓްފޯނެއް އަތުޖެހުނު ހިސާބުން 2013 އިން ފެށިގެން ފޮޓޯގްރަފީގެ ތެރެއަށް ވަދެވުނު ނ.ލަންދޫ ފުޅޮއި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިލްހާމް މިއަދު އެންމެން ދަންނަ ނަމުންނަމަ “ޔެރީ” އަކީ އެޒުވާނަކަށް ޓަކައިމުޅި ލަންދޫވެސް ފަޙްރުވެރިވާފަދަ ޒުވާން ފޮޓޯގްރާފަރެކެވެ. މިކަމަށް މިހާ ޝަޢުޤުވެރިވީ ކީއްވެ ؟؟؟ ޔެރީ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ފޮޓޯ ނެގުމަށް އޭނާއެންމެ ފުރަތަމަ ޝަޢުޤުވެރިވީ ރަށުގައި ފޮޓޯނެގުމަށް ކުޅަދާނަ ހުނަރުވެރިން ނެތުމާއި އެކު ރަށުގެ ރީތިމަންޒަރުތަކާއި ތަންތަނާއި އަދި …

  އިތުރަށް »

7 މަސްކުރިން

 • 7 މަސްކުރިން

  ބަނޑު ހިކޭނަމަ އަދި ބޮޑުކަމުދާން އުނދަގޫވާނަމަ މިއޮތީ ދާއިމީ ފަސޭހަ ޙައްލެއް!

  ބައެއް މީހުންނަކީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބަނޑު ހިކިފައި ބޮޑުކަމުދާން އުނދަގޫވެ އެކަމުގައި ދަތިތަކެއް ތަޙައްމަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ މީހުންނެވެ. މިކަން ދިމާވަނީ ހަމައެކަނީ ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް އެކަންޏެއްނޫނެވެ. އެންމެ ތުއްތު ކުދިންގެ ޢުމުރުން ފެށިގެން ޒުވާނުންނާއި، ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށްވެސް މިކަން ދިމާވެއެވެ. ބަނޑުހިކޭނަމަ އަދި ޤަވާޢިދުން ބޮޑުކަމު ނުދެވޭނަމަ ގިނަމީހުން ޑޮކްޓްރީ ބޭސް ބޭނުންކުރެއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ސަނާމުކި ފަތް ކައްކައިގެން ނިދަން އޮށޯތުމުގެ ކުރިން އޭގެ ފެންބޮއެ …

  އިތުރަށް »
 • 7 މަސްކުރިން

  އެންމެ 3 ދުވަހުންވެސް ހިކިދާނެ! ބޭނުންވަނީ ކުޑަހިތްވަރެއް.

  ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން އިތުރުވެ ގައިގައި މަސްޖަހާ މީހާގެ އިސްކޮޅާ ބަރުދަނާ އަދި ބަނޑުގެ ފަލަމިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މައްޗަށް ދިއުމުން ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުކުރަނީ ދެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރިއަސް ނުހިކޭނެކަމަށެވެ. އަދި ހިކެއް މަސައްކަތްކުރާނެހާ ހިތްވަރެއްވެސް އެމީހުންގެ ނުހުރެއެވެ. މިފަދަ މީހުންނަށް މިއޮތީ ރަގަޅު ރެސިޕީއެކެވެ. އެންމެ ތިންދުވަހުންވެސް ހަށިގަނޑު ލުއިކޮށްލެވިދާނެއެވެ. 3 ދުވަސްތެރޭގައި ހަށިގަނޑުން ބޮޑުބައެއް ލުއިކޮށްލަން ނުވަތަ ހިކެން ބޭނުންނަމަ ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ތިންދުވަސްވަންދެން …

  އިތުރަށް »
 • 7 މަސްކުރިން

  ހައްވަދައިތަގެ ހިތްވަރުން ހިތްވަރު ލިބިގަންނަމާ

  ކުއްލިއަކަށް އިނާމްތައް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އިޢުލާންކުރަން ހުރި ދަރިވަރުގެ އަޑާއި ، ރާގު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ފުރިބާރުވެފައިވާ މާލަމުގައި ތިބި އެންމެހާ ބޭފުޅުން ވަކިކާމިޔާބެއް ހާސިލްކުރެއްވި ފަރާތެއްގެ ޝަރަފުގައިކޮޅަށް ތެދުވެ ތަރުޙީބުގެ އަތްތިލަބަޑިން މުޅިމާލަން ގުގުމާލަ ދިނުމަށް އިޢުލާން ކުރެއްވިއްޖެއެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކުނުހަނު ޖޯޝާފޯރީގައި އެހެނަސް މުޅިންތަފާތުގޮތަކަށް ވަރަށް ހާއްޞަނަމެއް އިޢުލާން ކުރެވިއްޖެއެވެ. ހާއްޞަ ފަރާތުގެނަން އިޢުލާންކުރެވުމާއި އެކު ޖަލްސާކުރާމާލަމުގައި ތިބި ކުދިބޮޑު އެންމެން ކޮޅަށް ތެދުވެ މުޅިމާލަން ތަރުހީބުގެ އަތްތިލަބަޑީގެ …

  އިތުރަށް »

8 މަސްކުރިން

 • 8 މަސްކުރިން

  ވަރުގަދަ އަޒުމާ ގަދަ ހިތްވަރުން އެންމެ އުހަށް

  ލަންދޫގެ ތާރީޙްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާސްޓަރ ޑިގުރީ ހާސިލްކުރި އަންހެން ޒުވާނާއަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފި ނަމަ ފަހަރެއްގައި ގިނަބަޔަކަށް އެއީ ކާކުކަން ނޭނގި ހިގައިދާނެއެވެ. އެހެނީ މިއަދު ލަންދޫއަކީވެސް ނިސްބަތުން ތަޢުލީމަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވެފައި ތަފާތު ދާޢިރާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔަވަމުންދާ ލަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އެތަށް އެތަށް ދަރިންނެއް ހިމެނިގެންދާތީއެވެ. ނ.ލަންދޫ ދޯދި އަލްފާޟިލްމުހައްމަދު ހުސެއިން ފުޅަށާއި ،  އަލްފާޟިލާ ހަސީނާ މުހައްމަދަށް ލިބިފައިވާ 4 …

  އިތުރަށް »

9 މަސްކުރިން

 • 9 މަސްކުރިން

  އެންމެ މަގުބޫލް ސޯޝިއަލް މީޑިޔާ އަކީ..

  ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ފަރުހާން – ގްރޭޑް 9 ހިތްހަމަޖެހުމާއިއެކު އެއްވެސް ނުފޫޒެއް މެދުވެރިނުވެ، ދުނިޔޭގައި އުޅެން ލޯބިނުކުރާނީ ކާކުތޯއެވެ. އެއްވެސް މައްސަލައެށް ނުޖެހި ތިމާގެ އަގުވެއްޓުމުން ސަލާމަތްވާން ލޯބިނުކުރާނީ ކާކުތޯއެވެ. އާންމުކޮށް މިފަދަ ނުފޫޒުތަކާއި މައްސަލަތަކާއި ތިމާގެ އަގު މުޖުތަމައިން ވެއްޓެން މެދުވެރިވަނީ ސޯޝިއަލް މީޑިޔާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް، ސޯޝިއަލް މީޑިޔާތަކުންވެސް އިންސްޓަގްރާމް އަކީ މިފަދަ ނުބައި މައްސަލަތަކަށް މަގުފަހިކޮއްދޭ ވަޞީލަތެއް ނޫންކަމީ އަޅުގަނޑުގެ ލޮލުންދެކި އަތުން ހިފައިފައިވާ …

  އިތުރަށް »
 • 9 މަސްކުރިން

  ލަންދޫގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން ޤުރްއާނަށް ހޭލައްވާލަދިން އުސްތާޒު…..

  މިއަދު ނ.ލަންދޫގައި މިވަނީ ޤުރްއާން ކިޔަވަން މޮޅު އެތައް ކުދިންނެއް އުފެދިފައެވެ. ޤުރްއާނުގެ ރޮނގުން ލަންދޫއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭނެ ޤާބިލް، ހުނަރުވެރި އެތައް ކުދިންނެއް މިވަނީ އުފެދެން ފަށާފައެވެ. މިއަދު ޖަލްސާއެއްގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކުދިންތައް ތިބެނީ ކިޔުގައެވެ. މިއަދު ލަންދޫ ފަޒާ މިވަނީ އެމާތް ފޮތުގެ މީރުވަހުން އެއްވަސްކުރުވާފައެވެ. އަދި ލަންދޫ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭފަދަ އާރޯކަމެއް މިވަނީ މިދާއިރާއަށް ގެނެސްދީފައެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން މިހެންތޯއެވެ؟ ކުރިން ޖަލްސާއެއްގައި ކިޔަވަން ތިބެނީ …

  އިތުރަށް »

10 މަސްކުރިން

 • 10 މަސްކުރިން

  ހިކެން ބޭނުމިއްޔާ މިބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ހިމަނާލާ

  މާމުތާއި ހޫނުފެން ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގައި މާމުތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. މާމުތް ވެފައިވަނީ ބަރުދަން ލުއި ކުރުމުގައި ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ ބާވަތަކަށެވެ. އެގޮތުން ހޫނު ފެންތައްޓަކަށް މާމުތް ސަމްސަލަކާއި ލުނބޯ ހުތް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި ހުސްބަނޑާހުރެ އެފެންތަށި ބޯލާށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށްދެއެވެ. އަދި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ފެންނަން ފަށައެވެ. ކެރެޓް ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ވިސްނުން …

  އިތުރަށް »

11 މަސްކުރިން

 • 11 މަސްކުރިން

  އަނގައިންދުވާ ނުބައިވަސް ދާއިމީގޮތެއްގައި ކަނޑާލެވިދާނެގޮތެއް.

  އަނގައިން ނުބައިވަސް ދުވުމަކީ ވަރަށް ގިނަމީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑުމައްސަލައެކެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހާއަށާއި، އެހެންމީހުންނަށްވެސް އުނދަގޫވަމުންދާ ހައްލުކުރަން އުނދަގޫކަމެކެވެ. މިއީ މިކަމަށް ޑޮކްޓަރީ އެތައް ބޭހެއްވެސް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކަމެއްވެސް މެއެވެ. އަނގައިން ނުބައިވަސް ދުވަނީ ބައިވަރު ސަބަބުތާކާއި ހެދިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވަސްގަދަ ކާއެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމުންނާއި، ސިގަރޭޓް ބުއިމާއި، އަންގަތެރެ ހިކުމާއި، ސިއްހީ މައްސަލައެއް ދިމާވުމާއި، ހިރުގަޑު މައްސަލަ އަދި ސައިނެސް ކަހަލަ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވުމުންނެވެ. މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަގައިން ނުބައިވަސް ދުވަނީ …

  އިތުރަށް »

12 މަސްކުރިން

 • 12 މަސްކުރިން

  ޖެހިލުންކުޑަ އައްޔަ

  މަސައްކަތުގެ ދާޢިރާގައި ގޮންޖެހުން ގިނަ ދުވަސްވަރެއްގައި އަދި އަމުދުން ލަންދޫކަހަލަ ކުޑަ އާބާދީއެއް އޮތް ރަށެއްގައިގައި ފުދޭވަރެއްގެ ރަނގަޅު އިންވެސްޓަމަންޓަކާއި އެކު އެލުމިނިޔަމް ދޮރާއި ދޮރުފަތް ޖަހާ އަދި ހަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ނ.ލަންދޫ އާހިޔާ އަލްފާޟިލް އަލީ ދާއޫދު (އައްޔަ) ފެށި ފެށުން ގިނަބަޔަކު ފާހަގަ ކުރަނީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އައްޔަ ކުރަންފެށި ޖެހިލުންކުޑަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ގާތްގަޑަކަށް ފަސް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓް މަންޓަކުން މުޅިން އަލަށް އައްޔަ …

  އިތުރަށް »