ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޚާއްޞަ “ހޮލިޑޭ” ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފި

ސްކޫލް ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ކުދިންގެ އުމުރުފުރާއާ ގުޅޭގޮތުން ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ އެކި ދާއިރާތަކުން ކުދިންގެ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ “ހޮލިޑޭ” ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ހިންގައިފިއެވެ.

ފިޔަވަތި މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކެޑޭޓް ކޯއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ސްކިލްސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޭމްޕު”އާއި އެޑްވޮކޭޓިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް)އާ ގުޅިގެން ހިންގި އާޓް ޕްރޮގްރާމް ހިމެނެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ލީޑަރޝިޕް އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން ހިންގި “ކޫލް ކޭމްޕު”އާއި އާކްގެ ފަރާތުން ހިންގި ފެތުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ސެންޗޫރިއަން ޕލކގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކުރި މަސް ދަތުރުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ މަރުކަޒުގެ ކުދިންނަށް ބަގީޗާ ހެއްދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކެއް އިންތިޒާމުކޮށްފައިވެއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ބައިވެރިވި މި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ގައެވެ.

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މި ވަގުތު ޖުމްލަ 138 ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، މި ކުދިންގެ ތެރެއިން 12 އަހަރުން ދަށުގެ 87 ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ފިޔަވަތި މަރުކަޒުގައެވެ. އަދި 12 އަހަރުން މަތީގެ 51 ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ މަރުކަޒުގައެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގގެ 9ވަނަ އަދި 10ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމައިލައިފި

ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ދޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ކުރިއަށް ގެންދާ ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz