ވިޔަފާރި

ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ޚަބަރުތަކާ ރިޕޯޓްތައް

ދެޖިންސްގެ ހުރިހާ ޢުމުރެއްގެ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ އަންނައުނު – ބުލޫފްލެއަރ

އަންހެން،ފިރިހެން ތުއްތު ކުދިންނާއި ބޮޑެތި ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން އަންނައުނު ފިހާރައެއް އަތްފޯރާ ފަށުގައި ވަރަށް ޚާއްޞާ ހެޔޮ އަގުތަކެއްގައި ލިބެން ހުރިކަން އެނގިލައްވާތޯއެވެ. ނ.މަނަދޫ ގައި ހުންނަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިރުން ބޯޅަދަނޑުކައިރީގައި ހުރި ” ބުލޫފްލެއަރ” މިފިހާރައަކީ އެންމެފަހުގެ ފެޝަންތަކުގެ އެކިވައްތަރުގެ ހެދުންކޮޅުތައް މާލެއިންވެސް ނުލިބޭހާ ހެޔޮއަގުގައި ލިބެންހުރި މުޅިން އާ ފިހާރައެކެވެ. ބުލޫފްލެއަރ ފިހާރައިން މައުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް މުޅިން އާ …

އިތުރަށް »

ދިރާގުން ގެސްޓްހައުސް ޓީވީ ތައާރަފްކޮށްފި!

ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ޓީވީ ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ގެސްޓްހައުސް ޓީވީ ޕެކޭޖްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު 3 ޕެކޭޖެއް ހިމެނެއެވެ.  ދިރާގުން ވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވީ “ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސް 2017” ގައި ގެސްޓްހައުސް ޓީވީގެ ހިދުމަތުގެ ޑެމޯ އެއްދައްކާ ގެސްޓްހައުސް ޓީވީ ތައާރަފް ކުރަން އުޅޭކަން އިއުލާން ކޮށްފައިއެވެ. ދިރާގުންބުނީ، ރާއްޖޭގައި އެކުންފުނީގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ނެޓްވޯކް …

އިތުރަށް »

ހިލޭ ގުޅައި ދިނުމާއި 3 މަހުގެ ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާއެކު ދިރާގުން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރާއްޖޭގައި ގެތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އިންޓަނެޓް އެންމެ ހަލުވިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެކުންފުނިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ހަލުވި އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް އެކުންފުނީގެ ފައިބަރ ޓު ދަ ހޯމްގެ 100 އެމްބީޕީއެސް ޕެކޭޖުންލިބޭނެއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން31  ޑިސެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް ދެމިގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ފައިބަރ ކަނެކްޝަނާއި އޭޑީއެސްއެލް ގުޅައިދިނުން މުޅިން ހިލެއެވެ. ހިލޭ ގުޅައި …

އިތުރަށް »

ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ދިރާގުން ކުރިއަށްގެންދާ ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުން މިއަހަރު 22 ކުދިން ގްރެޖްއޭޓްވެއްޖެ.

ޒުވާނުން މަސައްކަތުގެ ވެއްޓަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި ފަންނީ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ދިރާގުގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން އެކުންފުނިން ހިންގާ ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ 9 ވަނަ ބުރުގައި ހޮވުނު ކުދިންނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ އިތުރުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަސްވެނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފއެވެ. މިދަސްވެނިމުގައި ފާއިތުވި އަހަރު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވި 22 ކުދިންގެ ދަސްވެނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ އިތުރުން މިއަހަރު އަލަށް އެޕްރެންޓިސް ކަމަށް ހޮވުނު …

އިތުރަށް »

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ހަމައެކަނި ކުޅިވަރުގެ ފެސްޓިވަލް ދިރާގުން މިއަހަރުވެސް ބާއްވައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ ދިރާގުގެ ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް އިއްޔެ ހަވީރު  ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ދިރާގު ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އެންމެ ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވާ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ހަމައެކަނި ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް އެވެ. މިއަހަރުގެ ދިރާގު ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި 300 ކުދިން ބައިވެރިވި އެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ …

އިތުރަށް »

ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 24 ގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ދުވުމުގެ އިވެންޓްކަމުގައިވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް 24 ނޮވެމްބަރު 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާނެކަން ދިރާގުން އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. 5 އަކާއި 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ދެ ކެޓަގަރީއަކުން ދުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޭސް މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. 07 ވަނަ އަހަރުގައި ދިރާގުން ތައާރަފްކުރި ރޯޑް ރޭސް ޖެހިޖެހިގެން ބާއްވާ …

އިތުރަށް »

ދިރާގު ޓީވީއިން ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް!

ދިރާގު ޓީވީއިން ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިޕްރޮމޯޝަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ވަރަށް ހާއްސަ އިވެންޓެއްގައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން އިފްތިތާހް ކުރެއްވީ ދިރާގު ޑިރެކްޓަރ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަހްމަދު މައުމޫން އާއި ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ސޮނީ ޕިކްޗާރސް ނެޓްވޯކް ގެ ޑިރެކްޓަރ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސުޝިލް ސިންގް އަދި އެވެ. ދިރާގު ޓީވީގެ މި ޕްރޮމޯޝަން ހުޅުވާލައިފައިވަނީ ދިރާގު …

އިތުރަށް »

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މަނަދޫންނާއި، ވެލިދޫން ދޭން ފަށައިފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އެމިނިސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ނ. މަނަދޫއާއި ވެލިދޫން ދޭންފަށައިފިއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މަނަދޫއާއި ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ލިބޭނެކަމަށެވެ. މަނަދޫއާއި ވެލިދޫން ލިބޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ނަން ފާސްކުރުމާއި، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، އިމްޕޯޓު ހުއްދަ ހޯދުމާއި އެސްއެމްއީ ރަޖިސްޓްރީކުރުން ހިމެނޭކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި މި ހިދުމަތްތައް ދެމުން ގެންދާނީ …

އިތުރަށް »

ދިރާގުޕޭ – ފަސޭހަކަމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ އެކިކަންކަމަށް ފައިސާދެއްކޭނެ ފަދަ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓެއް

ދިރާގުން މިއަދު ދިރާގު ޕޭގެ ނަމުގައި ކޭޝްލެސް ނުވަތަ ޖީބުގައި ފައިސާ ނުގެންގުޅެ ވިޔަފާރީގެ އެކި މުއާމަލާތް ހިންގޭ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ނިއަރ ފީލްޑް ކޮމިނިކޭޝަން (އެން.އެފް.ސީ) ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެ މޯބައިލް ފޯނަކުންވެސް ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާދެއްކޭނެގޮތާއި ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ފައިސާ ނެގޭނެގޮތަށް ތައާރަފްކުރި މިހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކާމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކީ ބާޒާރުކުރުމާއި ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ހިންގޭނެއެވެ. ދިރާގު ޕޭ ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް މިއަދު …

އިތުރަށް »

ދިރާގު ބްރޭންޑް އެމްބެސަޑަރަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއް ވަނަ ފްލައިބޯޑަރު އިބްރާހިމް ހުސެއިން (އިއްބަޑޭ)

ދިރާގުން މިއަދު ވިލިމާލޭގައި ބޭއްވި ޔޫތްފެސްޓުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ފްލައިބޯޑަރު އިބްރާހިމް ހުސެއިން (އިއްބަޑޭ) ދިރާގުގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސަޑަރަކަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިއްބަޑޭ އަކީ ރާއްޖޭގައި ފްލައިބޯޑިން ކުރިއަރުވަން ގިނަ މަސަތްކަތް ތަކެއް ކޮށް އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތް ތަކުގައި ވެސް ވާދަކުރަމުން އަންނަ އެތްލީޓެކެވެ. އިއްބަޑޭ ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަ ކޮށް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ރަންވަނަތަކެއް ހޯދައިދީފައިއެވެ. އެގޮތުން އިއްބަޑޭގެ ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާ އިރު، މިދިޔަ އަހަރު …

އިތުރަށް »

ކަސްޓަމަރ ބޭނުންގޮތަކަށް މޯބައިލް ޕްލޭނެއް އިހުތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު – ހަމައެކަނި ދިރާގުން.

ކަސްޓަމަރ އަމިއްލައަށް ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ( ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭގޮތަށް ) މޯބައިލް ޑާޓާ، މިނެޓް އަދި އެސްއެމްއެސް އެކުލެވޭ މޯބައިލް ޕްލޭނެއް އިހުތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާ ޚިދުމަތެއް ދިރާގުން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. ‘ދިރާގު ޔޫތު ފެސްޓް 2017’ގެ ނަމުގައި މިއަދު ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ކުޅިވަރު އިވެންޓުގެ ތެރެއިން މުޅިން އަލަށް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތަކީ “މަމެން”ގެ ނަމުގައި ތައާރަފްކުރި ހިދުމަތެކެވެ. ދިރާގުން ބުނީ، އެ ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންގެ …

އިތުރަށް »

އަންޑަރ ސެވަންޓީން ވޯލްޑްކަޕް “ދިރާގުޓީވީ” އިން.

އިންޑިއާގައި މާދަމާ ފަށާ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މެޗުތައް “ދިރާގު ޓީވީ” އިން ވަގުތުން ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފިއެވެ. ދިރާގު ޓީވީން ވޯލްޑްކަޕް މެޗްތަށް ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސޮނީ ޓެން ޓޫ އެޗްޑީ ޗެނަލް އާއި ސޮނީ އީއެސްޕީއެން އެޗްޑީ އިން ނެވެ. މާދަމާ ފަށާ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބަރާތް މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްގެންދާއިރު ދިރާގު ޓީވީން …

އިތުރަށް »

ހިލޭ މޫދު ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތަ؟ ދިރާގުން އެފުރުސަތު ދެނީ

މޫދުކުޅިވަރުތަކެއްގައި ހިލޭ ބައިވެރިވާން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟ ދިރާގުން މިވަނީ އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަދީފައެވެ. އެއީ ދިރާގު ޔޫތްފެސްޓް 2017 ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް އެޑިޝަން އިންނެވެ. މި އިވެންޓް  7 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިލިމާލޭ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ބީޗުގައި ބޭއްވުމަށް ދިރާގުން މިހާރުވަނީ ނިންމާފައެވެ. ދިރާގުން ބުނީ މި ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ އެދުވަހު ހެނދުނު 10:00 އިން އިރުއޮއްސި 18:00 އަށް ކަމަށެވެ. މި ފެސްޓިވަލްގެ އެންމެ ހާއްސަ …

އިތުރަށް »

ޚިދުމަތުގައި ދިރާގު – ކާމިޔާބު 29 އަހަރު

1 އޮކްޓޯބަރ 1988 އަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ނުވަތަ ދިރާގު އުފެދުނު ދުވަހެވެ. އިއްޔެއަކީ ދިރާގަށް ފަހުރުވެރި 29 އަހަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ. ކުންފުނީގެ 29ވަނަ އުފަންދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްބާއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޯގްމެންޓަޑް …

އިތުރަށް »

ދިރާގުން ގެސްޓްހައުސް ޓީވީ ތަޢާރަފްކުރަނީ

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން “ގެސްޓްހައުސް ޓީވީ” ގެ ނަމުގައި ހިދުމަތެއް ތައާރަފުކުރުމަށް ދިރާގުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ “ދިރާގު ގެސްޓްހައުސްސަސް މޯލްޑިވްސް ކޮންފަރެންސް 2017” ގައި ދިރާގު “ގެސްޓްހައުސް ޓީވީ” ގެ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނެއް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ހިދުމަތަކީ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހާއްސަ ޓީވީ ހިދުމަތެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ގެޓަވޭ އިން އިންތިޒާމުކުރި ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން …

އިތުރަށް »

ދިރާގާއި ޔޫއެންޑީޕީ އާއި އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފައްދަނީ.

ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިރާގު އަދި އިކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ދިރާގުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެންޓަޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން ގޫގުލްގެ ޓެކްސްޓާ ގްލޯބަލްސް ގުޅިގެން ހިންގާ “ސްޓާޓަޕް ވީކެންޑް” ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބާއްވާ މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ނެވެ. ފުރަތަމަ ބައިގައި ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އުފައްދަން ނިންމާފައިވާއިރު …

އިތުރަށް »

އެމްޓީސީސީން ހައިސްޕީޑް ލޯންޗުގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުތަކަށް ފަށަނީ

ހައި ސްޕީޑް ލޯންޗުގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުތަކަށް ދޭން ފެށުމަށް އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފިއެވެ. އެކުންފުނިން މިކަން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައެވެ.  އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހީމް ޒިޔާތު ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތަކުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު، ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒްކޮށްގެންނާއި އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ހައި ސްޕީޑް ލޯންޗް ޚިދުމަތްދޭން ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާއި ދެމެދުގެ ދުއްވާ ޕްރިމިއަމް ފެރީތަކުގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށްވެސް އެމްޓީސީސީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް …

އިތުރަށް »

ދިރާގުން މި އަހަރުގެ ބޮޑު ޢީދުގައި ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕްލޭންތަކެއް އަދި ހިލޭ ވައިބާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް!

1438 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ ޢީދު  ދުވަހުގެ އުފަލާއި ގުޅިގެން ދިރާގުން ބޮޑު ޢީދު ޑޭޓާ ޕެކް ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. ތިރީގައި މި ވަނީ އިތުރު ޑޭޓާ ލިބިގެން ދާ ޕަވަރ ޑޭޓާ ޕްލޭންތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ކޮންމެ ޑޭޓާ ޕްލޭނެއް ނެންގެވިޔަސް ވައިބާ ބޭނުންކުރެއްވުމަށް 2GB ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބިގެން ދާނެއެވެ. މި ޑޭޓާ ޕްލޭންތަށް އެކްޓިވޭޓް …

އިތުރަށް »

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ އާބާދީ މަދު އެއް ރަށަށްވެސް!

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވ. އަތޮޅުގެ 3 ރަށެއްގައި މި ހިދުމަތް ގާއިމް ކޮށްފިއެވެ. ހިދުމަތް ފޯރުކުރެވުނު 3 ރަށަކީ ވ. ކެޔޮދޫ، ވ.ފުލިދޫ އަދި މީގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެންމެ އާބާދީ މަދު އެއް ރަށް ކަމުގައިވާ ވ. ތިނަދޫ ވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެން ދޭހަވާ ކަމަކީ ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑުން ފެށިގެން ކުދި …

އިތުރަށް »

ދިރާގު ޓީވީ އަށް މުހިއްމު ޗެނަލްތަކެއް އިތުރުކޮށްފި.

ގިނަ ބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ލިބެމުން އަންނަ ދިރާގު ޓީވީ އަށް އިތުރު ޗެނެލްތަކެއް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ދިރާގު ޓީވީއަށް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ އޭ ޕްލަސް އީ ގެ 5 ޗެނެލެކެވެ. މިއީ އޭޕްލަސްއީ ގެ ޗެނެލްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ދޫކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ތަފާތު އެކި ބައިތައް ހިމެނޭ ފަސް ޗެނަލެއް ‘އޭ ޕްލަސް އީ’ ނެޓްވޯކްސް ގެ ފަރާތުން “ދިރާގު ޓީވީ” އަށް މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ  މިއަދު ހަވީރު ދިރާގު ހެޑް …

އިތުރަށް »