ޓެކްނޮލޮޖީ

އަގުހެޔޮ، ރީތި ، މޮޅު ފޯނެއް ބޭނުންނަމަ ވަންޕްލަސް 5

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެތައް ބައިވަރު ފޯނުތަކެއް ބާޒާރަށް ނެރެމުންދާއިރު އެންމެ ރަގަޅު،އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ އަގުހެޔޮ ފޯނަކީ ކޮބައިކަން ބަލަން ގިނަބަޔަކު ބޭނުންވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. އަދި ފޯނެއް ގަންނަނަމަ މި ސިފަތަކަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބަލާނެއެވެ. މިހުރިހާ ސިފަތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ފޯނު މިހާރު މިވަނީ ލޯންޗް ކޮށްފައެވެ. ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޗައިނާގެ މޯބައިލް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ”ވަންޕްލަސް“ގެ އެންމެ ފަހުގެ ސްމާޓްފޯން ކަމަށްވާ ”ވަންޕްލަސް5“ މި މަހުގެ …

އިތުރަށް »

ގޫގުލް ކީބޯޑަށް ދިވެހި އިތުރު ކޮށްފި.

މިއީ ސްމާޓް ފޯނެއް ގެންގުޅޭ ކޮންމެމީހަކުވެސް އިންތިޒާރުކޮށްގެން ހުންނާނެ ވަގުތަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެހެނީ މޯބައިލް ފޯނުގައިވެސް ދިވެހި އަކުރުން ލިޔެލަން ބޭނުންވާ ކިތަންމެ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިއަދު އެބައުޅެއެވެ. އެންމެބޮޑަށް ދިވެހިން ލިޔަން ބޭނުންވާ ހާލަތަކީ ދިވެހިބަހުން ގޫގުލް ސަރޗް ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ވަގުތުއެވެ. އެނޫން ވަގުތު ތަކުގައިވެސް ދިވެހި އަކުރުން ޓައިޕްކޮށްލަން އޮންންނަނީ މަދުފަހަރެއްގައި ނޫނީ ބޭނުންވެފައެވެ. ދިވެހިން ޓައިޕް ކުރަންބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތުގައި މީގެ ކުރީގައި ބޭނުންކުރަންމިޖެހެނީ …

އިތުރަށް »

ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް ސަޅި ވެބްސައިޓެއް

އިސްލާމިކް ފައިންޑަރ ވެބްސައިޓަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަމާއި ގުޅިލާމެހިފައިވާ އެތަކެއް ދީނީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެއްތަނަކުން ލިބިގެންދާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ވެބްސައިޓެކެވެ. ނަމާދު ވަޤުތާއި އިސްލާމްދީނަށް ނިސްބަތްވާ މުހިންމު ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތާއި ދުޢާތަކާއި ޛިކުރުތައްވެސް ހިމެނޭ މި ވެބްސައިޓުގައި ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް މުހިންމު ފައިދާކުރަނިވި މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަޕްޑޭޓްވަމުން ދެއެވެ. އެގޮތުން ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުންހުރި އާރޓިކަލް ތަކާއި ރަމަޟާންމަހުގެ ކައުންޓު ޑައުންވެސް މި ވެބްސައިޓުން ފެނިގެންދާއިރު، މިސައިޓުގައި ޒަކާތަށް ޚާއްޞަ ކަލްކިއުލޭޓަރއެއްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. …

އިތުރަށް »

އޮންލައިންކޮށް ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ވެބްސައިޓެއް.

އޮންލައިންކޮށް ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ކިއު ފޯރ ޤުރްއާން ޑޮޓް ކޮމް އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާށެވެ. މި ވެބްސައިޓުގެ ޚާއްޞަކަމަކީ އެމީހަކު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކިޔަވާލަން ބޭނުންވާ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅިފައި ބޭންދޭތީވެއެވެ. މިސާލަކަށް  ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކިޔަވަން ބޭނުންވަނީ 10 އާޔަތް ނުވަތަ 5 އާޔަތްނަމަ އެކަންވެސް މި ވެބްސައިޓުން ޙައްލުކޮށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޤުރްއާނާއި ބެހޭ ތަފާތު އެކްޓިވިޓީތައްވެސް ކިއު ފޯރ ޤުރްއާން ޑޮޓް ކޮމް ގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. މީގެ …

އިތުރަށް »

ފާހަގަކޮށްލެވޭ “ސަޅި” އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް

2017 ވަނަ އަހަރު ދެބައިވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް އުފެއްދުމުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ވާދަކުރާ ސެމްސަންގ، ސޮނީ، އެޗް ޓީ ސީ، ވާވޭ އަދި އެސަސްއިން އެމީހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތައް ނެރުމަށް ވަނީ އަތުކުރިއޮޅާލައިފައެވެ. ބައެއް ފޯނުތައް ދައްކާލާފައިވާއިރު އަނެއްބައި ފޯނުތަކަށް ޕްރީ އޯޑާރ ނަގަމުންދާއިރު އެއްބަޔަކު މިހާރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯނު ފޯރުކޮށްދޭންފަށައިފިއެވެ.   ސެމްސަންގެ ގެލެކްސީ އެސް 8 / އެސް 8 ޕްލަސް ސެމްސަންގުން …

އިތުރަށް »

ސެމްސަންގް އެސް 8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް ދައްކާލައިފި

ގިނަބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔަ ގެލެކްސީ އެސް 8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް ދައްކާލައިފިއެވެ. މިއީ މަޝްހޫރު ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނި ސެމްސަންގުން އެކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުމެވެ. ރޭ ނިޔުޔޯކްގެ ލިންކަން ސެންޓާގައި ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ސެމްސަންގުންވަނީ މުޅިން ތަފާތު އައު ޑިޒައިނަކާއި އެކީ އެޕްރީލް 21 ގައި ބާޒާރަށް ނެރޭ އެސް 8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް ދައްކާލާފައެވެ. މިފަހަރު ސެމްސަންގުން ނެރޭ މިފޯނުގައި …

އިތުރަށް »

ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް 8 މާދަމާ ޔޫކޭ ގައި ދައްކާލަނީ

މިއަހަރުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ފޯން “ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް 8 އާއި އެސް 8 ޕްލަސް ” 29 މާރޗް 2017 ( މާދަމާ ) ޔޫކޭގައި ދައްކާލާނެކަމަށް ސެމްސަންގކުންފުނީގެ ފޯނުތަކާބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ފަތުރާ ބޮޑެތި ވެބްސައިޓްތަކުންބުނެފިއެވެ. މާދަމާ ލޯންޗްކުރާ މިފޯނުގައި ހިމެނޭ އެއް ފީޗަރއަކީ ޑުއަލް ކެމެރާއެއް ފޯނުގެ ފަހަތުގައި އިންނަ ކަމެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއްކަމެއް އަދި ނޭންގެއެވެ. ފޯނުގެ …

އިތުރަށް »

ޤުރުއާން ދަސްކުރުމަށާއި، އަޑުއަހާލުމަށް ވަރަށް ސަޅި ސައިޓެއް.

ޤުރުއާން އަޑުއެހެމަށާއި، ދަސްކުރުމަށާއި، އަދި ތިލާވަތު ކުރުމަށް ފަސޭހަ ރީތި ސައިޓްތައް މީގެ ކުރިންވެސް ލަންދޫއިންފޯއިންވާނީ ގެނެސްދެވިފައެވެ. މިފަހަރުވެސް މި ހިމަނާލަނީ މީގެ ވަރަށް ފައްކާ ސައިޓެކެވެ. read.quranexplorer.com އަކީ ލޯޑްކޮށްލުމަށް ވަރަށް ލުއި ސައިޓެކެވެ. ގިނަބަސްތަކަކުން ތަރުޖަމާ ހުރުމާއެކު ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޙާފިޒުންނާއި، ޤާރީންގެ އަޑުން ޤުރުއަން އަޑުއަހާލުމަށް ބޭނުންވާ ހިނދު މިއީ މިކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއް ސައިޓޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ. މިސައިޓްގައި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރަންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އާޔަތްތައް …

އިތުރަށް »

ގެލެކްސީ އެސް 7 ގެ ކެމެރާ ވާނުވާނޭންގި ހަލާކުވަނީ.

ސެމްސަންގ ކުންފުނިންނެރުނު އެމީހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފޯން ކަމުގައިވާ ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް 7 ގެ ކެމެރާ ވާނުވާނޭންގި ރެނދުލައި، ހަލާކުވަމުންދާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. އެސް 7 ގެ ކެމެރާއަށް މައްސަލަ ޖެހިގެން އެކަން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ މީހުން ބުނެފައިވަނީ ކެމެރާ ހަލާކުވާން ދިމާވާ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޭންގޭކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކެމެރާގެ ލެންސްގައި ފާޑެއްގެ ރޮނގުތަކެއް އެޅި ރެނދުލައި ހަލާކުވަމުންދާ ކަމުގައެވެ. އެކަމާގުޅިގެން ސެމްސަންގ …

އިތުރަށް »

ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއަކަށް ދިން ފޯނުން 13 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ފިހިއްޖެ.

ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއަކަށް އެކުވެރިއަކު ދިން ފޯނުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ކަނދުރާ ގެ ބޮޑުބައެއް އަޖައިބުކުރުވަނިވި ގޮތަކަށް ފިހިއްޖެއެވެ. މިޙާދިސާ ހިނގީ ފޯނު ޗާޖަށް ޖެހުމަށްފަހު ކުޑައިރު ކޮޅެއްވެސް ނުވަނީސް ޗާޖަށް ޖަހާފައި ބަހައްޓައިގެން ފޯނުން އެހެން މީހަކަށް ގުޅައިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދަނިކޮން ފޯނަށް ހޫނުވެ ފޯނުގައި ކުއްލިގޮތކަށް އަލިފާން ރޯވުމުންނެވެ. މިޚަބަރު ގެނެސްދީފައިވާ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނާގޮތުން ހާދިސާގައި އަލިފާން ރޯވިފޯނަކީ T-Mobile LG d500 …

އިތުރަށް »

ސައޫދީ ސަރުކާރުގެ ގިނަ ވެބްސައިޓް ތަކަކަށް ހެކަރުން ޙަމަލާދީފި.

ސައޫދީ ޢަރަބިޔާ ސަރުކާރުގެ ގިނަ ވެބްސައިޓްތަކަކަށް ހެކަރުން ހަމަލާދީފިކަމަށް ބޭރުގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ. ސައޫދީ ޕްރެސްއެޖެންސީ އާއި ޙަވާލާދީ އަލް ޢަރަބިޔާ ނިއުސްގައި ބުނެފައިވަނީ ސައޫދީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޓަރ ގެ ވެބްސައިޓް ތަކަކަށް ހެކަރުން ހަމަލާ ދީފައިވާކަމަށެވެ. މި ޙަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ސައޫދީން ބޭރުންކަމަށާއި އަދި މިހާރުވެސް އެފަދަ ހަމަލާތަކެއް ސައޫދީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ވެބްސައިޓްތަކަށް ދެމުންދާކަމަށް ސައޫދީގެ ނޭޝަނަލް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ސެންޓަރާ ޙަވާލާދީ އަރަބިޔާ  …

އިތުރަށް »

މޯބައިލް އޮޕަރޭޓަރުންގެ އެންމެ ކުރީގައި ޖިއޯ

އިންޑިއާގައި މުޅިން އަލަށް ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށި ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ރެލިއަންސް ޖިއޯ އެ ޤައުމުގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފިއެވެ. ޖިއޯ އިން ފެށި އާދަޔާއި ޚިލާފު ޕްރޮމޯޝަނާއި ގުޅިގެން 83 ދުވަސް ތެރޭގައި ވަނީ 5 ކްރޯޑަށްވުރެ ގިނަސިމްކާޑް ވިއްކާ އިންޑިއާގެ އެންމެ ކަސްޓަމަރުން ގިނަ ކުންފުނީގެ މަޤާމް ހޯދާފައެވެ. ރެލިއަންސް ޖިއޯއިން މި ހެދި ރެކޯޑަކީ އެމީހުންގެ ޚިދުމަތް ލޯންޗް ކުރިފަހުން ކޮންމެ މިނެޓަކަށް 1000 ކަސްޓަމަރުން …

އިތުރަށް »

ސްމާޓްފޯނަށް މައްސަލަ ނުޖެހި ގިނަދުވަހު ގެންގުޅެން ބޭނުންތަ؟

ޓެކްނޮލޮޖީގެ މިޒަމާނުގައި ސްމާޓްފޯނެއް ނުގެންގުޅޭ މީހަކުމަދުވާނެއެވެ. ހަމަ ނުހުނާނޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ޒުވާނުންވެސް އަދި ދޮށީޢުމުރުގެ މީހުންވެސް ސްމާޓްފޯނާނުލައި މިހާރުގެ މި ތަހުޒީބީ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ފޯނު ގިނަދުވަހު ހަލާކުނުވެ ނުވަތަ މައްސަލަ ނުޖެހި ގެންގުޅެވޭނީ ކޮންކޮން ކަންކަމަކަށް ސަމާލުކަންދީގެންތޯ މިއީ އެފަދަފަރާތްތަކުން ކުރަމުންއަންނަސުވާލެއްވެސް މެއެވެ. އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވާ މުހިއްމު މައުލޫމާތެކެވެ. ސަބަބަކީ ވަރަށް އަގުބޮޑުކޮށް ގަންނަ ފޯނުވެސް ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ …

އިތުރަށް »

ނޯޓް 7 ގެ ސޮފްޓްވެއަރ އެކުންފުނީގެ އެހެންފޯނުތަކަށް އަޅަން ސެމްސަންގ އިން ވިސްނަނީ.

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފޯނު އުފައްދާ ކުންފުނި ސެމްސަންގ އިން އުފެއްދި އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ނޯޓް 7 ގެ ބެޓްރީ މައްސަލަ ޖެހި އެފޯނު ބޭނުންކުރުން ދުނިޔޭގައި ހުއްޓާލައިފައިވާއިރު އެކުންފުނިން މިހާރުވަނީ އެކުންފުނީގެ ފޯނުތަކަށް މީހުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހޯދުމަށް އެހެންމަޅިއެއް ޖަހަން ވިސްނާފައެވެ. ސެމްސަންގ އިން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ވަރަށްފަހުގެ ދެ ފޯން ކަމުގައިވާ އެސް 7 އަށާއި، އެސް 7 އެޖްއަށް ނޯޓް 7 ގެ ސޮފްޓްވެއަރ …

އިތުރަށް »

އަލިފާން ނުހިފާ ފޮއްޓާއި، އަންގި ، ނޯޓް 7 ގެންގުޅޭ ފަރާތަކަށް ސެމްސަންގ އިން ފޮނުވަނީ

ނޯޓް 7 ގެ ފޯނުތަކުގެ ބެޓްރީ މައްސަލަ ޖެހި އެފޯނުތައް ގޮވަން ފެށުމާއެކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އެފޯނު ވިއްކުން ވަނީ ސެމްސަންގ ކުންފުނިން ހުއްޓައިލައިފައެވެ. އަދި ނޯޓް 7 ގަންނަން އޯޑަރ ކުރި ފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ފައިސާވެސް ރައްދު ކޮށްދީފައެވެ. މިހާރު ސެމްސަންގ ކުންފުނިން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތަކީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް އަދި މިހާތަނަށް ނުކުރާ ކަމެކެވެ. އެއީ އަލިފާން ނުހިފާ ވައްތަރުގެ ފޮއްޓާއި، އަންގި ، ނޯޓް 7 …

އިތުރަށް »

ވަރަށްސަޅި ފޯލްޑަރ ލޮކަރެއް – ވިންޑޯސް 10 ގައިވެސް ވޯކްކުރާނެ!

ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ހުންނަ މުހިންމު ފައިލްތަކާއި، ފޯލްޑަރ ތަކާއި، އަދި އެޕްސްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެހެންމީހުންނަށް ނުކުޅެވޭގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް މިއީ ވަރަށް ސަޅި ފޯލްޑަރ ލޮކަރެކެވެ. . “Anvi Folder Locker Free v1.2” ގައި ފައިލް ތަކާއި ފޯލްޑަރ ތައް އަދި އެޕްސް ތައް ހައިޑް ކޮށްލެވޭނެއެވެ. އަދި ހަމައެކަނި ކިޔޭގޮތަށް ނުވަތަ ހައިޑް ކޮށް ތަޅުލުމުގެ އިތުރުން އެ ފައިލް ކޮޕީ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމާއި، ފޮހެވެސް ނުލެވޭ ގޮތަށް …

އިތުރަށް »

އައިފޯން 7 ވެސް ގޮވަނީ – އެޕަލް ކުންފުނިވެސް ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް!

އެޕަލް ކުންފުނިން އަލަށް ނެރުނު އައިފޯނު 7 ގޮވަމުންދާ ކަމަށް ބޭރުގެ މަޝްހޫރު ޓްކްނޮލޮޖީ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރާއްޖޭގައި ވެސް ވިންކަންފެށި އައިފޯނު 7 އަދި 7 ޕްލަސް ގެވެސް މައްސަލަ ތަކެއް ފެންމަތިވަމުން ދާކަމަށާއި، އައިފޯން 7 ގެ ފޯނެއް އެއްކޮށް ގޮވައި، އަލިފާން ރޯވެފައިކަމަށް ރިޕޯޓްތައްބުނެއެވެ. މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއެއްގައި ފެންނަނީ އައިފޯނެއް ގޮވާފައި ވާތަނެވެ. އެފޯނު ވަނީ އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައެވެ. …

އިތުރަށް »

ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް8 އޭޕްރީލް 2017 ގައި ނެރެނީ

ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް 7 އަދި ނޯޓް 7 ނެރުނުތާ އަދި މާގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް 8 އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްގައި ނެރޭނެކަމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ  ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ބްލޮގްތަކުން ހާމާކޮށްފިއެވެ. ލީކްވެފައިވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އެސް8 ގެ ދެވައްތަރެއް ނެރޭނެއެވެ. އެއީ ޑްރީމް އާއި ޑްރީމް2 އެވެ. 5.2 އިންޗިއާއެކު ރިޒޮލޫޝަން ގައި 4ކޭ ޑިސްޕްލޭއެއް މިފޯނުތަކުގައި ހުންނާނެއެވެ. 6ޖީބީ ރޭމް ހިމެނޭ މި ފޯންތަކުގައި …

އިތުރަށް »

ގޫގުލްގެ މުޅިން އާ ސްމާޓް މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަން ” އެލޯ ” ނެރެފި.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަމީހުން މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރާ ގޫގުލްސަރޗް އާއި، ޖީމެއިލް ފަދަ މަޝްހޫރު އެޕްލިކޭޝަންތައް އުފައްދާފައިވާ ގޫގުލް ކުންފުނީގެ މުޅިން އާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ގޫލްގުލް ” އެލޯ ” އިއްޔެ ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ. އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހަކު ބޭނުންވާނެހާ ގިނަ ފީޗާރސް ތަކެއް ހިމނައިގެން އިއްޔެ މި ނެރުނު އެޕްލިކޭޝަނަކީ މޯބަލް މެސެޖިން ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. މިއީ ގޫގުލްއިން ލޯންޗްކުރި މިފަދަތިންވަނަ މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަން އެވެ. މީގެ ކުރިން ގޫގަލްއިން …

އިތުރަށް »

ސޭންޑިސްކް ކުންފުނިން 1 ޓީބީގެ އެސްޑީކާޑް އުފައްދައިފި.

މައިކްރޯއެސްޑީ ކާޑު ހެދުމަށް މަޝްހޫރު ކުންފުނި ކަމަށްވާ “ސޭންޑިސްކް” ކުންފުނިން އެއް ޓެރަބައިޓް (1 ޓީބީ)ގެ އެސްޑީއެކްސްސީ މެމޮރީ ކާޑެއް އުފައްދައިފިއެވެ. 1988 ގައި އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި އުފެދުނު މިކުންފުނިން މިހާބޮޑު ސްޓޯރޭޖެއް ހިފާ މެމޮރީ ކާޑެއް އުފެއްދީ ފަހުގެ ޓެކްނޯލޮޖީއާއި، ގުޅުވައިގެން އަލަށް ނެރޭ ކެމެރާތަކާއި، ފޯނުތަކުގައި ހިމެނޭ ކެމެރޭތަކުގައި ހައިރިޒޮލިޔުޝަން އެކުލެވިގެން ވުމާއެކު ނެގިގެންދާ ވީޑިއޯތަކާއި ފޮޓޯތަކުގެ ސައިޒް ބޮޑުވަމުން ދިއުމާގުޅިގެންކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީބުނެފައެވެ. މި މެމޮރީކާޑްގެ …

އިތުރަށް »