ޓެކްނޮލޮޖީ

60% ގެ ޑިސްކައުންޓާއެކު އައިފޯން އެކްސް ގެ ޚާއްޞަޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި.

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު ފޯނު ކަމަށްވާ އައިފޯން 10 ނުވަތަ އައިފޯން އެކްސް %60 ގެ ޑިސްކައުންޓާއެކު ވިއްކުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ޑުބާއީގައި ފަށައިފިއެވެ. އައިފޯންގެ މުޅިޙަޔާތުގައިވެސް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް އައިފޯން 10 ގަންނަންލިބޭނެ މިޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައިވަނީ ޑުބާއީގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްދެމުން އަންނަ މަޝްހޫރު މޯބައިލް އޮޕަރޭޓަރެއްކަމުގައިވާ “އިތިސޯލާތު ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ކޮމްޕެނީ” އިންނެވެ. އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އީމެއިލްތަކަށް މިހާރުވަނީ ނޮޓިފިކޭޝަނަކުން އެކަން އަންގާފައެވެ. އެކުންފުންޏާ …

އިތުރަށް »

އެޕަލް އައިފޯން 10 މާކެޓްގައި ފެއިލްވެ 2018 ގެމެދުތެރޭގައި ވިއްކުން ހުއްޓާލާނެ.

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލްކުރި އެއް އުފެއްދުމަކީ އެ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 10 އެކެވެ. މުޅިން އައު ސިފަތަކަކާއިއެކު އައިފޯން 10 ބާޒާރަށް ނެރެފައިވަނީ 2016 ނޮވެމްބަރު 3 ގައެވެ. އެއީ، އައިފޯން 8 އަދި އައިފޯން 8 ޕްލަސް ބާޒާރަށް ނެރުނުތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހެވެ. އެހެންނަމަވެސް އައިފޯންގެ ސޭލްސް މާކެޓްގައި ވަރަށްބޮޑަށްދަށްވެ …

އިތުރަށް »

އެސް 9 ގެ ފޮށީގެ ފޮޓޯ އާއިއެކު އިތުރު މައުލޫމާތު ލީކްވެއްޖެ.

އަންނަމަހު ލޯންޗް ކުރުމަށް ސެމްސަންގ ކުންފުނިން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ސްމާޓްފޯން އެސް 9 އާއި އެސް 9 ޕްލަސްގެ ފޮށީގެ ފޮޓޯއަކާއި އިތުރު ފީޗާރސް ތަކުގެ މައުލޫމާތު އަނެއްކާވެސް އިންޓަރނެޓްގައި ލީކްކޮށްލައިފިއެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާގޮތުގައި މިއީ ސެމްސަންގ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ ފޯން އިސްތިހާރު ކުރުމަށްޓަކައި އެމީހުން އަޑީގައި ތިބެގެން ކުރަމުން އަންނަކަމެކެވެ. މި ފޯނު ނޫނަސް މިފަދަ ވަރަށް ގިނަ ފޯނުތަކާބެހޭ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯން ނެރުމުގެ …

އިތުރަށް »

2017 ވަނައަހަރު ގެ ބެސްޓް 9 ފޮޓޯ އިންސްޓާގްރާމް އިން ބަލާލަން ބޭނުންތަ؟

އިންސްޓަގްރާމަށް ފޮޓޯ ލުމަކީ މީސް މީޑިއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޒުވާނުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އާދައެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ އިންސްޓާގްރާމްގެ ފޮލޮވަރސް އިތުރުކުރުމާއެކު ޕޯސްޓްކުރާ ފޮޓޯތަކަށް ގިނަ ލައިކް ހޯދުމެވެ. އެހެންކަމުން 2017 ވަނައަހަރު ނިމުނު އިރު އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބުނީ ކޮން ފޮޓޯތަކަކަށް ތޯ ބަލާލުމަށް ވަރަށް ގިނަކުދިން މިހާރު ތިބޭނީ ބޭނުންވެފައެވެ. އެކަން ވަރަށް ފަސޭހައިން ބެލޭނެ …

އިތުރަށް »

ގެލެކްސީ އޭ 8 އަދި އޭ 8 ޕްލަސް އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭއާއެކު ނެރެނީ.

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހު ފްލެގްޝިޕް ފޯނު އެސް8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް އާއެކު ތައާރަފްކުރި އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭ އެ ކުންފުނީގެ އޭ ސީރީސްގެ ފޯނުތަކުގައިވެސް ހިމަނައިފި ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ފޯނު ކުންފުނި ސެމްސަންގ އިން އެމީހުންގެ ރަސްމީވެބްސައިޓްގައި ރޭ ބުނެފައިވަނީ ގެލެކްސީ އޭ 8 އާއި ، އޭ 8 ޕްލަސް ވެސް އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭ އާއި އަދި ފްރޮންޓާއި ބެކްގައި ދެ …

އިތުރަށް »

މޯބައިލް ފޯނުގެ “ހެޑްސެޓް ޖެކް” ނުހިމަނާ ފުރަތަމަ ފޯނެއް އުފެއްދީ ކޮންބައެއް؟

އެޕަލް އައި ފޯނަކީ ފޯނުގެ ދުނިޔެއަށް ވަރަށް އާ ކަންތައްތަކެއް ގެނެސް ދިން ފޯނެކެވެ. އާ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަސޭހަތަކާއެކު 2 ޖަނެރޭޝަނެއްގެ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރެފައިވެއެވެ. 2 ޖީ އައި ފޯނާއި، 3 ޖީ އަދި 4 ޖީ އައި ފޯނުވެސް ބާޒާރަށްނެރެ، ވަރަށްގިނަ ބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވެއެވެ. މި އުފެއްދުން ތަކާއެކު އަދިވެސް ގެންދަނީ އެކުންފުނީގެ އާއީޖާދުތައް ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފްކުރަމުންނެވެ. ހަމައެއާއެކު ވާދަވެރި އެހެންކުންފުނިތަކުންވެސް ގެންދަނީ އެޕަލްއަށް ދޫނުކޮށް …

އިތުރަށް »

ވަންޕްލަސް 5 އަށްވެސް އޯރިއޯ ދޫކޮށްފި.

ވަންޕްލަސް 5 ގެ ފޯން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ގޫގުލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އޯއެސް އެންޑްރޮއިޑް 8.0 ގެ އޯރިއޯ ވަންޕްލަސް 5 އަށް ދޫކޮށްފިއެވެ. މިމަހުގެ 25 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން ވަންޕްލަސް 5 ގެ ފޯނުތަކަށް އޯރިއޯ ދޫކުރިނަމަވެސް ލިބޭނީ އޭގެ ބީޓާ ވާރޝަންކަމަށް ގޫގުލްއިން ބުނެއެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އޭގެ އަސްލު ވާރޝަން ލިބޭނެކަމަށްވެސް ބެލެވެއެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ގެ އާ އޮޕަރޭޓިންގ ސިސްޓަމް …

އިތުރަށް »

އައިފޯން 10 ގެ ސްކްރީނަށްވެސް ލައިން އަރަނީ!

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ކަމުގައިވާ އަދި އެމީހުންގެ އެންމެ ކޮލިޓީ ފޯނު “އައިފޯން 10 ” ގެ ސްކްރީނަށްވެސް ގްރީން ލައިނެއް އަރަމުންދާކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނަމުން އެބަދެއެވެ. ފަހުގެ އައިފޯން ގެންގުޅޭ ބައެއްމީހުންގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްތަކުން ޝެއަރ ކޮށްފައި ހުރި ފޮޓޯތަކަށް ބެލުމުން އެނގެނީ ސެމްސަން ކުންފުނީގެ އެސް 7 އެޖް އަށް އެރިގޮތަށް ފޯނުގެ ސްކްރީންގެ އެއްފަރާތަކަށް ގްރީން ކުލައިގެ ލައިނެއް ދިގަށް އަރާފައި …

އިތުރަށް »

ދުނިޔޭގެ ޗާޓްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ޕްލެނެޓްތަށްވެސް ގޫގުލް މެޕުން މިހާރު ބަލައިލެވޭނެ.

ދުނިޔޭގައި އެއްބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަމީހުން މިހާރުވެސް އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންއަން ގޫގުލް މެޕަށް ވަރަށްބޮޑު އަޕްޑޭޓެއް އިއްޔެ ގެނެސްފިއެވެ. ކުރިން ގޫގުލް މެޕް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމައެކަނި އަރތް ( އަހަރެމެން ދިރިއުޅޭ ) ޕްލެނެޓްގެ އެކިއެކި ހިސާބުތައް ބަލައި ލެވުނަސް ފަހުން މިގެނައި އަޕްޑޭޓްގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބިމުގެ ސަތަހަ އާއި ޖައްވުގެ އިތުރުން އެކިއެކި ޕްލެނެޓްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ. އަހަރެމެންގެ ސޯލަރ ސިސްޓަމްތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަނދާއި، އަދިވެސް …

އިތުރަށް »

އެންޑްރޮއިޑް އޯރިއޯ ، ވާވޭ މޭޓް 9 އަށް ދޫކޮށްފި.

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ދެވަނަ އަށް މިހާރު ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ވާވޭ ގެ ފޯންތަކަށް އެންޑްރޮއިޑް ގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަން އެންޑްރޮއިޑް އޯރިއޯ ބީޓާ ޓެސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފިއެވެ. ގޫގުލްގެ ފޯންތަކަށް ފުރަތަމަ އޯރިއޯ ދޫކުރިނަމަވެސް މިހާރު ޓެސްޓިންގެ މަރުޙަލާގައި އެހެން ފޯނުތަކަށްވެސް އޯރިއޯގެ އަޕްޑޭޓްސް ދެމުންދާއިރު ވާވޭ މޭޓް 9 ގައި އޯރިއޯ ޓެސްޓްކުރުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމާފައިވަނީ ލިމިޓް އަދަދަކަށެވެ. އެގޮތުން އެމީހުން ނިންމާފައިވަނީ ފުރަތަމަ 250 ޔޫސަރއަށް އޯރިއޯ ބީޓާގެ …

އިތުރަށް »

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވާލަން ވަރަށް ފަސޭހަ، ސާފު ފޯން އެޕްލިކޭޝަނެއް.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފޯނުން ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވައި ހެޔޮދަރުމައާއި ޘަވާބު ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަޚުންނާއި އުޚުތުން ވަރަށް ގިނައެވެ. އެގޮތުން މިއީވެސް ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޤުރްއާން ކިޔަވާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ޙިއްސާކޮށްލާ ވަރަށް ހިތްގައިމު އެކަމަށް އެކަށޭނަ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ. އެންމެ ގިނަ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ މިފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ތަޖުވީދުގެ ފާހަގަތައް ފެންނަން ނުހުރުމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މައްދުގެ ނިޝާންތަކެވެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ދަމަންވާ ތަންތަނަށް ނުދަމަ …

އިތުރަށް »

ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ބައެއް ފީޗަރސް ތަކާއި އެކު ފޮޓޯއެއް ލީކްކޮށްލައިފި.

މިފަހަކަށް އައިސް ގިނަބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ވާވޭ ކުންފުނިން މިއަހަރު ތެރޭގައި ތަޢާރަފްކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ 3 ފޯނުގެ ތެރެއިން ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ޕްރޯ ވާޝަންގެ ފޮޓޯއެއް ލީކް ކޮށްލައިފިއެވެ. އަދި އެފޮޓޯއާއި އެކު އެފޯނުގެ ބައެއް ސިފަތައް ކަމަށްބުނާ ވާހަކަ ތަކެއްވެސް ވަނީ ލީކް ވެފައެވެ. ސްމާޓް ފޯނުގެ ވިޔަފާރީގައި ކުންފުނިތައް ވާދަކުރަމުން ދާއިރު ވާވޭކުންފުނިން މިއަހަރުވަނީ  ވާވޭ މޭޓް 10، ވާވޭ މޭޓް 10 …

އިތުރަށް »

ފަތިހު ހޭލަން ބޭނުންތަ ؟ މިއޮތީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ފޯން އެޕްލިކޭޝަނެއް.

ބިޒީ ޝެޑިއުލެއްގައި އުޅެމުންދާ މީހުންނަށް ރޭގަނޑު ނިދޭއިރު ހުންނަނީ ބާރަ ނުވަތަ އެކެއް ޖަހާފައެވެ. ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ދަންވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަތިސް ވަޤުތު ހޭލަން ބޭނުންވެގެން ފޯނު އެލާރމް ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށްވެސް ގިނަ ބައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގަދަ ނިދީގައި އޮވެ ފޯނު އެލާރމްވާން ފެށުމުން ފޯނުގައި އަތްޖެހޭ ގޮތަކުންވެސް ފޯނުގެ އެލާރމް ކެނޑިގެން ދެއެވެ. ހާސް ނުވާށެވެ. މިއޮތީ އެކަމުގެ ޙައްލެވެ. އެކަމަށް ޚާއްޞަ ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން …

އިތުރަށް »

ރެކޯޑް ޢަދަދަކަށް ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަށް ޕްރީއޯޑަރ ކޮށްފި.

ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަށް  5 ދުވަސް ތެރޭގައި ޕްރީއޯޑަރ ކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު ރެކޯޑް ޢަދަދަކަށް އަރައިފިއެވެ. މިފަދަ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ސައިޓެއްކަމުގައިވާ އެންޑްރޮއިޑްއެންޑްމީ ގައި ބުނެފައިވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 650 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ޕްރީއޯޑަރ ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަށް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ސެމްސަންގ ކުންފުނީގެ އެންމެފަހުގެ ފޯނަށް މިފަދަ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިވަނީ އެމީހުންގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ދިމާވި ބެޓްރީ …

އިތުރަށް »

ފަހިޕޭ – ރިލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް ކޮށްލަން މިވަރެއްނެތް!

ތިއީ ވަރަށް ބިޒީ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ވަރަށް ކަންނެތް މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ރައްޓެހިންނަށް އަބަދު ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ކުރަން ފިހާރައަށް ދުވަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ފިހާރަ ބަންދުކުރަން 5 މިނެޓަށް ވީމަ ދުންޖަހާފަ ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ކުރަން ފިހާރައަށް ދިޔަ ދުވަސް ހަނދާން އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ ބަންދު ކޮށް ކޮށް ހުއްޓަ ވަދެވުނު ފިހާރައިގައި ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ހުސްވެފައި ހުރެގެން އަލުން ފިހާރަ …

އިތުރަށް »

ޑީފޯލްޓް ކެމެރާއިން ނަގާ ފޮޓޯގައި ޑޭޓް ، ޓައިމް އަދި ސިގްނޭޗަރ އޮޓޯއިން ޖަހާލަންބޭނުންތަ؟

ވަރަށް ގިނަމީހުންނަކީ ހަމަ ފެންނަހާ އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯ ނެގުމަށްފަހު އެފްބީއަށް ނުވަތަ އިންސްޓަގްރާމް އަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާއަކަށް ވަގުތުން އަޕްލޯޑް ކޮށްލާ މީހުންނެވެ. މިއީ އެފޮޓޯތައް ފަހަށް ރައްކާކޮށްލުމަށްޓަކައިވެސް ބައެއް މީހުން ކުރާކަމެކެވެ.  މިގޮތަށް ސްމާޓްފޯނުން ނަގާ ފޮޓޯގައި ފޮޓޯނަގާ ޑޭޓާއި، ގަޑިއާއި އަދި ސިގްނޭޗަރ ޖަހާލުމަކީ ފަހުން މިފޮޓޯތައް ބަލާއިރު ތާރީޚީ ގޮތުން ވަރަށް ދުރު ހަދާންތައް ގެނެސްދޭނެ ހިތްގައިމު ކަމެކެވެ. ސެމްސަންގ ނުވަތަ އެހެން …

އިތުރަށް »

ސެމްސަންގ ނޯޓް 8 ގެ ސްޓޮކް ވޯލްޕޭޕަރ ވަރަށްސަޅި – ޑައުންލޯޑްކޮށްލަމާ.

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތި އެގެނީ ސެމްސަންގ ގެ ސްމާޓްފޯންތަކަކީ އަދި މިހާތަނަށް އެފޯނުތަކަކަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަބައެއްގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤުބޫލްކަމެއް ލިބިފައިވާ ފޯނުތައްކަމެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސެމްސަންގެ އެންމެފަހުގެ ފޯންތަކުގެ ވޯލްޕޭޕަރގެ ޑިޒައިންއާއި، ރީތިކަން އެއީ ހަމަ ލާމަސީލް ނަމޫނާއެކެވެ. އެއީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހިތްގައިމު ކަމާއެކު ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ފޯނަށް ނާޅާ ދޫކޮށްނުލާހާ ރީތި ވޯލްޕޭޕަރ ތަކެކެވެ. އެފަދަ ފަރާތަކަށް ( ސެމްސަންގ ފޯނުތައް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް …

އިތުރަށް »

އެންޑްރޮއިޑް “އޯރިއޯ” ރަސްމީކޮށް ނެރެފި، ފުރަތަމަ އަޕްޑޭޓް ލިބޭނީ އެޗްޓީސީ ފޯނުތަކަށް!

ސްމާޓްފޯން އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް “އެންޑްރޮއިޑް”ގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް 8 ނެރެފިއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓަށް “އޯރިއޯ” ނަންދީފައިވާއިރު މި އަޕްޑޭޓް ފުރަތަމަ ދޫކުރާނީ އެޗްޓީސީ ފޯނުތަކަށް ކަމަށް އެންޑްރޮއިޑްގެ ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ވެބްސައިޓްތަކުންބުނެއެވެ. އެންޑްރޮއިޑްގެ މި އަޕްޑޭޓް ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާއަށް އެންމެ ބޮޑުކޮށް ފެނުނު އިރު ކޭތަ ހިފި ވަގުތު އެވެ. މީގެ ހަތަރުވަރަކަށް މަސް ކުރިން އެންޑްރޮއިޑް “8.0” ނުވަތަ “އޯ”ގެ ޑިވެލޮޕާ ޕްރިވިއު ވަނީ …

އިތުރަށް »

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަންނަމަހު 15 ގައި ނެރޭއިރު އިތުރު މައުލޫމާތު ތަކެއް ލީކްވެއްޖެ.

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަންނަމަހު 15 ގައި ނެރޭއިރު އިތުރު މައުލޫމާތު ތަކެއް ލީކްވެއްޖެއެވެ. އަލަށް ލީކްވި ފޮޓޯތަކާއި، މައުލޫމާތު ތަކަށް ބަލާއިރު ފަހުން މި ލީކްވި މައުލޫމާތު ތަކަކީ ކުރިން ހީކުރިގޮތާ ވަރަށް އެއްގޮތް މައުލޫމާތު ތަކެކެވެ. ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. އެ ފޯނާ މެދު ކުރެވޭ އުންމީދުތައް ބޮޑެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެކުންފުނިން ނެރޭނެ އެންމެ …

އިތުރަށް »

ނެރެން އުޅޭ ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ބައެއްފީޗަރސްތައް ލީކްވެއްޖެ.

ސްމާޓްފޯނުގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ އަވަހަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއްކުންފުނި ކަމުގައިވާ ވާވޭ އިން ދެން ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވާ ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ފޮޓޯތަކާއި، ބައެއް ފީޗަރސްތައް ލީކްވެއްޖެއެވެ. އެމީހުން 2017 ގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރަށް ނެރުނު ވާވޭ މޭޓް 9 ވެސް ގިނަބައެއްގެ މަޤުބޫލްކަން ހޯދާފައިވާއިރު ދެން ނުކުންނަ މޭޓް 10 ގެ ސިފަތަކަށްބަލާއިރު އެފޯނުވެސް ކަސްޓަމަރުން ސިއްސުވާލާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ލީކްވެފައިވާ ފޮޓޯތަކަށް …

އިތުރަށް »