ޓެކްނޮލޮޖީ

2018 ގެ އެންމެ ބެސްޓް ފޯނަކީ ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް 9 ޕްލަސް

2018 ގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު ބާޒާރުގައި އެންމެ ގިނަބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ލިބުނު 15 ސްމާޓްފޯން ގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަޤުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ފޯނަކީ ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް 9 ޕްލަސް ކަމަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަޝްހޫރު ސައިޓަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސްމާޓްފޯންގެ މާކެޓްގައި ވާދަވެރިކަމާއެކު އެކިބްރޭންޑްތަކުގެ ފޯނުތައް ހަލުވިކަމާއެކު ވިކެމުންދާއިރު އަދުގެ ޒުވާނުންގެ ލޯތައް އަމާޒު ހިފާފައި ހުންނަނީ އެއިރެއްގައި އެންމެ ގިނަބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ މަޤުބޫލުކަން …

އިތުރަށް »

އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީއަށް ސްނެޕްޗެޓް ވީޑިއޯ ޑިސްކަވަރީ އިތުރުކުރަނީ

މީގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އިންސްޓަގްރާމްގެ ސްޓޯރީއަށް ގިނަބަދަލު ތަކެއް ގެނެސްފާވާއިރު އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުމަށް އިންސްޓަގްރާމްއިން ނިންމައިފިކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. އެމީހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލުކަމުގައިވާ އެއް ފޮޓޯއަށް ވުރެ ގިނަ ފޮޓޯ އަދި އެއް ވީޑިއޯއަށް ވުރެ ގިނަ ވީޑިއޯ އެއް ފަހަރާ ލެވޭގޮތަށް ގެނައި ބަދަލުގެ އިތުރުން މިފަހަރު މިގެނައި ބަދަލަކީ ސްނެޕްޗެޓް ވީޑިއޯ ފީޗަރ އިންސްޓަގްރާމްއަށް ގެނައުމެވެ. މި އަޕްޑޭޓާއެކު އެންޑްރޮއިޑް ބޭނުންކުރާ …

އިތުރަށް »

އިންސްޓަގްރާމްއިން ވެސް ވީޑިއޯ ކޯލް ކުރެވޭގޮތް ހަދަނީ .

ދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަމީހުން ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްލިކޭޝަން އިންސްޓަގްރާމް އިންވެސް ވީޑިއޯ ޗެޓް ކުރުމާއި، ވީޑިއޯ ކޯލް ކުރެވޭނެގޮތް ވަރަށް އަވަހަށް ހަދާނެކަމަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ފެށުނީއްސުރެވެސް “ފޮޓޯ” އަށް ޙާއްސަ އިންސްޓަ ގްރާމުން ވީޑިއޯ ކޯލް ފީޗަރ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޓެސްޓިން މަރުޙަލާގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއް ހާދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްނެޕްޗެޓެކޭ އެއްގޮތަށް އިންސްޓަގްރާމުންވެސް މީހުންނަށް ގުޅުމާއި ވީޑިއޯ ޗެޓްގެ ޚިދުމަތް …

އިތުރަށް »

ވާވޭ މޭޓް 10 ޕްރޯ – ސޭލެއްގައި ވަރަށް އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަނީ

މިހާރު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ސްމާޓްފޯންގެ އެއްވައްތަރެއްކަމުގައިވާ ވާވޭ މޭޓް މިހަފްތާގައި ވަރަށް އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަނީ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑު އެއް އޮންލައިން ޝޮޕިންގ ނެޓްވޯކް “އެމެޒޯން.ކޮމް” އިންނާއި އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުރާ ބައެއް މަޝްހޫރު އެހެނިހެން ސައިޓްތަކުން ބުނެފިއެވެ. ވާވޭމޭޓް 10 ޕްރޯގެ އަސްލު ހަމައަގަކީ 1000 ޑޮލަރާއި، 1200 ޑޮލަރާ ދެމެދެވެ. ނަމަވެސް މިމަހުގެ 24 އާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޚާއްޞަ ސޭލްގައި …

އިތުރަށް »

އިންސްޓަގްރާމް ގައި ހުންނަ ފޮޓޯތައް ޑައުންލޯޑް ކުރަންބޭނުންތަ؟ މިއޮތީ ފަސޭހަގޮތެއް!

ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތަކުގެ ތެރެއިން އިންސްޓަގްރާމަކީ މިއަދު ޢާއްމުންގެ ވަރަށްބޮޑު މަޤްބޫލްކަމެއް ހޯދާފައިވާ ނެޓްވޯކެކެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުން އެކިފާޑު ފާޑުގެ ރީތި ފޮޓޯތައް ސޭވް ކުރުމާއި، ޝެއަރ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޚާއްޞަ ޕްލެޓް ފޯމެކެވެ. އެގޮތުން ފެޝަން އާއި ބިއުޓީއާ ގުޅުން ހުރި ފޮޓޯތަކަށް ހާއްސަ އެއްޗަކަށް މިހާރު އިންސްޓަގްރާމް ބަދަލުވަމުންދާއިރު އެކިއެކި ރީތި މާމެލާމެއްޔާއި، ރީތި މާހައުލުތަކުގެ ފޮޓޯތައް ވަރަށް ގިނަޢަދަދަކަށް އިންސްޓަގްރާމަށް އެކިފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އަޕްލޯޑްކުރަމުންނެވެ. …

އިތުރަށް »

60% ގެ ޑިސްކައުންޓާއެކު އައިފޯން އެކްސް ގެ ޚާއްޞަޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި.

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު ފޯނު ކަމަށްވާ އައިފޯން 10 ނުވަތަ އައިފޯން އެކްސް %60 ގެ ޑިސްކައުންޓާއެކު ވިއްކުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ޑުބާއީގައި ފަށައިފިއެވެ. އައިފޯންގެ މުޅިޙަޔާތުގައިވެސް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް އައިފޯން 10 ގަންނަންލިބޭނެ މިޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައިވަނީ ޑުބާއީގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްދެމުން އަންނަ މަޝްހޫރު މޯބައިލް އޮޕަރޭޓަރެއްކަމުގައިވާ “އިތިސޯލާތު ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ކޮމްޕެނީ” އިންނެވެ. އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އީމެއިލްތަކަށް މިހާރުވަނީ ނޮޓިފިކޭޝަނަކުން އެކަން އަންގާފައެވެ. އެކުންފުންޏާ …

އިތުރަށް »

އެޕަލް އައިފޯން 10 މާކެޓްގައި ފެއިލްވެ 2018 ގެމެދުތެރޭގައި ވިއްކުން ހުއްޓާލާނެ.

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލްކުރި އެއް އުފެއްދުމަކީ އެ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 10 އެކެވެ. މުޅިން އައު ސިފަތަކަކާއިއެކު އައިފޯން 10 ބާޒާރަށް ނެރެފައިވަނީ 2016 ނޮވެމްބަރު 3 ގައެވެ. އެއީ، އައިފޯން 8 އަދި އައިފޯން 8 ޕްލަސް ބާޒާރަށް ނެރުނުތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހެވެ. އެހެންނަމަވެސް އައިފޯންގެ ސޭލްސް މާކެޓްގައި ވަރަށްބޮޑަށްދަށްވެ …

އިތުރަށް »

އެސް 9 ގެ ފޮށީގެ ފޮޓޯ އާއިއެކު އިތުރު މައުލޫމާތު ލީކްވެއްޖެ.

އަންނަމަހު ލޯންޗް ކުރުމަށް ސެމްސަންގ ކުންފުނިން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ސްމާޓްފޯން އެސް 9 އާއި އެސް 9 ޕްލަސްގެ ފޮށީގެ ފޮޓޯއަކާއި އިތުރު ފީޗާރސް ތަކުގެ މައުލޫމާތު އަނެއްކާވެސް އިންޓަރނެޓްގައި ލީކްކޮށްލައިފިއެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާގޮތުގައި މިއީ ސެމްސަންގ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ ފޯން އިސްތިހާރު ކުރުމަށްޓަކައި އެމީހުން އަޑީގައި ތިބެގެން ކުރަމުން އަންނަކަމެކެވެ. މި ފޯނު ނޫނަސް މިފަދަ ވަރަށް ގިނަ ފޯނުތަކާބެހޭ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯން ނެރުމުގެ …

އިތުރަށް »

2017 ވަނައަހަރު ގެ ބެސްޓް 9 ފޮޓޯ އިންސްޓާގްރާމް އިން ބަލާލަން ބޭނުންތަ؟

އިންސްޓަގްރާމަށް ފޮޓޯ ލުމަކީ މީސް މީޑިއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޒުވާނުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އާދައެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ އިންސްޓާގްރާމްގެ ފޮލޮވަރސް އިތުރުކުރުމާއެކު ޕޯސްޓްކުރާ ފޮޓޯތަކަށް ގިނަ ލައިކް ހޯދުމެވެ. އެހެންކަމުން 2017 ވަނައަހަރު ނިމުނު އިރު އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބުނީ ކޮން ފޮޓޯތަކަކަށް ތޯ ބަލާލުމަށް ވަރަށް ގިނަކުދިން މިހާރު ތިބޭނީ ބޭނުންވެފައެވެ. އެކަން ވަރަށް ފަސޭހައިން ބެލޭނެ …

އިތުރަށް »

ގެލެކްސީ އޭ 8 އަދި އޭ 8 ޕްލަސް އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭއާއެކު ނެރެނީ.

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހު ފްލެގްޝިޕް ފޯނު އެސް8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް އާއެކު ތައާރަފްކުރި އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭ އެ ކުންފުނީގެ އޭ ސީރީސްގެ ފޯނުތަކުގައިވެސް ހިމަނައިފި ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ފޯނު ކުންފުނި ސެމްސަންގ އިން އެމީހުންގެ ރަސްމީވެބްސައިޓްގައި ރޭ ބުނެފައިވަނީ ގެލެކްސީ އޭ 8 އާއި ، އޭ 8 ޕްލަސް ވެސް އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭ އާއި އަދި ފްރޮންޓާއި ބެކްގައި ދެ …

އިތުރަށް »

މޯބައިލް ފޯނުގެ “ހެޑްސެޓް ޖެކް” ނުހިމަނާ ފުރަތަމަ ފޯނެއް އުފެއްދީ ކޮންބައެއް؟

އެޕަލް އައި ފޯނަކީ ފޯނުގެ ދުނިޔެއަށް ވަރަށް އާ ކަންތައްތަކެއް ގެނެސް ދިން ފޯނެކެވެ. އާ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަސޭހަތަކާއެކު 2 ޖަނެރޭޝަނެއްގެ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރެފައިވެއެވެ. 2 ޖީ އައި ފޯނާއި، 3 ޖީ އަދި 4 ޖީ އައި ފޯނުވެސް ބާޒާރަށްނެރެ، ވަރަށްގިނަ ބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވެއެވެ. މި އުފެއްދުން ތަކާއެކު އަދިވެސް ގެންދަނީ އެކުންފުނީގެ އާއީޖާދުތައް ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފްކުރަމުންނެވެ. ހަމައެއާއެކު ވާދަވެރި އެހެންކުންފުނިތަކުންވެސް ގެންދަނީ އެޕަލްއަށް ދޫނުކޮށް …

އިތުރަށް »

ވަންޕްލަސް 5 އަށްވެސް އޯރިއޯ ދޫކޮށްފި.

ވަންޕްލަސް 5 ގެ ފޯން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ގޫގުލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އޯއެސް އެންޑްރޮއިޑް 8.0 ގެ އޯރިއޯ ވަންޕްލަސް 5 އަށް ދޫކޮށްފިއެވެ. މިމަހުގެ 25 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން ވަންޕްލަސް 5 ގެ ފޯނުތަކަށް އޯރިއޯ ދޫކުރިނަމަވެސް ލިބޭނީ އޭގެ ބީޓާ ވާރޝަންކަމަށް ގޫގުލްއިން ބުނެއެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އޭގެ އަސްލު ވާރޝަން ލިބޭނެކަމަށްވެސް ބެލެވެއެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ގެ އާ އޮޕަރޭޓިންގ ސިސްޓަމް …

އިތުރަށް »

އައިފޯން 10 ގެ ސްކްރީނަށްވެސް ލައިން އަރަނީ!

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ކަމުގައިވާ އަދި އެމީހުންގެ އެންމެ ކޮލިޓީ ފޯނު “އައިފޯން 10 ” ގެ ސްކްރީނަށްވެސް ގްރީން ލައިނެއް އަރަމުންދާކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނަމުން އެބަދެއެވެ. ފަހުގެ އައިފޯން ގެންގުޅޭ ބައެއްމީހުންގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްތަކުން ޝެއަރ ކޮށްފައި ހުރި ފޮޓޯތަކަށް ބެލުމުން އެނގެނީ ސެމްސަން ކުންފުނީގެ އެސް 7 އެޖް އަށް އެރިގޮތަށް ފޯނުގެ ސްކްރީންގެ އެއްފަރާތަކަށް ގްރީން ކުލައިގެ ލައިނެއް ދިގަށް އަރާފައި …

އިތުރަށް »

ދުނިޔޭގެ ޗާޓްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ޕްލެނެޓްތަށްވެސް ގޫގުލް މެޕުން މިހާރު ބަލައިލެވޭނެ.

ދުނިޔޭގައި އެއްބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަމީހުން މިހާރުވެސް އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންއަން ގޫގުލް މެޕަށް ވަރަށްބޮޑު އަޕްޑޭޓެއް އިއްޔެ ގެނެސްފިއެވެ. ކުރިން ގޫގުލް މެޕް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމައެކަނި އަރތް ( އަހަރެމެން ދިރިއުޅޭ ) ޕްލެނެޓްގެ އެކިއެކި ހިސާބުތައް ބަލައި ލެވުނަސް ފަހުން މިގެނައި އަޕްޑޭޓްގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބިމުގެ ސަތަހަ އާއި ޖައްވުގެ އިތުރުން އެކިއެކި ޕްލެނެޓްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ. އަހަރެމެންގެ ސޯލަރ ސިސްޓަމްތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަނދާއި، އަދިވެސް …

އިތުރަށް »

އެންޑްރޮއިޑް އޯރިއޯ ، ވާވޭ މޭޓް 9 އަށް ދޫކޮށްފި.

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ދެވަނަ އަށް މިހާރު ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ވާވޭ ގެ ފޯންތަކަށް އެންޑްރޮއިޑް ގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަން އެންޑްރޮއިޑް އޯރިއޯ ބީޓާ ޓެސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފިއެވެ. ގޫގުލްގެ ފޯންތަކަށް ފުރަތަމަ އޯރިއޯ ދޫކުރިނަމަވެސް މިހާރު ޓެސްޓިންގެ މަރުޙަލާގައި އެހެން ފޯނުތަކަށްވެސް އޯރިއޯގެ އަޕްޑޭޓްސް ދެމުންދާއިރު ވާވޭ މޭޓް 9 ގައި އޯރިއޯ ޓެސްޓްކުރުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމާފައިވަނީ ލިމިޓް އަދަދަކަށެވެ. އެގޮތުން އެމީހުން ނިންމާފައިވަނީ ފުރަތަމަ 250 ޔޫސަރއަށް އޯރިއޯ ބީޓާގެ …

އިތުރަށް »

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވާލަން ވަރަށް ފަސޭހަ، ސާފު ފޯން އެޕްލިކޭޝަނެއް.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފޯނުން ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވައި ހެޔޮދަރުމައާއި ޘަވާބު ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަޚުންނާއި އުޚުތުން ވަރަށް ގިނައެވެ. އެގޮތުން މިއީވެސް ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޤުރްއާން ކިޔަވާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ޙިއްސާކޮށްލާ ވަރަށް ހިތްގައިމު އެކަމަށް އެކަށޭނަ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ. އެންމެ ގިނަ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ މިފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ތަޖުވީދުގެ ފާހަގަތައް ފެންނަން ނުހުރުމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މައްދުގެ ނިޝާންތަކެވެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ދަމަންވާ ތަންތަނަށް ނުދަމަ …

އިތުރަށް »

ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ބައެއް ފީޗަރސް ތަކާއި އެކު ފޮޓޯއެއް ލީކްކޮށްލައިފި.

މިފަހަކަށް އައިސް ގިނަބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ވާވޭ ކުންފުނިން މިއަހަރު ތެރޭގައި ތަޢާރަފްކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ 3 ފޯނުގެ ތެރެއިން ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ޕްރޯ ވާޝަންގެ ފޮޓޯއެއް ލީކް ކޮށްލައިފިއެވެ. އަދި އެފޮޓޯއާއި އެކު އެފޯނުގެ ބައެއް ސިފަތައް ކަމަށްބުނާ ވާހަކަ ތަކެއްވެސް ވަނީ ލީކް ވެފައެވެ. ސްމާޓް ފޯނުގެ ވިޔަފާރީގައި ކުންފުނިތައް ވާދަކުރަމުން ދާއިރު ވާވޭކުންފުނިން މިއަހަރުވަނީ  ވާވޭ މޭޓް 10، ވާވޭ މޭޓް 10 …

އިތުރަށް »

ފަތިހު ހޭލަން ބޭނުންތަ ؟ މިއޮތީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ފޯން އެޕްލިކޭޝަނެއް.

ބިޒީ ޝެޑިއުލެއްގައި އުޅެމުންދާ މީހުންނަށް ރޭގަނޑު ނިދޭއިރު ހުންނަނީ ބާރަ ނުވަތަ އެކެއް ޖަހާފައެވެ. ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ދަންވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަތިސް ވަޤުތު ހޭލަން ބޭނުންވެގެން ފޯނު އެލާރމް ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށްވެސް ގިނަ ބައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގަދަ ނިދީގައި އޮވެ ފޯނު އެލާރމްވާން ފެށުމުން ފޯނުގައި އަތްޖެހޭ ގޮތަކުންވެސް ފޯނުގެ އެލާރމް ކެނޑިގެން ދެއެވެ. ހާސް ނުވާށެވެ. މިއޮތީ އެކަމުގެ ޙައްލެވެ. އެކަމަށް ޚާއްޞަ ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން …

އިތުރަށް »

ރެކޯޑް ޢަދަދަކަށް ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަށް ޕްރީއޯޑަރ ކޮށްފި.

ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަށް  5 ދުވަސް ތެރޭގައި ޕްރީއޯޑަރ ކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު ރެކޯޑް ޢަދަދަކަށް އަރައިފިއެވެ. މިފަދަ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ސައިޓެއްކަމުގައިވާ އެންޑްރޮއިޑްއެންޑްމީ ގައި ބުނެފައިވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 650 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ޕްރީއޯޑަރ ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަށް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ސެމްސަންގ ކުންފުނީގެ އެންމެފަހުގެ ފޯނަށް މިފަދަ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިވަނީ އެމީހުންގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ދިމާވި ބެޓްރީ …

އިތުރަށް »

ފަހިޕޭ – ރިލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް ކޮށްލަން މިވަރެއްނެތް!

ތިއީ ވަރަށް ބިޒީ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ވަރަށް ކަންނެތް މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ރައްޓެހިންނަށް އަބަދު ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ކުރަން ފިހާރައަށް ދުވަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ފިހާރަ ބަންދުކުރަން 5 މިނެޓަށް ވީމަ ދުންޖަހާފަ ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ކުރަން ފިހާރައަށް ދިޔަ ދުވަސް ހަނދާން އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ ބަންދު ކޮށް ކޮށް ހުއްޓަ ވަދެވުނު ފިހާރައިގައި ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ހުސްވެފައި ހުރެގެން އަލުން ފިހާރަ …

އިތުރަށް »