ޓެކްނޮލޮޖީ

އައިފޯން 10 ގެ ސްކްރީނަށްވެސް ލައިން އަރަނީ!

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ކަމުގައިވާ އަދި އެމީހުންގެ އެންމެ ކޮލިޓީ ފޯނު “އައިފޯން 10 ” ގެ ސްކްރީނަށްވެސް ގްރީން ލައިނެއް އަރަމުންދާކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނަމުން އެބަދެއެވެ. ފަހުގެ އައިފޯން ގެންގުޅޭ ބައެއްމީހުންގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްތަކުން ޝެއަރ ކޮށްފައި ހުރި ފޮޓޯތަކަށް ބެލުމުން އެނގެނީ ސެމްސަން ކުންފުނީގެ އެސް 7 އެޖް އަށް އެރިގޮތަށް ފޯނުގެ ސްކްރީންގެ އެއްފަރާތަކަށް ގްރީން ކުލައިގެ ލައިނެއް ދިގަށް އަރާފައި …

އިތުރަށް »

ދުނިޔޭގެ ޗާޓްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ޕްލެނެޓްތަށްވެސް ގޫގުލް މެޕުން މިހާރު ބަލައިލެވޭނެ.

ދުނިޔޭގައި އެއްބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަމީހުން މިހާރުވެސް އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންއަން ގޫގުލް މެޕަށް ވަރަށްބޮޑު އަޕްޑޭޓެއް އިއްޔެ ގެނެސްފިއެވެ. ކުރިން ގޫގުލް މެޕް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމައެކަނި އަރތް ( އަހަރެމެން ދިރިއުޅޭ ) ޕްލެނެޓްގެ އެކިއެކި ހިސާބުތައް ބަލައި ލެވުނަސް ފަހުން މިގެނައި އަޕްޑޭޓްގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބިމުގެ ސަތަހަ އާއި ޖައްވުގެ އިތުރުން އެކިއެކި ޕްލެނެޓްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ. އަހަރެމެންގެ ސޯލަރ ސިސްޓަމްތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަނދާއި، އަދިވެސް …

އިތުރަށް »

އެންޑްރޮއިޑް އޯރިއޯ ، ވާވޭ މޭޓް 9 އަށް ދޫކޮށްފި.

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ދެވަނަ އަށް މިހާރު ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ވާވޭ ގެ ފޯންތަކަށް އެންޑްރޮއިޑް ގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަން އެންޑްރޮއިޑް އޯރިއޯ ބީޓާ ޓެސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފިއެވެ. ގޫގުލްގެ ފޯންތަކަށް ފުރަތަމަ އޯރިއޯ ދޫކުރިނަމަވެސް މިހާރު ޓެސްޓިންގެ މަރުޙަލާގައި އެހެން ފޯނުތަކަށްވެސް އޯރިއޯގެ އަޕްޑޭޓްސް ދެމުންދާއިރު ވާވޭ މޭޓް 9 ގައި އޯރިއޯ ޓެސްޓްކުރުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމާފައިވަނީ ލިމިޓް އަދަދަކަށެވެ. އެގޮތުން އެމީހުން ނިންމާފައިވަނީ ފުރަތަމަ 250 ޔޫސަރއަށް އޯރިއޯ ބީޓާގެ …

އިތުރަށް »

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވާލަން ވަރަށް ފަސޭހަ، ސާފު ފޯން އެޕްލިކޭޝަނެއް.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފޯނުން ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވައި ހެޔޮދަރުމައާއި ޘަވާބު ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަޚުންނާއި އުޚުތުން ވަރަށް ގިނައެވެ. އެގޮތުން މިއީވެސް ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޤުރްއާން ކިޔަވާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ޙިއްސާކޮށްލާ ވަރަށް ހިތްގައިމު އެކަމަށް އެކަށޭނަ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ. އެންމެ ގިނަ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ މިފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ތަޖުވީދުގެ ފާހަގަތައް ފެންނަން ނުހުރުމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މައްދުގެ ނިޝާންތަކެވެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ދަމަންވާ ތަންތަނަށް ނުދަމަ …

އިތުރަށް »

ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ބައެއް ފީޗަރސް ތަކާއި އެކު ފޮޓޯއެއް ލީކްކޮށްލައިފި.

މިފަހަކަށް އައިސް ގިނަބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ވާވޭ ކުންފުނިން މިއަހަރު ތެރޭގައި ތަޢާރަފްކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ 3 ފޯނުގެ ތެރެއިން ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ޕްރޯ ވާޝަންގެ ފޮޓޯއެއް ލީކް ކޮށްލައިފިއެވެ. އަދި އެފޮޓޯއާއި އެކު އެފޯނުގެ ބައެއް ސިފަތައް ކަމަށްބުނާ ވާހަކަ ތަކެއްވެސް ވަނީ ލީކް ވެފައެވެ. ސްމާޓް ފޯނުގެ ވިޔަފާރީގައި ކުންފުނިތައް ވާދަކުރަމުން ދާއިރު ވާވޭކުންފުނިން މިއަހަރުވަނީ  ވާވޭ މޭޓް 10، ވާވޭ މޭޓް 10 …

އިތުރަށް »

ފަތިހު ހޭލަން ބޭނުންތަ ؟ މިއޮތީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ފޯން އެޕްލިކޭޝަނެއް.

ބިޒީ ޝެޑިއުލެއްގައި އުޅެމުންދާ މީހުންނަށް ރޭގަނޑު ނިދޭއިރު ހުންނަނީ ބާރަ ނުވަތަ އެކެއް ޖަހާފައެވެ. ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ދަންވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަތިސް ވަޤުތު ހޭލަން ބޭނުންވެގެން ފޯނު އެލާރމް ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށްވެސް ގިނަ ބައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގަދަ ނިދީގައި އޮވެ ފޯނު އެލާރމްވާން ފެށުމުން ފޯނުގައި އަތްޖެހޭ ގޮތަކުންވެސް ފޯނުގެ އެލާރމް ކެނޑިގެން ދެއެވެ. ހާސް ނުވާށެވެ. މިއޮތީ އެކަމުގެ ޙައްލެވެ. އެކަމަށް ޚާއްޞަ ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން …

އިތުރަށް »

ރެކޯޑް ޢަދަދަކަށް ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަށް ޕްރީއޯޑަރ ކޮށްފި.

ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަށް  5 ދުވަސް ތެރޭގައި ޕްރީއޯޑަރ ކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު ރެކޯޑް ޢަދަދަކަށް އަރައިފިއެވެ. މިފަދަ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ސައިޓެއްކަމުގައިވާ އެންޑްރޮއިޑްއެންޑްމީ ގައި ބުނެފައިވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 650 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ޕްރީއޯޑަރ ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަށް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ސެމްސަންގ ކުންފުނީގެ އެންމެފަހުގެ ފޯނަށް މިފަދަ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިވަނީ އެމީހުންގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ދިމާވި ބެޓްރީ …

އިތުރަށް »

ފަހިޕޭ – ރިލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް ކޮށްލަން މިވަރެއްނެތް!

ތިއީ ވަރަށް ބިޒީ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ވަރަށް ކަންނެތް މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ރައްޓެހިންނަށް އަބަދު ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ކުރަން ފިހާރައަށް ދުވަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ފިހާރަ ބަންދުކުރަން 5 މިނެޓަށް ވީމަ ދުންޖަހާފަ ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ކުރަން ފިހާރައަށް ދިޔަ ދުވަސް ހަނދާން އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ ބަންދު ކޮށް ކޮށް ހުއްޓަ ވަދެވުނު ފިހާރައިގައި ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ހުސްވެފައި ހުރެގެން އަލުން ފިހާރަ …

އިތުރަށް »

ޑީފޯލްޓް ކެމެރާއިން ނަގާ ފޮޓޯގައި ޑޭޓް ، ޓައިމް އަދި ސިގްނޭޗަރ އޮޓޯއިން ޖަހާލަންބޭނުންތަ؟

ވަރަށް ގިނަމީހުންނަކީ ހަމަ ފެންނަހާ އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯ ނެގުމަށްފަހު އެފްބީއަށް ނުވަތަ އިންސްޓަގްރާމް އަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާއަކަށް ވަގުތުން އަޕްލޯޑް ކޮށްލާ މީހުންނެވެ. މިއީ އެފޮޓޯތައް ފަހަށް ރައްކާކޮށްލުމަށްޓަކައިވެސް ބައެއް މީހުން ކުރާކަމެކެވެ.  މިގޮތަށް ސްމާޓްފޯނުން ނަގާ ފޮޓޯގައި ފޮޓޯނަގާ ޑޭޓާއި، ގަޑިއާއި އަދި ސިގްނޭޗަރ ޖަހާލުމަކީ ފަހުން މިފޮޓޯތައް ބަލާއިރު ތާރީޚީ ގޮތުން ވަރަށް ދުރު ހަދާންތައް ގެނެސްދޭނެ ހިތްގައިމު ކަމެކެވެ. ސެމްސަންގ ނުވަތަ އެހެން …

އިތުރަށް »

ސެމްސަންގ ނޯޓް 8 ގެ ސްޓޮކް ވޯލްޕޭޕަރ ވަރަށްސަޅި – ޑައުންލޯޑްކޮށްލަމާ.

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތި އެގެނީ ސެމްސަންގ ގެ ސްމާޓްފޯންތަކަކީ އަދި މިހާތަނަށް އެފޯނުތަކަކަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަބައެއްގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤުބޫލްކަމެއް ލިބިފައިވާ ފޯނުތައްކަމެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސެމްސަންގެ އެންމެފަހުގެ ފޯންތަކުގެ ވޯލްޕޭޕަރގެ ޑިޒައިންއާއި، ރީތިކަން އެއީ ހަމަ ލާމަސީލް ނަމޫނާއެކެވެ. އެއީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހިތްގައިމު ކަމާއެކު ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ފޯނަށް ނާޅާ ދޫކޮށްނުލާހާ ރީތި ވޯލްޕޭޕަރ ތަކެކެވެ. އެފަދަ ފަރާތަކަށް ( ސެމްސަންގ ފޯނުތައް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް …

އިތުރަށް »

އެންޑްރޮއިޑް “އޯރިއޯ” ރަސްމީކޮށް ނެރެފި، ފުރަތަމަ އަޕްޑޭޓް ލިބޭނީ އެޗްޓީސީ ފޯނުތަކަށް!

ސްމާޓްފޯން އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް “އެންޑްރޮއިޑް”ގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް 8 ނެރެފިއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓަށް “އޯރިއޯ” ނަންދީފައިވާއިރު މި އަޕްޑޭޓް ފުރަތަމަ ދޫކުރާނީ އެޗްޓީސީ ފޯނުތަކަށް ކަމަށް އެންޑްރޮއިޑްގެ ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ވެބްސައިޓްތަކުންބުނެއެވެ. އެންޑްރޮއިޑްގެ މި އަޕްޑޭޓް ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާއަށް އެންމެ ބޮޑުކޮށް ފެނުނު އިރު ކޭތަ ހިފި ވަގުތު އެވެ. މީގެ ހަތަރުވަރަކަށް މަސް ކުރިން އެންޑްރޮއިޑް “8.0” ނުވަތަ “އޯ”ގެ ޑިވެލޮޕާ ޕްރިވިއު ވަނީ …

އިތުރަށް »

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަންނަމަހު 15 ގައި ނެރޭއިރު އިތުރު މައުލޫމާތު ތަކެއް ލީކްވެއްޖެ.

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަންނަމަހު 15 ގައި ނެރޭއިރު އިތުރު މައުލޫމާތު ތަކެއް ލީކްވެއްޖެއެވެ. އަލަށް ލީކްވި ފޮޓޯތަކާއި، މައުލޫމާތު ތަކަށް ބަލާއިރު ފަހުން މި ލީކްވި މައުލޫމާތު ތަކަކީ ކުރިން ހީކުރިގޮތާ ވަރަށް އެއްގޮތް މައުލޫމާތު ތަކެކެވެ. ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. އެ ފޯނާ މެދު ކުރެވޭ އުންމީދުތައް ބޮޑެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެކުންފުނިން ނެރޭނެ އެންމެ …

އިތުރަށް »

ނެރެން އުޅޭ ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ބައެއްފީޗަރސްތައް ލީކްވެއްޖެ.

ސްމާޓްފޯނުގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ އަވަހަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއްކުންފުނި ކަމުގައިވާ ވާވޭ އިން ދެން ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވާ ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ފޮޓޯތަކާއި، ބައެއް ފީޗަރސްތައް ލީކްވެއްޖެއެވެ. އެމީހުން 2017 ގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރަށް ނެރުނު ވާވޭ މޭޓް 9 ވެސް ގިނަބައެއްގެ މަޤުބޫލްކަން ހޯދާފައިވާއިރު ދެން ނުކުންނަ މޭޓް 10 ގެ ސިފަތަކަށްބަލާއިރު އެފޯނުވެސް ކަސްޓަމަރުން ސިއްސުވާލާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ލީކްވެފައިވާ ފޮޓޯތަކަށް …

އިތުރަށް »

އަގުހެޔޮ، ރީތި ، މޮޅު ފޯނެއް ބޭނުންނަމަ ވަންޕްލަސް 5

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެތައް ބައިވަރު ފޯނުތަކެއް ބާޒާރަށް ނެރެމުންދާއިރު އެންމެ ރަގަޅު،އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ އަގުހެޔޮ ފޯނަކީ ކޮބައިކަން ބަލަން ގިނަބަޔަކު ބޭނުންވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. އަދި ފޯނެއް ގަންނަނަމަ މި ސިފަތަކަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބަލާނެއެވެ. މިހުރިހާ ސިފަތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ފޯނު މިހާރު މިވަނީ ލޯންޗް ކޮށްފައެވެ. ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޗައިނާގެ މޯބައިލް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ”ވަންޕްލަސް“ގެ އެންމެ ފަހުގެ ސްމާޓްފޯން ކަމަށްވާ ”ވަންޕްލަސް5“ މި މަހުގެ …

އިތުރަށް »

ގޫގުލް ކީބޯޑަށް ދިވެހި އިތުރު ކޮށްފި.

މިއީ ސްމާޓް ފޯނެއް ގެންގުޅޭ ކޮންމެމީހަކުވެސް އިންތިޒާރުކޮށްގެން ހުންނާނެ ވަގުތަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެހެނީ މޯބައިލް ފޯނުގައިވެސް ދިވެހި އަކުރުން ލިޔެލަން ބޭނުންވާ ކިތަންމެ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިއަދު އެބައުޅެއެވެ. އެންމެބޮޑަށް ދިވެހިން ލިޔަން ބޭނުންވާ ހާލަތަކީ ދިވެހިބަހުން ގޫގުލް ސަރޗް ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ވަގުތުއެވެ. އެނޫން ވަގުތު ތަކުގައިވެސް ދިވެހި އަކުރުން ޓައިޕްކޮށްލަން އޮންންނަނީ މަދުފަހަރެއްގައި ނޫނީ ބޭނުންވެފައެވެ. ދިވެހިން ޓައިޕް ކުރަންބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތުގައި މީގެ ކުރީގައި ބޭނުންކުރަންމިޖެހެނީ …

އިތުރަށް »

ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް ސަޅި ވެބްސައިޓެއް

އިސްލާމިކް ފައިންޑަރ ވެބްސައިޓަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަމާއި ގުޅިލާމެހިފައިވާ އެތަކެއް ދީނީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެއްތަނަކުން ލިބިގެންދާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ވެބްސައިޓެކެވެ. ނަމާދު ވަޤުތާއި އިސްލާމްދީނަށް ނިސްބަތްވާ މުހިންމު ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތާއި ދުޢާތަކާއި ޛިކުރުތައްވެސް ހިމެނޭ މި ވެބްސައިޓުގައި ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް މުހިންމު ފައިދާކުރަނިވި މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަޕްޑޭޓްވަމުން ދެއެވެ. އެގޮތުން ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުންހުރި އާރޓިކަލް ތަކާއި ރަމަޟާންމަހުގެ ކައުންޓު ޑައުންވެސް މި ވެބްސައިޓުން ފެނިގެންދާއިރު، މިސައިޓުގައި ޒަކާތަށް ޚާއްޞަ ކަލްކިއުލޭޓަރއެއްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. …

އިތުރަށް »

އޮންލައިންކޮށް ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ވެބްސައިޓެއް.

އޮންލައިންކޮށް ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ކިއު ފޯރ ޤުރްއާން ޑޮޓް ކޮމް އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާށެވެ. މި ވެބްސައިޓުގެ ޚާއްޞަކަމަކީ އެމީހަކު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކިޔަވާލަން ބޭނުންވާ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅިފައި ބޭންދޭތީވެއެވެ. މިސާލަކަށް  ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކިޔަވަން ބޭނުންވަނީ 10 އާޔަތް ނުވަތަ 5 އާޔަތްނަމަ އެކަންވެސް މި ވެބްސައިޓުން ޙައްލުކޮށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޤުރްއާނާއި ބެހޭ ތަފާތު އެކްޓިވިޓީތައްވެސް ކިއު ފޯރ ޤުރްއާން ޑޮޓް ކޮމް ގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. މީގެ …

އިތުރަށް »

ފާހަގަކޮށްލެވޭ “ސަޅި” އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް

2017 ވަނަ އަހަރު ދެބައިވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް އުފެއްދުމުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ވާދަކުރާ ސެމްސަންގ، ސޮނީ، އެޗް ޓީ ސީ، ވާވޭ އަދި އެސަސްއިން އެމީހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތައް ނެރުމަށް ވަނީ އަތުކުރިއޮޅާލައިފައެވެ. ބައެއް ފޯނުތައް ދައްކާލާފައިވާއިރު އަނެއްބައި ފޯނުތަކަށް ޕްރީ އޯޑާރ ނަގަމުންދާއިރު އެއްބަޔަކު މިހާރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯނު ފޯރުކޮށްދޭންފަށައިފިއެވެ.   ސެމްސަންގެ ގެލެކްސީ އެސް 8 / އެސް 8 ޕްލަސް ސެމްސަންގުން …

އިތުރަށް »

ސެމްސަންގް އެސް 8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް ދައްކާލައިފި

ގިނަބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔަ ގެލެކްސީ އެސް 8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް ދައްކާލައިފިއެވެ. މިއީ މަޝްހޫރު ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނި ސެމްސަންގުން އެކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުމެވެ. ރޭ ނިޔުޔޯކްގެ ލިންކަން ސެންޓާގައި ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ސެމްސަންގުންވަނީ މުޅިން ތަފާތު އައު ޑިޒައިނަކާއި އެކީ އެޕްރީލް 21 ގައި ބާޒާރަށް ނެރޭ އެސް 8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް ދައްކާލާފައެވެ. މިފަހަރު ސެމްސަންގުން ނެރޭ މިފޯނުގައި …

އިތުރަށް »

ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް 8 މާދަމާ ޔޫކޭ ގައި ދައްކާލަނީ

މިއަހަރުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ފޯން “ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް 8 އާއި އެސް 8 ޕްލަސް ” 29 މާރޗް 2017 ( މާދަމާ ) ޔޫކޭގައި ދައްކާލާނެކަމަށް ސެމްސަންގކުންފުނީގެ ފޯނުތަކާބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ފަތުރާ ބޮޑެތި ވެބްސައިޓްތަކުންބުނެފިއެވެ. މާދަމާ ލޯންޗްކުރާ މިފޯނުގައި ހިމެނޭ އެއް ފީޗަރއަކީ ޑުއަލް ކެމެރާއެއް ފޯނުގެ ފަހަތުގައި އިންނަ ކަމެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއްކަމެއް އަދި ނޭންގެއެވެ. ފޯނުގެ …

އިތުރަށް »