ސިޔާސީ

ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ މޭރުމަކުން ޑރ.ޖަމީލު ވާހަކަ ދައްކަވައިފި.

ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކޯލިޝަނުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ވުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާކަން ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ. އާފަތިސް ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑރ.ޖަމީލު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ މީހަކުވެސް ވިސްނަންޖެހޭނީ އަމިއްލަ އެދުމާއި މަސްލަހަތަށްވުރެ މުޅިގައުމުގެ މަސްލަހަތާއި ހަމަޖެހުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންވީ ކޯލިޝަނުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް …

އިތުރަށް »

ޖަޒީރާ ރައީސްގެ ކެމްޕެއިން ލަންދޫގައިވެސް ފަށައިފި.

13 އަހަރުގެ ޖަލުޙުކުމެއް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި  ހުންނަވައިގެން ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ( ޖަޒީރާ ރައިސް ) ގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނ.ލަންދޫގައިވެސް ފަށައިފިއެވެ. ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިން ލަންދޫގައި އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު އެމްޑީޕީ ލަންދޫގޮފީގެ އިސްމެމްބަރުން ރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކަށް އިއްޔެ ނުކުމެ ނަޝީދުގެ ފޮޓޯޖެހި ޕޯސްޓަރުތައް ރަށުގެއެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވަނީ ހަރުކުކޮށްފައެވެ. ލަންދޫގައި ތިބި އެމްޑީޕީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓުން އިއްޔެގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގައި …

އިތުރަށް »

ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭން އިއްތިފާޤުން ނިންމައިފި.

ޕްރައިމަރީ އަކާ ނުލައި، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ދިނުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލުން މިރޭ ނިންމައިފިއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ޕްރައިމަރީ އަކާ ނުލައި ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލުން އެގޮތަށް …

އިތުރަށް »

ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެވޭނީ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ޝަރުތުތައް ހަމަވެގެން – އީސީ

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 109 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއްކަމުގައި ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. މިހެންބުނެފައިވަނީ މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު އިޢުލާނެއްގައެވެ. އެއިއުލާންގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގައި ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވާނަމަ ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ނުވަތަ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލު …

އިތުރަށް »

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިއުންތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި އީސީއަށް.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ އެމްޕީ ކަންވެސް ކުރެއްވި އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިންޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި އަޙްމަދު ޝަރީފް ހަމަޖެއްސުވެމާއި ހިސާބުން އެކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކިޔަމުން އަންނަ ފާޑުކިއުންތައް އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރުކޮށްފިއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުނޫޒްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ މީޑިއާ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ އަލީ ނަޒީރު ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހެއް ކަމަށާއި …

އިތުރަށް »

މައުމޫނަށް ފުލުހުން ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކޮށްފި.

ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމުގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނީ ސަރުކާރު، 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވައްޓާލުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަކަމުގެ ހެކި ފެނިފައިވާކަމަށް ބުނެކުރި ތުހުމަތެވެ. އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތުދެމުން ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ، …

އިތުރަށް »

ރީކޯމޫސަ، ރައީސް ނަޝީދަށާއި، އެމްޑީޕީއަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ.

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރިން ހައްދުންމަތީގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރެއްވި ރީކޯ މޫސާމަނިކު ، ރައީސް ނަޝީދަށާއި، އެމްޑީޕީއަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. “މިތިބޫ ރައީސް ޔާމީނާއި އެކީ” މިނަމުގައި ރޭ ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އިތުރަށް ހިންގަން ޖެހޭކަމަށް ނުފެންނަކަމަށާއި ސަބަބަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ މަސައްކަތަށްވުރެ ބޮޑަށް ކުރަނީ އަމިއްލަ ވެރިކަން ދިފާޢުކުރުން …

އިތުރަށް »

އެމްޑިޕީ ލަންދޫގޮފީގެ ބާބަކިޔު އެއް މިރޭ

“ހުއްޓުވާ” ނަމުގައި އެމްޑީޕީ ނ.ލަންދޫ ގޮފީގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ބާބަކިޔު އެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ  ހަރުގޭގައި އޮންނާނެކަމަށް އެޕާޓީގެ ލަންދޫ ގޮފިން ބުނެފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެލަންދޫ ގޮފީގެ އެކްޓިވިސްޓަކު މިއަދު ލަންދޫ އިންފޯ ޓީމަށް އެ ބާބަކިޔުއަށް ދިއުމަށް ދައުވަތު ދެމުން ބުނީ މިއީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ބާބަކިޔުއެއް ކަމަށާއި، މިރޭ އޮންނާނީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ މަޖާކޮށްލުންކަމަށެވެ. މިރޭ  ބާބަކިޔޫ އޮންނާނީ ސިޔާސީ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެއްނޫން. މިރޭ މީ …

އިތުރަށް »

ނިހާންގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ޤާސިމަށް !

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތައް ހިންގަމުންދާ ރަށްތަކާއި އޭނާގެ މުދަލަކީ ނުހައްގުން ހޯދާފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި އެތަކެއްޗަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަޙުމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޤާސިމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަ ފުޅުދައްކަވަމުން ޕީޕީއެމްގެ “ރުމާލު 2” ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ، ޤާސިމަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގެ ވެރިކަމުގައިވެސް އޭނާގެ އަމިއްލަ އެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް …

އިތުރަށް »

ގޮނޑިނުގެއްލޭކަމަށް ކުރި އަމުރަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި.

12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރަށް އަމަލުކުރަން ފަސްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރުގައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެރޭ ނެރުނު އަމުރުގައިވާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިމަނާފައިވާ ބަޔަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް، މަޖިލީހާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ މުޢައްސަސާތަކަށް އަމުރުކުރާކަމަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ …

އިތުރަށް »

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި މާދަމާ މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ – ފުލުހުން

މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި މާދާމާ އެއްވެ މުޒާހަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ މާދަމާ މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް މީހުން އެއްކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޅުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މާދަމާ ރާއްޖޭގެ އެކި …

އިތުރަށް »

ރާއްޖޭގެ ކޯޓްތަކުގެ އަމުރު ރައީސް ތަންފީޒުކުރައްވާނެ – މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާނެކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާގުޅޭގޮތުން ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއިން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހެލްތް މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން ފެށިކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރުމަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އިޙްތިރާމް ކުރާކަން …

އިތުރަށް »

މިސަރުކާރުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާނެ – ޢަބްދުއްރަޙީމް

މިސަރުކާރުން ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާނެކަމަށާއި ސިޔާސީ ކުށްވެރިން މިސަރުކާރުގައި ނުތިބޭނެކަމަށް ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ …

އިތުރަށް »

އެމްޑީޕީއާއި އެކު މަސައްކަތް ނުކުރައްވާނެކަމަށް ޢުމަރު ވިދާޅުވުމަކީ ޕާޓީ ނިޒާމާއި، ބީރައްޓެހި ކަމެއް – މާރިޔާ

ޖޭޕީއާއި އެމްޑީޕީ އަކީ ޖޮއިންޓް ކޯލިޝަން އެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެޕާޓީކަން އެނގި ހުންނަވާ ޢުމަރު ނަޞީރު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވާ އެމްޑީޕީ އާއި އެކު މަސައްކަތް ނުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވުން އެއީ ޕާޓީ ނިޒާމާއި ބީރައްޓެހި މީހުން ކުރާބާވަތުގެ ކަމެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާނާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. #JP aai #MDP akee #JointCoalition …

އިތުރަށް »

4 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ހުސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމް އިން ބަޔާނެއް ނެރެފި.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 4 ގޮނޑިއެއް ހުސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުވެފައިވާކަމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމުން ބުނެފިއެވެ. ޕީޕީއެމުން މިހެން ބުނީ ސުޕްރީމްކޯޓުން ނިންމެވި ދުސްތޫރީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ބަޔާނުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމުމުން, އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް މަޖިލީހުގެ 4 ގޮނޑިއެއް ހުސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިކަމުގައި ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފް, ދޮގު ޚަބަރާއި ނުރަނގަޅު މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ވާހަކަތަކަށް …

އިތުރަށް »

މުސްޠަފާގެ ޕާސްޕޯޓާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 4 މެމްބަރެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާގެ ޕާސްޕޯޓާއެކު މަޖިލީހުގެ 4 މެމްބަރެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ކޯޓް ޢަމުރުގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާގެ ޕާސްޕޯޓް ކޯޓް ޢަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާފައިވަނީ، މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުން ބޭރުކޮށް، ޤާނޫނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށާއި، ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރު …

އިތުރަށް »

ސިފައިންގެ ބަޔަކު ބަންދު ކުރިކަމަށްބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސިފައިން ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތައް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯހުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް އާޒިމް ރޭ ވިދާޅުވީ، ކަމަށް ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގައި ވަނީ  ތަހްގީގަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސިފައިން، ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަތުރަމުންދަނީ، ދޮގު ޚަބަރެއްކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ނުހިނގާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިކަމަށްވެސް އެނޫހުގައިވެއެވެ. ސިފައިންނާއި …

އިތުރަށް »

މަޖްލިސްކުރާގޭގައި ރޭހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްކުރާ ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ޖަލްސާ ފަސްކުރީ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާ ގުޅިގެން ޢާންމު ޙާލަތަކަށް ގެނައުމަށާއި، ކަމާގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައިކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. އަދި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ފަހުން އިޢުލާނުކުރާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. ރޭ އިރުއޮއްސުނު ހިނގި މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިދާރާގެ ފާޚާނާއެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި …

އިތުރަށް »

މުސްޠަފާގެ މައްސަލަވެސް ބަލަނީ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން ލައިވްކުރަމުން ދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި  ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޕޮލިހުގައި އެދިއްޖެއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާ އަޙްމަދު ސަލީމް، މާޒް ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި މި މައްސަލާގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން …

އިތުރަށް »

ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަށް ދެމުންގެންދާ އިންޒާރުތައް ހުއްޓާލުމަށް ޕީޕީއެމް އިން ގޮވާލައިފި.

ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަށް ދެމުންގެންދާ އިންޒާރުތައް ހުއްޓާލުމަށް ޕީޕީއެމް އިން ގޮވާލައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އިސްވެތިބެ ހިންގާ ސިލްސިލާ ކަންތައްތަކުގައި ވަކިވަކި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ފޮޓޯތަކާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު ޢާއްމުކޮށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް އެކިއެކި ގޯނާތައް ކުރުމަށް ގޮވާލައި އަދި ދެމުންގެންދާ އިންޒާރުތައް ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައްވައިފައިވަނީ އެޕާޓީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ. ޕީޕީއެމުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި …

އިތުރަށް »