ސިޔާސީ

ގޮނޑިނުގެއްލޭކަމަށް ކުރި އަމުރަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި.

12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރަށް އަމަލުކުރަން ފަސްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރުގައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެރޭ ނެރުނު އަމުރުގައިވާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިމަނާފައިވާ ބަޔަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް، މަޖިލީހާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ މުޢައްސަސާތަކަށް އަމުރުކުރާކަމަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ …

އިތުރަށް »

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި މާދަމާ މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ – ފުލުހުން

މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި މާދާމާ އެއްވެ މުޒާހަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ މާދަމާ މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް މީހުން އެއްކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޅުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މާދަމާ ރާއްޖޭގެ އެކި …

އިތުރަށް »

ރާއްޖޭގެ ކޯޓްތަކުގެ އަމުރު ރައީސް ތަންފީޒުކުރައްވާނެ – މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާނެކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާގުޅޭގޮތުން ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއިން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހެލްތް މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން ފެށިކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރުމަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އިޙްތިރާމް ކުރާކަން …

އިތުރަށް »

މިސަރުކާރުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާނެ – ޢަބްދުއްރަޙީމް

މިސަރުކާރުން ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާނެކަމަށާއި ސިޔާސީ ކުށްވެރިން މިސަރުކާރުގައި ނުތިބޭނެކަމަށް ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ …

އިތުރަށް »

އެމްޑީޕީއާއި އެކު މަސައްކަތް ނުކުރައްވާނެކަމަށް ޢުމަރު ވިދާޅުވުމަކީ ޕާޓީ ނިޒާމާއި، ބީރައްޓެހި ކަމެއް – މާރިޔާ

ޖޭޕީއާއި އެމްޑީޕީ އަކީ ޖޮއިންޓް ކޯލިޝަން އެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެޕާޓީކަން އެނގި ހުންނަވާ ޢުމަރު ނަޞީރު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވާ އެމްޑީޕީ އާއި އެކު މަސައްކަތް ނުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވުން އެއީ ޕާޓީ ނިޒާމާއި ބީރައްޓެހި މީހުން ކުރާބާވަތުގެ ކަމެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާނާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. #JP aai #MDP akee #JointCoalition …

އިތުރަށް »

4 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ހުސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމް އިން ބަޔާނެއް ނެރެފި.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 4 ގޮނޑިއެއް ހުސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުވެފައިވާކަމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމުން ބުނެފިއެވެ. ޕީޕީއެމުން މިހެން ބުނީ ސުޕްރީމްކޯޓުން ނިންމެވި ދުސްތޫރީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ބަޔާނުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމުމުން, އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް މަޖިލީހުގެ 4 ގޮނޑިއެއް ހުސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިކަމުގައި ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފް, ދޮގު ޚަބަރާއި ނުރަނގަޅު މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ވާހަކަތަކަށް …

އިތުރަށް »

މުސްޠަފާގެ ޕާސްޕޯޓާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 4 މެމްބަރެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާގެ ޕާސްޕޯޓާއެކު މަޖިލީހުގެ 4 މެމްބަރެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ކޯޓް ޢަމުރުގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާގެ ޕާސްޕޯޓް ކޯޓް ޢަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާފައިވަނީ، މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުން ބޭރުކޮށް، ޤާނޫނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށާއި، ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރު …

އިތުރަށް »

ސިފައިންގެ ބަޔަކު ބަންދު ކުރިކަމަށްބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސިފައިން ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތައް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯހުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް އާޒިމް ރޭ ވިދާޅުވީ، ކަމަށް ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގައި ވަނީ  ތަހްގީގަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސިފައިން، ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަތުރަމުންދަނީ، ދޮގު ޚަބަރެއްކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ނުހިނގާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިކަމަށްވެސް އެނޫހުގައިވެއެވެ. ސިފައިންނާއި …

އިތުރަށް »

މަޖްލިސްކުރާގޭގައި ރޭހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްކުރާ ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ޖަލްސާ ފަސްކުރީ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާ ގުޅިގެން ޢާންމު ޙާލަތަކަށް ގެނައުމަށާއި، ކަމާގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައިކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. އަދި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ފަހުން އިޢުލާނުކުރާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. ރޭ އިރުއޮއްސުނު ހިނގި މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިދާރާގެ ފާޚާނާއެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި …

އިތުރަށް »

މުސްޠަފާގެ މައްސަލަވެސް ބަލަނީ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން ލައިވްކުރަމުން ދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި  ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޕޮލިހުގައި އެދިއްޖެއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާ އަޙްމަދު ސަލީމް، މާޒް ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި މި މައްސަލާގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން …

އިތުރަށް »

ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަށް ދެމުންގެންދާ އިންޒާރުތައް ހުއްޓާލުމަށް ޕީޕީއެމް އިން ގޮވާލައިފި.

ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަށް ދެމުންގެންދާ އިންޒާރުތައް ހުއްޓާލުމަށް ޕީޕީއެމް އިން ގޮވާލައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އިސްވެތިބެ ހިންގާ ސިލްސިލާ ކަންތައްތަކުގައި ވަކިވަކި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ފޮޓޯތަކާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު ޢާއްމުކޮށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް އެކިއެކި ގޯނާތައް ކުރުމަށް ގޮވާލައި އަދި ދެމުންގެންދާ އިންޒާރުތައް ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައްވައިފައިވަނީ އެޕާޓީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ. ޕީޕީއެމުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި …

އިތުރަށް »

ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވި މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަނީ

މިއަދު މާލޭގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އެއްވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފޫއަޅުވާލައި ފުލުހުންގެ ކޯޑަން ތެރެއަށް ވަތް މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސުން ބުނެފިއެވެ. މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކކުރާނެކަމަށް ފުލުހުންބުނެފައިވަނީ ފުލުހުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ. އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ،  ޖުލައި 24 ވާ ހޯމަދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނޯންނާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް މަޖިލީހަށް ދިއުމުގެ ނަމުގައި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ފުލުހުންގެ …

އިތުރަށް »

24 ވަނަދުވަހު ބާއްވަން އުޅޭ އެއްވުން ބޭއްވުމަށް ހުއްދައެއް ނުދެން – ޕޮލިސް

މާދަމާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ އެއްވުން ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ފުލުހުން ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ބަދުނާމުކޮށް ޙަޤީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށާއި އަދި ފިތުނަ ފަސާދައަށް މަގުފަހިވާފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއް ނުހިންގުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން މިހެން ބުނީ މާދަމާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ބޮޑު އެއްވުމެއް ބާއްވަން އިޢުލާން ކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. ފުލުހުން ރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި …

އިތުރަށް »

ގޮނޑިގެއްލުނު ބައެއް ބޭފުޅުން ސްޕްރީން ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ އެ ބޭފުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމާއި، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތާއި، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނާއި، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި ގޮނޑި މިހާރު ގެއްލިފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް …

އިތުރަށް »

ފާރިޝްގެ މައްސަލައާއި މެދު ތަފާތު ވާހަކަ ތައް ފަތުރަނީ ކޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން – ޝައިނީ.

ފާރިސް މައުމޫނަކީ ކުށްވެރިއެއްކަމަށް އެއްވެސް ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށާއި، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުން ފާރިސްގެ މައްޗަށް ހެކި ހުށައެޅުމުގެ މަރުހަލާ ނުފެށެނީސް  ތަފާތު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދަނީ ކޯޓަށް އެމައްސަލަ ދިއުމުގެ ކުރިން އެކަމާމެދު މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝައްކު އުފެއްދުމަށާއި ކޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކަމަށް ޑރ.ޝިއިނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު …

އިތުރަށް »

ޤާސިމްގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން މިއަދަށް ތާވަލު ކުރުމަށްފަހު އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ ޤާސިމްގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ގޯސްވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެމުންދާތީއެވެ. މިއަދު މެންދުރު 2 ޖަހާއިރު ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކުރީ ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ 3 ދައުވާގެ ތެރެއިން ރިޝްވަތު ހުށައަޅަން …

އިތުރަށް »

ޤައުމުތޯ ބޭނުމީ ނުވަތަ ވެރިކަންތޯ ބޭނުމީ – އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މޫސަ ސުވާލު ކުރައްވައިފި.

ޤައުމުތޯ ބޭނުމީ ނުވަތަ ވެރިކަންތޯ ބޭނުމީ ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ސުވާލެއް ހުށަހަޅުއްވައިފއެވެ. މޫސާ މި ސުވާލު ކުރެއްވީ ޕީޕީއެމްއާ ރޭ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ކުރިން އެމްޑީޕީގައި ހުންނެވިއިރުވެސް އެޕާޓީގެ އެންމެ އިސްސަފުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި މޫސަ ރޭ ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެން އަރުވާޖަހާފަ އުޅެންވީ ވެރިކަން ހޯދަން ނޫންކަމުގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ …

އިތުރަށް »

އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ މަސީޙް އިސްތިއުފާ ދެއްވުން – ޝިހާބު

މިހާރު ސިޔާސީ މަޝްރަޙް މިފެންނަ ގޮތުން ދަންނަވަންޖެހެނީ އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ މަޖްލިސްގެ ރައީސް ކަމުން މަސީޙް އިސްތިއުފާ ދެއްވުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޝިހާބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވީޓީވީގެ ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމްގައި މިރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިހާބު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެއްތަކަމަށް ވޯޓަކަށް ދާން އެމައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު 45 މެމްބަރުން ސޮއިކޮށްފައި އޮތުމުން އޭގެ މާނައަކީ …

އިތުރަށް »

މިނިސްޓަރ ސަޢީދު ނަޝީދަށާއި، މައުމޫނަށް ރައްދުދެއްވައިފި.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު, ރައީސް މައުމޫނާއި ރައީސް ނަޝީދަށް ރައްދު ދެއްވައި ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތަކަށް ރައްދުދެއްވާ މިނިސްޓަރ ސަޢީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫނަކީ އެތައް ބަޔަކަށް ޖަލުގައި ލާ އިންސާނީ އަނިޔާ ދިން ވެރިއެއްކަން ބުނެދެއްވީ ރައީސް ނަޝީދުކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދަކީ ލާދީނީ ބޭފުޅެއްކަން ބުނެދެއްވީ ރައީސް މައުމޫންކަމަށެވެ. 1/4 R.Maumoonakee jalu gai laa insaanee aniyaa …

އިތުރަށް »

މަސީޙުގެ އިތުބާރުނެއް ކަމުގެ މައްސަލަ މިމަހުގެ 24 ގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީހު މުޙައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނިންމައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވި ނަމަވެސް އެމައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްފައިވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވާކަމަށް ގިނަ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީހް މުޙައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ބުނެ 45 މެންބަރުންގެ …

އިތުރަށް »