ރިޕޯޓް

ނުކުޅެދުންތެރި ނަމަވެސް އަޒުމް ވަރުގަދަ ހަބީ

އުފެދުމުގައިވެސް ފެނުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ނ.ލަންދޫ ގުލްބަކާގޭ އަލްފާޟިލާ ޙަބީބާ ދާއޫދު (ހަބީ ) ފާހަގަ ކުރެވެނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި އެކުގައިވެސް ހަބީ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ އަޒުމްވަރުގަދަ ޒުވާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން މިއަދު ހަބީއަކީ އެކަނިމާއެކަނި އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނަމާދުކުރަން ދަންނަ އަދި ބަރާބަރަށް ފަރުޟް ފަސްނަމާދު ކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ދީނަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނެއްކަން ފާހަގަ ކުރަނީ އުފަލާއިއެކުގައެވެ. އެންމެ …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގެ ގިނަޒުވާނުންގެ ފެވަރިޓް ޓީމަކީ ބުރެޒިލް

ދުނިޔޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯގައި ފެށިގެންދާއިރު ދުނިޔޭގެ ކައުންކޮޅުތަކުން އަންނަނީ މި މުބާރާތަށް ފިސާރި ރަނަގަޅަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މިގޮތުން އަޅުގނަޑުމެންގެ މިކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމެނޭ ކުދިކުދި ޖަޒީރާ ރަށަތަކުންވެސް އަންނަނީ މި މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބޮޑުސްކީނުތައް ބަހައްޓާ ގިނަބަޔަކު އެއްތަންވެ މެޗުތައް ބެލޭނެއިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަމުންދާއިރު އަނެއްބައި ރަށްރަށުގައި ދަނީ މެޗުބަލަން ހާއްޞަ …

އިތުރަށް »

ޑރ.މަޖީދު އަވަހާރަވުމަކީ ރާއްޖެއަށާއި މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު ދެރައެއް.

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަދި ދީނީ އިލުމުވެރިޔާ ޑރ އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ އަވަހާރަވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި، މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ލިބުނު އަގުނުކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑު ދެރައެކެވެ. ޑރ. މަޖީދު އަވަހާރަވީ ހާލު ސީރިއަސްވެ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދަނިކޮށެވެ. ޑރ އަބްދުލް މަޖީދު އަބުދުލް ބާރީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން ޑރ މަޖީދަކީ ތަފްސީރު އިލުމުން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާއިބެހޭ …

އިތުރަށް »

ވާވަމުން ދިޔަ ” ރާމީ ” އަށް ހިތްގައިމުކަން ގެނެސްދީފި

ރާމީ އޭ ބުނުމުން ލަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެއީ ކޮންތަނެއްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިލައްވާނެއެވެ. މީގެ އެތައް އަހަރެއްކުރިން ލަންދޫގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މުނިފޫހި ފިލުވުމަށާއި ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށް ގޮސް އުޅޭތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރާމީ ވަނީ މަސްހޫރުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ރާމީ އަށް ދެއެވެ. އެގޮތުން އަންހެންވެރިން ފަންގި ވިނުމަށާއި ކަނަމަދު ފެޅުން އަދި ރޯނުވެށުންފަދަ މަސައްކަތްތައް …

އިތުރަށް »

ލުއިފަސޭހަ ކުރުމުގައި ޙައްދު ފަހަނައަޅާގޮސްފިއެވެ.

އިސްލާމްދީނަކީ ލުއި ފަސޭހަ ދީނެވެ. މެދުމިނުގެ ދީނެވެ. އަނިޔާވެރިވުން މަނާކުރާ ދީނެވެ. މީސްތަކުންނަށް ރަޙުމުކުރާ ދީނެވެ. އޯގާވަންތަކަމުގައިވެސް ނަމޫނާ ދީނެވެ. އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައިވެސް ލުއި ފަސޭހަކަން މީސްތަކުންނަށްވަނީ ﷲ ތަޢާލާއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލު ދެއްވާފައެވެ. އޭގެ މަންފާ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނަ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުޅޭއިރު މިހާރަކަށް އައިސް ފެންނަނީ “ލުއިފަސޭހަ” ނުވަތަ “މެދުމިން” މި ބަސްބަހުގެ މާނަ އޮޅުވާލައްވާ، އޭގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ގިނަ ބަޔަކު ނަގަމުންދާތަނެވެ. …

އިތުރަށް »

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކިހާފެންވަރެއްގެ ޓެބްލެޓްތަކެއް؟

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޓަރމްގެ ކިޔެވުން ފަށާއިރު، ހުރިހާ ސްކޫލެއް ވައިފައިކޮށް، ދަރިވަރުން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން ފަށާނެކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވަނީ ވިދާޅުވެފެއެވެ. މިއާއެކު ދުނިޔޭގައިވެސް މިފަދަ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފުކުރި ފުރަތަމަ ޤައުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވެގެންދާނެކަން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީތައް ކުރިއަރާގޮސް މިއަދު މިވަނީ އަތަށް ލުއިކޮށް، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެސް ކިޔެވުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ …

އިތުރަށް »

މެސީ ހަމަ މޮޅީއެވެ!

ބާސެލޯނާގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ އެތައްބަޔަކު ދުނިޔޭގައި އެބައްތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ފޭނުންގެ އިތުރުން އޭނާއާއި ވާދަވެރި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަންޓޯސް ގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ އާއި، ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ތަރި ޕެލޭ ވެސް ވަނީ މިކަމަށް އެއްބަސްވެ އިތުތިރާފްވެފައެވެ. މެސީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ …

އިތުރަށް »

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުން – ލަންދޫ ވަރަށް ކާމިޔާބު

ނ.ލަންދޫގައި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމަށް ލަންދޫކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ވެމްކޯ މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚިދުމަތަށް މިހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4 ވަނަދުވަހަށް މަހެއް ވެފައިވާއިރު މިޚިދުމަތާމެދު ލަންދޫރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިގެންނެވެ. ވަރަށްގިނަ ދިރާސާތަކަށްފަހު ލަންދޫކައުންސިލުން ފެށި މިޚިދުމަތުގައި ކޮންމެ ގޭބިސީއަކުން މަހަކަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި -/150ރ. ނެގި ނަމަވެސް މިއީ މިފަދަ ބޭނުންތެރި މުހިއްމު ޚިދުމަތަކަށް ބަލާއިރު މާބޮޑު ޚަރަދެއްނޫންކަމުގައި ރަށުގެ ގިނަމީހުންބުނެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރި ކުރާތަންތަނުންނާއި، …

އިތުރަށް »

ތިޔަހެނެއް ނުކިޔޭނެ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ކޮންފަރާތަކަށްކަން، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި (ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީގައި) ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތެވެ. މިކަން ބަޔާންވެފައި އޮންނަނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައެވެ. މި މައްދާއާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ތަފްޞީލު ލިޔެފައިވަނީ އެ ދުސްތޫރުގެ 141 ވަނަ މާއްދާގައެވެ. މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެން ވާ ގޮތުން ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ސްޕްރީމް ކޯޓެވެ. …

އިތުރަށް »

ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހަރުދަނާ މާލީ ނަތީޖާއެއް ހޯދައިފި ބޭންކުގެ މިހާރުގެ އަމާޒަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތަސައްވުރުގައި ހިމެނޭ މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 60 މަޝްރޫއުއާއި ބޭންކިންގ ވިޔުގަ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ފަހު ކުއާޓަރގައި ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމަށްފަހު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހޯދި 350 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 2017 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ ކުއާޓަރ އާ އަޅާބަލާއިރު  %42 ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް ރަނގަޅު ފައިދާތަކެއް ހޯދާފައިވާއިރު ލޯނު ދޫކުރެވުނު ނިސްބަތްވަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް …

އިތުރަށް »

ކުށް ސާބިތު ކުރުމުގައި އިޖުރާއަތަށް އިސްކަން ދޭންވީ ކީއްވެ؟

ޤާނޫނީ މާހިރުންގެ ބުނުންތަކަށް ބަލާއިރު އާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ބަލާއިރުވެސް ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އިސްތިސްނާވާ ބައެއް ޙާލަތްތަކެއް ވެއެވެ. މިފަދަ ޢިލްމުވެރީން ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި ވަޟުޢީ ޤާނޫނުތަކުގައިވެސް މިފަދަ ޙާލަތްތަކަށް ޖާގަ ލިބިދީފައި ވެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއް މަރުހަލާއަކީ، ކުށެއް ސާބިތު ކުރުމުގައި ހިމެނޭ ދެބައިގެ ތެރެއިން އެއްބައި ކަމުގައިވާ “އިޖުރާއަތު” އެވެ. ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި އިޖުރާއަތުގެ މައްސަލައެއް ނެގުމަކީ، އެއްވެސް ގޮތަކުން ކުށަށް އިންކާރު …

އިތުރަށް »

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރިޔަސް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް އުވައެއްނުލާނެ – މިނިސްޓްރީ

ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން އިތުރުކޮށް، މި އަހަރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް މި ދިރާސީ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާސްކޫލްތަކެއްގެ  ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޓެބްލެޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ޓެބްލެޓް ބޭނުން ކުރިޔަސް މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކުދިންގެ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ބާކީ ނުވާނެކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ސްކޫލްތައް މެދުވެރިކޮށް އަންގަވަމުން …

އިތުރަށް »

ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ފޮނުވަން.

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ދަރިވަރުންނާއި، މުދައްރިސުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލަންދޫއިންފޯ ގެ ނަމުގައި ފޮނުވަމެވެ. ނިމިދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރަކީ ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ނުކުންނާނޭ ހެޔޮލަފާ ދަރީންތަކެއް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެހައި މަސްއޫލުވެރިން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތާއި، ބެލެނިވެރިންނާއި ޓީޗަރުންނާއި، ދަރިވަރުންގެ ހިތްވަރުން ގިނަގުނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ އަހަރެއް ކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.  އަދި މިއަދަކީ ދިރާސީ …

އިތުރަށް »

ކުއްލި ދެމަރަށް ހަފްތާއެއްވާއިރު ގިނަބައެއްގެ ހާސްކަން އިތުރުވަނީ

ވޭތުވެދިޔަ ދެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ލަންދޫގެ ތާރީހުގައި ހިތާމައިން ފުރިގެންވީ ދެދުވަހަށް ވެފައި އެދެދުވަހު ހިނގާދިޔަ ކުއްލި ދެމަރާގުޅިގެން މަދަމާއަކީ މިހަފަތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަސަކަމުން ލަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ތިބީ ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމެއްގައެވެ. ވަކިން ހާއްޞަކޮށް މުޅިލަންދޫއަށް ސިހުން ގެނުވި ކުއްލި ދެމަރު ހިނގާދިޔަ “މުރިނގު – 2 ” ދޯނިން މަހަށް ދިޔަ މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރިންގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ހިތްތަކުގައެވެ. މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރިންގެ ޢާއިލާތަކުން ކަންބޮޑުވަނީ ކުއްލި …

އިތުރަށް »

ފަހުގެ ފިލްމް ތަކާއި، ސީރީސްތައް ހިލޭ ބެލުމާއި، ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭ ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް “ކޯއެކްސްނެޓް” އިން ފަށައިފި.

އެންމެ ފަހުގެ މަޝްހޫރު ހިންދީ ، އިނގިރޭސި އަދި ވެސް އެހެންބާވަތްތަކުގެ ފިލްމް ތަކާއި، ސީރީސްތައް މުޅިން ހިލޭ ބެލުމާއި، ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭ ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް “ކޯއެކްސްނެޓް” އިން ފަށައިފިއެވެ. ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އިންޓަރނެޓް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ދޭ ޕްރައިވެޓް އެންމެބޮޑު ކުންފުނި ކަމުގައވާ “ކޯއެކްސްނެޓް” އިން އާއަހަރާދިމާކޮށް މި ފެށި ޕްރޮމޯޝަނަކީ 1 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފެށި ޚިދުމަތެކެވެ. މިޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކޯއެސްނެޓް ޕަބްލިކް …

އިތުރަށް »

އާ އަހަރުގެ ޝޯވ ތަކާމެދު އެއްބަޔަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި.

2017 ވަނައަހަރު ނިމި 2018 ވަނައަހަރަށް ފެށުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އާ އަހަރު ކުލަގަދަކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެޗްޑީސީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯވ އާއި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި  މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން، އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯވ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުމާއި، ނުރުހުން ތެރިކަން ލިބިގެން ދިޔަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ރޭ ގެ …

އިތުރަށް »

ޖެހިޖެހިގެން ކުށްލި ދެމަރު ދާދި އެއްގޮތަކަށް – ލަންދޫ ވަނީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި.

ނ.ލަންދޫގައި އެއްދޯންޏަކުން މަހަށްދިޔަ ދެ އެކުވެރިން ދާދި އެއްގޮތަކަށް ވަރަށް ކައިރިކައިރީގައި ނިޔާވުމުން އެރަށު ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ވަރަށްބޮޑަށް އެކަމާ ހާސްވެފައެވެ. ދެއެކުވެރިންގެ ތެރެއިން 44 އަހަރުގެ އާދަމް އިސްމާޢީލް މިމަހުގެ 21 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިޔާވެފައިވާއިރު، އަޙްމަދު ފައިސަލް 45އ. ( ފައިބެ ) ނިޔާވެފައިވަނީ 28 ވީ ބުރާސްފަތި މިއަދު އެވެ. މަރުޙޫމްފައިސަލް ގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެ. …

އިތުރަށް »

ތަރިކައިން ކާފައަށް މުދާ ލިބޭ ޙާލަތްތައް!

ފަރާއިޟް ޢިލްމަކީ މުސްލިމުން އެ ޢިލްމެއް ޙިމާޔަތްކޮށް އާލާކޮށް ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ކޮންމެހެން ޖެހޭ ވަރަށް ފުން ޢިލްމެކެވެ. އެހެނީ މި ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުން މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ މީސްތަކުންގެ ސިކުނޑިތަކުން މި ޢިލްމުގެ އަސާސްތައް ފޮހެވިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުމަކީ، ދުނިޔެވީ އެހެން ޢިލްމުތަކާ ޚިލާފަށް މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެ. މި ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި ކީރިތި ރަސޫލާ …

އިތުރަށް »

ކޮންމެ ރަށަކަށް ފަޔަރ ފައިޓަރ ޕަންޕެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް ފަޔަރފައިޓަރ ޕަންޕެއް ބޭނުންވެއްޖެއޭ ބުނުމުން ބައެއް މީހުން ހޭނެއެވެ. އަދި ބުނާނެއެވެ. ޕަންޕެއް ނޫނަކަސް ބޭނުން ބޮޑު ކިތަންމެ އާލާތެއް އެބަހުއްޓެވެ. ޕަންޕަކަށްވުރެ ކޮންމެ ރަށަކަށް މިވެނި އެވެނި އެއްޗެއް މާބޮޑަށްވެސް މުހިންމުވާނެއެވެ. އެހެން އެކަންވުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. އެއީކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ ވިސްނުމަށް އަންނަ އެއްޗެއް ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނާނެއެވެ. އަދި އެމިނިވަންކަމުގެ ބޭނުން ޤާނޫނުތަކާ ޤަވާއިދުތަކަށް ތަޢާރަޒް …

އިތުރަށް »

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ބޮލުން އިސްތަށިފޭބުން އަވަސް – ދިރާސާ

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާމީހުންނަށްވުރެ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުންގެ ބޮލުން އަވަހަށް ފަތްވެރޭ ކަމަށް ދިރާސައަކުން ދައްކައިފިކަމަށް  ސައިންސްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ސައިންސް ޑެއިލީ ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި ބުނެފިއެވެ. އެލިޔުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ދުންފަތު އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންނާއި ނުކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ކުރެވުނު މި ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ 85 އިންސައްތަ މީހުންގެ ބޮލުން ، އެމީހުންގެ ޢުމުރުން 50 އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ފަތްކޮޅު ފައިބާ …

އިތުރަށް »