ރިޕޯޓް

މެސީ ހަމަ މޮޅީއެވެ!

ބާސެލޯނާގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ އެތައްބަޔަކު ދުނިޔޭގައި އެބައްތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ފޭނުންގެ އިތުރުން އޭނާއާއި ވާދަވެރި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަންޓޯސް ގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ އާއި، ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ތަރި ޕެލޭ ވެސް ވަނީ މިކަމަށް އެއްބަސްވެ އިތުތިރާފްވެފައެވެ. މެސީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ …

އިތުރަށް »

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުން – ލަންދޫ ވަރަށް ކާމިޔާބު

ނ.ލަންދޫގައި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމަށް ލަންދޫކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ވެމްކޯ މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚިދުމަތަށް މިހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4 ވަނަދުވަހަށް މަހެއް ވެފައިވާއިރު މިޚިދުމަތާމެދު ލަންދޫރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިގެންނެވެ. ވަރަށްގިނަ ދިރާސާތަކަށްފަހު ލަންދޫކައުންސިލުން ފެށި މިޚިދުމަތުގައި ކޮންމެ ގޭބިސީއަކުން މަހަކަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި -/150ރ. ނެގި ނަމަވެސް މިއީ މިފަދަ ބޭނުންތެރި މުހިއްމު ޚިދުމަތަކަށް ބަލާއިރު މާބޮޑު ޚަރަދެއްނޫންކަމުގައި ރަށުގެ ގިނަމީހުންބުނެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރި ކުރާތަންތަނުންނާއި، …

އިތުރަށް »

ތިޔަހެނެއް ނުކިޔޭނެ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ކޮންފަރާތަކަށްކަން، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި (ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީގައި) ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތެވެ. މިކަން ބަޔާންވެފައި އޮންނަނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައެވެ. މި މައްދާއާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ތަފްޞީލު ލިޔެފައިވަނީ އެ ދުސްތޫރުގެ 141 ވަނަ މާއްދާގައެވެ. މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެން ވާ ގޮތުން ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ސްޕްރީމް ކޯޓެވެ. …

އިތުރަށް »

ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހަރުދަނާ މާލީ ނަތީޖާއެއް ހޯދައިފި ބޭންކުގެ މިހާރުގެ އަމާޒަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތަސައްވުރުގައި ހިމެނޭ މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 60 މަޝްރޫއުއާއި ބޭންކިންގ ވިޔުގަ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ފަހު ކުއާޓަރގައި ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމަށްފަހު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހޯދި 350 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 2017 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ ކުއާޓަރ އާ އަޅާބަލާއިރު  %42 ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް ރަނގަޅު ފައިދާތަކެއް ހޯދާފައިވާއިރު ލޯނު ދޫކުރެވުނު ނިސްބަތްވަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް …

އިތުރަށް »

ކުށް ސާބިތު ކުރުމުގައި އިޖުރާއަތަށް އިސްކަން ދޭންވީ ކީއްވެ؟

ޤާނޫނީ މާހިރުންގެ ބުނުންތަކަށް ބަލާއިރު އާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ބަލާއިރުވެސް ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އިސްތިސްނާވާ ބައެއް ޙާލަތްތަކެއް ވެއެވެ. މިފަދަ ޢިލްމުވެރީން ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި ވަޟުޢީ ޤާނޫނުތަކުގައިވެސް މިފަދަ ޙާލަތްތަކަށް ޖާގަ ލިބިދީފައި ވެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއް މަރުހަލާއަކީ، ކުށެއް ސާބިތު ކުރުމުގައި ހިމެނޭ ދެބައިގެ ތެރެއިން އެއްބައި ކަމުގައިވާ “އިޖުރާއަތު” އެވެ. ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި އިޖުރާއަތުގެ މައްސަލައެއް ނެގުމަކީ، އެއްވެސް ގޮތަކުން ކުށަށް އިންކާރު …

އިތުރަށް »

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރިޔަސް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް އުވައެއްނުލާނެ – މިނިސްޓްރީ

ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން އިތުރުކޮށް، މި އަހަރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް މި ދިރާސީ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާސްކޫލްތަކެއްގެ  ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޓެބްލެޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ޓެބްލެޓް ބޭނުން ކުރިޔަސް މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކުދިންގެ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ބާކީ ނުވާނެކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ސްކޫލްތައް މެދުވެރިކޮށް އަންގަވަމުން …

އިތުރަށް »

ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ފޮނުވަން.

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ދަރިވަރުންނާއި، މުދައްރިސުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލަންދޫއިންފޯ ގެ ނަމުގައި ފޮނުވަމެވެ. ނިމިދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރަކީ ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ނުކުންނާނޭ ހެޔޮލަފާ ދަރީންތަކެއް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެހައި މަސްއޫލުވެރިން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތާއި، ބެލެނިވެރިންނާއި ޓީޗަރުންނާއި، ދަރިވަރުންގެ ހިތްވަރުން ގިނަގުނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ އަހަރެއް ކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.  އަދި މިއަދަކީ ދިރާސީ …

އިތުރަށް »

ކުއްލި ދެމަރަށް ހަފްތާއެއްވާއިރު ގިނަބައެއްގެ ހާސްކަން އިތުރުވަނީ

ވޭތުވެދިޔަ ދެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ލަންދޫގެ ތާރީހުގައި ހިތާމައިން ފުރިގެންވީ ދެދުވަހަށް ވެފައި އެދެދުވަހު ހިނގާދިޔަ ކުއްލި ދެމަރާގުޅިގެން މަދަމާއަކީ މިހަފަތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަސަކަމުން ލަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ތިބީ ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމެއްގައެވެ. ވަކިން ހާއްޞަކޮށް މުޅިލަންދޫއަށް ސިހުން ގެނުވި ކުއްލި ދެމަރު ހިނގާދިޔަ “މުރިނގު – 2 ” ދޯނިން މަހަށް ދިޔަ މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރިންގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ހިތްތަކުގައެވެ. މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރިންގެ ޢާއިލާތަކުން ކަންބޮޑުވަނީ ކުއްލި …

އިތުރަށް »

ފަހުގެ ފިލްމް ތަކާއި، ސީރީސްތައް ހިލޭ ބެލުމާއި، ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭ ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް “ކޯއެކްސްނެޓް” އިން ފަށައިފި.

އެންމެ ފަހުގެ މަޝްހޫރު ހިންދީ ، އިނގިރޭސި އަދި ވެސް އެހެންބާވަތްތަކުގެ ފިލްމް ތަކާއި، ސީރީސްތައް މުޅިން ހިލޭ ބެލުމާއި، ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭ ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް “ކޯއެކްސްނެޓް” އިން ފަށައިފިއެވެ. ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އިންޓަރނެޓް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ދޭ ޕްރައިވެޓް އެންމެބޮޑު ކުންފުނި ކަމުގައވާ “ކޯއެކްސްނެޓް” އިން އާއަހަރާދިމާކޮށް މި ފެށި ޕްރޮމޯޝަނަކީ 1 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފެށި ޚިދުމަތެކެވެ. މިޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކޯއެސްނެޓް ޕަބްލިކް …

އިތުރަށް »

އާ އަހަރުގެ ޝޯވ ތަކާމެދު އެއްބަޔަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި.

2017 ވަނައަހަރު ނިމި 2018 ވަނައަހަރަށް ފެށުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އާ އަހަރު ކުލަގަދަކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެޗްޑީސީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯވ އާއި އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި  މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން، އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯވ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުމާއި، ނުރުހުން ތެރިކަން ލިބިގެން ދިޔަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ރޭ ގެ …

އިތުރަށް »

ޖެހިޖެހިގެން ކުށްލި ދެމަރު ދާދި އެއްގޮތަކަށް – ލަންދޫ ވަނީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި.

ނ.ލަންދޫގައި އެއްދޯންޏަކުން މަހަށްދިޔަ ދެ އެކުވެރިން ދާދި އެއްގޮތަކަށް ވަރަށް ކައިރިކައިރީގައި ނިޔާވުމުން އެރަށު ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ވަރަށްބޮޑަށް އެކަމާ ހާސްވެފައެވެ. ދެއެކުވެރިންގެ ތެރެއިން 44 އަހަރުގެ އާދަމް އިސްމާޢީލް މިމަހުގެ 21 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިޔާވެފައިވާއިރު، އަޙްމަދު ފައިސަލް 45އ. ( ފައިބެ ) ނިޔާވެފައިވަނީ 28 ވީ ބުރާސްފަތި މިއަދު އެވެ. މަރުޙޫމްފައިސަލް ގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެ. …

އިތުރަށް »

ތަރިކައިން ކާފައަށް މުދާ ލިބޭ ޙާލަތްތައް!

ފަރާއިޟް ޢިލްމަކީ މުސްލިމުން އެ ޢިލްމެއް ޙިމާޔަތްކޮށް އާލާކޮށް ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ކޮންމެހެން ޖެހޭ ވަރަށް ފުން ޢިލްމެކެވެ. އެހެނީ މި ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުން މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ މީސްތަކުންގެ ސިކުނޑިތަކުން މި ޢިލްމުގެ އަސާސްތައް ފޮހެވިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުމަކީ، ދުނިޔެވީ އެހެން ޢިލްމުތަކާ ޚިލާފަށް މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެ. މި ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި ކީރިތި ރަސޫލާ …

އިތުރަށް »

ކޮންމެ ރަށަކަށް ފަޔަރ ފައިޓަރ ޕަންޕެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް ފަޔަރފައިޓަރ ޕަންޕެއް ބޭނުންވެއްޖެއޭ ބުނުމުން ބައެއް މީހުން ހޭނެއެވެ. އަދި ބުނާނެއެވެ. ޕަންޕެއް ނޫނަކަސް ބޭނުން ބޮޑު ކިތަންމެ އާލާތެއް އެބަހުއްޓެވެ. ޕަންޕަކަށްވުރެ ކޮންމެ ރަށަކަށް މިވެނި އެވެނި އެއްޗެއް މާބޮޑަށްވެސް މުހިންމުވާނެއެވެ. އެހެން އެކަންވުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. އެއީކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ ވިސްނުމަށް އަންނަ އެއްޗެއް ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނާނެއެވެ. އަދި އެމިނިވަންކަމުގެ ބޭނުން ޤާނޫނުތަކާ ޤަވާއިދުތަކަށް ތަޢާރަޒް …

އިތުރަށް »

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ބޮލުން އިސްތަށިފޭބުން އަވަސް – ދިރާސާ

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާމީހުންނަށްވުރެ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުންގެ ބޮލުން އަވަހަށް ފަތްވެރޭ ކަމަށް ދިރާސައަކުން ދައްކައިފިކަމަށް  ސައިންސްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ސައިންސް ޑެއިލީ ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި ބުނެފިއެވެ. އެލިޔުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ދުންފަތު އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންނާއި ނުކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ކުރެވުނު މި ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ 85 އިންސައްތަ މީހުންގެ ބޮލުން ، އެމީހުންގެ ޢުމުރުން 50 އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ފަތްކޮޅު ފައިބާ …

އިތުރަށް »

ޑްރޮގްބާ ރާއްޖެ އައުމަކީ ސިޔާމް މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕްގެ ފުރިހަމަކަން އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެން ދާނެކަމެއް.

ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކާ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗަށް ޗެލްސީ އަދި އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޑިޑިއޭ ޑްރޮގްބާ ރާއްޖެ އައުމަކީ އެ މުބާރާތުގެ ފުރިހަމަކަން އިތުރަށްފުރިހަމަވެގެންދާނެކަމެއްކަން ޔަޤީނެވެ. މުބާރާތާމެދު ޒުވާނުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރު ބޮޑުވެގެންދާނެކަމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދި މިހާތަނަށް ބޭއްވޭ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަކަޕް ނ.އަތޮޅުތެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އެއަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ …

އިތުރަށް »

ޤުދުސް މިލުކު ކުރާއިރު އިސްލާމީ ވެރިން “އޯކޭ” ބޯޑު އަޅުވައިގެން..

ޤުދުސަކީ އިސްރާޢީލުގެ ވެރިރަށްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި އެކަން މިއަދު އިޢުލާންކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ނިންމަވާފައިވާއިރު އެކަމާ އަޑު އުފުލާ އެމެރިކާއަށް ހަރުކަށި އިންޒާރެއް ދިނުމަށް އިސްލާމީ ބޮޑަތި ޤައުމުތަކުން ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ބައްޕައިންކަމަށް ދަޢުވާކުރަމުން ބޮޑަތި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިން އެކަމާއި މާބޮޑަށް އަޅާލާތަނެއް ފެނިގެނެއްނުދެއެވެ. ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިންވެސް އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އާދައިގެ ބަޔާނެއް ނެރުން ނޫން ކަމެއް ކުރެވުނު ތަނެއް ފެނިގެނެއް ނުދެއެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ޤުދުސަކީ އިސްލާމުންނާއި …

އިތުރަށް »

ދެދަރިންނާއެކު ބައްޕަ ފުލް 11 ގައި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަބަޔަކު އެންމެ ޝަޢުޤުވެރިވާ ކުޅިވަރަކީ ފުޓްބޯޅަކަމަށް ވީހިނދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަބަޔަކުވެސް އެންމެ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ބަލަމުން އަދި ކުޅެމުންގެންދާ ކުޅިވަރަކީ ފުޓްބޯޅައެވެ.  ފުޓްބޯޅައަކީ ހައިރާންކުރުވަނިވި އެތައް އެތައްކަމެއް ހިނގަމުންދާ ކުޅިވަރަކަށް ވީނަމަވެސް ރަސްމީ ވަރުގަދަ ވާދަވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ކުޅޭ ޓީމެއްގެ ފުލް 11 ގައި ހިމެނިގެން ބައްޕައަކާއި އެކު އޭނާގެ ދެ ދަރިން ފުލްކޮށް ކުޅުމަކީ އާދަޔާޚިލާފް ކަމަކަށް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ނ.މާޅެންދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ …

އިތުރަށް »

9 ޑިސެމްބަރ – ލަންދުއަށްވެސް މާޅެންދުއަށްވެސް ބޮޑުދުވަހެއް!

މިހިނގާ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 9 ވަނަދުވަސް ވެގެންދާނީ ނ.މާޅެންދޫ އަށާއި، ނ.ލަންދޫއަށް ވަރަށް ތާރީޚީ ބޮޑުދުވަހެއްކަމަށް އެ ދެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ޚާއްޞަކޮށް ދެރަށުގެ ޒުވާނުން ބުނަމުން އެބަދެއެވެ. މި ދެރަށުގެ މީހުން މިގޮތަށް ބުނަމުން އެދަނީ ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކާ ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ޓީމުތައް ކަށަވަރުވުމަށް ފަހުގައެވެ. ނ.މާޅެންދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކްއާޓަރ …

އިތުރަށް »

ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ސަމާލްވާންވެއްޖެ

މިހާރު ނ.މާޅެންދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޝިޔާމް މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަމުންދާ ލަންދޫޓީމުގެ އަރަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ޒުވާން ކުޅުންތެރިއަކު މިވަނީ 1 މެޗަށް ސަސްޕެންޑު ކުރެވިފައެވެ. ލަންދޫޓީމުގެ މެނޭޖުމަންޓުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިކުޅުންތެރިޔާ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވަނީ އެންމެފަހުން ލަންދޫކުޅުނު މެޗުގައި މާފަރުޓީމުކޮޅަށް ގޯލުޖެހިވަގުތު އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލަންދޫގެ ބެންޗުކުރިމަތީގައި ހުރި ފެންފުޅިއެއްގައި ފައިޖެހުމުން ފެންފުޅި ދަނޑުގެ އެތެރެއަށް ގޮސްގެންނެވެ. އެވަގުތު ބެންޗުގައި އިން މިކުޅުންތެރިޔާއަށް ރެފްރީވަނީ މެޗުގެ …

އިތުރަށް »

ރިސައިކްލް ކުރި ނަރުދަމާފެނުގެ ޙުކުމް

ރަށްވެހިކަމުގެ ޒަމާނީ ތަރައްޤީ އާއެކީ ދުނިޔެއަށް އުފަންކުރުވި އާ މައްސަލަ ތަކަކީ ކުރީޒަމާނުގައި އޮތް މައްސަލަތަކެއް ނޫނެވެ. ސައިންސްގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުމުގެ ސަބަބުން ކުރެވޭ ޒަމާނީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި، ޝަރުޢީ ގޮތުން މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަ އޮތް ކަމެއްތޯ ބަހުސްކުރެވޭ އެތަކެއް މައްސަލަ މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އެބަވެއެވެ. ވީމާ އެފަދަ އާ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ނައްޞުތަކުގެ އަލީގައި ބިނާ ނުކުރެވޭނަމަ އެއީ އިސްލާމީ ފިޤްހަށް އޮތް އުނިކަމަކަށް ވެގެން ދިޔައީހެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު، …

އިތުރަށް »