ރިޕޯޓް

“ކައިވެނި ރުޖޫޢަކުރުން”

އިސްލާމީ ޝަރީޢާ އަދި ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު އަލީގައި   އިސްލާމްދީން ދެކޭ ގޮތުގައި ޢާއިލާތައް ބިނާކުރުމުގައި ކައިވެންޏަކީ މުޤައްދަސް ގުޅުމެކެވެ. އެއީ ޠާހިރުކަމާއި ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރެވޭ ގުޅުމެކެވެ. ކައިވެނީގެ ސަބަބުން ބިނާވާ ކޮންމެ ޢާއިލާއަކީ އުފާވެރި ޢާއިލާއަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމް އަދާކުރާ ޢާއިލާތަކެއްގެ ސަބަބުން ދުޅަހެޔޮ އަޚުލާޤެއްގެ ވެރި މުޖުތަމަޢުއެއް އުފެދި ބައްޓަންވުމީ، އިސްލާމްދީން ނުހަނު ބާރުއަޅާކަމެކެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ …

އިތުރަށް »

ހަމްދަރުދީ ވުމުގެ ގޮތުންވެސް އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ ހިފުން އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދައެއް ނޫން!

އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައިވަނީ މައިގަނޑު 5 މަޤްޞަދަކަށް އިސްކަން ދެއްވައި އެ މަޤްޞަދުތައް ޙިމާޔަތް ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ އެކައްޗަކީ الله سبحانه وتعالى ޚަލްޤުކުރައްވައިފައިވާ އިންސާނުންގެ ފުރާނައެވެ. އެހެންކަމުން އިންސާނާގެ ނަފްސާއި ފުރާނައަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ މިލްކެއް ނޫނެވެ. ޙައްޤެއް އޮވެގެން މެނުވީ، އިސްލާމީ ވެއްޓެއްގައިި އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ މަފްހޫމްގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ފުރާނައެއް ނުހިފެނެއެވެ. އެއީ ޣައިރު މުސްލިމެއްގެ ފުރާނައެއް ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. އަދި އިންސާނަކު އަމިއްލައަށް …

އިތުރަށް »

ރާއްޖެ އިން ޤަތަރާ ގުޅުން ކަޑާލީ ސައޫދީން ބުނެގެންތަ؟

އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރާގޮތުގައި ޤަތަރާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި، މެދު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑަލީ ސައޫދިން އެކަމަށް ބާރުއަޅައިގެން ނުވަތަ އެމީހުން ބުނެގެންނެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ ފިއްތުމެއްގެ ތެރޭންނެއެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ޚާރުޖީ ވުޒާރާއިން އެކަން ދޮގުކުރެއެވެ. އަދި އެގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހުނީ ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިދޭ ބަޔަކަށް ރާއްޖެ ނުވާންވެގެންކަމަށް ބުނެއެވެ. ޤަޠަރާ ދެކޮޅަށް ޢަރަބި ބައެއް ޤައުމުތަކުން މިފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވަނީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ގަލްފުގެ …

އިތުރަށް »

މައިޒާންތައް ބެލެހެއްޓުން ވަރަށް މުހިއްމު

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލަންދޫއާއި ބައްދަލުކޮށްފައިމިވަނީ މިއިން ޒަމާނަކު ލަންދޫގެ ރައްޔިތުން ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވެފައި ނުވާ މިންވަރަށް ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ލަންދޫގެ ތަފާތު ސަރަހައްދު ތަކުގައި ތަފާތު ފިނި މައިޒާންތައް ހެދި ގޭގެއަށް ވެލިލައި އަދި މިސްކިތްތައް ފިސާރި ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އާމަގު ފިނި މައިޒާން ނ.ލަންދޫ ބަރާބަރުގޭ އަލްފާޟިލް ހަސަން އާދަމުގެ ދެމަފިރިންގެ އިސްނެގުމަށް މިދެމަފިރިންގެ ބޮޑުހޭދައާއި އެކު މިދެމަފިރިންގެ އެކުވެރިންނާއި އެކު …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދު – ހިތްގައިމު މާހައުލެއް

ނ.ލަންދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދަކީ ހިތްގައިމު، ހިތްފަސޭހަ، އަދި ތަނަވަސް މާހައުލެކޭ ބުނުމުން އެތަނަށް އެއްމެފަހަރަކު ނަމަވެސް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައި ހުރި މީހަކު އެއީ ދޮގެކޭ ނުބުނާނެކަންޔަޤީނެވެ. އެތާންގައި ހަދާފައި ހުރި ފިނިމައިޒާންތަކާއި، އަންނަ ރަމަޟާން މަހާދިމާކޮށް ހަދަމުންދާ ފިނިމައިޒާން ތަކާއި، އެމައިޒާންތަކަށް ފިނިހިޔާދޭ ބޮޑެތި ބިޔަ ގަސްތަކާއި، ފިނިވައިރޯޅިތައް ފަންތަކުގެ ތެރެއިން ފުރޭނިގެން ހިތްގައިމުކަމާއެކު ފޮނުވައިދޭ ބޮޑެތި އަދި ކުދި ރުއްތަކުގެ ސަބަބުން ހިތަށް ލިބޭ ފިނިކަމާއި އަރާމަކީ ގަލަމުން …

އިތުރަށް »

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު – ހަމަޖެހުމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލިގެން ނުވާނެ!

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ކަންތައްތަކުގައި ގިނަބަޔަކު އަވަދިނެތި އުޅެމުން މިދާ ދުވަސްކޮޅު އެންމެ ބޮޑަށް ހިތާމަކުރަންޖެހެނީ އިންތިޚާބާ ހެދި ރަށުގެ ހަމަޖެހުމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލިދާނެތީއެވެ. ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުންވެސް އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އެބަޔަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު އިތުރުކުރުމަށެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ދޭދޭ މީހުންގެ މެދުގައްޔާއި، ޢާއިލާ ތަކުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ތިމާގެ ކަމުގެ ގުޅުމާއި، އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ގުޅުން ގެއްލިދާނެފަދަ …

އިތުރަށް »

ވޯޓު ދިނުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ބިރު ދެއްކުމަކީ ފަސާދަވެރިކަމަށް ކޮށޭމަގެއްކަން ޔަޤީން

ވަކި ޕާޓީއަކަށް ވަކިމީހަކަށް ވޯޓްލައި ތާއީދު ކުރުމަކީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކަމެކެވެ. އެ މީހަކު ބޭނުން ޕާޓީއަކަށް، އެ މީހަކު ބޭނުން މީހަކަށް ވޯޓު ދޭންވީ އެވެ. އެއީ އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެދިގެން އައިއިރު ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަދިވެސް މިވަނީ ހައްލުނުވެއެވެ. އެއީ ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ޕާޓީއަކަށް ނުވަނުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި މައްސަލަތަކެވެ. ރައްޓެހިންގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެއްބަނޑު …

އިތުރަށް »

މިލަންދޫ ޓީމުގެ ކާމިޔާބީއަކީ ރޭވުންތެރިކަމާއިއެކު ކުރި ބުރަ މަސައްކަތް

ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން 2000 ވަނައަހަރު ށ.އަތޮޅު މާކަނޑޫދޫ މީހުން ށ.މިލަންދޫއަށް  ބަދަލުކުރަންފަށާ މާކަނޑޫދޫ މީހުން އެއްކޮށް ށ.މިލަންދޫއަށް ބަދަލުކޮށް ނިމިފައިވަނީ 2006 ވަނައަހަރުއެވެ. މިއީ މިލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ފެށިގެންއައި ދުވަސްވަރު ކަމުގައިވިޔަސް އެވަގުތުވެސް  އެރަށުގެ ފުޓްބޯޅާގައި ނަގާކިޔަން ތިއްބެވި ޒުވާނުން ނިންމެވީ ވަކި ޕްލޭނަކާއިއެކު ވަކި މަޤްޞަދުތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް އަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެން މަސައްކަތް ފެށުމަށެވެ. މިލަން އެފް.ސީ ގެ ނަމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރުން   ށ.މިލަންދޫ މިލަން އެފް.ސީ ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ޓީމެއް …

އިތުރަށް »

މިފަހަރު ކައުންސިލަށް ހޮވާނީ ކޮންބައެއް؟

މިއަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަތްފޯރާ ފަށަށް ގާތްވެ، މާދަމާއާއެކު އަނެއްދުވަހަކު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ގޮސް ކިޔުގައި ތިބެންޖެހޭ ދުވަސް ކަނޑައެޅި ، ނިމިފައިވާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި ތިމާއަށް ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ މިނިވަން ޙައްޤެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ، މެއި 06 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްދޭނެ ފަރާތްތަކެއް މިހާރު އިޚްތިޔާރު ކޮށްފިންހެއްޔެވެ؟ މިއީ މިއަދު ޕާޓީތަކުގެ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި …

އިތުރަށް »

ހޮޅިބުރިތައް ދިއްލާ – ނިވާލެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން މުޙިއްމު

ނ.ލަންދޫގެ މަގުތަކަށް އަލި ކުރުމަށްޓަކައި މަގުތަކުގައި ހޮޅިދަނޑިތައް ޖަހާ ހޮޅިބުރި ހަރުކޮށް މަގަށް އަލިކުރެވޭނެގޮތް ހަދާފައިވުމީ ނުހަނު އުފާވާ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށާއި އަދި މި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި އަދި އެހާމެ މުޙިއްމުކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ  ހުރިހާ މަގެއް އަދި ގޯޅިއެއްގައި ހޮޅިދަނަޑިތައްޖަހާ ދިއްލޭނެގޮތް ހަދާފައިވާއިރު މި ހޮޅިބުރިތައް ދިއްލާ ނިވޭނެ ވަކި …

އިތުރަށް »

މާޅެންދޫ – ފަސްއެނބުރި ބެލުމެއްނެތި ކުރިއަށް

ނ.އަތޮޅުގެ ފުޓްބޯޅައިގައި މާޅެންދޫއަކީ މީގެކުރިންއަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން މާވަރުގަދަ އަދި މާ ނަންމަޝްޙޫރު ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް މިފަހަކަށް އައިސް މާޅެންދޫއިން އަންނަނީ ފުޓްބޯޅައިގައި ގިނަގުނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. ޒަމާނުންސުރެ ލަންދޫ އާއި މާޅެންދޫއަކީ ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި އަދި ތަރައްޤީގެ ރޮނގުގައި ވަރަށް ވާދަވެރި ދެ ރަށަށްވާއިރު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މާޅެންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުންވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުވެރި ކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެ …

އިތުރަށް »

ސިޔާސީގޮތުންވިޔަސް ބައިބައިވުމަކީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއެޅޭނެކަމެކެވެ.

މުޖުތަމަޢުއެއްގެ ތަރައްޤީއާއި، ހަމަޖެހުމާއި، އަދި ރައްކާތެރިކަންބިނާވެގެން އަންނަނީ އެކުވެރިކަމާ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ބައިބައިވެ ދެކޮޅުވެރިވެ ދެބަސްވުންތައް ގިނަވެއްޖެ މުމުތަމަޢުއެއް ހަލާކުވެ ވިއްސިވިހާލިވެގެންދާކަށް މާކަގިނަދުވަހެއް ނުނަގާނެއެވެ. އެއީ އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންވިޔަސް އިޤްތިޞާދީގޮތުންވިޔަސް އަދި ސިޔާސީ ގޮތުންވިޔަސް މިއެވެ. މިދެންނެވި ޙަޤީޤަތް ތާރީޚްގެ ފަތްފުށްތަކުން ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ. ސްޕޭން ނުވަތަ އަންދަލްސްއަށް ވީގޮތް ހަނދާނަށް ގެންނަވާބައްލަވާށެވެ. އެޤައުމުން ތަރައްޤީގެ ކުލަވަރު ފުހެވި އެތައްހާސްބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި އެތައް ޢާއިލާތަކެއް ނިކަމެތިވެ މުޅިޤައުމު އިނދަޖެހުމުގެ …

އިތުރަށް »

“ބަރާބަރުހަޓް” ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ބައިވެރިޔާ!

ބަރާބަރުހަޓޭ ބުނުމުން ފަހަރެއްގައި ކިޔުންތެރިންނަށް ނޭންގިދާނެއެވެ. އެއީ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ހަޓެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރުމިވަނީ މުޅިން ބަރާބަރު ހަޓަކަށް އެ ހަޓް ބަދަލުވެފައެވެ. އެއީ ނ.ލަންދޫ ބަރާބަރުގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި ލަންދޫ ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ” ބަރާބަރުހަޓް ” އެވެ. އެ ހަޓަށް ޒުވާނުން އެއްވަމުންދަނީ އެމީހުންގެ މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި، އެކުވެރިންނާއެކު މަޖާކޮށް، ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ. އެއީ ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ބައިވެރިޔާއެވެ. ބަރާބަރު …

އިތުރަށް »

100 އަހަރުވަންދެން ސިއްޙަތު ސަލާމަތުންހުރެ ދުނިޔޭގައި އުޅެންބޭނުންތަ؟

އިންސާނާގެ މަރުވުމާއި ދިރިހުރުން މިލްކްވެގެން ވަނީ މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާށެވެ. އެކަލާންގެ އިރާދަކުރައްވާ ގޮތަކަށް އެކަންކަން ހިނގައިދެއެވެ. އެކަމަކަށް ލަހެއްފަހެއް ނެތެވެ. އަދި އިލާހީ ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނެވޭނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުމެވޭމެއެވެ. ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވި ކޮންމެ އެއްޗަކީވެސް ފަނާވެ ނިމިގެންދާނެ އެއްޗެއް ފަދައިން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަކީވެސް ފަނާވެ ނިމިގެންދާނެ އެއްޗެކެވެ. އެކަމާ ދެބަސްވާނެ މީހަކު ހުންނާނެހެނެއް ހީއެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު މިދައްކަނީ މުޅީން އެހެންވާހަކައެކެވެ. އާދެ ، ބަލައި ރައްކާތެރިކަމުގެ …

އިތުރަށް »

ސައޫދީން ރާއްޖޭގައި ކުރާނީ ކިތައް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓެއް؟

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އެމަނިކުފާނު އޭޝިޔާގެ ދަތުރުފުޅުގައި މިހާތަނަށް ވަޑައިގެންނެވި ޤައުމުތަކުގައި ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވި އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް ބަލާލުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާމެދު ކުރާ އުންމީދު ވަނީ އިތުރަށް އާވެގެން ގޮސްފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްކަމަށްވުމާއި، ސަޢޫދީ ސަރުކާރާމެދު ދިވެހި ސަރުކާރާ ރައްޔިތުން ބަހައްޓަވާ ގާތްކަމުގެ ސަބަބުން، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއާއިން ދިވެހިރާޖެއާމެދު ޚާއްޞަކަމެއް ބަހައްޓަވާކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޙައްޖު ވިސާ …

އިތުރަށް »

ދިވެހިންގެ މާދަރީބަސް ( ދިވެހިބަސް )

ދިވެހި ކާބަފައިން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީފައިވާ މި ދިވެހި ބަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާދަރީ ބަހެވެ. އެބަހަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ވާހަކަ ދައްކާ، ލިޔެކިޔައި އަދި މުއާމަލާތު ކުރަމުން މިދާ ދިވެހި ބަހާމެދު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ފުންކޮށް ވިސްނާލަން އެބަޖެހެއެވެ. މިއީ މިއަދުގެ ފަރުދީ ޒިންމާއެކެވެ. އަންނާންއޮތް ޖީލްތަކަށް މި އަގުހުރި ތަރިކަ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު މިއަހަރުގެ ދިވެހި މާދަރީބަހުގެ ދުވަހަކީ މިއަދު ކަމުގައި ވުމާއެކު ދުވަހާގުޅޭގޮތުން މިހުށަހަޅާލަނީ ބަހާބެހޭ …

އިތުރަށް »

ފެބުރުއަރީ 8 ވެސް ހަނދާނުން ފޮހެލަންދަތި ދުވަހެއް!

ފަހުގެ ތާރީޚްތަކަށް ބަލާއިރު 2012 ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 8 ވަނަދުވަހަކީވެސް ދިވެހި ޤައުމީ ޙަޔާތުން ހިތުން ފުހެލެން ދަތި ދުވަހެއްކަން ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާނެއެވެ. އެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމް ފުޑުފުޑުވެ މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް އަންނަވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ޖުޑީޝަރީއަށް ނުވަތަ ޝަރުޢީދާއިރަށް ލިބިގެންދިޔައީ އެދުވަހުއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ގިނަ ޒަމާންތަކަކުން ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން ޤާއިމްކުރެވިފައިހުރި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކޯޓްތަކާއި، ފުލުހުންގެ އިދާރާތަކުގައި ބަޔަކު ހުޅުޖެހުމުގެ …

އިތުރަށް »

މަސްތުވާތަކެތި- މުޖުތަމައުގެ ހަލާކު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބަބުން ހަލާކުވަނީ ކިތައްޒުވާނުންތޯއެވެ؟ ކިތައް އާއިލާތޯއެވެ؟ މިކަމުގެ ވަބައިގައި ތިބެ މަރުވެދަނީ ކިތައް ފުރާނަ ތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތިން ޖެހޭބަލިތައް ޖެހިގެން މަރުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބެނީ ކިތައް މީހުންބާއެވެ؟ ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ. މިހުރިހާކަމެއްވެސް މެދުވެރިވަނީ މުޖުތަމައުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާމީހުން ގިނަވުމުންނެވެ. އާދޭހެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް މުޖުތަމައުގެ ހަލާކެވެ. އަދި ކީއްތޯއެވެ؟ ޒުވާނުންގެވެސް ހަލާކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުން މިދަނީ ދީނީ ހޭލުން ތެރިކަންވެސް ދުވަހެއް …

އިތުރަށް »

މީހަކު ދިނަސް ސަރުކާރުން ދިނަސް ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް ހުންނަންވާނީ އަތްފޯރާ ފަށުގައި.

މީގެ ދެދުވަސް ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުޚީގައި “މަނަދޫއިން ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ފަށައިފި” މި ޚަބަރު ތަކުރާރު ވަމުން ދިއުމުންނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް ޖައްސާ ސިޔާސީ ސްޓަންޓެއް ކަމަށް ހީކޮށްގެން ތިބި މާފަރު އެއަރޕޯޓް އެ އޮތްގޮތަށް އޮއްވާ ކުށްލިއަކަށް މަނަދޫއަށް ފުލައިޓްތައް ޖައްސާން ފެށުމަކީ މީހަކު ހައިރާން ވާވަރުގެ ބޮޑުކަމެކެވެ. އެއަރޕޯޓަކަށް އެދިއެދި ފެންބޮވައިގެންފައި …

އިތުރަށް »

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމާ ޓްރަމްޕް ހަވާލުވުމުން ގިނަމުސްލިމުން ތިބީ މާޔޫސްވެފައި.

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް ރައީސްކަމާ ޑޮނާލްޑް ޖޭ ޓްރަމްޕު ޙަވާލުވުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ތިބީ މާޔޫސްވެފައެވެ.ސަބުބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ފާޅުގައި މުސްލިމުނާއި ޖައްސަލާފައި ކެމްޕެއިން ވައުދުތަށް ވެފައިވާ ހަމައެކަނި ރައީސަކަށް އޭނާ ވީތީއެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި މުސްލިމުން މާޔޫސް ނުވުމަށާއި، މުސްލިމުން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ އެންމެން އެކުގައި ތިބުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކީރިތި ރަސޫލު ޞޢވ ގެ ޙަޔާތްޕުޅުންނާއި، ކީރިތި ޤުރުއާނުން ހެކިދައްކަވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އިމާމެއް …

އިތުރަށް »