ރާއްޖެ ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ޤައުމެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު ބަޔަކީ ޒުވާނުންކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ.

ޤައުމެއް ނުވަތަ ދައުލަތެއްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ރައުސުލްމާލަކީ އެޤައުމެއްގައި އުޅޭ ޒުވާނުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްއިން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “ވައި 18 ސްޕޯރޓްސް ފިއެސްޓާ” އިފްތިތާޙްކުރުމަށް ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި ރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. މި ކުޅިވަރު ޢީދު އެހާ މުހިންމުވެގެން މިދަނީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ޙަކަތައާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުމާއި، ޒުވާނުންނަކީ ސުލްޙަ މަސްލަހަތާއި އެކީ މުޖުތަމަޢުގެ …

އިތުރަށް »

ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުން ކުޅުދުއްފުށީ އަތިރިމަތި ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

އިންޓަރނެޝަނަލް ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުން ކުޅުދުއްފުށީ އަތިރިމަތި ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ ޕހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ބީލީފްގެ ނަމުގައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުންނާއި ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް، ކައުންސިލް، ސްކޫލް ކުދިންނާއި ވޮލަންޓިޔަރުންނާއި އެކުއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީވެސް “ފޯ ދި އޯޝަންސް” ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތެއްކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ. “ފޯ ދި އޯޝަންސް”  އަކީ ޕާލޭ …

އިތުރަށް »

ކެފޭ ޑި ލައިވް ގެ ކުއްޅަވައް މިލްކްޝޭކް – އެވަރެއްނެތް!

ލަންދުއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ކުއްޅަވަކަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. މިކަމާ ދެބަސްވާނެ މީހަކު ހުންނާނެއެކޭ އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވާނަމެވެ. މީގެ މާނައަކީ އެހެން ރަށެއްގައިކުއްޅަވައް ގަހެއް ނެތްވާހަކައެއްނޫނެވެ. ނުވަތަ އެހެންރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ކުއްޅަވަށް މީރުނޫންވާހަކައެއެއްވެސް ނޫނެވެ. މިދެންނެވީ ހަމައެކަނި ކުއްޅަވައް ނިސްބަތްވަނީ ލަންދުއަށޭ އެކޭވެސް ނޫނެވެ. މިތާންގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންބޭނުންވީ ހަމައެކަނި ޕޮއިންޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެރަށެއްގައި ނެތްހާ ގިނައިން އަބަދުވެސް ނ.އަތޮޅު ލަންދޫގައި ކުއްޅަވަށް އޮންނަވާހަކައެވެ.. މި ލިޔުމުގައި އަސްލު ދައްކަން މިއުޅެނީ އެވާހަކައެއްވެސް …

އިތުރަށް »

އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ވެލިޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ވެލިޑޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ވެލިޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން ވެލިޑޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝިފާނާ ވިދާޅުވީ ޖެންޑަރގެ ދާއިރާއަކީ ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ، އަދި …

އިތުރަށް »

އެންމެ ކަމުދާ ގެސްޓްހައުސް ރަށުގެ އެވޯޑް ފުލިދޫ އަށް ލިބިއްޖެ

ގެސްޓް ހައުސަސް މޯލްޑިވްސްއިން ހޮވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކަމުދާ ގެސްޓްހައުސް ރަށުގެ އެވޯޑް ވ.އަތޮޅު ފުލިދޫ ލިބިއްޖެއެވެ. މި އެވޯޑަކީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނާއި، ރަށްރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ދިވެހިންގެ ވޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދޭ އެވޯޑެކެވެ. މި އެވޯޑް ވ. ފުލިދޫއަށް ހަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބާއްވާ ގެސްޓް ހައުސަސް މޯލްޑިވްސް ކޮންފަރެންސްގައެވެ. މޯލްޑިވްސް ގެޓަވޭސުން ބުނީ މިއަހަރުގެ މި …

އިތުރަށް »

“ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޮރ ސޯޝަލް ވަރކަރސް” ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުން ފާހަގަކޮށްފި

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރީންގެ ހުނަރާއި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ (އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިމަހު 10 އިން 14 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޮރ ސޯޝަލް ވަރކަރސް” ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުން މިއަދު ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ޗަންޕާ …

އިތުރަށް »

ރޮހިންގޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ލަންދޫގައި ފަންޑުފޮއްޓެއް ބަހައްޓަނީ

މިޔަންމާ ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަމުންނާއި މިޔަންމާގެ ބުޑިސްޓުންގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންގޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ފަށާފައިވާ ބޮޑު ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ލަންދޫގައިވެސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ފަންޑުފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ލަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ މި ފަންޑުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ކަމަށާއި ފަންޑުފޮށި ދެތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފަންޑުފޮށި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ …

އިތުރަށް »

ވިލާ ކޮލެޖާއި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަރުގެ ފަރާތުން ޤުރުއާނުގެ އިލްމު އިތުރަށްފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ވިލާ ކޮލެޖާއި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވިލާ ކޮލެޖްގައި ޤުރުއާނުގެ އިލްމުގެ ތަފާތު ގިނަ ބައިތަކެއް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން  ޤުރުއާން އުނގަންނައި ދިނުމާއި، ދަސްކޮއްދިނުމާ އަދި ރީތި ރާގުތަކަށް ގުރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮއްދޭ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި …

އިތުރަށް »

ޕާޓީތަކުން ނެރުނު ނުސްބަޔާނުގައި ޕީޕީއެމްގެ ނަން ހިމަނާފައިވާތީ ޕިޕީއެމް އިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި.

54 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރި ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރުނު ނުސްބަޔާނުގައި ޕީޕީއެމްގެ ނަން ހިމަނާފައިވާތީ އެކަން ޕީޕީއެމްއިން ކުއްވެރިކޮށްފިއެވެ. އެކަން ކުއްވެރިކޮށް ޕީޕީއެމްއެމްއިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބްރައީސް، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުރަހީމް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ނޫސްބަޔާން ޝާޢިއުކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ވެބްސައިޓްގައި ކަމަށާއި އެ ނޫސްބަޔާން ނެރުމުގައި ޕީޕީއެމްވެސް ޝާމިލްވެފައިވާކަމަށް ލިޔެފަވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ އެއްވެސްވަރެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް …

އިތުރަށް »

ބައި-އިލެކްޝަންތައްހުއްޓާލުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފިނަމަ އެއަމުރަކަށްވެސް ތަބާވާނަން – އެލެކްޝަންސް

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އެންގުތަކާއި ހުކުމްތަކަށް އަބަދުވެސް ބޯލަނބާކަމަށާއި، ބައި-އިލެކްޝަންތައްހުއްޓާލުމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިފިނަމަ އެއަމުރަކަށްވެސް ތަބާވާނެކަމަށާއި، ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ނިންމެވުމަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުކުރާނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެދާއިރާތަކުގެ  ބައި-އިލެކްޝަންތައް ބާއްވަން އީ.ސީން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ބައި އިލެކްޝަންތައް ބޭއްވުން ހުއްޓުވުމަށް އެދި ގޮނޑިގެއްލުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންބަރުންވަނީ  ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައެވެ. ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން …

އިތުރަށް »

ފަހިޕޭ – ރިލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް ކޮށްލަން މިވަރެއްނެތް!

ތިއީ ވަރަށް ބިޒީ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ވަރަށް ކަންނެތް މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ރައްޓެހިންނަށް އަބަދު ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ކުރަން ފިހާރައަށް ދުވަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ފިހާރަ ބަންދުކުރަން 5 މިނެޓަށް ވީމަ ދުންޖަހާފަ ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ކުރަން ފިހާރައަށް ދިޔަ ދުވަސް ހަނދާން އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ ބަންދު ކޮށް ކޮށް ހުއްޓަ ވަދެވުނު ފިހާރައިގައި ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ހުސްވެފައި ހުރެގެން އަލުން ފިހާރަ …

އިތުރަށް »

ޓީ.ކިއު.އައި ގެ 1 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ރަންތަރިއަކަށް ޙަސަން ޒަޔާން އަޙްމަދު

ލަންދޫގައި ޤުރްއާނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 1 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ރަންތަރި އަކަށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ކުލާސް 5 ގައި ކިޔަވަމުންދާ ޙަސަން ޒަޔާން އަޙްމަދު ހޮވިއްޖެއެވެ. ޙަސަން ޒަޔާންވަނީ އިންސްޓިޓިއުޓުގައި ފެށި ޙިފްޡު ޕްރޮގުރާމުގައިވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަންމާ ފޮތް ކިޔައިދީގެން އެ އިންސްޓިޓިއުޓުންދޭ 1000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ. ޓީ.ކިއު.އައިގެ 1 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފައުޅު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައިވަނީ …

އިތުރަށް »

“ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޮރ ސޯޝަލް ވަރކަރސް” ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރީންގެ ހުނަރާއި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން މިއަދު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. “ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޮރ ސޯޝަލް ވަރކަރސް” ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ މިމަހު 10 އިން 14 އަށް ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޖެންޑަރ އެންޑް …

އިތުރަށް »

ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ބައެއް ކުކުޅުބިސް ނައްތާލަނީ

ޕެސްޓިސައިޑުގެ ބާވަތެއްކަމަށްވާ “ފިޕްރޯނިލް” ގެ އަސަރުހުރި ކުޅުބިސް އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ވިލާތުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކުކުޅު ބިސް އެތެރެކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ވަކި ބެޗެއްގެ ބިސް އިސްތިސްނާނުކޮށް އެފަދަ ޤައުމުތަކުން އެތެރެކުރާ ހުރިހާ ކުކުޅުބިހެއް ހިފަހައްޓައި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކުގެތެރެއިން ނެދަލޭންޑް، ބެލްޖިއަމް، ޖަރުމަނު ވިލާތް، ފަރަންސޭސީ ވިލާތް، މިޤައުމުތަކުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ ކުކުޅު ބިހުގައި …

އިތުރަށް »

އެމްއެމްއޭގެ ރިޒާވް 310.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެއްޖެ.

ހުސްވި އޮގަސްޓްމަސް ނިމުނުއިރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، އެމްއެމްއޭގެ ރިޒާވް 310.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެއްޖެކަމަށް އެމްއެމްއޭ ބުނެފިއެވެ. އެމްއެމްއޭއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ އޮގަސްޓްމަހުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، މަރުކަޒީ ބޭންކްގެ ރިޒާވްއަށް 14 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އިތުރުވެފައިވެއެވެ. އަދި ޖުލައިމަސް ނިމުނުއިރު އެ ބޭންކްގެ ރިޒާވް ހުރީ، 296.3 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކްގެ މިއަހަރުގެ މާލީބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު މަހަކަށްވުރެ މަހެއް އެ ބޭންކްގެ ރިޒާވް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މަރުކަޒީ …

އިތުރަށް »

ކުޑަކުދިންގެ ޚިޔާލާއި ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދައިގެން އެކުލަވާލި ޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ކުޑަކުދިންގެ ޚިޔާލާއި ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ފޯރަމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ފޯރަމްގައި 15 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖުމްލަ 34 ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން …

އިތުރަށް »

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

މިޔަންމާގައި ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކެއް ލިބެމުންދާ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ގަލޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ޔޫތު ލީޑާސް ނެޓްވޯކް ގުޅިގެން ޚާއްސަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ގަލޮޅު ގާކޮށީގައި އަލަށް ހެދި ފްލެޓުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ބޭއްވި މިހަވީރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެކަމަނާ ވަނީ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަންޑުފޮއްޓަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. މި ހަވީރުގައި ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އިސްލާމިކް …

އިތުރަށް »

ޓީ ކިޔު އައި ގެ ފުރަތަމަ ޤުރުއާން މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފި.

ނ.ލަންދޫގައި ހުންނަ ތަރުތީލް ޤުރުއާން އިންސްޓިއުޓް ( ޓީ ކިޔު އައި ) ގެ ފުރަތަމަ ޤުރުއާން މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް އިއްޔެ ހެނދުނު 8 ޖެހިއިރު ފަށާފައިވާއިރު އިއްޔެ އާއި ރޭވެސް ވަނީ އެމުބާރާތުގެ ކިޔެވުމުގެ ދަންފަޅި ތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ޓީ ކިޔު އައި އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި މި މުބާރާތަކީ އެ އިންސްޓިއުޓްގެ ދަރިވަރުންނަށް …

އިތުރަށް »

ދިރާގާއި ޔޫއެންޑީޕީ އާއި އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފައްދަނީ.

ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިރާގު އަދި އިކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ދިރާގުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެންޓަޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން ގޫގުލްގެ ޓެކްސްޓާ ގްލޯބަލްސް ގުޅިގެން ހިންގާ “ސްޓާޓަޕް ވީކެންޑް” ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބާއްވާ މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ނެވެ. ފުރަތަމަ ބައިގައި ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އުފައްދަން ނިންމާފައިވާއިރު …

އިތުރަށް »

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ ދިފާޢުގައި އަޑުއުފުލުމަށް ޕީޕީއެމްއިން ޖަލްސާއެއްބާއްވައިފި

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިނގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަށް އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ ޕީޕީއެމްއިން ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ޕީޕީއެމް އިން އެންމެ ފަހުން ހުޅުވި ރުމާލު ދޭއް ޖަގަހާގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމްއަށް ތާޢީދު ކުރާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި …

އިތުރަށް »