ރާއްޖެ ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

އަވީގެ ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު މާފަރަށް ގެނެސްފި.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮށްމެ ރަށެއްގައި ދުވާލުގަޑީގައި ބޭނުން ކުރާ އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ތިރީސް އިންސައްތަ އަށް ހެދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ މެގަޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ނ.މާފަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު މިއަދު އެރަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހަވާކުރައްވާފައިވާ ކުންފުނީގެ އިސްބޭފުޅަކާ ޙަވާލާދީ މާފަރު އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަބީބު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮޖެކްގެ ދަށުން ނ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް މިހާރުވަނީ ސާމާނު …

އިތުރަށް »

އަންނަމަހު މާފަރު އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސޭވަރުވާނެ – މިނިސްޓަރ ޒަމީރު

ނ.މާފަރުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުން ގެންދާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް މުޅިން ނުނިމުނަސް އަންނަމަހު ޓެސްޓް ފްލައިޓްތައް ޖެއްސޭވަރު ވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް މޫސާ ޒަމީރް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ ޒަމީރު މިހެން ވިދާޅުވީ މާފަރު އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު މާފަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން އެއަރޕޯޓްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެން ދިއުމުގައި ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވިއެވެ. މިބައްދަލުވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލްކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޓީމް ބަޚްލޫލް އަދި ޓީމް ލޮލް

ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދަމުން އަންނަ ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ގައި ރޭގައި ކުޅެވުނު މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޓީމް ބަޚްލޫލް އަދި ޓީމް ލޮލް ވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރޭގައި ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ޓީމް ލޮލް އާއި ގުޑުވާލި އެފް.ސީ އެވެ. މި މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 6-0 ޓީމް ލޮލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މިމެޗުގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކަށް …

އިތުރަށް »

ޓެބްލެޓް ބެހުމުގައި ބޮޑަށް އިސްކަންދޭނީ އަތޮޅުތަކަށް – އެޑިޔުކޭޝަން

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޓެބްލެޓްތައް ދަރިވަރުންނަށް ބަހަން ފަށައިފި ކަމަށާއި، ޓެބްލެޓް ބެހުމުގައި ބޮޑަށް އިސްކަންދޭނީ އަތޮޅުތަކަށްކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓެބްލެޓްތައް މިހާރު ބައެއް ރަށްރަށަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި އިތުރު ރަށްރަށަށް ޓެބްލެޓް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ. އަދި މާލޭގެ ސްކޫލްތަކާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓްތައް ބަހަމުންދާކަމަށެވެ. ދަރިވަރުންނާއި ޓެބްލެޓްތައް …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 – ޓީމް ބަޚްލޫލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް.

ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ގައި ރޭގަވެސް ވަނީ އިތުރު މެޗުތަކެއް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން ރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗު މުބާރާތުގެ 7 ވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ގުޑުވާލި އެފް.ސީ އާއި އެފް.ސީ ރެމްޕޭޖުއެވެ. މި މެޗުގައި ގުޑުވާލި.އެފްސީން ގޯލްކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެފް.ސީ ރެމްޕޭޖުވަނީ ފަހަތުންއަރާ މެޗު 3-1 ން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިމެޗުގައި ގުޑުވާލި އެފް.ސީގެ ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ނިޔާޒު މުޙަންމަދު (ނިޔާ) …

އިތުރަށް »

ލަންދޫއިންފޯ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފި

1439 ވަނަ އަހަރު ލަންދޫއިންފޯގެ ފަރާތުން ޓީ.ކިޔު.އައިގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ” މަނަދޫ އާރތުފިހާރަ ލަންދޫއިންފޯ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް 1439 ” ގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ގެނެސްދެވުނު ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ރަނގަޅު ކުރައްވައިގެން މުޅި މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ނ.ލަންދޫ، އިތާ، މަރްޔަމް އިބްރާހީމް އެވެ. 28 ސުވާލުގެ ޖަވާބު ރަނގަޅުކޮށްގެން 4 ނަންބަރެއްވަނީ ގުރުއަތުލުމަކަށް ގޮސްފައެވެ. އެއީ 9548211 …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ގެ އިތުރު މެޗުތަކެއް ރޭގައި ކުޅެފި

ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ގެ 5 ވަނަ މެޗާއި 6 ވަނަ މެޗު ރޭގައި ވަނީ ކުޅެފައެވެ. 5 ވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ހަލަނި އެފް.ސީ އަދި ގުޑުވާލި އެފް.ސީ އެވެ. ވަރަށް ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗު ނިމިގެން ގޮސްފައިވަނީ 3-3 ން ދެ ޓީމުވެސް އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. މި މެޗުގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ …

އިތުރަށް »

ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ މޭރުމަކުން ޑރ.ޖަމީލު ވާހަކަ ދައްކަވައިފި.

ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކޯލިޝަނުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ވުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާކަން ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ. އާފަތިސް ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑރ.ޖަމީލު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ މީހަކުވެސް ވިސްނަންޖެހޭނީ އަމިއްލަ އެދުމާއި މަސްލަހަތަށްވުރެ މުޅިގައުމުގެ މަސްލަހަތާއި ހަމަޖެހުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންވީ ކޯލިޝަނުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް …

އިތުރަށް »

މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ މަސްރޭސް ފަށައިފި.

ފިތުރުޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ މަނަދޫކައުންސިލްގެ މަސްރޭސް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ޖުމުލަ 12 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް -/5000ރ. ( ފަސްހާސް ރުފިޔާ ) ހުށަހެޅިފައިވާއިރު ރަނައަޕް ޓީމަށް ވަނީ -/2500ރ. ( ދެހާސް ފަސްސަތޭކަރުފިޔާ ) ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެވެ. މަނަދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ ޓީމުތައް މިހާރުވަނީ މަސްބާނަށް ފުރާފައި ކަމަށެވެ. މިއަދު ހަވީރު 5:00 ގައި ޓީމްތައް މަސްބާނަށް ފުރާފައިވާއިރު …

އިތުރަށް »

ލަންދޫކައުންސިލް ފުޓުސަލް ކަޕް 2018 އިއްޔެ ހަވީރު ފަށައިފި

1439 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 އިއްޔެ ހަވީރު 16:00 ގައި ލަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކީ ލަންދޫ ފުޓްބޯޅައިގައި ވިދާލައިފައިވާ އަދި ލަންދޫގެ ފުޓުބޯޅައަށް ނުހަނު ޚިދުމަތްތަކެއްކޮށްދެއްވަމުން އަންނަ ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ގުރެޖުއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ޙުސައިން އެވެ. މީގެ …

އިތުރަށް »

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނާއެކު މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ފިތުރު ޢީދު ފާހަގަކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކުދިންނާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނާއެކު އެ ކަމަނާ ފިތުރު ޢީދު ފާހަގަކުރައްވާ ތިންވަނަ އަހަރެވެ. ފިތުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެނިމޭޓަޑް ކާރޓޫން ފިލްމު “ސިންގް” ގެ ޚާއްޞަ …

އިތުރަށް »

ބަރާބަރު ހަޓް – ވޯލްޑްކަޕަށް ދޮންވެ ފައްކާވެފައި

މިއީ ދުނިޔޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެބޮޑު އަދި އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަމުބާރާތް ބޭއްވޭ ދުވަސްވަރުކަމުން މިމުބާރާތައްޓަކައި މުޅިދުނިޔެވެސް މިއޮތީ ވަރަށްބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތައް ނިސްބަތްވާ ޤައުމުތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ޤައުމުތައްވެސްމެއެވެ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަކުޑަ ޤައމުގައިހިމެނޭ ކުދި ކުދި ޖަޒީރާރަށްތަކުގެ އަހުލުވެރިންވެސް ވަނީ މި ވޯލްޑްކަޕަށްޓކައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. މިގޮތުން ރަށުގެ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެ ފޯރީއާއި ޖޯޝްގައި މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ބެލޭނެ އިންތިޒާމްތައްވަނީ …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގައި އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ގެ ކޯހެއް ފަށަނީ

ނ.ލަންދޫގައި އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ގެ ކޯހެއް ފެށުމަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ތަރްތީލުލް ޤުރްއާން އިންސްޓިޓިއުޓުން 11 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިޢުލާނުގައި ބުނާގޮތުން މިކޯސް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފަވަނީ އީފިއަސް ކޮލިޖިއޭޓްއާއި ގުޅިގެންނެވެ. ލަންދޫއިންފޯއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ މަސްޢޫލުވެރިޔާ ލަންދޫގެ ޤުރްއާން އުސްތާޒު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ މިކޯސް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރުދުވަސް ފިޔާވަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގަޑިނަގާގޮތަށެވެ. މިކޯހުގައި ޤުރްއާން، …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގައި ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބޮޑުޖަމާޢަތުގައި

1439 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ލަންދޫގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކަމަށް ލަންދޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޝިނާނު ޢަބްދުލް ޣަނީ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނީ ބޮޑުޖަމާޢަތުގައިކަމަށާއި އެގޮތުން މޫސުން ތަންދޭނަމަ ޢީދު ނަމާދުކުރުން އޮންނާނީ ލަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައިކަމަށެވެ. ޢީދު ނަމާދު ބޮޑުޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ފުޓްސަލް ދަނޑު …

އިތުރަށް »

ލ.އަތޮޅަށް އައީ ބިންހެލުމެއްނޫން ކުޑަލޮޅުމެއް – މެޓްއޮފީސް

ލ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގެ ބިންގަނޑަށްއައި ލޮޅުމަކީ ބިންހެލުމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެކަމުގައި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެއްވެސްކަމެއް ނެތްކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. މީޑިއާއަށް މަޢުލުމާތުދެއްވަމުން މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ބިންގަނޑަށް ލޮޅުމެއް އައިސްގެން ލ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުން އެއިދާރާއަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ގދ.ކާޑެއްދޫގައި ހުރި މެޓް އޮފިހުގެ ސިސްޓަމްތަކުންވެސް މި ލޮޅުން ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ ބިންހެލުމަކަށް ވާވަރުގެ ލޮޅުމެއް ނޫންކަމަށާ، އެފަދަ ކަމެއް އައިސްފައިނުވާކަމަށްވެސް …

އިތުރަށް »

މުޅި ނ.އަތޮޅަށް ލިބިގެންދިޔަ ފަޚްރަކާއި ޝަރަފެއް – ޝުކުރިއްޔާ ނާދިޙް އަދި ސާޢީ

މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއިދިމާކޮށް ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް އިން މުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި ޖޫނިއަރ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަޙްރުވެރި އެއްވަނަ ނ.މާފަރަށް އުފަން، އުމުރުން ހަމަ އެންމެ 14 އަހަރުގެ އަލްހާފިޡް ނާދިޙް ޢަބުދުލްހަމީދު އަދި މުބާރާތުގެ ފަޙްރުވެރި 2ވަނަ ނ.ހޮޅުދޫއަށް އުފަން މުހައްމަދު ސާޢީ މުބާރަކް ހާސިލްކުރުން ވެގެން ދިޔައީ  މިދެކުދިން ނިސްބަތްވާ ދެ ރަށުގެ އިތުރުން މުޅިނ.އަތޮޅަށް ލިބިގެން ދިޔަ …

އިތުރަށް »

އެއްލަކިން ޕްރޮގްރާމުގައި އައިސްފައިވާ ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ އެއްރެއިން ލައިސަންސް ލިބިގެންދިއުން – އިކޮނޮމިކްމިނިސްޓްރީ

އެއްލަކިން ލައިސަންސް ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރުތަކަކީ ދޮގުވާހަކަ ތަކެއްކަމަށާއި، އެއްލަކިން ޕްރޮގްރާމުގައި އައިސްފައިވާ ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ އެއްރެއިން ލައިސަންސް ލިބިގެންދިއުން ކަމަށްވެސް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ޒުވާނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްލަކިން ލައިސަންސް ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރުތައް ދޮގުކުރައްވާ މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ، …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގައި ޢަރަބި ބަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ގެ ކޯހެއް ފަށަނީ.

ލަންދޫގައި ހިންގަމުންދާ ތަރްތީލުލް ޤުރްއާން އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ފަރާތުން ޢަރަބި ބަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ގެ ކޯހެއް ފެށުމަށް މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ލަންދޫއިންފޯއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ މަސްޢޫލުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ މިކޯސް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބްލޮކް މޯޑަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޯހުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެވެސް ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގައި ކަމަށެވެ. މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް …

އިތުރަށް »

” ރަމަޟާންމަސް ނިމުނަސް ޙެޔޮ ޢަމަލުތައް ނުނިމޭ” – ސެއިޚް ސަމީރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ 8 ވަނަ ޕްރޮގްރާމުގައި”ރަމަޟާންމަސް ނިމުނަސް ޙެޔޮ ޢަމަލުތައް ނުނިމޭ” މި މަޢުޟޫއަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާޙިމް ވާހަކަފުޅުދައްކައްކަވައިފިއެވެ. ރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާޙިމް ވަނީ ރަމަޟާންމަހަކީ އިންސާނާގެ ކުރިމަގު އުޖާލާކުރުމަށާއި، އިންސާނާ ޠާހިރުވުމަށް ލިބިގެންދާ ފުރުޞަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަމާޟާންމަހު ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރާ ފަދައިން އެމަސް …

އިތުރަށް »

ދިރާގު ޓީވީ އިން 4ކޭ ޓީވީ ޗެނަލެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީ އިން 4ކޭ ޓީވީ ޗެނަލެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން މިއަދު ތަޢާރަފްކުރި “ލަވް ނޭޗާ” ނަމަކަށް ކިޔާ މިޗެނަލަކީ ގުދުރަތީ ރީތި މަންޒަރުތައް ހިތްގައިމު 4ކޭ ކޮލިޓީގައި ގެނެސްދޭ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ޗެނަލެކެވެ. މިއީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގައި ވަރަށް ބޮޑު މަޤުބޫލުކަމެއް ލިބެމުންދާ ޗެނެލެކެވެ.” 4ކޭ ނުވަތަ އަލްޓްރާ ހައި ޑެފިނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ މިހާރުގެ ސްމާޓް ޓީވީ ތަކުން ފެންނާނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ކޮލިޓީއެވެ. ދިރާގު …

އިތުރަށް »