ރާއްޖެ ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ފ.ނިލަންދޫއަށް މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟީލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފ.ނިލަންދޫއަށް އިއްޔެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ނިލަންދޫގައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެ ސެންޓަރުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނާ ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ހެލްތު ސެންޓަރާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، އަދި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، މިނިސްޓްރީގެ …

އިތުރަށް »

ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރަމުންދަނީ އެއްވެސް އަތޮޅެއް ނުވަތަ ރަށެއް ބާކީ ނުކޮށް – ނިހާން

ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރަމުންދަނީ އެއްވެސް އަތޮޅެއް ނުވަތަ ރަށެއް ބާކީ ނުކޮށްކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އަޙްމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނިހާން މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހަ “ރުމާލު 2″ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ނިހާން ވިދާޅުވީ، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ގދ.އަތޮޅާއި، ތިނަދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވިކަމަށެވެ. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުން އޭގެ އަގުވަޒަން ކުރަންޖެހޭކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުން …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ގުރެޖްއޭޝަން ބާއްވައިފި.

ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ގްރެޖްއޭޝަން ޙަފްލާ އެސްކޫލްގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ވަރަށްކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ރޭ ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުންނާއި، ކީސްޓޭޖް 1 އަދި 2 ކުން ގްރެޖްއޭޓްވި ދަރިވަރުންނަށް ގްރެޖްއޭޓް ވި ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދިނުން ރޭ އެ ޙަފްލާގައި އޮތެވެ. އަދި ގްރޭޑް 10 ން މިއަހަރު ވަކިވާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ގްރެޖްއޭޓް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. ގިނަޢަދަދެއްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި، ދަރިވަރުންނާއި، އަދި ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި މިޙަފްލާގެ …

އިތުރަށް »

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭ – މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އަނިޔާއިން ކުދިން ރައްކާތެރިކޮށް އަދި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޑަ ކުދިން ބާރުވެރިކުރުވުމަކީ ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދޭކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޕަބްލިކް …

އިތުރަށް »

މާފަރު އެއަރޕޯޓް ހަދާ ސަރަޙައްދުގެ ބިން ސާފުކުރަން ފަށައިފި.

ނ.މާފަރުގައި ސަރުކާރުން އަޅައިދެއްވާ އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދުގެ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާވެސް ފަށައިފިކަމަށް އެރަށުކަންސިލުން ބުނެފިއެވެ. މާފަރު ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ ބިންސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ވެހިކަލް ގެނެސް މިހާރު އެމަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުންފަށައިފިކަމަށެވެ. ބިންސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު ނ.އަތޮޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ 2007 އަހަރުއެވެ. އެންމެ ފަހުން އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސަން ރިސޯޓްސް އާއި އެވެ. އޭގެ ކުރިން މަޝްހޫރު …

އިތުރަށް »

“ހިޔާ” މަޝްރޫޢު ރަސްމީކޮށް ރައީސް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި.

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ކަމަށްވާ “ހިޔާ” މަޝްރޫޢު ރަސްމީކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. “ހިޔާ” މަޝްރޫޢު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވާ، މި މަޝްރޫޢުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ އެކެމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ބޭއްވި ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. “ހިޔާ” މި މަޝްރޫޢަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 100 ހާސް މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޝްރޫޢެކެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަކީ، ސަރުކާރުގެ …

އިތުރަށް »

ފާރިސް ގެ ޙާލު ބައްލަވާލައްވަން ރައީސް މައުމޫނު ޖަލަށް ވަޑައިގެންފި.

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން ގެ ޙާލު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ފާރީސްގެ ބައްޕާފުޅު ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫނު ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް މިއަދު ޖަލަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް މައުމޫނު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާއި، އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް މިއަދު ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ފާރިސް މައުމޫނާއި ބައްދަލްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ފާރިސް މައުމޫން ޖަލުގައި ހުކުމެއްނެތި ހުންނަވާތާ 4 މަސްދުވަސްވެފައިވާކަމަށާ ފާރިސް ޖަލަށްލާފައިވަނީ އޭނާ ކުރަމުންދިޔަ އިސްލާހީ މަސައްކަތް …

އިތުރަށް »

ހުސްވި އޮކްޓޫބަރު މަހު ޖުމްލަ 272 މައްސަލައެއް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ – ޖެންޑަރ

އޮކްޓޫބަރު 2017ގައި ޖުމްލަ 272 މައްސަލައެއް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ހުސްވި އޮކްޓޯބަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 122 މައްސަލަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިއީ އޮކްޓޫބަރު 2017ގައި …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސާރވޭޓީމެއް ލަންދޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދޭ.

ނ.ލަންދޫ ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސާރވޭޓީމެއް ލަންދޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ. ޖުމުލަ 6 ބޭފުޅުން ހިމެނޭ މި ޓީމު އިއްޔެއާއި އޭގެ ކުރީދުވަހުވެސް ރަށުގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ސިމެންތިން ކުދިކުދި ބުޑުތަކެއް އަޅައިގެން ކެމެރާ ބަހައްޓައިގެން ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ލަންދޫކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނަޞީރު ވިދާޅުވީ ލަންދޫ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި …

އިތުރަށް »

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާރސް ކޮންޕަރެންސް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

ހަތަރުވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާރސް ކޮންޕަރެންސް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މިމަހުގެ ބާރަ، ތޭރަ މިދެދުވަހު މި ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށްދިޔައީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީގައެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާރސް ކޮންޕަރެންސްއަކީ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކޮންމެ ދެއަހަރުން އެއްއަހަރު ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ، އުނގަންނައިދިނުމުގެ ކަންކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ކޮންފަރެންސެކެވެ. މި އަހަރުގެ ކޮންފަރެންސް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް އާއި ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) ގުޅިގެންނެވެ. މިފަހަރުގެ ކޮންފަރެންސްގެ …

އިތުރަށް »

ހިލޭ ގުޅައި ދިނުމާއި 3 މަހުގެ ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާއެކު ދިރާގުން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރާއްޖޭގައި ގެތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އިންޓަނެޓް އެންމެ ހަލުވިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެކުންފުނިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ހަލުވި އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް އެކުންފުނީގެ ފައިބަރ ޓު ދަ ހޯމްގެ 100 އެމްބީޕީއެސް ޕެކޭޖުންލިބޭނެއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން31  ޑިސެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް ދެމިގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ފައިބަރ ކަނެކްޝަނާއި އޭޑީއެސްއެލް ގުޅައިދިނުން މުޅިން ހިލެއެވެ. ހިލޭ ގުޅައި …

އިތުރަށް »

ޖަޕާނުބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ސީޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ.

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާއި، ޖަޕާނުގެ ސެޓޯޗީ ނަމަކަށްކިޔާ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން އުފައްދާ ޖޮއިންޓްވެންޗަރ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖޭގައި ސީޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ޖޮއިންޓްވެންޗަރ ކުންފުނި އުފައްދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޓޯޗީގެ ދަށުން ހިންގާ ކުއެސްޓް އެއަރކްރާފްޓް ކުންފުންޏާއި އައިލެންޑް އެވިއޭޝަން ގުޅިގެންނެވެ. ސީޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމްކުރާ އައު ކުންފުނީގެ ނަމަކީ ސްކައި އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް އެވެ. މިޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަން އައިލެންޑް އެވިއޭޝަނުންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި މިކަމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި …

އިތުރަށް »

ކެފޭޑި ލައިވް އިން މުޅިންއަލަށް ޑިޝްއެއް އަނެއްކާވެސް ތަޢާރަފްކޮށްފި.

ނ.ލަންދޫގައި ހިންގަމުންދާ ކެފޭއެއް ކަމުގައިވާ “ކެފޭޑިލައިވް” އިން އަނެއްކާވެސް މުޅިންއަލަށް ޑިޝްއެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ކެފޭޑިލައިވްގައި ލޯންޗްކުރި ޚާއްޞަ ޑިޝްއަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާޢްޞަ ކޮށްގެން ލޯންޗްކުރި ޑިޝްއެއްކަމަށް ކެފޭޑި ލައިވްގެ އޯނަރ އަލްފާޟިލް ޖައުފަރު ރަޝީދު ހާމަކުރައްވައެވެ. މިއަދު ކެފޭޑިލައިވްއިން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ “ޗިކަން ފިންގާސް ޗިޕްސް” އެވެ. އަދި މި ޑިޝްއާއިއެކު ވަރަށް ޚާއްޞަ ބުއިމެއްވެސް ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. ޗިކަންފިންގާސް އާއި އެކު ލިބޭ ޑްރިންކްސް އަކީ “މޮހިޓޯ” …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ޕޭރަންޓް ޑޭ ވަރަށްކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި.

ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ވަރަށްކުލަގަދަކޮށް އިއްޔެ އެ ސްކޫލްގައިފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާއިރު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ވަނީ ގިނަޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލްގެ ހުރިހާ ޕޭރަންޓުން 3 ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކުޅިވަރު ސްޕޯޓްސް މީޓެއްގެ އިތުރުން މާސްޓަރ ޝެފް ކެއްކުމުގެ މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއައެވެ. އަދި މަދަހަ މުބާރާތަކާއި ޚާއްޞަ ޖާފަތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއެވެ. މާސްޓަރ ޝެފް ކެއްކުމުގެ މުބާރާތް …

އިތުރަށް »

ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ދިރާގުން ކުރިއަށްގެންދާ ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުން މިއަހަރު 22 ކުދިން ގްރެޖްއޭޓްވެއްޖެ.

ޒުވާނުން މަސައްކަތުގެ ވެއްޓަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި ފަންނީ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ދިރާގުގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން އެކުންފުނިން ހިންގާ ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ 9 ވަނަ ބުރުގައި ހޮވުނު ކުދިންނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ އިތުރުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަސްވެނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފއެވެ. މިދަސްވެނިމުގައި ފާއިތުވި އަހަރު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވި 22 ކުދިންގެ ދަސްވެނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ އިތުރުން މިއަހަރު އަލަށް އެޕްރެންޓިސް ކަމަށް ހޮވުނު …

އިތުރަށް »

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ހަމައެކަނި ކުޅިވަރުގެ ފެސްޓިވަލް ދިރާގުން މިއަހަރުވެސް ބާއްވައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ ދިރާގުގެ ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް އިއްޔެ ހަވީރު  ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ދިރާގު ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އެންމެ ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވާ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ހަމައެކަނި ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް އެވެ. މިއަހަރުގެ ދިރާގު ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި 300 ކުދިން ބައިވެރިވި އެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ …

އިތުރަށް »

އިންޓަރ-ލައިބްރަރީ ލޯނުގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި.

ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ފަށާ އިންޓަރ-ލައިބްރަރީ ލޯނުގެ ޚިދުމަތް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭން ނިންމައިފިއެވެ. މި ޚިދުމަތާއެކު މި ދެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް، ދެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީންވެސް ޚިދުމަތް ހޯދޭނެއެވެ. އަދި ދެޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ރިސަރޗްކުރުމާ ގުޅޭ ވަރކްޝޮޕްތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް ބޭއްވުމުގައި އެއްބާރުލުންދިނުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މި ކަމާގުޅޭގޮތުން އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ …

އިތުރަށް »

ޕްރެކްޓިސް ތިންވަނަ މެޗު ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެ

މި މަހުގެ 15 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަޓީމުން ކުޅުނު ތިންވަނަ ޕްރެކްޓިސް މެޗުގެ ފުރިހަމަވަގުތު ހަމަ ވުމުގެ ކުރިން ކުޑަފަރިޓީމުން ދަނޑުން ފޭބުމުން މެޗު ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗު ފަށައިގެން މާގިނަ އިރެއް ނުވަނީސް ކުޑަފަރީޓީމުން ވަނީ ލަނޑެއްޖަހާ ލީޑުނަގާފައެވެ. މިއަދުގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 ގެ …

އިތުރަށް »

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް 32.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށަށް!

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން އެޅުއްވި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު ތަކެއްގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް އެތައްތަނަކުން ކުޑަވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހާ އަޅާބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް 32.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށްކުރެވިފައިވާކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، އެމްއެމްއޭއިން ނެރެފައިވާ އެންމެފަހުގެ އިޤްތިޞާދީ މުރާޖައާ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ސަރުކާރުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ 1.63 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ …

އިތުރަށް »

ސާފުރާއްޖެ މަހާސިންތާ އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ސާފުރާއްޖެ މަހާސިންތާ އޭދަފުށީގައި ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެފެށި މި މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އުތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅު ކަމުގައިވާ ނ ،ރ ،ބ އަދި ޅ އަތޮޅުންނެވެ. ޖުމްލަ ސަތޭކައެއްހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާ މިމަހާސިންތާގައި މި އަތޮޅުތަކުން ކޮންމެ ރަށަކުން ދެ ކައުންސިލަރާއި އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވާކަމަށް އެންވަޔަރން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެންވަޔަރން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސާފުރާއްޖެ މަހާސިންތާގައި …

އިތުރަށް »