ރާއްޖެ ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ގޮނޑިގެއްލުނު ބައެއް ބޭފުޅުން ސްޕްރީން ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ އެ ބޭފުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމާއި، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތާއި، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނާއި، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި ގޮނޑި މިހާރު ގެއްލިފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް …

އިތުރަށް »

ކެފޭ ޑި ލައިވް ގައި ” ހެޕީ އަވާރ ” ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ފޭ ޑި ލައިވްގައި  ” ހެޕީ އަވާރ ” ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. ހެޕީ އަވާރ ގެ ދަށުން ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 00؛07 އިން 00؛08 ދޭތެރޭ ބުރެކްފާސްޓެއް އެންމެ -/15 ރުފިޔާ އަށް ލިބެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދު ދެ ރޭ 00؛21 ފެށިގެން 00؛22 އަށް “ލަވާޒާ ” ކޮފީއެއް -/5 ރުފިޔާ އަށް ލިބެއެވެ. މި …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ގައި ތިބި ސިވިލްސަރވިސްގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނާ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކޮށްފި.

ނ.ލަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެމުއައްސަސާ ތަކުގައި މިވަގުތު މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާ ލަންދޫކައުންސިލްގެފަރާތުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ރޭ 8:45 ގައި ލަންދޫކައުންސިލްއިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ. ލަންދޫކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއްވާގޮތުގައި ރޭގެ މިބައްދަލުވުމަކީ މިއަންނަ މިނިވަންދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ލަންދޫގައި ފާހަގަކުރުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކުޅެވޭ މިނިވަންދުވަހުގެ ޚާއްޞަފުޓްބޯޅަ މެޗްގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމާއި، މަޤާމްތަކަށް މީހުން ނެގުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވެއްކަމުގައެވެ. ލަންދޫކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޝިނާން ޢަބުދުލް ޣަނީ …

އިތުރަށް »

ސިފައިންގެ ބަޔަކު ސޮއިކޮށްފައި ރައީސަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވިކަމަށް ބުނާވާހަކަ އެމްއެންޑީއެފް އިން ދޮގުކޮށްފި.

ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް އެދި ސިފައިންގެ ބަޔަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވިކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރު އެމްއެންޑީއެފް އިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ބުނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަތުރަމުންދަނީ ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފް ވާހަކަތަކެއްކަމަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނަރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް މީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް އެދި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފް ވާހަކަތަކެއްކަމަށް …

އިތުރަށް »

106 ދަރިވަރުންނާއިއެކު ޓީ.ކިއު.އައިގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައި

ތަރްތީލުލް ޤުރްއާން އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ފުރަތަމަ ޤުރްއާން މުބާރާތް 106 ދަރިވަރުންނާއިއެކު ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެފަހު ކޮޅު ބޭއްވުމަށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން ނިންމައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 10 ކެޓެގަރީ އެއް އޮންނައިރު ކޮންމެ ކެޓެގަރީއެއްގައިވެސް ފުދޭ ވަރަކަށް ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވާކަން އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މިއީ އެ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ފުރަތަމަ ޤުރްއާން މުބާރާތްކަމުން ބޮޑަތި އިނާމުތައް މި މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާކަމަށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ކެޓެގަރީއަކުންވެސް …

އިތުރަށް »

ފާރިޝްގެ މައްސަލައާއި މެދު ތަފާތު ވާހަކަ ތައް ފަތުރަނީ ކޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން – ޝައިނީ.

ފާރިސް މައުމޫނަކީ ކުށްވެރިއެއްކަމަށް އެއްވެސް ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށާއި، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުން ފާރިސްގެ މައްޗަށް ހެކި ހުށައެޅުމުގެ މަރުހަލާ ނުފެށެނީސް  ތަފާތު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދަނީ ކޯޓަށް އެމައްސަލަ ދިއުމުގެ ކުރިން އެކަމާމެދު މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝައްކު އުފެއްދުމަށާއި ކޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކަމަށް ޑރ.ޝިއިނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ ޕްރެޒިޑެންޓްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގްރީންޓީމުން ހޯދައިފި.

ލަންދޫސްކޫލަށް 50 އަހަރުފުރޭ ގޯލްޑަން ޖުބުލީ އާއި ގުޅުވާލައިގެން އެސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބެލެނިވެރިންނަށް ބޭއްވި ޚާއްޞަ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގްރީން ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. ގްރީންޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި މިއަދު ހަވީރު ރެޑްޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 12 – 5 ޕޮޓުންނެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގެ ގޯތީތެރޭގައި އޮންނަ އެސްކޫލްގެ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައި ކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗް މިއަދު ހަވީރު 4:45 ގައި ފަށާފައިވަނީ ޚާއްޞާ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކުގައެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގައި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ސާވޭ އެއް ހަދަނީ.

ނ.ލަންދޫގެ ގޭބިސީ ތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފަށާ ބޮޑު މަޝްރޫޢު ފެށުމުގެ ކުރިން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް ސާވޭއެއް ހަދަން ފަށައިފިކަމަށް ލަންދޫކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޝިނާން ޢަބުދުލް ޣަނީ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ލަންދޫއިންފޯއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ސާވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ސާވޭއަކީ ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން ވިސްނާފައިވާ ގޮތްތަކުގެ …

އިތުރަށް »

މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 7644 މައްސަލަ – ޕޮލިސް ރިޕޯޓް

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުލުހުންނަށް 8239 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 7644 މައްސަލަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރއާ އަޅާބަލާއިރު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއިން ނެރެފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް 1239 މަސްތުވާތަކެތީގެ …

އިތުރަށް »

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ “ރަންވޭލާ” ކެމްޕެއިންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޅ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ހިންގާ “ރަންވޭލާ” ކެމްޕެއިންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޅ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. “ރަންވޭލާ” ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއިން ޅ.އަތޮޅުގެ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވި އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ 178 މީހުންގެ …

އިތުރަށް »

މި އަހަރުވެސް ޖުލައި 26 ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މިފަހަރުވެސް ލަންދޫގައި ޖުލައި 26 ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ލަންދޫގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ލަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން އިސް މުއައްޒަފަކު ހިމެނޭގޮތުން ރޭގައިވަނީ ލަންދޫކައުންސިލް ޢިދާރާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުން ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި 26 ގައި ހިންގާނެ ހަރަކާތްތަކެއް ނިންމާފައެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރުގެ ޖުލައި 26 އާއި ގުޅުވައިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަކީ 26 މެޗާއި، 35 …

އިތުރަށް »

ޤާސިމްގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން މިއަދަށް ތާވަލު ކުރުމަށްފަހު އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ ޤާސިމްގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ގޯސްވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެމުންދާތީއެވެ. މިއަދު މެންދުރު 2 ޖަހާއިރު ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކުރީ ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ 3 ދައުވާގެ ތެރެއިން ރިޝްވަތު ހުށައަޅަން …

އިތުރަށް »

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އިން ޔުނިސެފް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާ ގުޅިގެން 1412 ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިންގެ ކޯލްސެންޓަރަކާއި އަހަން ކެމްޕެއިންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތައް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު “1412” އަށް ކޯލް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކޮށް، މިފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރުމަށް “އަހަން” ކެމްޕެއިންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، ޔުނިސެފް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން މިއަދު ވަނީ އިފްތިތާޙްކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު އިސްކަންދަރުކޮށީގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިޚިދުމަތްތައް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ …

އިތުރަށް »

އެއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 41.9 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ.

އެއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 41.9 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ މީހުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނަގަން ފަށާފައިވަނީ މޭމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މި ފީތައް މީރާއަށް ޖަމާކުރަން ފަށާފައިވަނީ ޖޫންމަހުން ފެށިގެނެވެ. އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީއަކީ، 1 މޭ 2017 ނުވަތަ އެ ދުވަހުގެ ފަހުން، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ …

އިތުރަށް »

އެމްއެންޑީއެފާއި ދިރާގާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސް އާއި ދިރާގާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިރާގުން، އެފްއާރުއެސްއަށް ބޭނުންވާ ފަޔަރ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މަޢުލޫމާތުދެއްވައެވެ. އަދި އެފްއާރުއެސްއިން ވަނީ ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ފަޔަރ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ފަޔަރ ސްކޮޑް ތަމްރީނު ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ދިރާގު މާލެ ސަރަޙައްދާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ހުރި ދިރާގުގެ ސައިޓްތަކުގައި ހުރި އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގައި ހިންގި ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރާއި ލަންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ނ.ލަންދޫ ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. ރޭ ލަންދޫސްކޫލްގެ ހޯލްގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރިމެހްމާނަކީ ނ.އަތޮޅު ޕޮލިސްކޮމާންޑަރ އެވެ. އެބޭފުޅާގެ އިތުރުން މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިތުރު ބޭފުޅުން މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. ގޯތިތެރޭގައި ގަސްއިންދާ ހައްދާން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވައިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިނގި މިކޯހުގައި 45 މީހުން ބައިވެރިފައިވީނަމަވެސް …

އިތުރަށް »

ޓޮޕްއެޗީވާސް ޖަލްސާ ރޭ ބާއްވައިފ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ އިމްތިޙާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނުމަށް ބޭއްވި ޓޮޕް އެޗީވާރސް ޖަލްސާ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. އެ ޖަލްސާ ގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދުއެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވެވި މި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ އިމްތިޙާނުތަކުން 1 ވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުމާއި …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލް 4 ގެ ކޯހެއް ފަށައިފި

މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ލަންދޫ ސެންޓަރ ފޯރ ސްޓޫޑެންޓް އެޑްވާންސްމެންޓާއި ގުޅިގެން ލަންދޫގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލް 4 ގެ ކޯހެއް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފަށައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ރޭ ތަރްތީލުލް ޤުރްއާން އިންސްޓިޓިއުޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝުޢައިބު ވިދާޅުވީ ނ.އަތޮޅު ލަންދޫއަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޯސް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސައިފައިވާ ރަށެއް ނޫންކަމަށާއި އެހެނަސް މިކަން …

އިތުރަށް »

ޤައުމުތޯ ބޭނުމީ ނުވަތަ ވެރިކަންތޯ ބޭނުމީ – އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މޫސަ ސުވާލު ކުރައްވައިފި.

ޤައުމުތޯ ބޭނުމީ ނުވަތަ ވެރިކަންތޯ ބޭނުމީ ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ސުވާލެއް ހުށަހަޅުއްވައިފއެވެ. މޫސާ މި ސުވާލު ކުރެއްވީ ޕީޕީއެމްއާ ރޭ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ކުރިން އެމްޑީޕީގައި ހުންނެވިއިރުވެސް އެޕާޓީގެ އެންމެ އިސްސަފުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި މޫސަ ރޭ ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެން އަރުވާޖަހާފަ އުޅެންވީ ވެރިކަން ހޯދަން ނޫންކަމުގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ …

އިތުރަށް »

އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ މަސީޙް އިސްތިއުފާ ދެއްވުން – ޝިހާބު

މިހާރު ސިޔާސީ މަޝްރަޙް މިފެންނަ ގޮތުން ދަންނަވަންޖެހެނީ އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ މަޖްލިސްގެ ރައީސް ކަމުން މަސީޙް އިސްތިއުފާ ދެއްވުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޝިހާބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވީޓީވީގެ ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމްގައި މިރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިހާބު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެއްތަކަމަށް ވޯޓަކަށް ދާން އެމައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު 45 މެމްބަރުން ސޮއިކޮށްފައި އޮތުމުން އޭގެ މާނައަކީ …

އިތުރަށް »