ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް ސަރުކާރަށް ނެންގެވީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބައެއް ޤަވައިދުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ – ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް ސަރުކާރަށް ނެންގެވީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބައެއް ޤަވައިދުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ ކަމަށާއި، ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ޤަވާއިދުން ހުރިހާ އެއަރޕޯޓްތަކެއްވެސް ހިންގަމުން އަންނަ ގޮތް މޮނިޓަރ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށްވެސް އެފަރާތުން ވިދާޅުވެއެވެ. ވިލާ ކުންފުނިން ހިންގަމުންދިޔަ ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު ސަރުކާރަށް ނަންގަވާ، އދ. މާމިގިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓަކަށް މިއަދުންފެށިގެންވަނީ ބަދަލުކުރައްވައިފައެވެ. …

ތަފްޞީލް »

ކިޑްނީގައި އުފެދޭ ހިލަ ނައްތާލުމުގެ ފަރުވާ އައިޖީއެމްޗްގައި ފަށައިފި.

ކިޑްނީގައި އުފެދޭ ހިލަ، ލޭޒަރޓްރީޓްމަންޓުގެ އެހީގައި ނައްތާލުމުގެ ފަރުވާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފައްޓަވައިފިއެވެ. އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމްކުރައްވާފައިވާ ނެޝަނަލް ޔޫރޯ-ރީނަލް އެންޑް ފަރޓިލިޓީ ސެންޓަރުން މި ފަރުވާ ފައްޓަވައި ދެއްވާފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ އެންޔޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއްގެ އެހީގައެވެ. މި ފަރުވާ ދީފައިވަނީ 64 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް ކަމަށާއި އެމީހާގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ވިދާޅުވެއެވެ. ނެޝަނަލް ޔޫރޯ-ރީނަލް އެންޑް ފަރޓިލިޓީ ސެންޓަރަކީ، ސާދަ މިލިޔަނަށްވުރެ …

ތަފްޞީލް »

ހާހެއްހާ ޓީޗަރުން ފޯމް ހުށައަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ތަމްރީނުކުރެއްވުމަށް ހުޅުވާލެއްވި ފުރުޞަތުގައި މިހާތަނަށް ހާހެއްހާ ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން މިނިސްޓަރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ފެށި3000 ޓީޗަރުން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ތަމްރީނުކުރެއްވުމަށް ކުރިއަށްގެންދަވާ ޕްރޮގްރާމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށްގެންދަވަނީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެން ރާއްޖޭގެ …

ތަފްޞީލް »

މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލް ކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމްގެ 2018ގެ ކެމްޕެއިންޓީމެއް ލަންދޫގައި ޤާޢިމުވެފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުންކޮޅެއް ހިމެނިލައްވާ މިޓީމުން މިއަދު ލަންދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވަނީ ރައީސް ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ރައީސްކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ލަންދޫއަށް ކޮންދެއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ، މިހާރު ލަންދޫގައި ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި މިވަގުތަށް މުއައްސަސާތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް …

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ ސްކޫލުގައި ހަތިމުކުރުމާއި ، ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ލަންދޫ ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް އާއި ގުޅުވާލައިގެން އެ ސްކޫލުގައި ޤުރުއާން ޙަތިމުކުރުމާއި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ލަންދޫ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި ޙަތިމުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްކޫލުގައި އެސެންބުލީ ނޯންނަ ދުވަސްތަކުގައި، ކްލާސްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށުމާއި ދެމެދު އިންނަ ވަގުތުކޮޅުގަ އާއި އަދި ސްކޫލުގައި ނަގާ ސެމިސްޓާރ ޓެސްޓް ދުވަސްވަރު ދަރިވަރުންނަށްލިބޭ ހުސް ދުވަސްތަކުގައެވެ.  މިގޮތަށް ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ …

ތަފްޞީލް »

ވޯޓްލާތަން ބަދަލު ނުވާނަމަ އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީ ވާކަށް ނުޖެހޭ

މި މަހު 14 ގައި ބާއްވަން ކުރިން ނިންމި އިންތިހާބު ސިވިލް ކޯޓުން ދެ މަހަށް ފަސްކުރުމާ ގުޅިގެން  އެޕްރީލް 8 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް މިހާރު ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިބި މީހުން ވޯޓު ލާ ތަން ބަދަލު ނުވާ ނަމަ އެ އިންތިހާބަށް އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ ރީރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އަލުން ހުޅުވާލާއިރު …

ތަފްޞީލް »

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ދެނެގަތުމަށް ވަފުދެއް ޒިޔާރަތްކުރަނީ

މި ސަރުކާރުން ނ.އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކއި މިހަފްތާތެތޭގައި ސަރުކާރުގެ ވަފުދެއް ނ.އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރާގޮތައް ހަމަޖަހިއްޖެއެވެ. މިއީ ރައީސުލް ޖުމުހުރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މި ދުވަސްކޮޅު ނ.އަތޮޅުގައި ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގަމުން އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބައެއް ރަށްރަށުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައްތަކާއި ، މިސްކިތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާ …

ތަފްޞީލް »

ހެނަބދޫގައި ޤާރީކޯހެއް ފަށައިފި

ނ.ހެނބަދޫގައި ޤާރީކޯސް ލެވެލް 1 ރޭގައި ފަށައިފިއެވެ. ބްލޮކް މޯޑަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ މި ކޯހަކީ ނ.ލަންދޫގައި ހުންނަ ތަރުތީލުލް ޤުރުއާން އިންސްޓިޓިއުޓް އާއި ގުޅިގެން ކުރި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކޯހެކެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ކޯހުގައި ކިޔަވައި ދެއްވަނީވެސް ލަންދޫގައި ހުންނަ ތަރުތީލުލް ޤުރުއާން އިންސްޓިޓިއުޓް ފައުންޑަރ އަދި މުދައްރިސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒިޔާދެވެ. މި ކޯހުގައި ހެނބަދޫއިން ބޮޑަތި މީހުންނާއި ސްކޫލް ދަރިވަރުން …

ތަފްޞީލް »

ކޯސްޓްގާޑްގެ ހިދުމަތަށް ފަސް އުޅަނދެއް އަލަށް ގެނެސްފި

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ކޯސްޓްގާޑްގެ ހިދުމަތަށް މުޅިން އައު އިންޓަސެޕްޓަރ ފަސް އުޅަނދު ގެނެސްފިއެވެ. ވަގުތީގޮތުން ސިފައިންގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ މި އުޅަނދުތައް އަލަށް ކޯސްޓްގާޑް ހިދުމަތަށް ނެރުމަށް މާދަމާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ މާދަމާ ހަވީރު އިއްޒުދީން ފާލަން ކައިރީގައި ކަމަށާއި، މި …

ތަފްޞީލް »

ދޯންޏެއް މައްޗަށް ކެރޭނެއް ވެއްޓި ދޯންޏާއި ކެރޭނު އަޑިއަށް

ކެރަޔނު ަދިޔަހގދ. ހޯނޑެއްދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ކަންނެލި ދޯންޏެއްގެ މައްޗަށް ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ ބޮޑު ކެރޭނެއް ވެއްޓި ދޯންޏާއި ކެރޭން ވެސް އަޑި އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ރިފްޝާން އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރަން އެ ރަށަށް ދިޔަ ލ. އަތޮޅު ރަށެއްގެ ދޯނީގެ މައްޗަަށް ކެރޭން ވެއްޓުނީ، ލޮރީއަކުން މުދާތަކެއް ބާލަން އުޅެނިކޮށް ކަމަށެވެ ބަނދަރާ އިންވެގެން އޮންނަ …

ތަފްޞީލް »

ޔަންގް ފިޝަރސް ކްލަބްގެ ސްޕޮންސަރިންގ ޕާރޓްނަރއެއްގެ ގޮތުގައި ދިރާގު

މޯލްޑިވްސް ފިޝަމަންސް އެސޯސިއޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ފެށުމަށް ރާވާފައިވާ ޔަންގް ފިޝަރސް ކްލަބްގެ ސްޕޮންސަރިންގ ޕާރޓްނަރއެއްގެ ގޮތުގައި ދިރާގު ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިރާގުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޗީފް މާކެޓިންގ އޮފިސަރއީޒަބެލްހާޖްރީއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ފިޝަމަންސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝާކިރު މުޙައްމަދެވެ. ދިރާގުން މިއަދު ބުނީ އެކުންފުނީގެެ އިޖުތިމާއީ ޒިމްމާގެ ދަށުން ޒުވާނުން ބާރުވެރި …

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގައި ޙާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށަނީ

ލަންދޫޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން ލަންދޫގައި ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާނެކަމަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ލަންދޫކައުންސިލް ޢިދާރާގެ އަޑުގަދަ ކުރާއިން މުޅިރަށަށް ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ މިހާރަކަށް އައިސް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެއްގަމު އުޅަދުފަހަރު ވަރަށް ގިނައިން ދުންވަމުން ދާކަމަށާއި އެކަމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން މަނާކަމެއް ކަމަށާއި މިކަންތައްތައް ބެލުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަވާނެކަމަށެވެ. މި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާވަގުތު ތަކުގައި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އަމަލްކުރަމުން …

ތަފްޞީލް »

ބޮޑު ބަދަލު ތަކަކާއިއެކު ކިޔެވުން ފެށެނީ

ދިރާސީ އައުއަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާފެށިގެން ދާނީ ސްކޫލްތަކުގެ އޮނިގަނޑަށާއި ، ކިޔަވައި ދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑުބަދަލުތަކެއް ގެނައުމާއި އެކުގައެވެ. މިގޮތުން ގެނެވޭ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކަށް ވޭތުވެދިޔައަހަރު އިތުރުކުރެވުނު ނާސަރީއަށް ކިޔަވަންދާ ދަރިވަރުން ސްކޫލްގެ އެންރޯލްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭގޮތައް ސްކޫލްގެ ކުދިންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅައި ޓީޗަރުން ހަމަޖެއްސުމެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއިއެކު ކިޔަވައިދެއްވާ ކޮންމެ ޓިޗަރަކުވެސް ހަފްތާއެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ މަދުވެގެން 25 ގަޑިއާއި 35 ގަޑިއާއި …

ތަފްޞީލް »

އަހަރުގެ އެކުވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ލަންދޫއަށް

މިއަހަރު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ވޮލީމެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު މަގޫދޫ ވޮލީޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ވޮލީޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ވަގުތީ ވޮލީކޯޓްގައި ކުޅެވުނު މި މެޗު ލަންދޫޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 3 ސެޓް 2 ސެޓުންނެވެ. މިއަދުގެ ފުރަތަމަ ސެޓް ލަންދޫޓީމުން 27 ޕޮއިންޓް 25 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރިއިރު ދެވަނަ ސެޓް މަގޫދޫޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 25 ޕޮއިންޓް 23 ޕޮއިންޓުންނެވެ. ތިންވަނަ ސެޓް ލަންދޫޓީމުން 25 …

ތަފްޞީލް »

ދުންޔާ ސަރުކާރާއި ގުޅުމަކީ ތާޢީދުކުރާކަމެއް ނޫން – މައުމޫން

މި ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަމުން އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް ވަޑައިގަތުމަކީ، ދުންޔާ މައުމޫންގެ އަމިއްލަފުޅު ނިންމެވުމެއް ކަމަށް އެކަމަނާގެ ބައްޕާފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މައުމޫން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، ދުންޔާގެ އެ ނިންމެވުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ، ސަރުކާރާއި އަލުން ގުޅިވަޑައިގެންނެވިއިރު، ރައީސް މައުމޫން ވަނީ، މި ސަރުކާރަށް …

ތަފްޞީލް »

ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ ޒަމަނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގައި ކުޑަކދިންނަށް ހާއްޞަ ކުރެވިގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ ބޮޑެތި މަރާމާތުތަކާއެކު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނަކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލލާމަތީބާރުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ މިދިޔަ މަސްތެރޭގައި ވަނީ މަރަމާތަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ މަރާމާތުކޮށް ނިމޭއިރު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެތަނުން ފެނިގެންދާނެކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ހާމަކުރައްވައެވެ. މިގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެތަން …

ތަފްޞީލް »

ނ.މާފަރުގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޤާރީ ކޯސްތަކަށް ތަރްތީލުލް ޤުރްއާން އިންސްޓިޓިއުޓުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވަނީ

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހޮލީ ޤުރްއާން އެނެކްސް އާއި މާފަރުގައި ހިންގަމުންދާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާ މާފަރު ޔޫތު އެސޯސިއޭޝަން (އެމް.ވައި.އޭ) ގެ ފަރާތުން ޖެނުއަރީމަހު އެރަށުގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޤާރީ  ކޯސްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނ.ލަންދޫގައި ޤުރްއާނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ތަރްތީލުލް ޤުރްއާން އިންސްޓިޓިއުޓުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އެ އިންސްޓިޓިއުޓުގައި ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ އެމް.ވައި.އޭ ގެ އިސްފަރާތްތަކުން ކޯސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު …

ތަފްޞީލް »

އެއްއަހަރު ދުވަސްވީއިރު 25 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ – މުއިއްޒު

މި ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެ ބިޔަބޮޑު މަޝްރޫޢުކަމަށްވާ މާލެއާއި ހުޅުލެއާއި ދެމެދު އަޅުއްވާ ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓެވިތާ، އެއްއަހަރު ދުވަސް ވީއިރު، ބްރިޖްގެ 25 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ފުރިހަމަ ވެފައިވާ ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ސިފަކުރެއްވިގޮތުގައި މި ފެށޭ 2017 ވަނަ އަހަރު ވެގެންދާނީ، ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ވަރަށްވެސް ހަލުވިމިނެއްގައި ކުރިއަށްގޮސް، ރައްޔިތުންނަށް ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކެއް …

ތަފްޞީލް »

ތަރްތީލުލް ޤުރްއާން އިންސްޓިޓިއުޓުން 2017 ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުވެ ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރަނީ

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ޖެނުއަރީމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީވެ، ތަރްތީލުލް ޤުރްއާން އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ފަރާތުން އެތަނުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ލަންދޫއިންފޯއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މާދަމާ ހެނދުނު 11:00 ގައި ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިއަހަރު ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުލާސްތައް ބުނެދިނުމާއި ދަރިވަރުން ކުލާސްތަކަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑިތައް ބުނެދިނުންވެސް އޮންނާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި …

ތަފްޞީލް »

އުފަންވެނިވި ޞިއްޙަތުގެ ޚިދުމަތުގެ ނަމުގައި އާ ޚިދުމަތެއް އައިޖީއެމް އެޗްގައި ފަށަނީ

އުފަންވެނިވި ޞިއްޙަތުގެ ޚިދުމަތުގެ ނަމުގައި އާ ޚިދުމަތެއް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށްޓަވާނެކަމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއީ އައި.ޖީ.އެމްއެޗުގެ ޔޫރޯ ރީނަލް ފަރޓިލިޓީ ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއްކަމަށާއި، މި ޚިދްމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުން ނަންނޯޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ހުޅުއްވާލައްވާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީ އެމްއެޗްއިން ވިދާޅުވިއެވެ. އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގައި ޤާއިމްކުރައްވާފައިވާ “ނޭޝަނަލް ޔޫރޯ ރީނަލް ފަރޓިލިޓީ ސެންޓަރަކީ، ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ބަލިތަކާއި، …

ތަފްޞީލް »