ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ބީއެމްއެލްގެ މޯބައިލް ބޭންކިން އެޕް – ފަސޭހަ ޚިދުމަތެއް

ބީއެމްއެލްގެ މޯބައިލް ބޭންކިން އެޕް – ފަސޭހަ ޚިދުމަތެއް

Shareބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މޯބައިލް ބޭންކިން އެޕް ރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އެ އެޕްލިކޭޝަން ތަޢާރަފް ކުރުން އެއީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ވަރަށް ފަސޭހަ ޚިދުމަތަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. ސީހައުސްގައި ރޭބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި މި އެޕް ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ އެންޑްރޫ ހީލީ އެވެ. މިއެޕްލިކޭޝަން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނަކަށް އިންސްޓޯލް ކޮށްލުމުން ގޭގައި ހުރެ ނުވަތަ ކޮފީއެއްގައި އިނދެ ނުވަތަ ފެރީ ދަތުރެއް މަތީ އިންނަމަވެސް ބޭންކުގެ ...

ތަފްޞީލް »

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޗިލީ ހޯދައިފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޗިލީ ހޯދައިފި

Shareނުވަދިހަ ނުވަ އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޗިލީ ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނަލްގައި ރޭ އާޖެންޓީނާއާ ވާދަކޮށް ޗިލީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޕެނެލްޓީ ޖަހައިގެން ހަތަރު ލަނޑު އެއްލަނޑުންނެވެ. ޗިލީގެ ސެންތިއާގޯ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗްގެ ނުވަދިހަ މިނިޓްގެ ކުޅުން ނިމުނީ ދެޓީމް ކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ. މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގައި ދެޓީމްކުރެ އެއްވސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހުމުން ވަނީ ...

ތަފްޞީލް »

އެއްވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 100،000ރ. ދޭ ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ފަށައިފި.

އެއްވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 100،000ރ. ދޭ ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ފަށައިފި.

Shareއެއްވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާދޭ ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ހއ.ދިއްދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއް ލަތީފް މުހައްމަދު ގެއަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތުގެ ހުރިހާ އިނާމުތަކަށް ޖުމުލަ 200،000ރ. އޭނާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތުގައި 189 ދަރިވަރަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބަލައިގެންނާއި ނުބަލައި ކިޔުމުގެ ގޮފިން އެއްވަނައަށް ދާ ...

ތަފްޞީލް »

ޝެއިޚް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ޢިބްރަތްތެރި ދަރުސެއް ލަންދޫގައި ބާއްވައިފި

ޝެއިޚް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ޢިބްރަތްތެރި ދަރުސެއް ލަންދޫގައި ބާއްވައިފި

Shareނ.ލަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމްދީނަށްވާ ލޯބި އިތުރުކޮށް އިސްލާމްދީނުގެ ތަފާތުކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކޮށް މިރަމަޟާންމަހުގެ ވަގުތުތައް ހެޔޮދަރުމަޔާއި ޘަވާބު ލިބެނިވިގޮތަކަށް ހޭދަކުރުމުގެ ގޮތުން ލަންދޫ ކައުންސިލުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުންނާއި ނ.އަތޮޅު ޕޮލިސް އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގުޅިގެން ލަންދޫގައި މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ޝެއިޚް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ދީނީދަރުހެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ލަންދޫ ހުކުރު މިސްކިތް މަސްޖިދުލް ލުބާބުގައި ބޭއްވި މިދަރުސްގައި ޝެއިޚް ބޮޑަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ...

ތަފްޞީލް »

މާޅެންދޫގައި އާދަޔާ ޚިލާފު އަވަސްމިނެއްގައި ރުކެއް ފޯދިއެއްޖެ.

މާޅެންދޫގައި އާދަޔާ ޚިލާފު އަވަސްމިނެއްގައި ރުކެއް ފޯދިއެއްޖެ.

Share  ނ.މާޅެންދޫގައި އާދަޔާ ޚިލާފު އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރުކެއް ފޯދިއްޖެއެވެ. މިރުއް ފޯދިފައިވަނީ އެރުއް އިންދިތާ އެންމެ 3 މަސްތެރޭގައި ކަމަށް އެރަށުން ވާހަކަ ދެއްކިމީހަކު ބުންޏެވެ. ހެލަނބެލިގެ ކިޔާ ގެއެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައި އޮތް ކާއްޓަކުން ހެދިފައިވާ މި ރުކުގައި އިހާ އަޅައި ފޯދިފައި ވަނިކޮށް ފެނުމާއި ގުޅިގެން މިގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި ރަށުގެ މީހުންނަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑު ހައިރާން ކަމެއް ލިބިފައެވެ. އެރަށު މީހުން ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގައި ބޭއްވި ތްރީ އޮން ތްރީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ޑެތް ހޯދައިފި.

ލަންދޫގައި ބޭއްވި ތްރީ އޮން ތްރީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ޑެތް ހޯދައިފި.

Shareނ.ލަންދޫ ގައި މި ރޯދަމަހު ކުރިއަށްދިޔަ ތްރީ އޮން ތްރީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިންކަން އެފްސީ ޑެތް ހޯދައިފިއެވެ. އެފްސީ ޑެތް އަކީ ލަންދޫގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޔޫސުފު ޢަބުދުއްރަހީމް ( ޔޫއްޓޭ ) ގެ ކެޕްޓަން ކަމުގެ ދަށުން އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ޓީމެކެވެ. ޔޫއްޓޭގެޓީމް ފައިނަލްގައި ކުޅެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ “އެފްސީ ނުކުޅެވޭ” އާއި، ބައްދަލުކޮށް 2 ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގައި ޝެއިޚް ޢަބްދުﷲ ޢާމިރުގެ ވަރަށް އަސަރުގަދަ ދަރުސެއް ބާއްވައިފި

ލަންދޫގައި ޝެއިޚް ޢަބްދުﷲ ޢާމިރުގެ ވަރަށް އަސަރުގަދަ ދަރުސެއް ބާއްވައިފި

Share  ލަންދޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމްދީނަށްވާ ލޯބި އިތުރުކޮށް އިސްލާމްދީނަށް އިތުރަށް އަހުލުވެރިކުރުވާ ކަންކަމުގެ މަތިން ހަނދުމަކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަދުގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިލުލް ލުބާބުގައި ޝެއިޚް ޢަބްދުﷲ ޢާމިރުގެ ވަރަށް އަސަރުގަދަ ދަރުސެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ލަންދޫގެ ކުދިބޮޑު ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވި މިދަރުސްގައި ޝެއިޚް ޢަބްދުﷲ ޢާމިރު ބޮޑަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވީ ރޯދަހިފުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ފުރިހަމަ ރޯދައެއް ހިފުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައިފައެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ އިންޖީނުގޭގައި މުޅިން އާ ޕެނަލްބޯޑެއް ހަރުކޮށްފި.

ލަންދޫ އިންޖީނުގޭގައި މުޅިން އާ ޕެނަލްބޯޑެއް ހަރުކޮށްފި.

Shareފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ނ.ލަންދޫ ގައި ހިންގަމުން ގެންދާ އިންޖީނުގޭގައި މުޅިން އައު އަދި އެންމެފަހުގެ ޒަމާނީ ޕެނަލް ބޯޑެއް ހަރުކޮށްފިއެވެ. އާ އިންޖީނުގެއަކަށް ބަދަލުވިތާ މިވީ ކުޑަދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި އިންޖީނުގެއަށް ގެންނަމުން މިދާ ތަރައްޤީގެ ތެރެއިން މިފަހަރު މި ހަރުކުރި ޕެނަލް ބޯޑަކީ ފެނަކަ ކުންފުނިން ކަމާބެހޭ އިސްބޭފުޅުން ލަންދުއަށް ވަޑައިގެން ހަރުކުރި ޕެނަލް ބޯޑެކެވެ. އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުން ބުނާގޮތުން މި ބޯޑު ހަރުކުރުމުން ކަރަންޓް ބަދަލުކުރުމާއި، ކަރަންޓް ދޫކުރުމުގައި ...

ތަފްޞީލް »

ޑރ.ޖަމީލު ބޭރުކުރުމަށް 57 އަށްވުރެ ގިނަވޯޓް ހޯދައިފި.

ޑރ.ޖަމީލު ބޭރުކުރުމަށް 57 އަށްވުރެ ގިނަވޯޓް ހޯދައިފި.

Share ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު އެމަޤާމުން ދުރުކުރުމަށް މިހާރުވެސް 57 ވޯޓަށްވުރެ ގިނަވޯޓް ލިބިއެއްޖެކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ (ތިމަރަފުށީ މުސްތަފާ) ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިކަމަށްބޭނުންވާ 57 ވޯޓަށްވުރެ އިތުރަށްވެސް މިހާރު ވޯޓް ކަށަވަރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްކުރުމަށް ޕީޕީއެމްއިން ނިންމާފައިވާއިރު، މިމައްސަލާގައި ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ ޖެޓީސަރަޙައްދު ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި.

ލަންދޫ ޖެޓީސަރަޙައްދު ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި.

Shareނ.ލަންދޫ ޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނަ ކުނިގޮނޑުގައި ރޭ ރޯވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގައިފިއެވެ. ގޮނޑުގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ރޭ 11 ޖަހާ އެހާކަށް ހާއިރުއެވެ. އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެކަމެއް އަދި ނޭންގެއެވެ. ރޯވި އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބުނުނަމަވެސް އެސަރަޙައްދުގައި ހުރި އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ ރުއްގަހަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ލިބިފައެވެ. އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ލަންދޫގައި ތިބޭ ފުލުހުންނާއި، ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ބައެއްފަރާތްތަކުން ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް