ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ނ.ލަންދޫ ވީވަރު ޚާލިދު ޢަބުދުލް ޙަކީމް ނިޔާވެއްޖެ.

Shareނ.ލަންދޫ ވީވަރު ޚާލިދު ޢަބުދުލް ޙަކީމް ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފިއެވެ. އަލްމަރުޙޫމް ޚާލިދު ޢަބުދު ޙަކީމް ނިޔާވީ ރޭ ފަތިހު އުގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާހޯދަމުން ދަނިކޮށެވެ. އަލްމަރުޙޫމް ޚާލިދު ޢަބުދުލް ޙަކީމަކީ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ސަރުކާރަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވި ހީވާގި މުރާލި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާތަކުގެ ތެރޭގައި ލަންދޫ އޮފީހުގެ ކާތިބު ކަމާއި، ލަންދޫ ކޯޓްގެ ކާތިބު ކަމާއި، އަދި ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގައި ހިންގުނު ފުރަތަމަ ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް 1 ގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓުފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

ލަންދޫގައި ހިންގުނު ފުރަތަމަ ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް 1 ގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓުފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

Shareނ.ލަންދޫގައި މިއަހަރު ހުޅުވިގެން ދިޔަ ތަރްތީލުލް ޤުރްއާން އިންސްޓިޓިއުޓުގައި މުޅިން އަލަށް ހިންގުނު ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް 1 ގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ނ.ލަންދޫ ސްކޫލު ހޯލުގައި ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުމުލަ 34 ބައިވެރިންވަނީ ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ. މިޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިންސްޓިޓިއުޓުގެ މަސްޢޫލުވެރިޔާ ޢަލީ ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް 1 ގައި ޖުމުލަ 36 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެ، 34 ބައިވެރިން ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކުރުމަކީ ލިބުނު ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދުއަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ސްޕީޑްލޯންޗެއް ގެންނަނީ

ލަންދުއަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ސްޕީޑްލޯންޗެއް ގެންނަނީ

Shareނ.ލަންދުއަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ސްޕީޑްލޯންޗެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި 8 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗެއް ގެންނަކަމުގެ ޚަބަރު ލިބިއެއްޖެއެވެ. މިފަހަރުގެ ލޯންޗްވެސް މިގެންނަނީ މިހާރުވެސް ސްޕީޑްލޯންޗްގެ ޚިދުމަތް ލަންދޫގައި ދެމުންއަންނަ ފަރާތްކަމުގައިވާ ސްޕާކްލިންގ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުންނެވެ. ލަންދޫގައި ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، މާލެދަތުރު ކުރާ ބޯޓް ( ލަންދޫބޯޓް ) ދުއްވުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް ދެމުންއަންނަ ސްޕާކްލިންގ ގްރޫޕްގެ އިސް ފަރާތެއްކަމުގައިވާ އިބްރާހިމް ސައުދުބުނީ މިފަހަރު އެމީހުންގެންނަ ލޯންޗަކީވެސް މުޅިން ހަމަ ބްރޭންޑް ނިއު ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި ހިނަވާގެ ނިންމާ ޙަވާލުކޮށްފި.

ލަންދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި ހިނަވާގެ ނިންމާ ޙަވާލުކޮށްފި.

Shareނ.ލަންދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި ހިނަވާގެ މުޅިން ނިންމާ ލަންދޫ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. ހިނަވާގެ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ އެކަމަށްޓަކައި ހިނަވާގެ ކައިރީގައިބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.  ކައުންސިލުން އިމާރާތާ ޙަވާލުވެ ލެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ޢާރިފް އެވެ. ހިނަވާގެ ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ ލަންދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ” ސޮޕާޓްބޮލޮކްސް ” އިންންނެވެ. މިއީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހިނަވާގެއެކެވެ. މިަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ -/169500ރ. އެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ލަންދޫއަށް

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ލަންދޫއަށް

Share އިއްޔެ ހަވީރު ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަމެޗު ލަންދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޓީމަކާއި ށ. ފުނަދޫ ޒުވާނުންގެ ޓިމަކާއި ދެމެދު ކުޅެވުނު މި މެޗު ލަނދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ. ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމަ އެކަނި ގޯލު ލަންދޫޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވަނީ ލަންދޫ ޓީމުގެ ހުނަރުވެރި ...

ތަފްޞީލް »

މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި “ވަގުތު” އާއި “ލަންދޫ އިންފޯ” އިން ސޮއިކޮށްފި

މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި “ވަގުތު” އާއި “ލަންދޫ އިންފޯ” އިން ސޮއިކޮށްފި

Share“ވަގުތު” އޮންލައިން ނޫހާއި އެކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ލަންދޫގެ އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ “ލަންދޫ އިންފޯ” އާއި އެކު ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި “ވަގުތު” ގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ “ވަގުތު” ގެ ސީއީއޯ އަހްމަދު އިމްރާންއެވެ. “ލަންދޫ އިންފޯ” ގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެނޫހުގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ އަހްމަދު ދާއޫދު އެވެ. “ވަގުތު” އިން ލަންދޫ އަށް ކުރަމުންދާ “ހޭރިޔާ” ގެ ދަތުރުގައި “ލަންދޫ ...

ތަފްޞީލް »

ކަޝްމީރުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އެޤައުމުގައި ހިނގަމުންދާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަނުޖެހުންތައް.

ކަޝްމީރުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އެޤައުމުގައި ހިނގަމުންދާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަނުޖެހުންތައް.

Shareއިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކަޝްމީރުގެ އާއްމުނާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ދެމެދު ނުރައްކާތެރި ހަމަނުޖެހުން ތަކެއް ހިނގަމުން ދާއިރު މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާތަނަށް ވަނީ 30 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވޭތުވެދިޔަ ހަފުތާގައި ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޢުމުރުން 22 އަހަރުގެ “ބުރުހާން ވާނީ” މަރާލުމާއި ގުޅިގެން ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުން ތަކުގައި މިހާތަނަށް ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 100 އަށްވުރެ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫން އަނެއްކާވެސް ކުކިންގޭސް ހުސްވެއްޖެ.

ލަންދޫން އަނެއްކާވެސް ކުކިންގޭސް ހުސްވެއްޖެ.

Shareނ.ލަންދޫން އަނެއްކާވެސް ކައްކާގޭސް ހުސްވެއްޖެއެވެ. މީ މިފަހަކަށްއައިސް ފިހާރަތަކުން ގޭސްހުސްވި ތިންވަނަ ނުވަތަ ހަތަރުވަނަ ފަހަރެވެ. ވިޔަފާރިވެރިން ބުނަނީ ކައްކާގޭސް ލަންދޫން މިހާރު ލިބުންދަތިވަނީ ދެ ކަމަކާ ހުރެކަމަށެވެ. އެއީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މާލެދަތުރު ފަތުރުކުރުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި، ހަލާކުވާ ގޭސްފުޅީގެ ބަދަލުގައި މާލެއިން ގޭސްފުޅި ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ ކަމުގައެވެ. ނ.ލަންދޫގައި ގޭސްވިއްކާ 3 ފިހާރަ ހުރިއިރުވެސް އެއްވެސް ފިހާރައަކުން މިހާރު ގޭހެއް ނުލިބެއެވެ. އެހެންކަމުން ބައެއް މީހުން ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މިނިވަންދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

ލަންދޫގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މިނިވަންދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

Share ލަންދޫގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ މިނަވަން ދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ލަންދޫގައި ފާހަގަކުރުމަށް އެ މުއައްސަސާތަކުން ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތައް ނިންމާފައިވަނީ ” ލަންދޫއިންފޯ ” އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 ގައި ލަންދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނު މުއައްސަސާތަކުގެ މެމްބަރުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. ލަންދޫގައި މިވަގުތުހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މުއައްސަސާއެއް ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން މަންދޫބުން ބައިވެރިވެލެއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ...

ތަފްޞީލް »

“ވަގުތު” އިން ލަންދޫސްކޫލަށް ޕްރިންޓަރެއް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި.

“ވަގުތު” އިން ލަންދޫސްކޫލަށް ޕްރިންޓަރެއް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި.

Share“ވަގުތު” އިން ލަންދޫސްކޫލަށް ޕްރިންޓަރެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ވަގުތު ޓީމްގެ ބޭފުޅުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ސުކޫލްތަކަށް ހަދިޔާ ކުރަމުންދާ ޕްރިންޓަރަކީ “ވަގުތު ހޭރިޔާ” ގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ ކަމަށްވާ ކޮޕިއަރ ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ޕްރިންޓަރެކެވެ. ސުކޫލްތަކަށް “ވަގުތު” އިން ޕްރިންޓަރު ހަދިޔާ ކުރަނީ ކޮޕިއަރ ޕްލަސް އާއި ގުޅިގެންނެވެ. “ވަގުތު” އިން ހަދިޔާ ކުރާ ބްރަދަރ ބްރޭންޑްގެ HL-1110 މޮޑެލްގެ ޕްރިންޓަރަކީ ކޮމްޕެކްޓް މޮނޮކްރޯމް ލޭޒާ ...

ތަފްޞީލް »

ވަގުތު ހޭރިޔާ ޓީމް ލަންދޫގައި

ވަގުތު ހޭރިޔާ ޓީމް ލަންދޫގައި

Shareރާއްޖޭގެ މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން އެއް ނޫސް ކަމަށްވާ ވަގުތު ނޫހުގެ ފަރާތުން ނ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން އެޓީމްގެ ބޭފުޅުން މިއަދު ލަންދުއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. “ވަގުތު ހޭރިޔާ” ޓީމްގައި ޖުމުލަ 12 މެމްބަރުން އެކުލެވިގެން ވިޔަސް މިއަދު ލަންދުއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ 10 ބޭފުޅުންނެވެ. އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ދެބޭފުޅަކު ކުޑަކޮށް ބަލިވެ އުޅުއްވާތީ ވަޑައި ނުގެންނެވުނީ ކަމުގައެވެ. ވަގުތު ޓީމަށް ލަންދޫންވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

އެމްކިޔުއޭއިން ރިކޮގްނިޝަން ތައްގަނޑު ޖެހުން ހުއްޓަވާލެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި

އެމްކިޔުއޭއިން ރިކޮގްނިޝަން ތައްގަނޑު ޖެހުން ހުއްޓަވާލެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި

Shareމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ، އެމްކިޔުއޭއިން ޖަހައިދެއްވަމުން ގެންދެވި ރިކޮގްނިޝަން ތައްގަނޑު ޖަހައިދެއްވުން މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްޓަވާލެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. އެއޮތޯރިޓީން މިގޮތަށް ނިންމެވީ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީތަޢުލީމު ދޭ  މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގިންތިތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައާއެކު ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްވެފައި، އެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި، ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންނަށް ސަނަދު ...

ތަފްޞީލް »

ދިވެހި ފިލްމު “ހާދަރު” އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއަރ ކޮށްފި

ދިވެހި ފިލްމު “ހާދަރު” އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއަރ ކޮށްފި

Shareމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ތައްޔާރުކުރި ދިވެހި ފިލްމު “ހާދަރު” އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއަރ ކޮށްފިއެވެ. މި ފިލްމް ޕްރިމިއަރކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ. ފިލްމު “ހާދަރު” އަކީ ސިފައިންގެ އެކުވެރި ސިފްކޯ ކުންފުނީގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ބިންމާ އިބްރާހިމް ވަހީދުގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމު ”ހާދަރު” ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައި ވަނީ ސިފައިންގެ މޮޅު ޑްރާމާތައް ވެސް ޑައިރެކްޓު ...

ތަފްޞީލް »

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިނިވަންދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިނިވަންދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި

Shareމިއަހަރުގެ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް، މިނިވަން ދުވަހު މިނިވަންކަޕްގެ ނަމުގައި ތިމަރަފުށީގައި ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން އެފް.އޭ.އެމްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ތޯރިގް ވިދާޅުވީ ހަތްދިހަ ފަސް ޓީމް ވާދަކުރާ މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރީ އަހަރަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަކަށް ދިމާވި ގިނަ އުނދަގޫތަކެއް މިއަހަރުގެ މުބާރާތާއެކު ހައްލުކުރަން އެފް.އޭ.އެމްއިން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ތާރިޤު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ ބަނދަރު ގައި ހުންނަ ފިނިމައިޒާން މަރާމާތު ކުރަނީ

ލަންދޫ ބަނދަރު ގައި ހުންނަ ފިނިމައިޒާން މަރާމާތު ކުރަނީ

Shareނ.ލަންދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ފިނިމައިޒާން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތް މިފަހަރު ރޯދައިގެ ކުރިން ނުކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މީގެ ކުރިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ލަންދޫގެ ފިނިމައިޒާންތައް މަރާމަތު ކޮށްފައިވަނީ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު މި މިމަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިމިވަނީ ރޯދަމަސްވެސް ގޮސް ހަރޯދަވެސް ނިމުން ފަހުންނެވެ. މިފަހަރު މިކުރާ މަރާމާތުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތަކީ ފިނިމައިޒާން ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ހޮޅުއަށީގެ ...

ތަފްޞީލް »

ހދ. އަތޮޅުގެ 13 ރަށެއްގެ ޑީސަލް ޕަވަރ ޕްލާންޓްތައް، ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތަކަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ހދ. އަތޮޅުގެ 13 ރަށެއްގެ ޑީސަލް ޕަވަރ ޕްލާންޓްތައް، ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތަކަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

Shareހދ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށެއްގައި ޑީސަލް ޕަވަރ ޕްލާންޓްތައް، ޢިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތަކަކަށް ބަދަލުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުންފަށްޓަވައިފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މިފަސްއަހަރު ނިމޭއިރު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދުވާލުގަޑީގައި އުފައްދާ ކަރަންޓްގެ 30 އިންސައްތައަކީ ޢިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފައްދާ ކަރަންޓަށް ހެއްދެވުމެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން  ވިދާޅުވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތަކަށް ހދ އަތޮޅު 13 ރަށްތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޤުޞަދަކީ އެރަށްރަށުގައި  ބޭނުން ކުރާ ޑީސަލް ...

ތަފްޞީލް »

ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގެ ޢުމުރާ ދަތުރުތައް އަގުހެޔޮކޮށްފި.

ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގެ ޢުމުރާ ދަތުރުތައް އަގުހެޔޮކޮށްފި.

Shareމޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢުމްރާ ދަތުރުން 5,000 ރުފިޔާ އަގުހެޔޮކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 15 ދުވަހުގެ އުމްރާ ދަތުރުގެ އަގަކީ ކުރިން 34،965 (ތިރީސް ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ) އެވެ. ނަމަވެސް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ އެއަގު 29،965 (ނަވާވީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ) އަށް ހެޔޮކޮށްފައެވެ. މޯލްޑިވްސް ޙާއްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހެޑް ...

ތަފްޞީލް »

މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ބައިބަލާ މުބާރާތް މެދުކަނޑާލައިފި.

މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ބައިބަލާ މުބާރާތް މެދުކަނޑާލައިފި.

Shareފިތުރު ޢީދާ ދިމާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވަމުން އަންނަ ބައިބަލާ މުބާރާތުގައި ރޭ ހިނގި ހަމަނުޖެހުމަކާ ގުޅިގެން، އެ މުބާރާތް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ. ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފައި ވަނީ ރޭ ކްލަބް ޓީނޭޖް އާއި ދެކޮޅަށް ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ކުޅުނު މެޗު ނިމުނު ހިސާބުންނެވެ. މެޗު ނިމުނު އިރު ކުރީގައި އޮތީ ބީޖީ އެވެ. މާރާމާރީ ހިނގަން މެދުވެރިވީ، ސަބަބެއްކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނަނީ މެޗު ...

ތަފްޞީލް »

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަސްދީޤް ކުރައްވައިފި

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަސްދީޤް ކުރައްވައިފި

Shareޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި ރަށްރަށާއި ބިމާއި ފަޅު، ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށްދެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި އިޞްލާޙު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަސްދީޤް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި އިޞްލާޙު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤް ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށް، ނުވަތަ ބިން، ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކުރިން އޮތްގޮތުން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ހެދުމަށް ރަށްރަށާއި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވެނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ...

ތަފްޞީލް »

ފްރާންސްގެ ކޯޗް ރޮނާލްޑޯއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކޮށްފި.

ފްރާންސްގެ ކޯޗް ރޮނާލްޑޯއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކޮށްފި.

Shareފްރާންސްގެ ކޯޗް ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ރޮނާލްޑޯއަށް ވަރަށްބޮޑަށް ތައުރީފްކޮށް ފައިނަލް މެޗާމެދު ވާހަކަ ދައްކައިފިއެވެ. އޭނާ ބުނީ މިއީ ފްރާންސް އެއްބައިވަންތަކުރަން ޓީމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕޯޗްގަލްއަކީ އާދައިގެ ޓީމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ރޮނާލްޑޯ ހުންނަ ޓީމެއް ހުއްޓުވުމުގެ ފޯމިއޯލާ މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކޯޗަކަށް ހޯދިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ” ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓުވުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. މި ކިޔަނީ 8 ފޫޓަށް ބޮލުން ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް