ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

މާފަރު އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ 15 ގައި ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ.

މާފަރު އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ 15 ގައި ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ.

Shareމާފަރު އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ގެ 15 ވަނަދުވަހު ފަށާނެކަމަށް އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމެންޓް ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ހާމިދު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ މާފަރު އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެރަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޓީމްތައް ދާނެކަމަށެވެ. އަދި އެޓީމުތައް އެދަނީ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ސީދާ ފެށޭގޮތަށް ހުރިހާކަމަކަށް ސެޓްވެގެންކަމަށްވެސް ...

ތަފްޞީލް »

މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި

މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި

Shareނ.އަތޮޅު މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓްދޫކުރަން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށާފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ކައުންސިލް މެމްބަރު ޢަލީ މާޖިދު އާއި މަނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ނ. އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ ޕޮލިސް ސްޓާފް ސާޖަންޓް މުޙައްމަދު އާތިފް އާއި މަނަދޫގައި ...

ތަފްޞީލް »

ކޭކޭ ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބޮޑުތަފާތަކުން ފައިވްތާރޓީ މޮޅުވެއްޖެ

ކޭކޭ ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބޮޑުތަފާތަކުން ފައިވްތާރޓީ މޮޅުވެއްޖެ

Shareނ.ކުޑަފަރީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޢަލީ މަޢުރޫފް އިންވިޓޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި މިއަދު ލަންދޫ ފައިވްތާރޓީ އާއި ކެނދިކުޅުދޫ ކޭކޭ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކޮށް ބޮޑުތަފާތަކުން ފައިވްތާރޓީ އެމެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ކުޅުނު މިމެޗްގައި މޮޅަށްކުޅެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ލަންދޫ ޓީމް މޮޅުވެފައިވާއިރު މެޗްގެ ފުރަތަމަ ގޯލްކާމިޔާބުކުރީ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމެން އުޅެނި ކޮށް ލިބުނު ހުސްފުރުޞަތެއްގައި ފައިވްތާރޓީގެ ކެޕްޓަން ހުސެން ޖަވާދު އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެން ދިޔައިރު ...

ތަފްޞީލް »

ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯގެ ބަޖެޓްގެ ފުރަތަމަ ސެގްމަންޓަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެޤައުމުތަކުގެ މަންދޫބުންނާއި ޙިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.

ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯގެ ބަޖެޓްގެ ފުރަތަމަ ސެގްމަންޓަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެޤައުމުތަކުގެ މަންދޫބުންނާއި ޙިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.

Shareޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އިސް އޮފިޝަލުންނަށް އަމާޒުކޮށް އެޖަމިއްޔާގެ ބަޖެޓްގެ ފުރަތަމަ ސެގްމަންޓަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން އިސްނަގައިގެން އިންތިޒާމް ކުރި މިބައްދަލުވުމުގައި މިސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ނޭޕާލް، ތައިލެންޑް، އިންޑޮނީޝިއާ އަދި ސްރީލަންކާއިންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑަބް.ލިޔު.އެޗް.އޯ ގެ ސަރަހައްދީ އޮފީހުގެ ފަރާތުންވެސް މަންދޫބަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

ގައުމީ ވޮލީ މުބާރާތް ޕޮލިހުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ގައުމީ ވޮލީ މުބާރާތް ޕޮލިހުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

Share އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ގައުމީ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ގަދަވެ ކުލަބު 3 ސެޓު 2 ސެޓުން ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ކުލަބު ހޯދައިފި އެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭކޯޓްގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ސެޓުތައް ޕޮލިސް ކުލަބުން ގެންދިޔައީ 25-23، 25-23 އަދި 15-06 އިން ނެވެ. މި މެޗުގައި ސިފައިންގެ ކުލަބުން ގެންދިޔަ ސެޓުތައް އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 25-23 އަދި 25-18 އިން ނެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

ތޫނު ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ބިލަށް ގެނައި އިސްލާޙް ރައީސް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި .

ތޫނު ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ބިލަށް ގެނައި އިސްލާޙް ރައީސް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި .

Share ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ‏‏ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ‏‏ގާނޫނަށް އެއްވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ‏‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް‏ ‏މިއަދު ތަސްދީގް ކުރައްވައިފި އެވެ. އަދި އެބިލް ރައީސް ތަސްދީގް ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، މިއަދު ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއު ކުރައްވާފަ އެވެ.‏ އެބިލަށް ގެނެވިފއިވާ އިސްލާހްގެ ތެރޭގައި، ތޫނު ހަތިޔާރު އަތުގައި ގެންގުޅުމާއި، ބިރު ދެއްކުމާއި، ތޫނު ހަތިޔާރުން މާރާމާރީ ހިނގުމާއި، ތޫނު ...

ތަފްޞީލް »

އަންނައަހަރަށް ލަންދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ޓީޗަރުން ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި.

އަންނައަހަރަށް ލަންދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ޓީޗަރުން ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި.

Share2015 ވަނައަހަރު ނ.ލަންދޫ ޕްރީސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭނޭ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ޢާރިފް ސޮއިކުރައްވާ އިއްޔެ އެކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައިވަނީ މިއަންނައަހަރު ލަންދޫ ޕްރީސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ޖުމުލަ ދެ ޓީޗަރުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ޝަރުތުގެ ގޮތުގައި އިއުލާންގައިވަނީ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗިން ސެޓްފިކެޓް އޮތުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން ދަށްވެގެން 2 މާއްދާއިން ...

ތަފްޞީލް »

މިއަހަރުގެ މިސްވޯލްޑްގެ މަޤާމް މިސް ސައުތުއެފްރިކާ ހޯދައިފި.

މިއަހަރުގެ މިސްވޯލްޑްގެ މަޤާމް މިސް ސައުތުއެފްރިކާ ހޯދައިފި.

Share މިއަހަރު (2014) ވަނައަހަރުގެ ދުނިޔޭގެރީތީގެ ރާނީގެ މަޤާމް ސައުތުއެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ ރޮލޭން ސްޓަރައުސް،22، ހޯދައިފިއެވެ. އޭ.އެފް.ޕީ ނޫސް އެޖެންސީ އިން ހަބަރު ފަތުރާ ގޮތުގައި، މިސް ވާރލްޑް ގެ މަގާމަށް އައުމަށް ގިނަމީހުން އެންމެ ތާޢީދު ކުރަނީ ނޫނީ ގިނަ މީހުންގެ ފޭވަރިޓަކީ ވެސް ސައުތް އެފްރިކާގެ ރޮލޭން ސްޓަރައުސް އެވެ. މި މަގާމަށް އައުމަށް ދެން އެންމެކައިރިން ވާދަކުރީ، މިސް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޯރޓްނީ ތޯރޕް އާއި، ...

ތަފްޞީލް »

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު އައްޔަނު ކުރައްވައިފި.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު އައްޔަނު ކުރައްވައިފި.

Share ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު، އެކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ހުވާ، އަބްދުﷲ ސައީދު ކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ކުރިފުޅުމަތީގައިއެވެ. ހުވާލާދެއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދެވެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަބްދުﷲ ސައީދު މިރޭ އައްޔަންކޮށްފައިވާއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒު ހުސެއިނާއި ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް ...

ތަފްޞީލް »

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

Share ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ކަމުގައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހްމަދު ފާއިޒު ހުސައިންއާއި ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދުނާން މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން މިވޯޓާ އިދިކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން މުޒާހަރާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނިކޮށް މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އެ ދެ ބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިކުރުމާއި މެދު މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލުމުން އެ ދެ ބޭފުޅުން މަގާމުން ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް