ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

މަގުތަކަށް ލުޔެއްލިބޭނެބާ !!!

މަގުތަކަށް ލުޔެއްލިބޭނެބާ !!!

Share މި ފެށޭ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކާރާއި ސައިކަލް ދުއްވޭނެ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ހާމަކޮށްފައިވާ އިރު މިކަމުގެ ސަބަބުން މާލެގެ މަގުތަކަށް ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ބާއެވެ. މިއަދު ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ކާރާއި ސައިކަލް 15 އަހަރަށް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭއިރު ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖެއެތެރެކުރާ ކާރާއި ސައިކަލް ތަކަށް 10 އަހަރުގެ ...

ތަފްޞީލް »

ފެރީއެއް ތޮށިގަނޑުގައި ޖެހި ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ފެރީއެއް ތޮށިގަނޑުގައި ޖެހި ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ

Share މިރޭ މާލެއިން ފުރައިގެން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރި ފެރީއެއްގެ ހުޅުމާލެ ތޮށިގަނޑުގައި ޖެހި، ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިރޭ 7:45 ހާއިރު އެހާދިސާ ހިނގީ ފެރީ ތޮށިގަނޑާއި ކައިރިކުރަން އުޅުނު ވަގުތު އިންޖީނު ނިވިގެން، ކޮންޓްރޯލުނުވެ ފެރީގޮސް ތޮށިގަނޑުގައި ޖެހިގެންކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އެމްޓީސީސީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެހާދިިސާގައި ބޮޑަށް އަނިޔާ ލިބުނީ ފެރީ ކައިރިކުރި ވަގުތު ކޮޅަށް ތިބި މީހުންނަށް ކަމަށާއި ގޮނޑީގައި ތިބި މީހުންނަށްވެސް ކޮންމެވެސް ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ބޯޑު އިފްތިތާޙް ކޮށްފި.

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ބޯޑު އިފްތިތާޙް ކޮށްފި.

Shareނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ބޯޑު އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. އެކްޓިވިޓީބޯޑު އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ރޭ އެސްކޫލްގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާނަކީ އެސްކޫލްގެ ޑ.ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ޢާމިރު އެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގެ އެކްޓިވިޓީ ބޯޑު ރޭ އިފްތިތާޙް ވެގެންދިއައިރު އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް ރޭގެ ޙަފްލާގައި ވަނީ ކޮންމެ ކްލަބަކުންވެސް އަދި ކޮންމެ ހައުސްއަކުންވެސް އެބަޔަކު މުޅިއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ގޯލްތަކެއް ކަނޑައަޅާ އަދި ...

ތަފްޞީލް »

މިފަހަރުގެ ވަގުނޫޓް ހަދާފައިވަނީ ވަރަށް ފެންވަރު ދަށްކޮށް – އެމްއެމްއޭ

މިފަހަރުގެ ވަގުނޫޓް ހަދާފައިވަނީ ވަރަށް ފެންވަރު ދަށްކޮށް – އެމްއެމްއޭ

Share ދިވެހި ރުފިޔާ “ރަންދިހަފަހެއްގެ” ވަގު ނޫޓްތަކެއް ދައުރުވަމުން ނުދާކަމަށާއި، ފަހުން ނެރެގެން އުޅޭ ވަގުނޫޓް ހަދާފައިވަނީ ވަރަށް ފެންވަރު ދަށްކޮށްކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އެމްއެމްއޭގައި ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެސިސްޓެންޓް ގަވަރނަރ މަރިޔަމް ޙުސައިން ދީދީ، ވިދާޅުވީ، ވަގުނޫޓް ދައުރުނުވާ ކަމަށާއި ވަގުނޫޓުގެ ގޮތުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާގެ ފޮޓޯއަކީ، 10 ރުފިޔާގެ ނޫޓެއް ކުލަ ފުހެލައިގެން އެއަށް 500 ރުފިޔާގެ ހުރި ...

ތަފްޞީލް »

ދޮންފަނު ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހުޅުވައިފި.

ދޮންފަނު ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހުޅުވައިފި.

Shareބ. އަތޮޅު ދޮންފަނުގައި ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިއްޙީ މަރުކަޒެއް އިމާރާތް ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ހުޅުވައިފިއެވެ. ދޮންފަނު މަރުކަޒު ހުޅުއްވައިދެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމްއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ބ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދޮންފަނު ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހުޅުއްވައި ދެއްވީ އިއްޔެ ހަވީރު އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ ...

ތަފްޞީލް »

އަންނަ މާރޗް މަހުން ފެށިގެން ލަންދޫން އައިޑީކާޑު ހެދޭނެ – ކައުންސިލް

އަންނަ މާރޗް މަހުން ފެށިގެން ލަންދޫން އައިޑީކާޑު ހެދޭނެ – ކައުންސިލް

Shareމިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުން ފެށިގެން ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލުން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ( އައިޑީކާޑް ) ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ހަދައިދޭން ފަށާނެކަމަށް ލަންދޫ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ލަންދޫކައުންސިލްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި އެކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމުގައި އެކައުންސިލާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އާއިއެކު މިހާރުވަނީ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި އެއްބަސްވުން ތަކެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޑިޕާޓްމަންޓް ގެ ފަރާތުން ލަންދޫކައުންސިލް އިދާރާގައި އައިޑީކާޑް ޔުނިޓެއް ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ވަފުދެއް ސަރުކާރުގެ މަތީ މަޤާމްތަކުގެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ.

ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ވަފުދެއް ސަރުކާރުގެ މަތީ މަޤާމްތަކުގެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ.

Shareނ.ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި އެކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ވަފުދެއް ސަރުކާރުގެ މަތީ މަޤާމްތަކުގެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ. މިވަފުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ޢާރިފް އާއި، އެކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސައުދު އާއި، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުއާވިޔަތު ޢަބުދުއްރަހީމް އާއި، ކައުންސިލްއިދާރާގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނަޞީރު އާއި، އެކައުންސިލްގެ ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް ...

ތަފްޞީލް »

ކަރަންޓްގެ އަގުތަކަށް ސަރުކާރުން ބަދަލު ގެންނަވައިފި

ކަރަންޓްގެ އަގުތަކަށް ސަރުކާރުން ބަދަލު ގެންނަވައިފި

Shareރާއްޖޭގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ރޭޓްތައް މުރާޖަޢާ ނުކުރައްވާތާ ހަތް އަހަރަށްފު، އެ ރޭޓްތައް މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުން ގެންނަވާ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ، ކަރަންޓްގެ ރޭޓަށް ބަދަލެއް ގެންނެވުމެވެ. އަނެއް ބަދަލަކީ ކަރަންޓް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ސްޓެލްކޯއާއި ފެނަކައާއި އެމް.ޑަބް.ލިއު.އެސް.ސީއަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން އަންނަ ސަބްސިޑީ ދަށް ކުރެއްވުމެވެ. މިކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލްވުމުގައެވެ. ކަރަންޓްގެ ރޭޓް ނުވަތަ ޔުނިޓަކަށް ...

ތަފްޞީލް »

ވެލިދޫން ކަރަންޓްކެނޑޭތީ އެކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދެނީ.

ވެލިދޫން ކަރަންޓްކެނޑޭތީ އެކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދެނީ.

Shareނ ވެލިދޫގައި ކަރަންޓް ކެނޑުމަށް ދިމާވާ މައްސަލައަށް ކުރިއަށް އޮތް 12 ގަޑި އިރުތެރޭގައި ދާއިމީ އަވަސް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ކަމާބެހޭ އިންޖިނިއަރުންގެ ޓީމެއް ވެލިދުއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެޓީމުގެ މަސައްކަތާއެކު ވަރަށް އަވަހަށް އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސްފެނަކައިން ބުނެއެވެ. މި ވޭތުވެދިޔަ ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ނ ވެލިދޫގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ 300 ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ...

ތަފްޞީލް »

ޙަލާލުތަކެތިކަން ފަސޭހައިން އެނގޭނެގޮތް ހަދަނީ.

ޙަލާލުތަކެތިކަން ފަސޭހައިން އެނގޭނެގޮތް ހަދަނީ.

Share ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުންނަ ކާބޯތަކެއްޗަކީ ޙަލާލު ތަކެތިކަން ފަސޭހައިން އެގޭނެ ފަދަ ގޮތްތަކެއް އިންތިޒާމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓީވީއެމްގެ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބް އިބްރާޙީމް އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ތެރޭގައި ބައެއް ފަހަރު ނޭގި ނަމަވެސް ޙަލާލު ނޫން އެއްޗެހި ހުންނަ ކަމަށާއި މިކަން މިގޮތަށް ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އެކަމާއި ގުޅޭ ޤަވާއިދެއް ހެދުމުގެ ...

ތަފްޞީލް »

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

Shareކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ ފަށައިފިއެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަހާސިންތާ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަ އޮފް ލީގަލް އެފެއާރޒް އަލްއުސްޛާޒާ އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރެވެ. މި މަހާސިންތާއަކީ، ހިލޭ ސާބަހަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ އަމިއްލަ ކްލަބްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަންފާއާއި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި، ކްލަބް ޖަމްއިއްތާތަކާއި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ...

ތަފްޞީލް »

އުންމީދީ 16 ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމް އިން ބޮޑުޖަލްސާއެއް ރޭ ބާއްވައިފި.

އުންމީދީ 16 ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމް އިން ބޮޑުޖަލްސާއެއް ރޭ ބާއްވައިފި.

Shareއުންމީދީ 16 ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ ޕީޕީއެމް އާއި، އެޕާޓީއާއި ކޯލިޝަން ހަދާފައިވާ އެމްޑީއޭ ގުޅިގެން ބޮޑު ޖަލްސާއެއްރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާގައި ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަކީ ރާއްޖެ ފަނާވެފައިވާ ހިސާބުން އާރޯކަން ގެނައުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުކަމަށެވެ. ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް އިތުރަށްވިދާޅުވީ ވަޒީރުންނާއި އެކު ...

ތަފްޞީލް »

ޕީޕީއެމްގެ މިރޭގެ ބޮޑުޖަލްސާ ، ބޮޑު ސަޕްރައިސް އަކަށް ވެގެންދާނެ – ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމްގެ މިރޭގެ ބޮޑުޖަލްސާ ، ބޮޑު ސަޕްރައިސް އަކަށް ވެގެންދާނެ – ޕީޕީއެމް

Share ޕީޕީއެމާއި އެމް.ޑީ.އޭއިން މިރޭ ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާވެގެން ދާނީ އެޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުންނަށާއި، ދިވެހި އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑުސަޕްރައިސް އަކަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބްރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ޢަބުދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ޤައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވައި މުހިންމު މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާނެކަމަށާއި، އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭ އެޕާޓީން ބާއްވާ ޖަލްސާއަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއަކަށް ...

ތަފްޞީލް »

“މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ގްރީން އެވޯޑް” ގެ ނަމުގައި އެވޯޑެއް ތައާރަފްކުރަނީ

“މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ގްރީން އެވޯޑް” ގެ ނަމުގައި އެވޯޑެއް ތައާރަފްކުރަނީ

Share ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒްކޮށްގެން “މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ގްރީން އެވޯޑް” ގެ ނަމުގައި އެވޯޑެއް ތައާރަފްކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމަވައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ގްރީން އެވޯޑަކީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި ދެމެހެއްޓެނިވި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެވޯޑެކެވެ. ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި މި އެވޯޑް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 4 ކެޓަގަރީއަކުންނެވެ. އެ 4 ކެޓަރގަރީއަކީ، ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ – މާޅެންދޫ ޒުވާނުންގެ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް އަނެއްކާވެސް ލަންދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

ލަންދޫ – މާޅެންދޫ ޒުވާނުންގެ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް އަނެއްކާވެސް ލަންދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

Shareނ.ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި، ނ.މާޅެންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ބައްދަލުކުރި މެޗް 7 – 4 ން ލަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ލަންދޫ ސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗްގައި ދެޓީމުންވެސް ރަގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ހާފްގައި ކުރިން ގޯލްތައް ޖަހާފައިވަނީ ލަންދޫޓީމުންނެވެ. ލަންދޫޓީމުން ގޯލްތައް ޖަހާފައިވަނީ ނާގެ 1 ގޯލާއި، ޖަވާ 1 ގޯލާއި، ސިންނޭ 1 ގޯލާއި، ...

ތަފްޞީލް »

ނަޝީދު ފަރުވާއަކަށް ބޭރަށް ފޮނުވަނީ އެއްވެސް ޑީލެއް ހަދައިގެންނެއް ނޫން – ހޯމްމިނިސްޓަރ

ނަޝީދު ފަރުވާއަކަށް ބޭރަށް ފޮނުވަނީ އެއްވެސް ޑީލެއް ހަދައިގެންނެއް ނޫން – ހޯމްމިނިސްޓަރ

Share ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭސް ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަން ސަރުކާރުން ނިންމެވީ އެއްވެސް ޑީލެއް ހަދައިގެން އަދި އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންވެސް ނޫންކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ޓީމުގެ ފަރާތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވީ، ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމާއި ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ – މާޅެންދޫ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް ލަންދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

ލަންދޫ – މާޅެންދޫ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް ލަންދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

Shareނ.ލަންދޫ އަދި ނ.މާޅެންދޫގެ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަޓީމް ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް 3-1 ން ލަންދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މެޗްގައި ފުރަތަމަ ދެ ގޯލްވެސް ޖަހާފައިވަނީ ލަންދޫ ޓީމުންނެވެ. ލަންދޫޓީމުން ދެ ގޯލް ޖަހާފައިވަނިކޮށް ދެވަނަ ހާފްގައި މާޅެންދޫ ޓީމުންވެސް ވަނީ ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އަނެއްކާ ލަންދޫޓީމުން ވަނީ ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ލަންދޫޓީމުން ގޯލް ޖަހާފައިވަނީ ...

ތަފްޞީލް »

“އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ތަރުތީލުލް ޤުރުއާން” އަންނަ އާދިއްތަދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފަށަނީ

“އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ތަރުތީލުލް ޤުރުއާން” އަންނަ އާދިއްތަދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފަށަނީ

Share ނ.ލަންދޫގައި މުޅިން އަލަށް ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ކިޔެވުން ފަށާނެކަމަށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މަސްޢޫލްވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ތަރުތީލުލް ޤުރުއާންގެ މަސްޢޫލްވެރިޔާ ނ.ލަންދޫ އަސްރަފީގެ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒިޔާދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ހާމަކުރެއްވީ އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ކްލާސްތަކުގެ ކިޔެވުން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފަށާނެކަމަށާއި، އެކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޓައިމް ޓޭބަލް ...

ތަފްޞީލް »

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އާ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އާ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލަނީ

Shareކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ އާ ބިލެއް ޑްރާފްޓްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ބިލް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ދައުތަލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންގެ ބެލެނިވެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިދިޔަ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ދަރުމައަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް އޫޞޫލެއް ޤާއިމްކުރެވި މިހާރު ވަނީ ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

ގާދޫ މީހުން ފޮނަދުއަށް

ގާދޫ މީހުން ފޮނަދުއަށް

Shareލ. އަތޮޅު ގާދޫ މީހުން ފޮނަދުއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތުގައި މިހާތަނަށް 38 އާއިލާއެއް ފޮނަދުއަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ގާދޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ގާދޫ ރައްޔިތުން ފޮނަދުއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ. ގާދޫ ރައްޔިތުން ފޮނުދުއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ހިންގޭ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންގައި މުދަލާއި މީހުން އުފުލަމުންދަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ދޯންޏެއްގެ އިތުރުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދެއްވާފައިވާ ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ އެހީގައެވެ. ގާދޫ މީހުން ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް