ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގެ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ނުޖެހޭކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގެ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ނުޖެހޭކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

Share ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައިކޯޓަށް  ހުށަހެޅި 13 ޝަކުވާގެ ހުކުމް ކޮށް ނިމުނުއިރު އެއްވެސް ދާޢިރާއެއްގެ އިންތިހާބު ބާޠިލްކުރަން ނުޖެހޭކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. 13 ޝަކުވާގެ ތެރެއިން 12 ދާއިރާއެއްގެ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރުުމަށް ހުށަހެޅިއިރު، އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގެ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވޯޓު އަލުން ގުނަން ހުށަހެޅި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މައްސަލައިގައި ...

ތަފްޞީލް »

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ލަންދޫ ސްކޫލުން ބައިވެރިވަނީ

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ލަންދޫ ސްކޫލުން ބައިވެރިވަނީ

Share މިއަހަރު ނ.އަތޮޅުގައި ބޭއްވޭ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ލަންދޫން ބައިވެރިވާނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ލަންދޫން ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ލަންދޫސްކޫލާއި ލަންދޫކައުންސިލް ޢިދާރާގުޅިގެން ލަންދޫސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ މިމަހުގެ 18 އިން 19 އަށް ލަންދޫސްކޫލްގައި ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވާފައެވެ. ރަށުންބޭރުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ލަންދޫސްކޫލްގެ ޤުރުއާން މުދައްރިސް އިންސާފްކޮށްދެއްވި މުބާރާތައްފަހު ލަންދޫ ސްކޫލުން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ހޮވިފައިވަނީ ލަންދޫސްކޫލް ގްރޭޑް – 7 ގެ ...

ތަފްޞީލް »

އެސް 5 ނެރުނުތާ އެންމެ 4 ދުވަހު ތެރޭގައި އެފޯނު ހެކްކޮށްފި.

އެސް 5 ނެރުނުތާ އެންމެ 4 ދުވަހު ތެރޭގައި އެފޯނު ހެކްކޮށްފި.

Shareސެމްސުންގް ގެލެކްސީ އެސް 5 މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ބާޒާރަށް ނެރުނުފަހުންއެންމެ 4  ދުވަހުތެރޭގައި ފޯންގެ ފިންގަޕްރިންޓް ސެންސަރ ހެކްކޮށްފިއެވެ.ފިންގަޕްރިންޓް ސްކޭނާއި ހިތުގެ ހިނގުން ދެނެގަނެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މިފޯނުގެ މިބައި ހެކްކުރިކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުގައިވަނީ ޖަރުމަނުގެ ރިސާރޗް ހެކަރުންގެ ބައެއް ކަމަށެވެ. އެމީހުންގެ މި މަސައްކަތުން އެސް 5 ހުޅުވާފައިވަނީ ތެރަސް ގަނޑަކަށް ފިންގަ ޕްރިންންޓް ޖެހުމަށްފު ތެރަސް ހިކުމުން އެއަށް ސަޕަރޭޖަހައިގެން ކަމަށް ވެއެވެ. ރިސާރޗަރުން ބުނެފައިވަނީ ...

ތަފްޞީލް »

އެއްބަޔަކު ދެކޮޅު ހެދިނަމަވެސް “ދިއްލޭ ބޯޑު” ޖަހައިގެން ޓެކްސީ ކުރަން ފަށައިފި

އެއްބަޔަކު ދެކޮޅު ހެދިނަމަވެސް “ދިއްލޭ ބޯޑު” ޖަހައިގެން ޓެކްސީ ކުރަން ފަށައިފި

Share ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެކްސީ ދުއްވުމާ ބެހޭ އައު ގަވައިދުގެ ދަށުން ޓެކްސީތަކުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ “ދިއްލޭ ބޯޑު” ހަރުކޮށްގެން ޓެކްސީ ކުރަން ބައެއް ޑްރައިވަރުން ދެކޮޅު ހެދިނަމަވެސް ދިއްލޭ ބޯޑުޖަހައިގެން ޓެކްސީއަކުން މާލޭގައި ދަތުރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިއްލޭ ބޯޑު ޖަހައިގެން ދަތުރުކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ސިޓީ ކެބް (3321313) ސެންޓަރުގެ ޓެކްސީއަކުންނެވެ. ދިއްލޭ ބޯޑު ހަރުކުރި އެ ޓެކްސީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަތުރު ކުރައްވާފައި ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންގްލިޝްޑޭ ފާހަގަކުރަން ފަށައިފި.

ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންގްލިޝްޑޭ ފާހަގަކުރަން ފަށައިފި.

Shareނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންގްލިޝް ޑޭ އިއްޔެއިން ފެށިގެން އެސްކޫލްގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ލަންދޫސްކޫލުން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ އިންގްލިޝްޑޭ ފާހަގަކުރަން ފަށައިފައިވަނީ އިއްޔެ މެންދުރުފަހު 1:30 ން ފެށިގެންނެވެ. މިއަހަރުގެ އިންގްލިޝްޑޭ ގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ދެ ދުވަހަށް ދިގުދެމިގެންދާނެކަމަށް އެސްކޫލުން ބުނެއެވެ. އިންގްލިޝްޑޭގެ ޙަރަކާތްތައް އިއްޔެ ހަވީރު 5:30 އާއި ހަމައަށް އިއްޔެގެ ބައި ނިންމާލިއިރު ޑިކްޓޭޝަން އާއި ކްރިއޭޓިވް ރައިޓިން، ސްޓޯރީ ރައިޓިން، އެސޭރައިޓިން،ލެޓަރިރައިޓިން، ރި މިނިސެންސް، އޯޑިއޯ ...

ތަފްޞީލް »

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ބޯލަނބާނެކަމަށް ޑީއާރުޕީން ބުނެފި.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ބޯލަނބާނެކަމަށް ޑީއާރުޕީން ބުނެފި.

Shareސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ބޯލަނބާނެކަމަށާއި، އެޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ހަބް ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާނެ ކަމަށް ޑީއާރުޕީން ބުނެފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން އެޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވަނީ ޑީއާރުޕީގެ ވަގުތީ ލީޑަރ އަދި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރ މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) އެވެ. ކާނަލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޑީއާރުޕީން ބޭއްވި އެކި ހަފްލާތަކުގައި ހަބް ކުންފުނިން ހޯދި ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާތީ، ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކުންފުނިން ...

ތަފްޞީލް »

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ޖޭޕީން ނުސީދާކޮށް ފާޑުކިޔައިފި.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ޖޭޕީން ނުސީދާކޮށް ފާޑުކިޔައިފި.

Shareރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެލީޑާރއަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް ރޭ ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި “ރައްޔިތުންނަށް ސާބަސް” ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށާއި އެކިއެކި ބޯޑުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރާ މި ދުވަސްވަރު މިހާތަނަށް އެ ޕާޓީއަށް ސަރުކާރުގެ 29 މަގާމު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ...

ތަފްޞީލް »

ޝިޔާމްގެ ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކެންސަލްކޮށްފި.

ޝިޔާމްގެ ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކެންސަލްކޮށްފި.

Shareއެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަންޓްރެވަލް އަހުމަދު ސިޔާމުގެ ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ. ޝިޔާމްގެ މައްސަލަ މިއަދު ކޯޓުގައި 11:00 އަށްތާވަލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ސިޔާމުގެ ޝަރީއަތުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ރަށުގައި ނޫޅުއްވާތީ ކަމަށެވެ. މިމައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާފައިވަނީ އެންމެ އަޑު އެހުމެކެވެ. އެއީ މާޗްމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އޮތް އަޑުއެހުމެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބާއްވަންއުޅުނު ޚާއްޞަ ހަފްލާ މާދަމާރެއަށް ފަސްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބާއްވަންއުޅުނު ޚާއްޞަ ހަފްލާ މާދަމާރެއަށް ފަސްކޮށްފި

Shareފާއިތުވި 4 އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަށްޓަކައި އުފާ ފައުޅު ކުރުމަށް ރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޚާއްޞަ ހަފްލާ މާދަމާރޭ (ހޮނިހިރު ލިލޭރެ) އަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ. އެޕާޓީން މައުލޫމާތު ދެއްވާގޮތުން ހަފްލާ ފަސް ކުރަން ޖެހުނީ ގިނަ ރަށްތަކަކުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެ އަންނަން ބޭނުންވުމުން ކަމަށެވެ. ޖުމްހޫރީޕާޓިން ބުނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަކީ ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައަކަށް ފުރުޞަތުތައް ދެއްވާ ޕާޓީއެއް ނޫން ކަމަށާއި ކަންކަމަށް ...

ތަފްޞީލް »

އިޙްތިޖާޖަކަފަހު އިހްތިޖާޖެއް

އިޙްތިޖާޖަކަފަހު އިހްތިޖާޖެއް

Shareމިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ޓީޗަރސް އެސޯސިއޭޝަނުން ކަޅުހެދުމުގައި އިޙްތިޖާޖް ކޮށް ސަރުކާރަށް ކަންތައްތަކަށް ޑިމާންޑް ކޮށްފައިވަނިކޮށް އަނެއްކާ އަނެއް އިޙްތިޖާޖް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިފަހަރު އިޙްތިޖާޖަކަށް މިގޮވާލީ ސިވިލްސަރވަންޓް އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ. ސިވިލް ސާވަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން އިހްތިޖާޖު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިފައިވަނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ، ސިވިލް ސާވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހުރި ގޮން ޖެހުންތަކަށް ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް މިމަހުގެ 20 ވަނަ ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް