ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ޤުރްއާން ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްޞަ ވެބްސައިޓެއް.

ޤުރްއާން ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްޞަ ވެބްސައިޓެއް.

Shareޤުރްއާން ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްޞަ މި ވެބްސައިޓްގައި ޤުރްއާން މާއްދާއާއި ގުޅޭ ތަފާތުއެތަކެއް މަޢުލޫމާތުތަކަކާއި ތަފާތު އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެކިއެކި ގުރޭޑްތަކަށް ޤުރްއާން ފިލާވަޅުތަކާއި އެފިލާވަޅުތައް ނަގައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަފާތު ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކާއި އެފިލާވަޅާއިގުޅޭ ތަފާތު ވޯރކް ޝީޓްސްތައް ޑައުންލޯޑްކުރެވެންހުރެއެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު ޤުރްއާން މުޤައްރަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްކީމް އޮފް ވޯރކް ނުވަތަ ޔުނިޓް ޕްލޭންތައްވެސް ޑައުންލޯޑްކުރެވެންހުރެއެވެ. މި ބުރަ މަސައްކަތްކުރައްވަމުންދާ ނ.ލަންދޫއަށް އުފަން ޢުމުރުން 23 އަހަރުގެ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ މަސްޖިދުލް ބަރަކާތުގެ ބޭރުގައި ޓައިލްސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާގޮތަށް ނިންމައިފި.

ލަންދޫ މަސްޖިދުލް ބަރަކާތުގެ ބޭރުގައި ޓައިލްސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާގޮތަށް ނިންމައިފި.

Shareއަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ދީލަތި އެހީއެއްގެ ދަށުން ނ.ލަންދޫ މަސްޖިދުލް ބަރަކާތުގެ ބޭރުފާރުގައި އެއްކޮށް ޓައިލްސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ލަންދޫ އެމްޑީޕީ ގޮފިން ހިލޭ ސާބަހަށް ކޮށްދޭ ގޮތަށް އެގޮފިން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީ ލަންދޫ ގޮފިން އެގޮތަށް ނިންމީ އެކަމާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރޭ އެމްޑީޕީ ލަންދޫ ޖަހައިގައި ބޭއްވި އެގޮފީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. ލަންދޫއިންފޯއަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަދި ލަންދޫ އެމްޑީޕީ ގޮފީގެ އިސްބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް ...

ތަފްޞީލް »

ފެންފޯއްރުއްތަކުގެ މައްސަލަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ތަޙްޤީޤުކުރުން މުހިއްމު – މަޚުލޫފް

ފެންފޯއްރުއްތަކުގެ މައްސަލަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ތަޙްޤީޤުކުރުން މުހިއްމު – މަޚުލޫފް

Share މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އިންދި ފެންފޯއް ރުއްތައް ކެނޑުމުގައި އެސް އޯ ފުލުހުން ބައިވެރިވީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް ކަންތައް ހިގާދިޔަގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިމުކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރ އަޙްމަދު މަޚުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ފެންފޯއް ރުއްތަކާ ބެހޭގޮތުން މީޑިއާ އަށް ދެއްވާފައިވާ މުހިއްމު މައުލޫމާތު ތަކަކާ ގުޅިގެން މަޚުލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫން ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ސާމާނުތަކެއް ވަގަށްނަގައިފި.

ލަންދޫން ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ސާމާނުތަކެއް ވަގަށްނަގައިފި.

Shareނ.ލަންދޫގައި ފިހާރައެއް ފަޅާލައި އެފިހާރައިން ދަޅާއި، ސިގިރޭޓާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން ސާމާނު ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ. ލަންދޫ ކެނެލްޓްރޭޑްގެ ކުޑަދޮރެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެފިހާރައިން ތަކެތި ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ އިއްޔެރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިއީ މި ފިހާރަ ފަޅާލި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ކުރީފަހަރު މިފިހާރަ ފަޅާލީ މީގެ ދެއަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އެ ފަހަރު ވެސް ފިހާރައަށް ވަދެފައި ހުރިކަމަށްވަނީ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރެއް ހަލާކު ކޮށްގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މިފަހަރު ފިހާރަފަޅާލި މައްސަލައިގައި އަދި އެއްވެސް ...

ތަފްޞީލް »

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ޓޭމް އިން ރައްދެއްދީފި.

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ޓޭމް އިން ރައްދެއްދީފި.

Shareޓީޗަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ( ޓޭމް ) އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ރައްދެއް ދީފިއެވެ. މިފަހަރު މިދިން ރައްދަކީ ތަމްރީނު ނުވެ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާދެނީ 122 ޓީޗަރުން ކަމަށް އެޑިއުކެޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނާ ބުނުމަށެވެ. އެކަމަށް ރައްދުދެމުން ޓީޗަރސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ އެޑިޔުކޭޝަނުން އެބުނާ ބުނުމަކީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަ ތަކެއް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ނުވެ 1200 ޓީޗަރުން ކިޔަވައި ދެއްވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

“މުސްހަފް މާލްދީފް” ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްހަފެއް!

“މުސްހަފް މާލްދީފް” ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްހަފެއް!

Share  މުސްހަފް މާލްދީފް”ގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްހަފެއް ދިނުމުގެ މަޝްރޫއެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ. ރޭ މި ފެށި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ބަހުރެއިންގެ ޖަމިއްޔަތުއް ޝަރީފު ޖަމިއްޔާއާ ގުޅިގެން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. ރާއްޖޭގައި މި މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްހަފެއް ދިނުމުގެ މަޝްރޫއު ވަނީ ބަހްރެއިންގައި ވެސް ފަށާފަ އެވެ. ބަހްރެއިން ޤުރުއާން ކެއާ ސޮސައިޓީއާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ...

ތަފްޞީލް »

ކުޑަފަރި – ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ މެޗް އެއްވަރު ވެއްޖެ.

ކުޑަފަރި – ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ މެޗް އެއްވަރު ވެއްޖެ.

Shareނ.ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު މަރާމާތަށްފަހު ދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ކުޅުނު ފުޓްބޯޅަމެޗްގައި ނ.ކުޑަފަރީ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި، ނ.ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަޓީމް ( ފައިވްތާރޓީ ) ބައްދަލުކުރި މެޗް އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި ސުމެއް ސުމަކުން ދެޓީމް އެއްވަރު ވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އައްސަދު ޢަބުދުލް ޣަނީގެ ކޯޗް ކަމުގައި ކުޑަފަރީ ޒުވާނުން މިއަދު ލަންދޫ ޒުވާނުންނާއެކު ކުޅުނު މެޗް ޝަރަފްވެރި ...

ތަފްޞީލް »

ކުޑަފަރި އާއި، ލަންދޫ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް މިއަދު ކުޅެނީ.

ކުޑަފަރި އާއި، ލަންދޫ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް މިއަދު ކުޅެނީ.

Shareނ.ކުޑަފަރީ ޒުވާނުންނާއި، ނ.ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އިސްކުއްޖަކު ބުނީ މިއަދު ( ހުކުރުދުވަހު ) ހަވީރު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗަކީ މިއަންނަ ޑިސެމްބަރ 15 ގައި ނ.ކުޑަފަރީގައި އޮންނަ މައުރޫފް އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގައި މިދެޓީމުންވެސް ބައިވެރި ވެފައިވާތީ ޕްރެކްޓިސް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގަ އާއި، ދެ ރަށުގެ އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށްލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ...

ތަފްޞީލް »

އަންނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަގާމަކަށް މުއައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމަށް އެއްވެސް ބަޖެޓެއް ފާސް ނުކުރައްވާނެ: ޖިހާދު

އަންނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަގާމަކަށް މުއައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމަށް އެއްވެސް ބަޖެޓެއް ފާސް ނުކުރައްވާނެ: ޖިހާދު

Share  އަންނަ އަހަރުގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަގާމަކަށް މުއައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމަށް އެއްވެސް ބަޖެޓެއް ފާސް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ކަމަށެވެ. ޖިހާދު ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެ އިޝުރާދާއެކީ އަންނަ އަހަރަކީ ސަރުކާރު ވަޒީފާތައް “ފްރީޒް” ކުރަން ނިންމާފައިވާ އަހަރެއް ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް މިނިސްޓަރު ޖިހާދާއި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީމް ރޭ ހާޒިރުކޮށް އަންނަ އަހަރު ...

ތަފްޞީލް »

ކުޑަފަރީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ޕްރެކްޓިސް ލަންދޫ ފައިވްތާރޓީ އިން ފަށައިފި.

ކުޑަފަރީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ޕްރެކްޓިސް ލަންދޫ ފައިވްތާރޓީ އިން ފަށައިފި.

Shareމުޅިއަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ނ.ކުޑަފަރީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައުރޫފު ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނ.ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ( ފައިވްތާރޓީ ) ބައިވެރިވެފައިވާތީ އެމުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ޕްރެކްޓިސް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ކުޑަރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިއަދު ވަނީ ޕްރެކްޓިސް ރަސްމީކޮށްފަށާފައެވެ. ޒުވާނުންގެ އުންމީދަކީ އަދި ތަސައްވަރަކީ މި މުބާރާތުގެ ތަށި ގެނައުމެވެ. އެޓީމުންވަނީ މިދިޔައަހަރު ޅ.ކުރެއްދޫގައި ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް