ރާއްޖެ ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

އަޔޯރާ ގައި ބައިވެރިވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި.

އިންޑިޔަން އޯޝަން ރިމް އެސޯސިއޭޝަން (އަޔޯރާ) ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި‏އެވެ. މިގޮތަށް ނިންމެވީ، މިއަދު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒުން ހުށަހެޅުއްވި ކަރުދާހާ ބެހޭގޮތުން އެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވާރާކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ. އަޔޯރާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޤައުމުތަކުގެ އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސަތު އެއްގޮތްކޮށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އަޔޯރާއިން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކަކީ …

އިތުރަށް »

ދިރާގުގެ ލޯގޯ އާއި ކުލަބަދަލުކޮށްފި.

ވަޓްސް ނެކްސްޓް”ގެ ނަމުގައި ވަރުގަދަ ކެމްޕޭނަކާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށްފަހު، ރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތީ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ދިރާގުގެ ކުލަ އޮރެންޖު ކުލައަށް ބަދަލުކޮށް، އެ ކުންފުނީގެ ލޯގޯ ވެސް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އަލަށް ތަޢާރަފްކުރި އާ ލޯގޯ ލޯންޗު ކުރީ ރޭ ގައެވެ. ކުލައާއި ލޯގޯއާއިއެކު ދިރާގުން ވަނީ އެކުންފުނީގެ ސްލޯގަން ވެސް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ދިރާގު ގެ ސްލޯގަން އަކީ “ޓޭކް …

އިތުރަށް »

“ރަޙްމަތުގެ ނަބިއްޔާ” ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު

ޑރ މުޙަންމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ރަމަޟާންމަހު ހުށަހަޅައިދެއްވާ “ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާ” ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 16:30 ގައި ޓީ.ވީ.އެމް އިން ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޑރ މުޙަންމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ރޭގައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާ” މި ޕްރޮގުރާމުގައި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމުގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ، ދީނީ، ޢިލްމީ، ޢަމަލީ، އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ފިކުރީ ފިލާވަޅުތައްވެސް ހިމެނޭނެކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޓްވީޓެއްގައިވަނީ …

އިތުރަށް »

“އާމަގު މައިޒާން” ނަމުގައި ލަންދޫގައި ފިނިމައިޒާނެއް ހުޅުވައިފި.

އާމަގު މައިޒާން ނަމުގައި ނ.ލަންދޫގައި ފިނިމައިޒާނެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއަންނަ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ލަންދޫގެ އާމަގު އިރުމަތީކޮޅުގައި ހަދާފައިވާ މި ފިނިމައިޒާނަކީ ނ.ލަންދޫ ބަރާބަރުގޭ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢާދަމް ގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އޭނާ އިސްނަގައިގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ. އެލުވާ ޖޯލިތަކާއި، އުނދޯލި ތަކާއި، ހޮޅުއަށިތަކާއި، އަދި އަންބަލަން ފަދަ އާލާތް ހިމެނޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ފިނިމައިޒާނަކީ އަދި މިހާތަނަށް ލަންދޫގައި ހުޅުވި މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު …

އިތުރަށް »

ކެނދިކުޅުދޫގެ ދަނޑުތައް ރޯދައަށް ފައްކާވެފައި

ބަރަކާތްތެރި ވެގެންވާ ރަމަޟާން މަހަކީ ޒަމާނުން ސުރެ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެހައި މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚްތުން އެމަހަކަށް ޓަކައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ މަހެކެވެ މިގޮތުން ރަށްރަށުގައި ހުންނަ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވާ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ އިތުރުން އާއްމުންގެ ގޯތިގެދޮރު ޒީނަތްތެރިކޮށް ގޭދޮށަށް ކަށިވެލި ލައި ރޯދަމަހަށް ބޭނުންކުރާނެ ކާނައިގެ ބާވަތްތައް ގަނޑުކޮށް ހޯދާހަދައެވެ. މިކަންތައްތަކަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެވެ. މިގޮތުން  ނ.ކެދިކުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންވެސް …

އިތުރަށް »

އަދީބުގެ ބަލިޙާލުބޮޑުވެ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފަރުވާއަށް ދިއުމަށް ޢާއިލާއިން އެދިއްޖެ.

ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ބަލި ޙާލު ހުރިގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާހޯދުމަށް އެދިފައި ވާނޭކަމަށް ޢާއިލާއިން ބުނެފިއެވެ. އާއިލާއިން އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އަދީބުގެ ސިއްހީ ހާލަތާއިމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ. އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އަދީބު ހައްޔަރުކުރި ފަހުން މިހާތަނަށް އެމަނިކުފާނަށް ސިއްހީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެތެރެ ހަށީގައި ސިސްޓެއް އުފެދިފައިވުމާއި، ކިޑްނީގައި …

އިތުރަށް »

ނޫސްވެރިންނަށް އެވޯޑްދިނުމުގެ ޙަފްލާ އަންނަ އޯގަސްޓްމަހު ބާއްވަނީ

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެވޯޑް ލިބޭފަރާތްތަކަށް އެވޯޑްދިނުމުގެ ޙަފްލާ އަންނަ އޯގަސްޓްމަހު ބާއްވާގޮތަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މީޑިއާކައުންސިލުން މިހާރުވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައެވެ. އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދެއްވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައްވާފާވާއިރު މިއަހަރު ޖުމްލަ 8 ދާއިރާއަކުން އެވޯޑް ދެއްވުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ …

އިތުރަށް »

ޓީ.ކިއު.އައިގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި 112 ފޯރމްހުށަހަޅައިފި

ތަރްތީލުލް ޤުރްއާން އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ފުރަތަމަ ޤުރްއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް އިޢުލާންކުރުމާއިއެކު މުއްދަތު ހަމަވީއިރު 112 ފޯރމް ޓީ.ކިއު.އައިގެ އޮފީހަށް ލިބިފައިވާކަމަށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ލަންދޫއިންފޯއަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނީ، މިއީ ހީވެސް ނުކުރާ ޢަދަދެއްކަމަށާއި މިކަމުންވެސް ޓީ.ކިއު.އައިގެ އުފެއްދި އަޞްލު މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވަމުންދާކަމަށް މަސްޢޫލުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒިޔާދު ހާމަކުރެއްވިއެވެ. 112 ފޯރމް ލިބިފައިވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން މުބާރާތަށް ކުދިން ނަގާނީ ފޯރމްތައް ވެރިފައިކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށްވެސް ޒިޔާދު މަޢުލޫމާތުދެއްވިއެވެ. …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގައި ހިންގި ނިޔަމި ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފި.

ނ.ލަންދޫގައި ހިންގި ނިޔަމިކޯހުގެ ދެ ބުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފިއެވެ. މިދިޔަ މާޗްމަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގި ނިޔަމިކޯހުގެ ދެބުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފައިވަނީ ރޭ އެކަމަށްޓަކައި ލަންދޫސްކޫލްގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއްގައެވެ. މިޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާނަކީ ތަރުތީލް ޤުރުއާން އިސްންޓިޓިއުޓްގެ މަސްއޫލްވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒިޔާދެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި އޭނާވނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. ޒިޔާދުގެ ވާހަކައިގައި ، މިކޯހުން ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ޢަމަލީ މައިދާނުގައި ރަގަޅުގޮތުގައި ހިފުމަށް ބައިވެރިންނަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ. …

އިތުރަށް »

ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު ދެނީ

ކުރިއަށްއޮތް ފަސްމަސްދުވަހު ފެނަކަކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކި ދާއިރާއިން ތަމްރީން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި އެމްއެންޑީއެފް ގުޅިގެން ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޓްރެއިނިންގ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި އެމްއެންޑީއެފް ގުޅިގެން ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން …

އިތުރަށް »

ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ލަންދޫގެ ބައެއް ގެތަކުން މިއަދު ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާތީ ނ.ލަންދޫގެ 14 ގެއަކުން މިއަދު ކަރަންޓް ކަނޑާލާނެކަމަށް ފެނަކަކޯޕަރޭޝަން ލަންދޫ ބްރާންޗްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ނާޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިކަމާގުޅޭގޮތުން ލަންދޫއިންފޯއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މެނޭޖަރ ނާޝިދު ވިދާޅުވީ މިއަދު ކަރަންޓް ކަނޑާލުމަށް ނިންމާފައިވާ 14 ގެއިން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ އެގެތަކުގެ ވެރިންނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް 13 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދިނުމަށްފަހުވެސް އެގެތަކުން ބިލަށް ފައިސާ ނުދައްކާތީ ކަމަށެވެ. “ކަރަންޓް ދިނުމުގެ ޤަވާއިދުގައިވާގޮތުން …

އިތުރަށް »

އައްޑޫސިޓީގެ 6 ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައި ދިރިނޫޅޭވޭ ވަރަށް ގެއްލުންވެއްޖެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދުއަށް އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި އެރަށުގެ 6 ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައި ދިރިނޫޅޭވޭ ވަރަށް ގެއްލުންވެއްޖެއެވެ. އަދި އިތުރު ބާރަ ގެއަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެއެވެ. ރޭ ދިހައެއްޖަހާ އެހާއިރު ހިތަދޫ އަށް އައި ކޮޅިގަނޑުގައި ބައެއް ގެތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވެފައިވާތީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސްގެ ސަދަން އޭރިއާއިން ބެލި ބެލުމުން ހިތަދޫގެ 6 ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއލާލާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް އެމް.އެން.ޑީއެފުން ވިދާޅުވެއެވެ. …

އިތުރަށް »

ވިލާ ގޭސްވެސް އަގުހެޔޮ ކޮށްފި.

ވިލާގޭސްވެސް އަގުހެޔޮކޮށްފިއެވެ. ވިލާހަކަތަ އިން ބުނީ ވިލާ ގޭހުން ވިއްކާ 10 ކިލޯގެ ކައްކާ ގޭސް ފުޅީގެ އަގު 200 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފި ކަމުގައެވެ. ވިލާ ހަކަތައިން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މިމަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން އެކުންފުނިން ވިއްކާ ކައްކާ ގޭހުގެ 10 ކިލޯގެ ފުޅިއަކުން 10 ރުފިޔާ ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކުރިން 210 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުން އައި 10 ކިލޯގެ ގޭސް ފުޅީގެ އަގު މިހާރު 200 ރުފިޔާއަށް …

އިތުރަށް »

މިރަމަޟާންމަހަށްވެސް ލަންދޫއަށް ޙާފިޡަކު ގެންނަނީ

ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުވެސް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އިމާމަކު ގެނެއުމުގެ މަސައްކަތް ލަންދޫ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. ލަންދޫ ކައުންސިލުން މިކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢާރިފު ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރަމަޟާންމަސް ފެށިގެންދާއިރު ޙާފިޡަކު ރަށުގައި ހުންނާނެކަމަށެވެ. މިފަހަރު މި މަސައްކަތްކުރަނީ ޕާކިސްތާނު މީހަކު ގެނެއުމަށްކަމަށާއި އެކަމާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް މިހާރު ލިބިފައިވާކަމަށް …

އިތުރަށް »

200 ރުފިޔާއަށް ވިއްކި ގޭސްފުޅީގެ އަގު 175 ރުފިޔާއަށް ހެޔޮކޮށްފި.

މޯލްޑިވް ގޭހުން، ގޭބިސީތަކަށް ވިއްކާ ކައްކާ ގޭހުގެ އަގުހެޔޮކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރެއްވި އަގުހެޔޮ ކުރުމެއް ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އެކުންފުނިންބުނީ  މިއަދުން ފެށިގެން ގޭބިސީތަކުގައި ބޭނުންކުރާ 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅީގެ އަގު 175 ރުފިޔާއަށް ހެޔޮކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ކުރިން 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅިއެއް މިހާތަނަށް ވިއްކަމުން އައިސްފައި ވަނީ ދުއިއްސައްތަ ރުފިޔާއަށެވެ. މޯލްޑިވް ގޭހުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ނިންމީ، ކުރިއަށްއޮތް ރަމަޟާންމަހު އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ …

އިތުރަށް »

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އަލަށް ހޮވުނު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުނާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އަލަށްހޮވުނު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާ ރައީސް ނަޝީދު ފޯނުކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގައެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކކުރެއްވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚުބުވި މެމްބަރުންނާ އެވެ. ފޯނު މެދުވެރިކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދު މިބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވިކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ހިންގުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އެނިޒާމު ފުނޑު ފުޑު ކޮށްލުމަށް ސަރުކާރުން ސިލްސިލާކޮށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި އިތުރު ދެ އޭސީ ބަހައްޓަނީ

ނ.ލަންދޫ ހުކުރު މިސްކިތް މަސްޖިދުއްލުބާބުގައި އިތުރު 2 އޭސީ ބަހައްޓާގޮތަށް ލަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ލަންދޫކައުންސިލުން މިގޮތަށް ނިންމީ މީގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްކުރިން އެ މިސްކިތުގައި 4 އޭސީ ހަރުކޮށް ފިނިކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ވީނަމަވެސް އެވަރުން ނުފުދޭތީއެވެ. ކައުންސިލުންބުނީ އިތުރު ދެ އޭސީ ހަރުކުރަން ނިންމީ މިހާރު ހަރުކޮށްފައިވާ އޭސީތަކުން މިސްކިތަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފިނިނުވާތީކަމުގައެވެ. މީގެ ކުރިން އެމިސްކިތުގައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ސަތޭކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެންވަނީ …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި.

ނ.ލަންދޫ ޕްރީސްކޫލް ގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް އިއްޔެ ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސްފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރީސްކޫލްގެ ފަރާތުން ވަނީ އިއްޔެ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވާފައެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު 4:00 ން ފެށިގެން 6 ޖަހަންދެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަވީރު އޮތީ ލަންދޫސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ވަރަށް ބައިވަރު މަޖާ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ އެކިއެކި އައިޓަމްތަކާއި، ކުޅިވަރުތަކާއި، ސްޓޯލްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔައެވެ. އިއްޔެގެ ކުޑަކުދިންގެ …

އިތުރަށް »

ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލާއި، ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ވޯޓުލުން އަލުންބާއްވަން ޖެހިއްޖެ.

ލޯކަލް ލައިންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދެ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލަކަށް ވާދަކުރި ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓްގެ ޢަދަދު އެއްވަރުވެ، ދެވަނަ ބުރަކަށް ދާންޖެހިއްޖެއެވެ. އެއީ ށ. ކޮމަންޑޫ ރަށުކައުންސިލާއި، ހދ. ކުރިނބީރަށުކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް އިޢުލާނުކުރައްވާފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދައްކާގޮތުން، ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓްގެ ޢަދަދު އެއްވަރުވެފައިވަނީ ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން 3 ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ލިބިފައިވާ ދެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައާއި، ހދ. ކުރިނބީ …

އިތުރަށް »

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒިފުންނަށް ރޯދަ އެލަވަންސް މިމަހުގެ މުސާރައާއިއެކުދެނީ

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒިފުންނަށް ރޯދަ އެލަވަންސް މިމަހުގެ މުސާރަ ދޭއިރު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވި ސާކިއުލާއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒިފުންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ލުއި ފަސޭހަކޮށް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި އޮފީސްތަކުން މުވައްޒިފުންގެ މުސާރައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މުސާރަ ފޮނުވާ އިރު ރޯދަ އެލަވަންސްގެ ފައިސާ ވެސް ހިމަނައިގެން ޝީޓްތައް ތައްޔާރު …

އިތުރަށް »