ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ 31 ގެއަކަށް މަރަދޫން 10 ގެއަކަށް ފެންވަދެ ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ.

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ 31 ގެއަކަށް މަރަދޫން 10 ގެއަކަށް ފެންވަދެ ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ.

Shareއައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގަ ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ އާއި ފޭދޫގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ފޭދޫން 31 ގެއަކަށް، މަރަދޫ ފޭދޫން 10 ގެއަކަށް އަދި މަރަދޫން އެއް ގެއަކަށް ފެންވަދެ ފެނުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އެހެންކަމުން ފެންބޮޑުވެފައިވާ ގޭގެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންނާ ސިފައިން ނިކުމެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ވެލިބަސްތާ ޖެހުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ. ފުލުންބުނީ އައްޑޫ އަށް ކުރި ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ގްރެޖްއޭޝަން މިއަދު ބާއްވައިފި.

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ގްރެޖްއޭޝަން މިއަދު ބާއްވައިފި.

Shareނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ގްރެޖްއޭޝަން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ގައި އެސްކޫލްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، އެކައުންސިލްގެ އެހެނިހެން މެމްބަރުންނާއި، ފެނަކަކޯޕަރޭޝަން ލަންދޫ ގޮފީގެ މެނޭޖަރ އާއި، ލަންދޫގެ ކަމުވޮށިވެގެންވާ ބައެބޭފުޅުންނާއި، ގިނަޢަދަދެއްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި، އެސްކޫލްގެ ހުރިހާ ސްޓާފުންނާއި، އަދި ދަރިވަރުން މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވިއެވެ. އެހެން އަހަރު ތަކާ ޚިލާފަށް ލަންދޫސްކޫލުންވަނީ ދަރިވަރުން ގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެކުދިން ކިޔެވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ...

ތަފްޞީލް »

މަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޒް އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ ހަނދާނުގައި ތަޢުބީނުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި.

މަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޒް އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ ހަނދާނުގައި ތަޢުބީނުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި.

Share                 މަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޒް އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ ހަނދާނުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޒިކުރާ އާކުރުމުގެ ގޮތުން ތަޢުބީނުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން އިސްނަގައިގެން ރޭ ބޭއްވި ތައުބީންގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ދައުލަތަށް ގިނަދުވަހު ...

ތަފްޞީލް »

އަދީބު އާއި ޒިޔަތުގެ މައްޗަށް ޚިޔާނާތުގެ ކުށް – ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި.

އަދީބު އާއި ޒިޔަތުގެ މައްޗަށް ޚިޔާނާތުގެ ކުށް – ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި.

Share އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ލިބުނު ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޒިޔަތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ދިނުމަށްއެދި ފުލުހުން ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. ފުލުހުން ހުށައެޅި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ބައެއް ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިމައްސަލައިގައި އަދީބު މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށްއެދި މިއަދު ހުށައެޅިއިރު ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ 2016 ވަނައަހަރަށް ރާވާ އެކްޝަން ޕްލޭން އެކަށައެޅުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.

ލަންދޫސްކޫލްގެ 2016 ވަނައަހަރަށް ރާވާ އެކްޝަން ޕްލޭން އެކަށައެޅުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.

Shareނ.ލަންދޫސްކޫލުން 2016 ވަނައަހަރަށް ރާވާ އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލައި އެކަށައެޅުމަށް ބޮޑުބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގައި މިއަދު ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި އެޑްމިން ސްޓާފުންނާއި، ޓީޗަރުންނާއި، ލީޑިން ޓީޗަރުންނާއި، ބެލެނިވެރިންނާއި، އަދި ދަރިވަރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ލަންދޫސްކޫލުން ބުނީ މިއަދު މިބޭއްވި ބޮޑު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަކީ ކުރިއަށްއޮތް ދިރާސީ އަހަރަށް ސްކޫލްގެ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކަށައެޅުމާއި، އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު އެކުލަވާލުމަށް މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުރިހާދާއިރާއެއްގެވެސް ބައިވެރިވުން ހިމެނޭގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްކަމަށެވެ. މިއަދުގެ މަޝްވަރާބަދަލުވުމުގައި ...

ތަފްޞީލް »

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަޑަމިކް އެވޯޑް ދީފި.

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަޑަމިކް އެވޯޑް ދީފި.

Share ހައްދުންމަތީ ކައުންސިލުން ބާއްވާ އެކަޑަމިކު އެވޯޑް ޖަލްސާ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. އެކަޑަމިކް އެވޯޑް އަކީ އެއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުން މަތީވަނަތައް ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށާއި، އެދަރިވަރުންނަށް ވަނަތައް ހޯދައިދިނުމުގައި އަވަދިނެތި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ޓީޗަރުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެވޯޑްތަކެކެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އެލްޖީއޭގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އެދުމަކީ ...

ތަފްޞީލް »

ކޯޗް ފެނާންޑޯ ލަންދޫސްކޫލް ކުދިންނަށްވެސް ކޯޗްކޮށްދޭން ފަށައިފި.

ކޯޗް ފެނާންޑޯ ލަންދޫސްކޫލް ކުދިންނަށްވެސް ކޯޗްކޮށްދޭން ފަށައިފި.

Shareލަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ގެ ފުޓްބޯޅަޓީމަށް ކޯޗްކޮށްދިނުމަށް ނ.ލަންދުއަށް ޒުވާނުންގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު ޝްރީލަންކާގެ ކޯޗް ” ފެނާންޑޯ ” ލަންދޫސްކޫލް ކުދިންނަށްވެސް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފިއެވެ. ލަންދޫސްކޫލުންބުނީ މި ކޯޗިން ސެޝަން ތަކަކީ ލަންދޫ ޒުވާނުންނާއި ގުޅިގެން އެމީހުންގެ ދީލަތިކަމާ އެކުވެރިކަމާއެކު ހަމަ ހިލޭސާބަހަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކޯޗިން ސެޝަން ތަކެއްކަމުގައެވެ. މިސެޝަންތައް އޮންނަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނުއެވެ. ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަންތަކެއްގެ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްޕޯޓްސްކްލަބް ގެ ޓީމްލިސްޓް ހަވާލުކޮށްފި.

ލަންދޫސްޕޯޓްސްކްލަބް ގެ ޓީމްލިސްޓް ހަވާލުކޮށްފި.

Shareޝިޔާމް – މަޢުރޫފު ކަޕް 2015 ގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ލަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޓީމް ލިސްޓް އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އަންނަ ޑިސެމްބަރ 10 ވަނަދުވަހު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ ޗެމްޕިއަންޓީމަށް 100000 ރ. އަދި ރަނައަޕް ޓީމަށް 50000ރ. ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. މިދިޔައަހަރުވެސް ކުޅުނު މި މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލީ މައުރޫފް އާއި، ދ.މީދޫ ...

ތަފްޞީލް »

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ރޭބާއްވައިފި.

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ރޭބާއްވައިފި.

Share ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޓަކައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ ރޭބާއްވައިފިއެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރި އަރުވާ، ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ޒުވާނުން މިދާއިރާތަކަށް ނިކުންނަން ޖެހޭކަމަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ކުރި އަރާފައިވާ ޒަމާނީ އެކި އެކި ވަސީލަތްތައް މި ދާއިރާތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް ...

ތަފްޞީލް »

ފުލުހުން ރަސްމީ ޔުނިފޯމްގައި ނޫނަސް މަގުމަތިން މީހުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ބާރު ދީފި.

ފުލުހުން ރަސްމީ ޔުނިފޯމްގައި ނޫނަސް މަގުމަތިން މީހުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ބާރު ދީފި.

Share ފުލުހުން ރަސްމީ ޔުނިފޯމްގައި ނޫނަސް މަގުމަތިން މީހުންހިފަހައްޓާ އެމީހުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނު އަސާސީ އިން ލިބިދީފިއެވެ. އެކަމަކު ފުލުހުން މަގުމަތިން ހިފަހައްޓާ ސުވާލުކޮށް އަދި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ، އެވެ. އެފަދަ މީހަކު ފެނިއްޖެނަމަ ފުލުހަކު، ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީ ނޫނަސް ފުލުހެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ދެއްކުމަށްފަހު އެ އުޅަނދެއް ހިފަހައްޓާ ފިޔަވަޅުއަޅާނެއެވެ. އެގޮތަށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭ ...

ތަފްޞީލް »

ހޮޅުދޫގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލި އިސްމާޢީލްބެ ނިޔާވެއްޖެ.

ހޮޅުދޫގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލި އިސްމާޢީލްބެ ނިޔާވެއްޖެ.

Shareމިދިޔަ އާދީއްދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނ. ހޮޅުދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަޚަމް ކޮށްލި އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ކަމަށް އާއިލާއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. ނިޔާވެފައިވަނީ ހޮޅުދޫގައި ކުރިން ކުޑަކަތީބުކަން ކުރައްވާފައިވާ އުމުރުން 72 އަހަރުގެ އިސްމާއިލް އަބްދުއްރަހުމާން ވެއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުންވަނީ، އެރަށުން 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދި ...

ތަފްޞީލް »

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޤައުމީ އެވޯޑް ޙަފްސީއަށް.

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޤައުމީ އެވޯޑް ޙަފްސީއަށް.

Shareކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުންގެ ގައުމީ އެވޯޑް ޙަފްސީ އަބްދުﷲއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޙަފްސީއަށް މި އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދުއެވެ. ނ.ލަންދޫއަށް އުފަން ޙަފްސީ އަބްދުﷲ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރަންފެށީ 2003ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 2003ވަނަ އަހަރު އާފަތިސް ނޫހުގައި ކުޅިވަރުގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމަށްފަހު ޙަފްސީވަނީ 2004ވަނަ އަހަރު ހަފްތާ މަޖައްލާތައްކަމަށްވާ އައްޑުވަހާއި މަނަހުގެ ކުޅިވަރު ޚަބަރުތައް ގެނެސްދީފައެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ލަންދޫގައި ފާހަގަކޮށްފި.

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ލަންދޫގައި ފާހަގަކޮށްފި.

Shareމިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ނ.ލަންދޫގައި މިއަދު ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ލަންދޫގައިވަނީ ޒުވާނުންގެ ހަވީރެއް ބާއްވާފައެވެ. ޒުވާނުންގެ ހަވީރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ލަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތައް ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން ސްޓޯލެއް ހަދާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ވަނީ މިހަވީރުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. ލަންދޫކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ލަންދޫގައި ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގެންދެވުނު ޒުވާނުންގެ ހަވީރު ބާއްވާފައިވަނީ ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. ހަވީރު 4:00 ...

ތަފްޞީލް »

އަންނައަހަރު 20 ރަށެއްގައި ފެނާ، ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ. މިނިސްޓަރ

އަންނައަހަރު 20 ރަށެއްގައި ފެނާ، ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ. މިނިސްޓަރ

Shareއަންނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ވިހިރަށެއްގައި ފެނާއި، ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބަޖެޓް ކޮމެޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގަވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫޢު ކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް 13 ރަށެއްގައި ފެނައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، މިއަހަރު ކުރިއަށް އޮތް މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދެރަށެގައި ފެނާއި ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންއައި ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތް ” އެލްމަންޑްވިލާ ” ހުރިބިން ހުސްކުރަނީ.

ލަންދޫގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންއައި ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތް ” އެލްމަންޑްވިލާ ” ހުރިބިން ހުސްކުރަނީ.

Shareނ.ލަންދޫ ރައްޔިތުން ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންއައި ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތް ” އެލްމަންޑްވިލާ ” އެއްކޮށް ތަޅާ އުކާލައި އެއިމާރާތް ހުރި ބިން މިއަދު ހުސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެލްމަންޑްވިލާ ހުރި ބިން ހުސްކުރަނީ 2013 ވަނައަހަރު އެލްމަންޑްވިލާ އިމާރާތް ލަންދޫގައި ހަދާ ޕޮލިސްސްޓޭޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ތަރައްޤީކޮށް ފަރުނީޗަރާއި އެހެނިހެން އާލާތް ހަމަކޮށް އިމާރާތް ހުޅުވަން ރެޑީކޮށްފައިވަނިކޮށް ބަޔަކު ގަސްތުގައި އެއިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯކޮށް އެތަން ބޭނުންނުކުރެވޭ ޙާލަތަށްގޮސްފައިވާތީއެވެ. އެތާންގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލީ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ އެވޯޑްނައިޓް 2015 ރޭ އެސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި.

ލަންދޫސްކޫލްގެ އެވޯޑްނައިޓް 2015 ރޭ އެސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި.

Shareނ.ލަންދޫސްކޫލްގައި އަލަށް ތަޢާރަފްކުރާ އެވޯޑްނައިޓް 2015 އެސްކޫލްގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭ ލަންދޫސްކޫލްގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާނަކީ ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް އެވެ. އަލިބެ އާއި އެކު އެކައުންސިލްގެ އެހެން ބައެއް މެމްބަރުންވެސް ރޭ ލަންދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައިވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގައި އަލަށް ތަޢާރަފްކުރި އެވޯޑްނައިޓަކީ މީގެ ފަހުން ކޮންމެއަހަރަކުވެސް އެސްކޫލްގައި ބާއްވާނެ އެވޯޑް ނައިޓެއްކަމަށް އެސްކޫލުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މިއީ މުވައްޒަފުންގެ ...

ތަފްޞީލް »

ހޮޅުދޫގައި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީފި.

ހޮޅުދޫގައި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީފި.

Shareނ. ހޮޅުދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމު ކޮށްލައިފިއެވެ. ނ.ލަންދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަނުން މިކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު ލަންދޫއިންފޯއަށް ދެއްވަމުން އެތާންގެ އިންޗާޖް ވިދާޅުވީ ހޮޅުދޫގައި ރޭ 19:40 ހާއިރު ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަމުންދާކަމަށާއި، އެ މައްސަލާގައި 21 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ރޭ ވަޅި ހަރާ ޒަހަމުކޮށްލާފައިވަނީ އެރަށު ރޯޒީބޭންކް އިސްމާއިލް އަބްދުއްރަހުމާނު (އިސްމާއިލުބެ) ކިޔާ މީހެކެވެ. އެމީހާއަށް މިހާރުދަނީ ...

ތަފްޞީލް »

ބުރިޖް ނިމޭނީ 2018 ގެ މޭ މަހުތެރޭގައި – މިނިސްޓަރ

ބުރިޖް ނިމޭނީ 2018 ގެ މޭ މަހުތެރޭގައި – މިނިސްޓަރ

Share ހުޅުލެ، މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ގުޅާލާ ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތު ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ނިމޭނީ 2018ގެ މޭމަހުގެތެރޭގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާޓްރަކްޗަ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެސްއެމް ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތުން އެތާރީޚަށް ވުރެ އަވަހަށް ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ނިމުން ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ލަސްވެގެން ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގެ ބާ އިންޖީނުގޭގެ އިރުމަތިން އޮތް ފަޅުގޯތިނަގާ ބިންހުސްކުރަނީ.

ލަންދޫގެ ބާ އިންޖީނުގޭގެ އިރުމަތިން އޮތް ފަޅުގޯތިނަގާ ބިންހުސްކުރަނީ.

Shareނ.ލަންދޫގައި ކުރީގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އިންޖީނުގޭގެ އިރުމަތިން އޮތް ފަޅުގެ ( ހަނދުވަރީގެ ) ހުރި ބިން ހުސްކޮށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ލަންދޫކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ފަށާފައިވާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެނީ ޕަބްލިކްވާރކްސްގެ ބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއެކުއެވެ. ލަންދޫ ފަޅުފުންކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ އެކްސްކަވޭޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން މިއަދު ކުރަމުން މިދާ މަސައްކަތުން ހަނދުވަރީގެ ހުރި ބިން އެއްކޮށް ސާފުކޮށް ރީތި ހުސްބިމަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް ކައުންސިލުން މިކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ބިންސާފުކުރަނީ

ލަންދޫގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ބިންސާފުކުރަނީ

Shareނ.ލަންދޫގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ސާފުކުރަންޖެހޭ ބިންސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެސްޓީމޭޓް އުޞޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ. ބިންސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ނ.ލަންދޫ ޖައްވު އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ ގެ މަސައްކަތު ގުރޫޕުންނެވެ. ލަންދޫގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ސާފުކުރަމުންދާ ބިމަކީ ކުރީގައި ލަންދޫ އިރުމަތީ އަވަށު އަންހެނުން ނަމާދުކުރުމަށް އެއަވަށަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކުޑަމިސްކިތެކެވެ. އެމިސްކިތުގެ ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ހުންނަތާ ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް