ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ކުޑަފަރީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ޕްރެކްޓިސް ލަންދޫ ފައިވްތާރޓީ އިން ފަށައިފި.

ކުޑަފަރީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ޕްރެކްޓިސް ލަންދޫ ފައިވްތާރޓީ އިން ފަށައިފި.

Shareމުޅިއަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ނ.ކުޑަފަރީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައުރޫފު ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނ.ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ( ފައިވްތާރޓީ ) ބައިވެރިވެފައިވާތީ އެމުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ޕްރެކްޓިސް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ކުޑަރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިއަދު ވަނީ ޕްރެކްޓިސް ރަސްމީކޮށްފަށާފައެވެ. ޒުވާނުންގެ އުންމީދަކީ އަދި ތަސައްވަރަކީ މި މުބާރާތުގެ ތަށި ގެނައުމެވެ. އެޓީމުންވަނީ މިދިޔައަހަރު ޅ.ކުރެއްދޫގައި ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށްފަހު މިއަދު ކުޅެންފަށައިފި.

ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށްފަހު މިއަދު ކުޅެންފަށައިފި.

Share ނ.ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ލެވެލް ކުރުމަށް ގިނަދުވަސްތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށްފަހު އެމަސައްކަތް ނިމި މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުޅެންފަށައިފިއެވެ. ދަނޑުގެ ފަސްގަނޑު ލެވެލްކޮށް އެމަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވަނީ ގާތްގަޑަކަށް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިމަސައްކަތަށްފަހު ދަނޑުގައި ޒުވާނުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރުއެވެ. ދަނޑުގައި މިއަދު ކުޅެންފަށާފައި ވާޢިއރު ، ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޢަލީ މަޢުރޫޕްގެ ދީލަތި އެހީގެ ދަށުން ނ.ކުޑަފަރީގައި މުޅިއަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ...

ތަފްޞީލް »

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ އޮންނާނެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ އޮންނާނެ.

Shareރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ އޮންނާނެ ކަމަށް މަޖުލީހުގެ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މަޖުލީހުގެ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މާދަމާ އޮންނާނީ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާއެވެ. މާދަމާ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހެނދުނު 9:00 ގައެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އެންމެފަހުން އޮތީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އާންމުކޮށް ބާއްވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހު އެވެ. މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް ...

ތަފްޞީލް »

އައު މަންހަޖަށް ޓީޗަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަނަދޫ އަދި ވެލިދޫގައި ބޭއްވި ވޯރކްޝޮޕް ނިމިއްޖެ.

އައު މަންހަޖަށް ޓީޗަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަނަދޫ އަދި ވެލިދޫގައި ބޭއްވި ވޯރކްޝޮޕް ނިމިއްޖެ.

Shareމިއަންނަ އަހަރު އަލަށް ތަޢާރަފްކުރާ އައު މަންހަޖަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ގްރޭޑް 1،2 އަދި 3 ށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ނ.މަނަދޫ އަދި ނ.ވެލިދޫގައި ގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން މިއަދު ނިމިއްޖެއެވެ. ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ ނ.އަތޮޅު އަތޮޅު މަދަރުސާގައި 4 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ދިޔަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ނ.އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކުން ބައި ވެރިވެފައިވާއިރު ...

ތަފްޞީލް »

އެސް އެސް ސީ އިމްތިހާން ފުރަތަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް.

އެސް އެސް ސީ އިމްތިހާން ފުރަތަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް.

Shareއަދި މިހާތަނަށް ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ދެ އިމްތިޙާން ކަމުގައިވާ އެޗްއެސްސީ އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާން އަވަށްޓެރި ޝްރީލަންކާގައިވެސް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ލަންކާގައި ހުންނަވައިގެން ހައިކޮމިޝަނަރު ޒާހިޔާ ޒަރީރު ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނަށްޓަކައި ދިވެހި އިސްލާމް އަދި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުން ދަރިވަރުންނަށް އެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ މަސްޖިދުލް ބަރާތް މަރާމާތަށްފަހު މިއަދު އަލުން ހުޅުވަނީ.

ލަންދޫ މަސްޖިދުލް ބަރާތް މަރާމާތަށްފަހު މިއަދު އަލުން ހުޅުވަނީ.

Shareނ.ލަންދޫ މަސްޖިދުލް ބަރަކާތް ( އަތިރީމިސްކިތް ) މަރާމާތަށްފަހު މިއަދު ޢަޞުރު ނަމާދަށް ހުޅުވާނެކަމަށް ލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހާމަ ކުރައްވައިފިއެވެ. ލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ފަޒީލް ޙަސަން ވިދާޅުވީ އެ މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް އެލްމެނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު މިއަދު ޢަސުރު ނަމާދަށް މީހުންނަށް އެމިސްކިތަށް އެރޭ ގޮތަށް ހުޅުވާނެކަމަށެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އެމިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ޓައިލްސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފެށިގެންދާނެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ...

ތަފްޞީލް »

ދުވާފަރަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައިފި.

ދުވާފަރަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައިފި.

Shareރ.އަތޮޅު ދުވާފަރަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ އިރުއޮއްސުނު ތަނާ އެރަށަށް އެރި މި ނަގޫރޯޅީގައި އެއްޗިއްސަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އިތުރުން އެރަށު ބަނދަރުމަތީގައި މީހަކުވެސް ވަނީ މޫދަށް ވެއްޓި ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަށް ގޮސްފައެވެ. އެމީހާ މޫދަށްވެއްޓި ގެބެމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުންގެ މީހަކު އެމީހާވަނީ ސަލާމަތްކޮށްދީފައެވެ. އޭނާ މޫދަށް ވެއްޓި އޮއިވަރާއެކު ބޭރަށްދާ އޭނާ ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ ޕޮލިސް ކޯފްރަލް މުހައްމަދު އީމާން އެވެ. ޕޮލިސްމީހާވަނީ މޫދަށް ...

ތަފްޞީލް »

ގައުމީ އާ މަންހަޖަށް ޓީޗަރުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން މަނަދޫގައި ފަށައިފި.

ގައުމީ އާ މަންހަޖަށް ޓީޗަރުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން މަނަދޫގައި ފަށައިފި.

Shareމިއަންނައަހަރު ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑް 1،2،3 އަށް ތަޢާރަފްކުރާ ޤައުމީ އައު މަންހަޖަށް މުދައްރިސުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިއްޔެ ނ.މަނަދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު މަދުރާގައި ކުރިއަށް ދާ މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަނީ ނ. ކުޑަފަރީ މަދަރުސާގެ ޓީޗަރުންނާއި، ނ.ޅޮހީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނާއި، ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނާއި، އަދި ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޓީޗަރުންނެވެ. މިވޯރކްޝޮޕަކީ މިއަންނަ އަހަރު ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑް 1،2،3 އަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ – މާޅެންދޫ އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް ލަންދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

ލަންދޫ – މާޅެންދޫ އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް ލަންދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

Shareނ.ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާއި، ނ.މާޅެންދޫ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް ލަންދޫޒުވާނުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ލަންދޫ އެމްޑީޕީ ގޮފީގެ ވޮލީކޯޓްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު އެކެވެރިކަމުގެ ފޯރިގަދަ ވޮލީމެޗް ލަންދޫޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 3 ސެޓް 1 ސެޓުންނެވެ. މާޅެންދޫ ޒުވާނުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކުޅުނު މި ވޮލީމެޗްގެ ކާމިޔާބީއަކީ ލަންދޫގައި މިފަހަކަށް އައިސް ވޮލީގެ ފޯރިގަދަވެ ވޮލީ ވައިގައިހިފާ ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ މަސްޖިދުލް ބަރަކާތުގެ ބޭރުގައި ޓައިލްސް ޖަހަނީ.

ލަންދޫ މަސްޖިދުލް ބަރަކާތުގެ ބޭރުގައި ޓައިލްސް ޖަހަނީ.

Shareނ.ލަންދޫ މަސްޖިދުލް ބަރާތް ( އަތިރީމިސްކިތް ) ގެ ބޭރުގައި އެއްކޮށް ޓައިލްސް ޖަހާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ދީލަތި އެހީގައި މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ޖަހަން ގެންނަ ޓައިލްސް މިހާރުހުރީ ބޭރުން އެތެރެކުރެވިފައިކަމަށް މުށިހަދިޔާކުރައްވާ ފަރާތުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ. މި މިސްކިތަކީ ލަންދޫގައި މިހާރުހުރި އެންމެ ތާރީޚީ މިސްކަތަށްވާއިރު ލަންދޫރައްޔިތުންނާއި، ކައުންސިލުންވަނީ މި މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް މިހާރު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިސްކިތުގެ ހުރިހާ ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް