ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

އޮކްޓޯބަރ މަސް ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް ސީ އެންބިއުލާންސް އެއް ބާއްވާނަން: ނާޒިމް

އޮކްޓޯބަރ މަސް ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް ސީ އެންބިއުލާންސް އެއް ބާއްވާނަން: ނާޒިމް

Shareއަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް ސީ އެންބިއުލާންސް އެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރީ ހިންގެވުމާއި ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ދިފާޢީ ވަޒީރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ބައެއް ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމާއި ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމުގެ ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ސީ އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތް ކޮންމެ މަހަކު މަދުވެގެން އެއް ...

ތަފްޞީލް »

ރައީސް ޔާމީން ލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި.

ރައީސް ޔާމީން ލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި.

Share ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ޝްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ލަންކާއަށްފަހު ސިންގަޕޫރަށްވެސް ދަތުރު ކުރައްވާނެކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ލީ ސިއެން ‏‏ލޫންގގެ ދަޢުވަތަކަށް ކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެ އެވެ. ‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްރީލަންކާއަށް މިކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ‏‏ކޮންފަރެންސް އޮފް އޭޝިޔަން ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީސް (އައި.ސީ.އޭ.ޕީ.ޕީ)ގެ 8 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގައި ‏‏ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ދަޢުވަތަކަށް ...

ތަފްޞީލް »

އަދާލަތުޕާޓީގެ ރައީސަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައިގައި ޠައްޔިބު ފުލުސްއޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

އަދާލަތުޕާޓީގެ ރައީސަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައިގައި ޠައްޔިބު ފުލުސްއޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

Share އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް ފޯނުން އިންޒާރު ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެމްއެންބީސީގެ ކުރީގެ އެޑިޓަރ ތައްޔިބު ޝަހީމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ. ޠައްޔިބު ފުލުސް އޮފީހަށް އިއްޔެ ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނެގީ އިމްރާނަށް އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޠައްޔިބު ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ...

ތަފްޞީލް »

އެސްޓީއޯއިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ފިލިޕްސް ބްރޭންޑް ސާމާނުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި.

އެސްޓީއޯއިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ފިލިޕްސް ބްރޭންޑް ސާމާނުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި.

Shareއެސްޓީއޯ އިން ކުޑަކުދިންގެ ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ފިލިޕްސް ބްރޭންޑްގެ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދިޔައީ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓްގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ތަކެތި ޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު މުރާދެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ފަރާތުން ތަކެއްޗާ ހަވާލުވީ އެތާގެ ސީއީއޯ ޒީނާޒް އަދްނާން އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރޭގައި ...

ތަފްޞީލް »

އުރީދޫގެ ޖީ ޕްލަސްގެ ޚިދުމަތް އިތުރު 30 ރަށަކަށް ދިންއިރު ލަންދޫ ނުހިމެނޭ.

އުރީދޫގެ ޖީ ޕްލަސްގެ ޚިދުމަތް އިތުރު 30 ރަށަކަށް ދިންއިރު ލަންދޫ ނުހިމެނޭ.

Share އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ނެޓްވޯކް މޮޑަނައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް މަޝްރުޢުގެ ދަށުންއިތުރު 30 ރަށަކަށް ތްރީޖީ ޕްލަސް ނެޓްވޯކް ޚިދުމަތް އިއްޔެ ދީފިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ނ.ލަންދޫ ނުހިމެނެއެވެ. އުރީދޫ އިން ބުނީ މި ޕްރޮޖްކް މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށާއި، ޕްރޮޖްކްޓް ނިމޭއިރު ނ.އަތޮޅުގެ ގިނަރަށްތަކަކަށް ޚިދުމަތް ދޭނެކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ލަންދޫވެސް ހިމެނޭނެކަމަށެވެ. އިތުރަށް އުރީދޫން ބުނެފައިވަނީ މި މަޝްރޫޢުގެ ...

ތަފްޞީލް »

ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި.

ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި.

Share ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ އާއި އަނބިކަނބަލުން ޕެން ލުއަންގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ޗައިނާގެރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ފައިބާ ވަޑައިގެންނެވުމުން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލް ޤައްޔޫމް އާއި އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް އެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނެވެ. ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފޯކަސް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޗައިނާއިން ...

ތަފްޞީލް »

އިޒްރޭލްގައިވެސް މުސްލިމުން – އެމީހުން ޙައްޖުވަނީ އުރުދުންގެ ޕާސްޕޯޓްގައި

އިޒްރޭލްގައިވެސް މުސްލިމުން – އެމީހުން ޙައްޖުވަނީ އުރުދުންގެ ޕާސްޕޯޓްގައި

Share އިސްލާމުންނާ އެންމެ އިދިކޮޅު އެއްބަޔަކީ ޔަހޫދީންނެވެ. ޔަހޫދީންގެ މައި ދެޤައުމަކީ އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލެވެ. އެމެރިކާ އާއި އަޅާ ބަލާއިރު އިޒްރޭލްގައި ބައިމަދެވެ. އިޒްރޭލްގެ އާބާދީއަކީ ގާތްގަޑަކަށް 8 މިލިއަން މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ އާބާދީއަކީ ގާތްގަޑަކަށް 313.9 މިލިއަން މީހުންނެވެ. އެމެރިކާގެ މިހާބޮޑު އާބާދީއެއްގައި އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފައްކާވެފައިވާ ޑިމޮކްރަސީގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅުމަކީ މާބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބޭކަމެއްނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެންމެ 8 މިލިއަން ދިރިއުޅޭ އަދި ...

ތަފްޞީލް »

ފަތުރުވެރިންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ފަތުރުވެރިންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

Share ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ރާއްޖެއަކަށް ހަދައިދިނުމަށާއި، ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މިކަމަށް ގޮވާލައްވާފައިވަނީ އދ ދަނގެތީގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ދަނގެތި އަކީ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މަދީނާއެއް ކަހަލަ ރަށަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެސަރަހައްދުގައި އޮތް އެންމެގިނަ ފަތުރުވެރިން ...

ތަފްޞީލް »

ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އޮތީއެދިއެދި.

ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އޮތީއެދިއެދި.

Shareސަރުކާރާއި، ޖުމްހޫރީޕާޓީއާއި ދެމެދު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ނުތަނަވަސްކަމެއް ފެތުރިފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެކަން ކަން ހައްލުކޮށް ހަމަޖެހުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ޕީޕީއެމް އާއެކު މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް އެދޭކަމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުގެ 35 ހިއްޞާދާރު ކަމަށްވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. ޕާޓީގެ އަމީން އާންމު އަހްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރުމުގެ އިތުރުން ވަރަށް ބޮޑު ޤްރްބާނީއެއް ވެގެން ޤާއިމު ކުރެވުނު މި ސަރުކާރު ޤާއިމު ...

ތަފްޞީލް »

އިދިކޮޅު ގައުމްތަކަށް ރާއްޖެ ޓީމުން ރަނގަޅު ފައިޓެއް މިފަހަރު ދޭނެ. – ގައުމީ ކެރަމް ކޯޗް

އިދިކޮޅު ގައުމްތަކަށް ރާއްޖެ ޓީމުން ރަނގަޅު ފައިޓެއް މިފަހަރު ދޭނެ. – ގައުމީ ކެރަމް ކޯޗް

Shareގައުމީ ކެރަމް ޓީމުގައި ތިބީ ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުންތެރިންކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު އެބޮތްކަމަށާއި، އިދިކޮޅު ގައުމްތަކަށް ރާއްޖެ ޓީމުން ރަނގަޅު ފައިޓެއް މިފަހަރު ދޭނެކަން ޔަގީން ވާކަމުގައި ގައުމީ ކެރަމް ކޯޗް ރާޖް ބުނެފިއެވެ. ގައުމީ ކެރަމް ކޯޗް ރާޖް ބުނީ، ދިވެހި ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނާ މެދު ހިތް ހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރާނެ ވަރުގެ ސްކޮޑެއް ޓީމުގައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ. ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް