ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ލަންދޫ ޕަވަރ ހައުސްގެ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަށް “ނަފީ” ހަމަޖެހިއްޖެ.

އިބްރާހިމް އަޛީމް ( ނަފީ ) އެކުވެރިން ގިނަ މަޖާ ހިތްހެޔޮ ޒުވާނެއް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލަންދޫ ބްރާންޗްގެ ޓެކްނީޝަނެއްގެ މަޤާމަށް ނ.ލަންދޫ ބަރާބަރުގެ އިބްރާހިމް އަޛީމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އަޒީމް ހަމަޖެއްސީ އެމަޤާމްގައި ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރި ފަރާތުން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުމާ ގުޅިގެން އެކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިއިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިލި 3 މީހުންގެ ތެރެއިން އަޒީމް އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ފެނިގެންކަމަށް ލަންދޫއިންފޯއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އަޒީމް އަކީ ލަންދޫސްކޫލުން ގްރޭޑް 10 ނިންމާ މާލޭގައި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުގައި އެކިއެކި …

ތަފްޞީލް »

ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ކިންގ ސަލްމާން ، ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

ކިންގް ސަލްމާން އާއި، މަދޫރޯ ބައްދަލު ކުރަްވަނީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ކިންގް ސަލްމާން ، ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އާއި، ސައޫދީގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއީ ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ސައުދީއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދެޤައުމުގެ ވެރިން ކުރެއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެކެވެ. އަލް އަރަބިޔާ ނިއުސް އެޖެންސީއިން ހާމަކުރާގޮތުގައި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެޤައުމުގެ ވެރިންވެސް ވާހަކަދައްކަވާ، މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި، އަދި ގުޅުންބަދަހިކޮށް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ދެވިދާނެ އެހީތަކަކީ …

ތަފްޞީލް »

ކެނދިކުޅުދޫއާއި، ދިއްދޫގެ ކަރަންޓް ރަނގަޅުކުރަނީ

ކެނދިކުޅުދޫ އާއި ދިއްދޫއަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް ކޭބަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް

ހއ. ދިއްދުއާއި ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކަރަންޓްގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކޭބަލްތައް ހޯދަން ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އިލެކްޓްރޯ މެޓަލް ޕްރެސިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދިއްދޫގައި 2300 މީޓަރުގެ އެލްވީ ކޭބަލް އަޅައި 250 ގޭބިސީއަށް ކަރަންޓް ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލް ލިބިގެންދާނެ …

ތަފްޞީލް »

ލަންދުއަށް މިދުވަސްކޮޅު ބޯތަށި މާގިނައިން ގެންނަނީ.

dish-antenna-with-ce

ނ.ލަންދޫއަށް މިދުވަސްކޮޅު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ޑިޝް ( ބޯތަށި ) ގެންނަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެއެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ 2 މަހެއްހާދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގާތްގަޑަކަށް 15 އަށްވުރެ ގިނަ ބޯތަށިވަނީ ލަންދުއަށް އެތެރެކޮށްފައެވެ. ގިނަޢަދަދަކަށް ބޯތަށި ގެންނަން މިފެށީ ލަންދޫގައި މިހާތަނަށް ކޭބަލް ޓީވީ ގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ ފަރާތުން އެޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޑިޖިޓަލް ޕެކޭޖްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ލަންދުއަށް ގެންނަ ޑިޝްތަކުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް …

ތަފްޞީލް »

“ޚިތާނީ މައިޒާން” ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވެއްޖެ.

sadhaqaathu1

ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ “ޚިތާނީ މައިޒާން” ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވެއްޖެއެވެ. ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު ވަރަށްބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެ ފައުންޑޭޝަނުން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ސްކޫލް އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ބާއްވާ ޚިތާނު ކުރުމުގެ މި ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށައެޅި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް މިކަމާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށާއި، ޚިތާނީ މައިޒާން ވީހާވެސް ފުރިހަމަ …

ތަފްޞީލް »

ތިލަފުށީކައިރީގައި އޮއްވާ ރޯވި ބޯޓުން އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑު އަނދާފައިވަނިކޮށް ފެނިއްޖެ.

ބަރޯސާ ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި / ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ތިލަފުށީ ކައިރީގައި އޮތް ބަރޯސާ ނަމަކަށް ކިޔާ މަސްބޯޓެއްގައި މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބޯޓްތެރޭގައި އަނދާފައި އޮތް މީހަކު ފެނިގެން އޭނާގެ ކަށިތައް މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ބަރޯސާ ބޯޓުގެ ތެރެއިން އަނދާފައިއޮތް މީހަކު ފެނިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:30 އަހާކަންހާއިރުކަމަށެވެ. އެމައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ބަރޯސާ ބޯޓަށްގޮސް ބެލިބެލުމުން އަނދާފައިވާ މީހެއްގެ ކަށިތައް …

ތަފްޞީލް »

އައިފޯނު 7 އަނެއްކާވެސް ގޮވައިފި

https-_blueprint-api-production-s3-amazonaws-com_uploads_card_image_254997_398ba6a000000578-3854854-image-m-59_1476958694166

އައިފޯނު 7 އަނެއްކާވެސް ގޮވައިފިއެވެ. މިކަން ހިނގާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ރާޅާ އެޅުންތެރިއަކު އޭނާގެ ފޯނު ކާރުގައި ބޭއްވުމަށްފަހު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮންކަމަށް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކުން ބުނެއެވެ. އެވަގުތު ކާރުގެ އެތެރެވެސް ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި ފޯނު ގޮވާފާނެކަމަށް ނުވަތަ އަލިފާން ހިފާފާނެކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ ދަނީ އޯވަރ ޗާރޖުވުން ނުވަތަ ފޯނުގައި ބައެއް ކަހަލަ ޑެމޭޖުތައް އުޅުމުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ …

ތަފްޞީލް »

ނ.ހެނބަދޫ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

10649923_1188513237842868_1148667335261107622_n

ނ.ހެނބަދޫ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އެރަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައިވާގޮތުން މި ފުރުޞަތު 1 ނޮވެމްބަރު 2016 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ. HFT މިއަކުރުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައިވާއިރު، އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ލޯގޯތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ލޯގޯއެއް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުބާރާތުގެ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމެޓީންކަމަށް އެ އިޢުލާންގައިވެއެވެ. ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށްފަހު މެއިލް ކުރައްވާނީ henbadhoooffice@gmail.com މި އެޑްރެހަށެވެ.

ތަފްޞީލް »

އިލްހާމް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކޮށްފި.

ilhamppm

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަޙުމަދު ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަން އަށް މިރޭ ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. އިލްހާމް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތް ޚާއްސަ ރަސްމިޔާތުގައެވެ. އިލްޙާމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންނާއި އެނޫން ގޮތްގޮތުންވެސް މިސަރުކާރަށް ތާޢީދުކުރައްވައި، އެއްބާރުލުން ދެއްވަމުންދާ ބޭފުޅެކެވެ. އިލްހާމަކީ ރައީސް މައުމޫނު ފުރަތަމަ އުފެއްދެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ ޑީއާރުޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގަތް ބޭފުޅެކެވެ. …

ތަފްޞީލް »

ނިދާއު އަލް އިސްލާމްއިން އިސްނަގައިގެން ފޮއްދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއްބާއްވަނީ

cvibj9cuaaie5i4

ދީނީގޮތުން މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ނ ފޮއްދޫގައި ހަދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ޖަމްޢިއްޔަތުލް-ނިދާއު-އަލް-އިސްލާމްއިން އިސްނަގައިގެން ފޮއްދޫ ސްކޫލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 22 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރުގައި އެރަށު އިރުމަތިފަރާތު ގޮނޑުދަށުގައެވެ. ހަވީރު 4:15 އައި 17:30 އަށް ފޮއްދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ގޮނޑުދަށުގައި ބޭއްވޭ މި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ގިނަ …

ތަފްޞީލް »

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީއޭ އިން އެކަކު، ޕީޕީއެމް އިން ދެ މީހުން ކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަނީ

ppm-mda

އަންނައަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު 14 ގައި އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަނުން ކެންޑިޓޭޓުން ނެރޭނެގޮތް ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެ ދެޕާޓީއިން ރަސްމީކޮށް މިކަން އަދި ރަށްރަށަށް އެންގިކަމެއް ނޭންގެއެވެ. އެމްޑީއޭގެ އެތެރޭގެ ޚަބަރުތައް ވަރަށްކައިރިން ލަންދޫއިންފޯއަށް ގެނެސްދޭ ވަރަށް އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން ނޫހުގައި ނަންނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށްފައިބުނީ އެމްޑީއޭގެ ކައުންސިލްގެ މީޓިންގ އެއް ރޭ ބާއްވާނެކަމަށާއި، އެމީޓިންގ އަށްފަހު މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ރަށްރަށަށް އެގޮތަށް އަންގާނެކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމް …

ތަފްޞީލް »

އަންނަމަހު ބާއްވަން ނިންމި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ މިމަހުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވަން އަވަސްކޮށްފި

mdp-muraidhoo

ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދޭނެ މީހުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އެޕާޓިން އަވަސްކޮށްފިއެވެ. އަންނަ ނޮވެމްބަރ 17، 18، 19 މިތިންދުވަހު ބާއްވަން ކުރިން ނިންމައިފައިވާ އިންތިޚާބު މިހާރު ބާއްވަން ނިންމާއިފައިވަނީ މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރ 28، 29، 30 މި ތިންދުވަހު ކަމަށް އެމްޑީޕީންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އިމްތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މިމަހުގެ 26 ގައެވެ. އެމްޑީޕީގެ …

ތަފްޞީލް »

ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑުކުރަން އުޅޭކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރައްވައިފި

mma

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ގަނެވިއްކާ އަގު ބޮޑުކުރަން އުޅޭކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް އެ ބޭންކުން ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްއެމްއޭގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ މަންސޫރު ޒުބައިރު ވިދާޅުވީ، ޑޮލަރު ގަނެވިއްކާ ރޭޓް ބޮޑުކުރަން އުޅޭކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސްކަހަލަ އަސްލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނުތަވަސްކަން އުފޭދެގޮތަށް، އެފަދަ ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޑޮލަރު ގަނެވިއްކާ …

ތަފްޞީލް »

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޓޭޓުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި.

vote

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މިއަންނައަހަރު އެކިއެކި ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އެމީހުންގެ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ޕްރައިމަރީސް ގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން 50 މީހުންގެ ސޮއި ހޯދުމާއި، ފޯމްތައް ފުރުމުގެ ކަންތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދަންފަށައިފިއެވެ. ނ.ލަންދޫގައި އިއްޔެ ޙަރަކާތްތެރިވި ކެންޑިޑޭޓަކުބުނީ އޭނާ މިދިޔައަހަރުވެސް ވާދަކުރި ކަމަށާއި، މިއަހަރުވެސް ވާދަމިކުރަނީ ހޮވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ކަމަށެވެ. ކުރީއަހަރު ނުހޮވުނުނީ ކީއްވެތޯ އަހާލުމުން ބުނީ ކުރީ ފަހަރު ހޮވޭވަރަށް …

ތަފްޞީލް »

ކުރިއަށް އޮތް 5 ދުވަހުވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ – މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ

floods-maldives

ކުރިއަށް އޮތް 5 ދުވަހުވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވަނީ މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ވިއްސާރައަކީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކޮށް އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ މިރޭގެ އިރުއޮއްސި 6:30 ން 8 ށް ޔެލޯއެލާޓުވެސް ނެރުއްވާފައެވެ. އަދި …

ތަފްޞީލް »

ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ސަރުކާރުންދަނީ މިސްކިތްތައްބިނާ ކުރުމާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން – އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

mosque2016

ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ސަރުކާރުންދަނީ މިސްކިތްތައްބިނާ ކުރުމާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން މި އަހަރުވެސް 8 މިސްކިތެއް ބިނާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓީވީއެމް ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މުސްތަފާ ވިދާޅުވީސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އަޅާ 8 މިސްކިތުގެ އިތުރުން ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އާލްސަޢުދުގެ ހިލޭ …

ތަފްޞީލް »

މާޅެންދޫގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ބަދަލުކުރުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ފެނަކައިގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ފެނަކަ

ނ.މާޅެންދޫ ކަރަންޓް ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިއަދު ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މާޅެންދޫގެ މަސައްކަތް 35 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ހަވާލުކުރީ އިންޑިއާގެ އެމްއެމް އެކްސްޕޯޓް ކުންފުންޏަށެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރަން އެކުންފުނިން ހަވާލުވީ 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގަކަށެވެ. މާޅެންދޫ ކަރަންޓް ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ބަދަލުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ އެމްއެމް އެކްސްޕޯޓާއި ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން …

ތަފްޞީލް »

ނޯޓް 7 ގެ ސޮފްޓްވެއަރ އެކުންފުނީގެ އެހެންފޯނުތަކަށް އަޅަން ސެމްސަންގ އިން ވިސްނަނީ.

s77

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފޯނު އުފައްދާ ކުންފުނި ސެމްސަންގ އިން އުފެއްދި އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ނޯޓް 7 ގެ ބެޓްރީ މައްސަލަ ޖެހި އެފޯނު ބޭނުންކުރުން ދުނިޔޭގައި ހުއްޓާލައިފައިވާއިރު އެކުންފުނިން މިހާރުވަނީ އެކުންފުނީގެ ފޯނުތަކަށް މީހުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހޯދުމަށް އެހެންމަޅިއެއް ޖަހަން ވިސްނާފައެވެ. ސެމްސަންގ އިން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ވަރަށްފަހުގެ ދެ ފޯން ކަމުގައިވާ އެސް 7 އަށާއި، އެސް 7 އެޖްއަށް ނޯޓް 7 ގެ ސޮފްޓްވެއަރ …

ތަފްޞީލް »

ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ދީނީ ދަރުސްދިނުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލް ކޮށްފި

10404888_811936708855435_4900634886356858016_n136-e1429854500405

މުޅި ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު އަދި އެތައް ބައެއްގެ އިޙްތިރާމާއި ލޯތްބާއި ޤަދަރު ހޯދާފައިވާ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ، ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިންއަށް ދީފައިވާ ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ. ޝައިހް އިލްޔާސްއަށް ދީފައިވާ ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލުކުރީ މިއަދުއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށްދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. ޝައިހް އިލްޔާސްއަށް ދީފައިވާ ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލުކޮށްފައިވާއިރު، މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ޝައިހް އިލްޔާސް …

ތަފްޞީލް »

ނ. ހެނބަދޫ ކުނިކޮށީގެ ބިންގަނޑު އެއްވަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

henbadhoo

ނ. ހެނބަދޫގައި މިހާރު ހަދަމުންދާ ކުނިކޮށީގެ ބިންގަނޑު އެއްވަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން 18 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 1:30 ގެ ކުރިން މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔުމަކުން ހެނބަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެއިދާރާއިން އެދިލައްވައެވެ. އިއްޔެ އެ އިދާރާއިން އާންމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ހޮވާނީ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތެއް …

ތަފްޞީލް »