ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ޝައިޚް އިމްރާންގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދައުވާކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ.

ޝައިޚް އިމްރާންގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދައުވާކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ.

Share އަދާލަތުޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިޚް އިމްރާން ޢަބުދުﷲ ގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިފުރުއެއަރޕޯޓް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަފްރާޝިމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ބަދުނާމު އަޅުވާފައިވާތީ އެތުހުމަތުކުރާފަރާތްތަކާއިދެކޮޅަށް ކުރައްވާނީ އަބުރުގެ ދައުވާނޫންކަމަށާއި ޖިނާއީ ދައުވާއެއްކަމަށެވެ. އަދި އެތުހުމަތުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ހައްގު ޖަޒާ ލިބިގެންދާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ފަހަކަށްއައިސް ސިޔާސީ އެކި އެއްވުންތަކުގައި ...

ތަފްޞީލް »

ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ރާއްޖެ ދަތުުރު ކޮށްފި.

ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ރާއްޖެ ދަތުުރު ކޮށްފި.

Shareބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައި ކުރިއަށް ދާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ވޮލީޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ރާއެއްޖެއަށް ލިބިފައިމިވަނީ މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލުގައި ފަހަތުން އަރައި 3-2 ސެޓުން އަފްގާނިސްތާނުގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީ ޓީމު ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. މިމުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު ކާމިޔާބުކުރީ 23-25 އިން އަފްގާނިސްތާން އެވެ. އަދި ދެވަނަ ...

ތަފްޞީލް »

ރާއްޖެ ސެމީއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކޮށްފި.

ރާއްޖެ ސެމީއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކޮށްފި.

Share އޭޝިއަން ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ނޭޕާލް އަތުން ރާއްޖެ މޮޅުވެ، ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއިން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. ރޭގެ މެޗުން ރާއްޖެ މޮޅުވީ ތިން ސެޓް އެއް ސެޓުންނެވެ. ރޭގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 25-19 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ނޭޕާލުންނެވެ. އެހެން ނަވެސް މެޗުގެ ފަހު ތިން ސެޓް ކާމިޔާބު ކުރީ ރާއްޖެއިންނެވެ. އެއީ 25-20 ، 25-22 އަދި ...

ތަފްޞީލް »

500 މޭޒާއެކު ނައިޓް މާކެޓް ހުޅުވައިފި.

500 މޭޒާއެކު ނައިޓް މާކެޓް ހުޅުވައިފި.

Shareޖުމުލަ 500 މޭޒާއެކު މިއަހަރުގެ ނައިޓްމާކެޓް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ ނައިޓްމާކެޓް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު މާކެޓް ފަށާފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް މުޅިންއަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު ޕެރެމޯޓާ ހަރަކާތްތަކާއެކު އެވެ. މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަދީބް ވިދާޅުވީ ނައިޓް މާކެޓަކީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފައިދާއަށް ވިޔަފާރި ވެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާ އިން ބާއްވާ މުހިއްމު ހަރަކާތެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އަދި މީގެ ކުރީގެ ނައިޓް މާކެޓްތައް ފަދައިން މިއަހަރުގެ ނައިޓް ...

ތަފްޞީލް »

ބަރަހަނާ ވެގެން ބޮޑީ ޕެއިންޓް ކުރި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އަދާލަތުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން

ބަރަހަނާ ވެގެން ބޮޑީ ޕެއިންޓް ކުރި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އަދާލަތުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން

Share

ތަފްޞީލް »

އާސަންދަ އޮފީހެއް އަވައްޓެރި ޝްރީލަންކާގައި ހުޅުވައިފި.

އާސަންދަ އޮފީހެއް އަވައްޓެރި ޝްރީލަންކާގައި ހުޅުވައިފި.

Share ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ޝްރީލަންކާގައި އާސަންދަ ލިބޭ އޮފީހެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ސޯސަންވިލާގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އޮފީސް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ކުރީގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަދި މިހާރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަޙުމަދު ޒުޙޫރުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޒުޙޫރު ވިދާޅުވީ، ޝްރީލަންކާއަކީ އެންމެ ގިނަ ދިވެހިން ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ – ޅޮހި އެކުވެރި ކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗް އެއްވަރު ވެއްޖެ.

ލަންދޫ – ޅޮހި އެކުވެރި ކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗް އެއްވަރު ވެއްޖެ.

Shareނ.ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ( ފައިވްތާރޓީ ) އާއި، ނ.ޅޮހީ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ދެމެދު މިއަދު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗް 1 – 1 ން އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ. ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މިމެޗްގައި ފުރަތަމަ ގޯލްޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފްގައި އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ގޯލް ޖަހާނެ ބައިވަރު ފުރުޞަތު ތައް ލަންދޫ ޓީމަށް ލިބުނު ނަމަވެސް މެޗްގެ ދެވަނަ ...

ތަފްޞީލް »

ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ނޮލެޖް ސެންޓަރެއްހުޅުވަނީ

ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ނޮލެޖް ސެންޓަރެއްހުޅުވަނީ

Share ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ނޮލެޖް ސެންޓަރެއް ޖޫންމަހު ހުޅުވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އެޖަމިއްޔާ އިން ބުނެފިއެވެ. އެޖަމިއްޔާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަލަފް ނޮލެޖް ސެންޓާރ (އެސް.ކޭ.ސީ) ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި ސެންޓަރަކީ ޓިއުޝަންތަކުގެ އިތުރުން ތަފާތު ގިނަ ކޯސްތައް ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސެންޓަރެކެވެ. ސެންޓަރުގައި ފުރަތަމަ ފަށައިގަންނަ ބައެއް ޓިއުޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ބިޒްނަސް ސްޓްރީމުގެ މާއްދާތަކުގެ ޓިއުޝަން، ޘާނަވީ މަރުޙަލާގެ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިސާބު އަދި އިނގިރޭސި ޓިއުޝަން، ...

ތަފްޞީލް »

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް މިހާރު ފައިސާ ދެއްކޭނެ.

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް މިހާރު ފައިސާ ދެއްކޭނެ.

Share ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ދިރާގުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި ރިލޯޑު ކުރެވޭނެކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ. މިޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެވޭނީ ދިރާގު ފޭސްބުކް ޕޭޖު މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެ އެވެ. އެކުންފުނިން ބުނީ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުން ކޮންމެ ހިދުމަތަކަށްވެސް ފައިސާދެއްކޭނެ ކަމަށާއި ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުން އަމިއްލަ ނަމުގައި ހޯދާ ހިދުމަތެއް ނޫން ނަމަވެސް، ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވާ އެކައުންޓް ނަންބަރު ޖެހުމަށްފަހު ...

ތަފްޞީލް »

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ދިރޭތަކެތީގެ ދުވަސް މިއަހަރުވެސް ރާއްޖޭގައި

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ދިރޭތަކެތީގެ ދުވަސް މިއަހަރުވެސް ރާއްޖޭގައި

Shareބައިނަލްއަޤްވާމީ ދިރޭތަކެތީގެ ދުވަސް މިއަހަރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޯ ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރ އިން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ދިރޭތަކެތީގެ ދުވަސް ކަމުގައިވާ މެއި 22 މިއަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އއ.މާޅޮހުގައެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާޅޮހުގައިހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މާޅޮހުގައި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިހަވީރުގައި ދިރޭތެކެތީގެ ނަސްލުގެ މުހިއްމުކަމާއިގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމާއި، ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުގެ ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް