ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ލަންދޫސްކޫލްގެ 50 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މިއަދު ފަށައިފި.

ނ.ލަންދޫސްކޫލަށް 50 އަހަރުފުނު ގޯލްޑެން ޖުބުލީ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މުޅިއަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށާއި، 50 ވަނައަހަރު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށާފައިވަނީ ރޭ ފަތިސްނަމާދުންނެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭވަނީ ލަންދޫގެ ބޮޑުމިސްކިތުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ފަތިސްނަމާދުކޮށްފައެވެ. ފަތިސްނަމާދުގެ ބޮޑުޖަމާޢަތުގައި ލަންދޫސްކޫލްގެ ވަރަށްގިނަދަރިވަރުންނާއި، އަންހެންފިރިހެން ބެލެނިވެރިންނާއި، ހުރިހާސްޓާފުންނާއި، …

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގައި މުޅިން އާ ކެފޭއެއް ހުޅުވައިފި.

ނ.ލަންދޫގައި މުޅިން އާ ކެފޭއް ހުޅުވައިފިއެވެ. ނ.ލަންދޫ ބުލޫކިޔާގޭގައި އިއްޔެ ހުޅުވި މިކެފޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ ލަންދޫގައި މިހާރު އެންމެ ހީވާގި ކަމާއެކު މަސްވެރިކަމުގައި އުޅުއްވާ ކެޔޮޅު ތ.ވިލުފުށްޓަށް ނިސްބަތް އަލްފާޟިލް މަޙަމޫދު އާދަމް އެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު 5:30 ގައި ހުޅުވި ކެފޭ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ލަންދޫގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، އަދި ގިނަޢަދަދެއްގެމަސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ނ.ލަންދޫ ބުލޫކިޔާގެ އަލްފާޟިލް ޖައުފަރު ރަޝީދު އަމިއްލަ ގޭގައި …

ތަފްޞީލް »

މިއަހަރުގެ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފި.

މިއަހަރުގެ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު 11:00 ގައި ލަންދޫ ކައުންސްއިދާރާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޙަފްލާގެ ޝަރަފްވެރި މެޙްމާނަކީ ލަންދޫއަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ނ. ލަންދޫ ސޯސަންގޭ ޙުސައިން އިބްރާހީމް (ހުސައިންފުޅުބެ) އެވެ. މިޙަފްލާގައި ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބް ރައީސް އަދި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ލަންދޫގައި ހުރި މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ …

ތަފްޞީލް »

މިއަހަރުގެ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ލަންދޫގައި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި.

2017 ވަނައަހަރުގެ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، ލަންދޫގައި ސަރުކާރުން ހައްދަވައިދެއްވާފައިވާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގައި ހިމެނޭ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް މިއަދު ލަންދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. 4 ޓީމް ބައިވެރިވި މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކްލަބް އޮކާޗީ އެވެ. މިއަދު ހަވީރު 4:15 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މުބާރާތުގެ ޝަރަފްވެރިމެހްމާން ނ.ލަންދޫ މަލަ އަލްފާޟިލާ ޒުބެއިދާ މޫސާ ( ޒުބޭދައިތަ …

ތަފްޞީލް »

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤު ރަގަޅުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސެޝަންތަކެއް ބާއްވަނީ.

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤު ރަގަޅުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސެޝަންތަކެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. “ތަޙުޒީބީ އަޚުލާޤީ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން” މިނަމުގައި ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ބާއްވަވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ވަނީ ކުރިއަށްގެންދަވައިފައެވެ. މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށްގެންދަވާ މިބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ތަޙްޒީބީ، އަޙްލާޤް ރަނގަޅު ދަރިވަރުންތަކެއް ތަރުބިއްޔަތުކުރެއްވުމަށް ބާރުއެޅުއްވުން ކަމަށާއި، މިބައްދަލުވުން އަހަރުގެ އެކި ދުވަސްތަކަށް ބައްސަވާލައްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް …

ތަފްޞީލް »

ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް ސަރުކާރުން ރައްދުދީފި.

ފ.އަތޮޅު ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވިއްކާލުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ތުހުމަތުތަކަށް މިނިސްޓަރ ޝައިނީ ރައްދު ދެއްވާ ވާހަކަ ފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ. ޝައިނީ ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރާއްޖެއިން ބައެއް ވިއްކާލުމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ބަޔަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްތަރ ޑރ.ޝައިނީ މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ ރޭ ޓީވީއެމްގެ ރާއްޖެމިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރ ޝައިނީ ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ޤައުމުން ބައެއް ވިއްކާލުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް …

ތަފްޞީލް »

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި ނައްތާލެވިފައިވާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފަށްޓަވާ ކެމްޕޭން އާދީއްތަދުވަހު ފަށްޓަވަނީ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި ނައްތާލެވިފައިވާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފަށްޓަވާ މީސަލްސް އަދި ރުބެއްލާއަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭނެއް އާދީއްތަދުވަހު ފަށްޓަވާނޭކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިކެމްޕެއިން ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ އާދިއްތަދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފަށްޓަވައިދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއެވެ. ހިމަބިހި ނުވަތަ މީސަލްސް އަކީ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރޭ، އަދި ބަލިޖެހޭ ކުޑަކުދިންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ކުރާ …

ތަފްޞީލް »

ބިދޭސީންނަށް ބިން މިލުކު ކުރެވޭ އިސްލާހަށް ރައީސް މައުމޫނު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ.

ބިދެސީންނަށް ބިން މިލުކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހަށް ރައީސް މައުމޫނު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައިވަނީ އެއިސްލާހަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ބާތިލު ކުރަން ޖެހޭ އިސްލާހެއް ކަމަށެވެ. ބިދޭސީންނަށް ބިން މިލުކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ކޮންމެހެން ބާތިލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވި އިރު އެ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އިންވެސް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ބިދޭސީންނަށް …

ތަފްޞީލް »

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 41.7 މިލިއަން ޑޮލަރު މިދިޔައަހަރު ލިބިފައިވޭ – މީރާ

މިދިޔަ އަހަރު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ސާޅީސް އެކެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފިއެވެ. ގްރީން ޓެކްސް ނަމުގައި ޓެކްސްއެއް ނަގަން ފަށާފައިވަނީ ދެހާސް ފަނަރަވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީ، އެންމެ ގިނައިން ލިބުނީ، ފެބުރުއަރީ، އަދި ޑިސެމްބަރުމަހުއެވެ. ފެބުރުއަރީމަހު …

ތަފްޞީލް »

މިހާރު 50 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ ސިނގިރޭޓް ފޮށްޓެއް ދެން ލިބޭނީ 80 ރުފިޔާއަށް!

ސިނގިރޭޓާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކުން ޑިއުޓީ ބޮޑު ކުރުމަށް އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓްގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާހް ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ކޮމެޓީން އެ އިޞްލާހް މިއަދު ވަނީ ފާސް ކުރައްވާފައެވެ. ކޮމެޓީން ގެނެސްފައިމިވާ އިޞްލާހް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްވެއްޖެނަމަ މިހާރު 50 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ ސިނގިރޭޓް ފޮށްޓެއް ދެން ލިބޭނީ 80 ރުފިޔާއަށެވެ. ކޮމެޓީން މި އިޞްލާހް ފާސްކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ވަނީ ކަމާގުޅޭ ތިން އިދާރާއެއްގެ އިސްބޭފުޅުން ކޮމެޓީއަށް ގެންނަވާ އިޞްލާހާ …

ތަފްޞީލް »

މިއަހަރުގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ލަންދޫސްކޫލްގައި ފާހަގަކޮށްފި.

މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ސްކޫލްފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެސްކޫލުންވަނީ ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީއެއް ބާއްވާފައެވެ. މި އެސެމްބްލީގައި ދުވަހާ ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންނާއި، މުދައްރިސުންވަނީ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އަދި އެސްކޫލްގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، އަދި ބެލެނިވެރިންވެސް ސްކޫލަށް ޙާޒިރުވެފައިވަނީ މިއަދު ސަޤާފީ ހެދުމުގައެވެ. ލަންދޫ ސްކޫލުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް …

ތަފްޞީލް »

އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި ޖެނުއަރީމަހު, ދައުލަތަށް 226 މިލިއަން ރުފިޔާ – ކަސްޓަމްސް

އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި ހުސްވި ޖެނުއަރީމަހު, ދައުލަތަށް 226 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޢާމްދަނީ ލިބިއްޖެ ކަސްޓަމްސް އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު %25 އިތުރު މިންވަރެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ޢާއްމުކުރައްވާފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވަނީ 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ. މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު މި ޢަދަދު ވަނީ 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ …

ތަފްޞީލް »

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް ވާދަކުރާނެ: ރިޔާޒު

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓެއްވެސް ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބް ލީޑަރު އަބުދުﷲ ރިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އަބުދުﷲ ރިޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު އެމަނިކުފާނު މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. ރިޔާޒުގެ ޓްވީޓްގައި މިގޮތަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް މިހާރު ޤާނޫނު އަސާސީ އޮތްގޮތުން އެޕާޓީގެ ލީޑާރަށް ވާދައެއް ނުކުރެއްވޭނެއެވެ.  އެކަމާމެދު ރިޔާޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގާނޫނު އަސާސީ މިވަގުތު އޮތް ގޮތުން އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެއްވުނު …

ތަފްޞީލް »

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާނަމަ، ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފި

އެޕްރީލްމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން، މާޗްމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައްވާފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 7 އިން ފެށިގެން 2016 ޑިސެންބަރު 14 ގެ ނިޔަލަށް …

ތަފްޞީލް »

ޖައިލަމް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިތުރު ޑައިވަރުން ބޭނުންކުރަނީ.

އދ. ހުރުއެޅި ކައިރިއަށް ހުއިފިލަނޑާ ނަގަން ފޭބިފަހުން ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދާ އަޙްމަދު ޖައިލަމް ހޯދުމަށް ކޯސްޓްގާރޑުން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ޑައިވަރުންގެ އިތުރު ޓީމުތައް ޙަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ވިދާޅުވީ، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ގެއްލުނު ހިސާބުގައި ކޯސްޓްގާރޑްގެ ޑައިވަރުންގެ އިތުރުން، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އިތުރު ޑައިވަރުންނާއި، ސަން އައިލަންޑް ރިސޯޓްގެ ޑައިވަރުންގެ ޓީމެއްވެސް ޖައިލަމް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި، މިހާތަނަށް އޭނާގެ ޚަބަރެއްވެފައި ނުވާކަމަށެވެ. ޖައިލަމް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ …

ތަފްޞީލް »

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި.

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އެންމެ ދެކުނުގެ 3 އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.  އެގޮތުން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ހުވަދު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަށެވެ. ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރައްވައި އެންމެ ދެކުނުގެ ތިންއަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރުއްވާފައިވަނީ، މިއަދު ހެނދުނު  ން 8:30 މެންދުރުފަހު 13:00 އާއި ހަމައަށެވެ. ޔެލޯ އެލާޓް އަކީ މޫސުން ގޯސްވެ ރައްޔިތުންނަށާއި …

ތަފްޞީލް »

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިން އިފްތިތާޙް ކޮށްފި.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ރޭ އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. މި ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހް ކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި “ހޭވައްލާ”ގެ ނަމުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ އެމަނިކުފާނެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި، މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކުގެމައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު އެންމެ …

ތަފްޞީލް »

160 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް އަންނަހަފްތާގައި ލަންދުއަށް ގެންނަނީ!

ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ވަފުދެއް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް މިހާރު މާލެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ އަޙްމަދު ޝަރީފްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ފޭސްބުކުގައި ލިޔުއްވި ސްޓޭޓްމެންޓެއްގައެވެ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ޢާރިފް އޭނާގެ ރަސްމީ އެފްބީ ޕޭޖްގައި ލިޔުއްވާފައިވަނީ ފެށޭ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ލަންދުއަށް 160 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ދެއްވާނެކަމަށް ފެނަކަ އެމްޑީ ޝަރީފް ވިދާޅުވިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް …

ތަފްޞީލް »

ދިރާގުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބެހުމަށް ބޯޑުން ހުށަހަޅައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންވަނީ1,092,120,000  ރުފިޔާ (އެއް ބިލިއަން ނުވަދިހަ ދެ މިލިއަން އެއްލައްކަ ވިހި ހާސް ރުފިޔާ)، އަހަރުގެ ޖުމްލަ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް ބެހުނު 5.92 ރުފިޔާއާއި (ޖުމްލަ 449،920،000 ރުފިޔާ)، އަދި 2016 …

ތަފްޞީލް »

ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ދެއްވާފައިވާ މުއްދަތު މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރައްވައިފި.

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ދެއްވާފައިވާ މުއްދަތު މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބަދަލު ގެންނަން ނިންމެވީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަވާ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނެވި ބަދަލާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ނަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޝަރުތު ހަމަނުވެގެން ފޯމް ބާތިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ޤާނޫނަށް ގެންނެވި އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވާނަމަ އަލުން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށްފުރުޞަތު ދެއްވުމުގެ ގޮތުންންނެވެ. …

ތަފްޞީލް »