ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

އެމް.ބީ.ސީ އިންޓަރ ސްކޫލް ލަވަ މުބާރާތް 2015 މިއަދު ފަށާނެ.

އެމް.ބީ.ސީ އިންޓަރ ސްކޫލް ލަވަ މުބާރާތް 2015 މިއަދު ފަށާނެ.

Share އިންޓަރ ސްކޫލް ލަވަމުބާރާތް މިއަދު ފަށާނެ ކަމަށް އެމްބީސީން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ހަތަރެއް ހަޖާއިރު އޮލިމްޕަހުގައި ފަށާ މި ލަވަ މުބާރާތުގައި މާލޭގެ ބާރަ ސްކޫލަކުން ޖުމުލަ 165 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެއެވެ. ހަ އަހަރުން ދަށާއި، ނަވާރަ އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާތަކުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތުގައި ވަކިވަކި ހުށައެޅުމުގެ ގޮތުގައި 109 ދަރިވަރުން ލަވަ ހުށައަޅާއިރު، ގްރޫޕް ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުގައި 130 ކުދިން ލަވަ ހުށައަޅާނެއެވެ. މި ...

ތަފްޞީލް »

ލިޔުންތެރިޔާ ޝަފީޤު އަވަހާރަވެއްޖެ.

ލިޔުންތެރިޔާ ޝަފީޤު އަވަހާރަވެއްޖެ.

Share މަޝްހޫރު ތާރީޚީ ލިއުންތެރިޔާ ޝަފީގުގޭ އަހްމަދު ޝަފީޤު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވަންދެން އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށް ފަހު ޝަފީޤު އަވަހާރަވީ ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަވަހާރަވީއިރު ޢުމުރުފުޅަކީ 87 އަހަރެވެ. ކަށު ނަމާދު އޮތީ މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައެވެ. ޝަފީޤަކީ ތާރީޚީ ގިނަ ފޮތްތަކެއް ލިއުއްވާ ތާރީޚު ދިރާސާ ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުވެރިކަން ކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އޭނާއަށް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ...

ތަފްޞީލް »

ބައެއް ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރަނީ

ބައެއް ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރަނީ

Share އެޗް.އެސް.ބީ.ސީގެ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އޮފީހުގައި ހުޅުވާފައި ހުރި އެކައުންޓް ތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންނުކުރާތާ 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރާނެކަމަށް އެބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. އެޗް.އެސް.ބީ.ސީން ވަނީ އެފަދަ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާ ހަވާލުވުމަށް 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްދީފައެވެ. ބޭނުންނުކުރާތާ 5 އަހަރުވެފައިވާ 56 އެކައުންޓެއް އެބޭންކުން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި 60 ދުވަސްތެރޭގައި އެއެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާ ހަވާލު ނުވެއްޖެ ނަމަ ބޭންކިންގ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ ގުލްދަމުގެ ޢުމަރު މޫސާ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފި.

ލަންދޫ ގުލްދަމުގެ ޢުމަރު މޫސާ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފި.

Shareނ.ލަންދޫ ގުލްދަމުގެ ޢުމަރު މޫސާ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފިއެވެ. ޢުމަރުބެ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވީ ބަލިވެ އުޅުއްވުމަށްފަހު ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ ނ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. އުމަރުބެ ނިޔާވިއިރު ޢުމުރަކީ 79 އަހަރެވެ. ޢުމަރުބެ ނިޔާވިއިރު ދުނިޔޭގައި 4 ފިރިހެން ދަރިންނާއި،  3 އަންހެން ދަރިން އެބަތިއްބެވެ. ޢުމަރުބެއަކީ ނ.ލަންދޫގައި އުފެދުނު މަޤްބޫލު ޝަޚުޞިއްޔަތެއްކަމަށް ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާއިރު އޭނާގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ އެތައް ރޮގަކުން ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ...

ތަފްޞީލް »

ރާއްޖެއިން މީގެ ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ ސޫތްޕެއް ފީވަކުން ފެނިއްޖެ.

ރާއްޖެއިން މީގެ ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ ސޫތްޕެއް ފީވަކުން ފެނިއްޖެ.

Share މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ރާއްޖެއިން ފެނިފައިނުވާ ސޫތްޕެއްކަމަށްވާ ސޫތްޕެއް ކަމަށްވާ އޮރިއެންޓަލް ފުރުޓް ފްލައި ފީވަކުންފެނިއްޖެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ބުނެފިއެވެ. އެމިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ނެރުނު ޢިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ށ.ފީވަކުގައި ހައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ އެހެން ރަށްރަށަށް ގެންދިއުމުގައި ސަމާލުވުމަށާއި، އެރަށުގައި އުފައްދާ އަނބާއި ޖަނބުރޯލުން އޮރިއެންޓަލް ފުރުޓް ފްލައި ފެނިފައިވާތީ މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. އެމިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ މޭވާއާ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ ކައުންސިލުން ދެއްވި ޓީވީ ސްކޫލާ ހަވާލުކޮށްފި.

ލަންދޫ ކައުންސިލުން ދެއްވި ޓީވީ ސްކޫލާ ހަވާލުކޮށްފި.

Share ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމްތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެސްކޫލްގެ ހުރިހާ ކްލާސްތަކެއްގައި ސްމާރޓް ޓީވީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން ލަންދޫ ކައުންސިލުން ހަދިޔާކުރި 50 އިންޗީގެ ޓީވީ މިއަދު ލަންދޫސްކޫލާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގައި މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ޓީވީ އާ ހަވާލުވީ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ ގެ ނައިބުރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޖަލީލުއެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގެ ހުރިހާ ބެލެނިވެރިންނާއި، ބައެއް ސްޓާފުންނާއި، ...

ތަފްޞީލް »

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިންތައް ނަގަން ނިންމައިފި.

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިންތައް ނަގަން ނިންމައިފި.

Share މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ބައެއް ބިންތައް، ސަރުކާރަށް ނެގުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ އަރުއްވައިފިއެވެ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން އެގޮތަށް ނިންމީ އިއްޔެ ބޭއްވި އެމަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި ކަރުދާހެއްގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެއެވެ. މިގޮތުން ސަރުކާރަށް އަނބުރާ ނެގުމަށް ‏‏ނިންމަވާފައިވަނީ މިހާރު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިންގަމުންގެންދާ ގަލޮޅު ބިއްލޫރިޖެހިގޭގެ އިމާރާތާއި ބިން އަދި ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ 207ވަނަ ...

ތަފްޞީލް »

ސީއައިޓީ އެމް ގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތައް ލަންދޫގައި ފަށައިފި.

ސީއައިޓީ އެމް ގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތައް ލަންދޫގައި ފަށައިފި.

Shareސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ( ސީއައިޓީއެމް ) ގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތަކެއް ނ.ލަންދޫގައިވެސް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ސީއައިޓީއެމް އިން ލަންދޫގައި މިއަދު ފަށާފައިވާ ކޯސްތަކަކީ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 އަދި 4 ގެ ކޯސްތަކާއި، ޑިޕްލޮމާ ލެވެލްގެ ކޯހެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓަރ ފޮރ ކިޑްސް ގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ވެސް ވަނީ ކޯހެއް ހިންގަން ފަށާފައެވެ. ސީއައިޓީއެމް އަކީ މޯބައިލްކޮށް ރާއްޖެތެރޭގެ ގިނަރައްތަކެއް ގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ...

ތަފްޞީލް »

ނ.އަތޮޅު ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ “އަމާންވެށި” ކޭމްޕް ލަންދޫސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި.

ނ.އަތޮޅު ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ “އަމާންވެށި” ކޭމްޕް ލަންދޫސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި.

Share ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއާއި، ނ.ލަންދޫ ޕޮލިސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “އަމާންވެށި” ކޭމްޕް ލަންދޫ ސްކޫލްގެ ސާނަވީ ކްލާސްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ދިޔަ ހުކުރު ، ހޮނިހިރު ދެދުވަސް ހިމެނޭ ގޮތުން ޕޮލިހުން ލަންދޫސްކޫލްގައި ދަރިވަރުންނާއެކު ކޭމްޕްޖަހައި އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވާއިރު މިއީ މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ނ.އަތޮޅުގެ ޕޮލިސްކޮމާންޑަރ ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާތިފްގެ ވިސްނުންފުޅަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށް މިޕްރޮގްރާމް ...

ތަފްޞީލް »

ގިނަ ޙަރަކާތްތަކަކަށްފަހު ލަންދޫ ސްކޫލްގެ ދިވެހިބަހުގެ ހަފްތާ ނިންމާލައިފި.

ގިނަ ޙަރަކާތްތަކަކަށްފަހު ލަންދޫ ސްކޫލްގެ ދިވެހިބަހުގެ ހަފްތާ ނިންމާލައިފި.

Shareދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހާ ގުޅުވާލައިގެން ލަންދޫސްކޫލުން ފާހަގަކުރި ދިވެހި ބަހުގެ ހަފްތާ ގިނަ ހަރަކާތަތަކާއެކު އިއްޔެ ނިންމާލައިފިއެވެ. މިދިޔަހަފްތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ލަންދޫސްކޫލުން ފާހަގަކުރި ދިވެހިބަހުގެ ހަފުތާގައި ރައިވަރު ކިޔުމާއި، ބަނދިކިއުމާއި، ޅެންކިއުއުމުގެ އެކިއެކި މުބާރާތައް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާފައިވާއިރު ތަފާތު މައުޟޫޢުތަކަށް ފޮތްލިޔުމުގެ މުބާރާތްތައްވެސް ބާއްވާފައި ވެއެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ ހަފްތާ ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރި އިރު ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް