ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސުނާމީ ބިނާއަށް ސަމާލުވާން މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި.

ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސުނާމީ ބިނާއަށް ސަމާލުވާން މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި.

Shareދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސުނާމީ ބިނާއަށް ސަމާލުވާން މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. މާލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ކުރިން ތިން ރުއް ޕާކު އޮތް ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރި ސުނާމީ ބިނާ މައިޒާނަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފައި މި ވަނީ އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ ދޯނިތައް ސުނާމީ ބިނާ މައިޒާނުގައި ޖެހޭ ހާދިސާތަކެއް ހިނގުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ސުނާމީ ބިނާއާއި މެދު ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންނެވިއިރު، ރެޔާއި، ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ ފަނޑިޔާރުމަގު ރޭ ދިއްލައިފި.

ލަންދޫ ފަނޑިޔާރުމަގު ރޭ ދިއްލައިފި.

Share.ލަންދޫގައި މަގުމަތީ ބައްތިތައް އިތުރަށް ޖެހުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ލަންދޫ ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ލަންދޫ ފަނޑިޔާރު މަގުގެ ހުޅަނގު ކޮޅު ރޭ ދިއްލައިފިއެވެ. ކުރިންވެސް ފަނޑިޔާރު މަގުގެ ވަކިހިސާބެއްގައި ބައތި ޖަހައިފައި ހުރިނަމަވެސް އަލަށް ގޯތި ދިން ހިސާބުން ފެށިގެން ހުޅަނގުބައިގައި ހޮޅިދަނޑިތައް ޖަހައި ދިއްލާފައިވަނީ ރޭގައެވެ. ލަންދޫކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޙަސަންނަޞީރުވިދާޅުވީ ފަނޑިޔާރު މަގު ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް ރޯދައިގެ ކުރިންނިންމާލެވޭނެކަމަށާއި، އޭގެއިތުރުންވެސް ލަންދޫކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ...

ތަފްޞީލް »

ޖެޓީ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުގެއްލުންތަކެއް

ޖެޓީ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުގެއްލުންތަކެއް

Share ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަބަޔަކު ބުނަމުންގެންދާ ލަންދޫގެ ޖެޓީހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ވަރަށް ބޮޑަތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުން އެބަދެއެވެ. މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންގެންދާ ވިއްސާރައިގައި އިއްޔެ އާއި މިއަދު ލަންދޫ ޖެޓީހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން އެހިސާބުގެ ފަސްގަނޑުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަނޑައިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއި އެކު ޖެޓީގެ ޝީޓްތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ރަށާއި އެންމެ ގާތަށް ޖަހާފައިވާ ތަނބުތަކުގެ ދަށުން ފަސްގަނޑު ދަމައިގަތުމުގެ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްޕޯޓްސް އެރީނާ ގެ ބަށިކޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި.

ލަންދޫސްޕޯޓްސް އެރީނާ ގެ ބަށިކޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި.

Shareނ.ލަންދޫގައި ސަރުކާރުން ހައްދަވާ ދެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ބަށިކޯޓް ގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެސްޓީމޭޓް އުޞޫލުން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވަނީ ނ.ލަންދޫ ނާޒު ޒަހީނު ޙަސަން އެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުވެސް އޮނަން ސަރަޙައްދުގައި ސަރުކާރުން ހައްދަވައިދެއްވާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގައި ބަށިކޯޓްގެ އިތުރުން ވޮލީކޯޓަކާއި، ނެޓްބޯޅަ ކޯޓަކާއި، އަދި ފުޓްސެލް ދަނޑެއް އޮންނާނެކަމަށް ލަންދޫކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. ލަންދޫކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނަޞީރު އިއްޔެ ...

ތަފްޞީލް »

ރާއްޖޭގައި އިތުރު ކޮމާރޝަލް ބޭންކެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވައިފި.

ރާއްޖޭގައި އިތުރު ކޮމާރޝަލް ބޭންކެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވައިފި.

Shareރާއްޖޭގައި އިތުރު ކޮމާރޝަލް ބޭންކެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި އިތުރު ކޮމާރޝަން ބޭންކެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް މިއަދު  ދެއްވާފައިވަނީ މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިންނެވެ. ޓްރީޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ސާޅީސް ފަހެއް އިންސައްތަ އަދި ސްރީލަންކާގެ ބޭންކެއް ކަމަށްވާ ކޮމަރޝަލް ބޭންކު އޮފް ސިލޯންއިން ފަންސާސް ފަހެއް އިންސައްތަ ޙިއްޞާކުރާ ގޮތަށް ހިންގާ މިބޭންކު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވީ، ކޮމަރޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ...

ތަފްޞީލް »

ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުން ނައިޓްމާރކެޓަށް 1 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި.

ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުން ނައިޓްމާރކެޓަށް 1 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި.

Share މޯލްޑިވްސް މިއުޒިކް އެންޑް އާރޓް ސެންޓަރ, އެމްއެމްއޭސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ފެށި ނައިޓް މާރކެޓަށް އެއްދުވަސް އިތުރުކޮށް، މިއަދުވެސް ނައިޓް މާރކެޓް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ކުރިން ހަމަޖައްސަވާފައި އޮތް ގޮތުން ނައިޓް މާރކެޓް ނިންމާލުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އާދީއްތަދުވަހުގެރެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުން ނައިޓް މާރކެޓް ނިންމާލާނީ މިރޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މިއުޒިކް އެންޑް އާރޓް ސެންޓަރއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެމްއެމްއޭސީ ޗެއަރމަން ޢަލީ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގައި ކަދުރު ރުކަކާއި އާފަލުގަހެއް ފޯދިއްޖެ

ލަންދޫގައި ކަދުރު ރުކަކާއި އާފަލުގަހެއް ފޯދިއްޖެ

Share  ލަންދޫގައި މުޅިން އަލަށް ކަދުރު ރުކަކާއި އާފަލުގަހެއް ފޯދިއްޖެއެވެ. މިގޮތުން ކަދުރު ރުއް ފޯދިފައިވަނީ މިރަށު ދަނޑުމަތީގޭގައެވެ. މި ރުކަކީ ސައިޒުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު މާބޮޑު ރުކަކަށް ނުވިނަމަވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށް ހެދެމުން އަންނަ ރުކެއްކަށް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މި ރުކުން އެއް އެތް ފޮޅިފައިވާއިރު އިތުރުއެތެއް ފެންނަން އެބައިނެވެ. ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ރާއްޖޭގައި ނުހެދޭ ބާވަތެއްކަމަށްވާ އާފަލުގަހެއް ހެދި އާފަލުއަޅާ ފޯދިފައި ވަނީ މިރަށު ހިތްފަސޭހަގޭގައެވެ. އެގޭގެ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ލަންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

Share މިއަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ލަންދޫގައި ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ލަންދޫގައި މިދުވަސްފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ލަންދޫ ސްކޫލުންނާއި ލަންދޫ ޕްރީސްކޫލުގެ ފަރާތުންނެވެ. ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން މިދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 10 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަށް ހާއްޞަކޮށް ބޮޑު އެސެންބުލީއެއް ބޭއްވުމާއި ދުވަހުގެ ކޭކުފެޅުމާއި ، ޓިޗަރުންގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުންނަށް ހަދިޔާ ދިނުމާއި ، ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްޞަކޮށްގެން ހަވީރު ގަޑީގައި ކުޅިވަރުތަކެއް ކުރިއަށް ...

ތަފްޞީލް »

އައްޝެއިޙް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސައީދު ޤާސިމްގެ ހާއްޞަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

އައްޝެއިޙް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސައީދު ޤާސިމްގެ ހާއްޞަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

Share  ލަންދޫ އިސްލާމިކް ފްރަންޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ( ލައިފް ) ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ލަންދޫ ކައުންސިލް ޢިދާރާއާއި ، ލަންދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން މަނަދޫކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެކު އައްޝެއިޙް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސައީދު ޤާސިމްގެ ހާއްޞަ ދަރުސްއެއް ލަންދޫގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ލައިފް ޖަމްއިއްޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި މި ދަރުސް އޮންނާނީ މިރޭ 8.45 ގައި ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ދަރުސްއަށް ވީހާގިނަ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ސެމިސްޓަރ ކްއިޒް ކޮމްޕެޓިޝަން އިއްޔެ ބާއްވައިފި.

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ސެމިސްޓަރ ކްއިޒް ކޮމްޕެޓިޝަން އިއްޔެ ބާއްވައިފި.

Shareނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ސެމިސްޓަރ ކްއިޒް ކޮމްޕެޓިޝަން އިއްޔެ އެސްކޫލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ލަންދޫސްކޫލުން ބުނީ މިއީ ސެމިސްޓަރ އެގްޒާމަށް ކުދިން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެސްކޫލުން ބާއްވާ މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ. އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިއަ މުބާރާތް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ އެސްކޫލްގެ ކީސްޓޭޖް 3 އަށެވެ. ގްރޭޑް 8 އާއި 9 އަދި 10 ން ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު 13:30 ން ހަވީރު 5:30 އާއި ދެމެދު ކުރިއަށް ...

ތަފްޞީލް »

ދަރީންގެ މައްޗަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައްވައިފި.

ދަރީންގެ މައްޗަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައްވައިފި.

Shareދަރީންގެ މައްޗަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މި އުއްމަތުގެ އަންހެން ދަރީންނާއި ފިރިހެން ދަރީންނަކީ އުއްމަތުގެ ހަށިގަނޑު ކަމަށާއި، އެއީ  މިއުއްމަތުގެ ސިކުނޑިއާއި ހިތް ކަމުގައި ސިފަކުރައްވަމުން ޚަޠީބު ވިދާޅުވީ ދަރީންނަކީ ﷲ ޞުނުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވާ އަމާނާތެއް ކަމަށެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އާއި އެކަލޭގެ ފާނަށް ތަބާވެގެން ތިއްބެވި މާތް ޞަޙާބީންގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ކުޑަކުދީންނާމެދު އޯގާތެރި ...

ތަފްޞީލް »

ޝަހީދުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ އައްޑޫ ސިޓީގައި

ޝަހީދުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ އައްޑޫ ސިޓީގައި

Share ޝަހީދުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ އިތުރުން ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގެވުމަށް ރާއްވަވާފައިވާކަމުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫގައި ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއާއި އެ ސިޓީގައި މި މުނާސަބަތުގައި ކުރިޔަށްގެންދަވަން ރާއްވަވާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޕީއެސްއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޝާހީދުންގެ ދުވަހުގެ އިވެންޓް ޑައިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޢަބްދުއްސަމަދު ވިދާޅުވީ ހޯމް މިނިސްޓްރީން އައްޑޫސިޓީގައި ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގެވުމަށް ނިންމެވީ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ސަރަޙައްދެއް ...

ތަފްޞީލް »

އޮއިވާލި މިޔަރު ހިފުން މަނާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅައިފި.

އޮއިވާލި މިޔަރު ހިފުން މަނާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅައިފި.

Shareއޮއިވާލި މިޔަރު ހިފުން މަނާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އޮފް އެންޑޭންޖާޑް ސްޕީސީޒް (ސައިޓީސް މުއާހަދާ)ގެ ކޮންފެރެންސް އޮފް ޕާޓީސްއަށެވެ. ދުނިޔެއިން ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ޖަނަވާރާއި ދިރުންހުރި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާ، ސައިޓީސް މުއާހަދާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް ބަހުސް މުބާރާތް ބާއްވައިފި.

ލަންދޫސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް ބަހުސް މުބާރާތް ބާއްވައިފި.

Shareނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް ބަޙުސް މުބާރާތް ބާއްވައިފިއެވެ. ލަންދޫސްކޫލުން މައުލޫމާތު ދެއްވާގޮތުގައި މި މުބާރާގް އެސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ހައުސްއަކުން 10 ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މުޅިޖުމުލަ 30 ދަރިވަރުން މުބާރާތުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. ލަންދޫސްކޫލުން ބުނީ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި، ވަނަތަކަށް އައިދަރިވަރުންނަށް އިނާމާއި، ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އެސްކޫލްގައި އިއްޔެ ބާއްވާފައި ވާކަމުގައެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

ޙަލަބްގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ.

ޙަލަބްގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ.

Shareޙަލަބްގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ސޫރިޔާގެ ޙަލަބުގެ މިސްކިތަކަށް ހުކުރުދުވަހު ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ހުކުރު ނަމާދު ނިންމާ، މީހުން މިސްކިތުން ފައިބަމުން ދިޔަ ވަގުތުކަމުން ހާދިސާގައި ތިން މީހުން މަރުވި އިރު ފަންސަވިސް މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ. ސޫރިޔާގެ ޤަޢުމީ ނޫސް އެޖެންސީ ސަންޢާއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ބާރުދަށުގައި އޮންނަ ބާބުލް ފަރަޖް ގައި ހުންނަ އެ މިސްކިތަށް ދީފައި ވަނީ މޯޓަރު ބަޑީގެ ...

ތަފްޞީލް »

މަދިރިއާ ދެކޮޅަށް ލަންދޫ ގައި ވަރުގަދަ ޙަރަކާތެއް މިއަދު ހިންގައިފި.

މަދިރިއާ ދެކޮޅަށް ލަންދޫ ގައި ވަރުގަދަ ޙަރަކާތެއް މިއަދު ހިންގައިފި.

Shareމަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލައި މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ވަރުގަދަ ހަރަކާތެއް ނ.ލަންދޫގައި މިއަދު ހިންގައިފިއެވެ. ލަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރުން އިސްނަގައިގެން ލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ، ލަންދޫ ސްކޫލް އަދި ލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޙަރަކާތުގައި ވަނީ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ނާއި، ސްކޫލްގެ މަތީގްރޭޑް ތަކުގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 9:30 ގައި ކުރަން ...

ތަފްޞީލް »

މިސްކިތްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަކީ މިސްކިތް ފަދަ ތާހިރު ބަޔަކަށް ވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި.

މިސްކިތްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަކީ މިސްކިތް ފަދަ ތާހިރު ބަޔަކަށް ވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި.

Shareމިސްކިތްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަކީ މިސްކިތް ފަދަ ތާހިރު ބަޔަކަށް ވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. މިސްކިތްތަކަކީ ރީތިކޮށް، ޒީނަތްތެރިކޮށް ހަދާފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައި ވިޔަސް، މުޖުތަމައުއެއް އިސްލާހުވާނީ މިސްކިތް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަކީ މިސްކިތްތައް ފަދައިން ތާހިރު ބަޔަކަށް ވެގެން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ އަހްމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ، ކ.ހިންމަފުށީގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިއަކު ގާއިމުކޮށްދެއްވި “މަސްޖިދުލް ޒިކުރާ”، މިއަދު މެންދުރު ހުޅުއްވައި ދެއްވަމުންނެވެ.، މުޖުތަމައު ...

ތަފްޞީލް »

ގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި.

ގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި.

Shareގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން ހުޅުވާލާ ގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ. އެ އިސްލާހު ރައީސް ޔާމިން ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން މިއަދު ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއު ކުރެވިފައެވެ. ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން އެ އިސްލާހު ގެޒެޓުގައި ...

ތަފްޞީލް »

ކޯސްޓްލައިން ހާޑްވެއާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން 2.6 މިލިއަން ރުފިޔާދިނުމަށް ނިންމައިފި.

ކޯސްޓްލައިން ހާޑްވެއާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން 2.6 މިލިއަން ރުފިޔާދިނުމަށް ނިންމައިފި.

Shareކޯސްޓްލައިން ހާޑްވެއާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން 2.6 މިލިއަން ރުފިޔާދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ގެއްލުން ލިބުނު ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނަގުދު ފައިސާ ހުކުރު ދުވަހު ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގޯތި ގެދޮރާއި، ގޭގޭގައި ހިފައި ގެންގުޅޭ ސާމާނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ސަރުކާރުން ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި، ގެއްލުމުގެ ...

ތަފްޞީލް »

ކަލާމްގެ ހަނދާނުގައިދޭ އެވޯޑާއި ހާވާލު ވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިންޑިއާއަށް ފުރައިވަޑައި ގެންފި.

ކަލާމްގެ ހަނދާނުގައިދޭ އެވޯޑާއި ހާވާލު ވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިންޑިއާއަށް ފުރައިވަޑައި ގެންފި.

Shareކަލާމްގެ ހަނދާނުގައިދޭ އެވޯޑާއި ހާވާލު ވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިންޑިއާއަށް ފުރައިވަޑައި ގެންފިއެވެ. ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އިންޑިޔާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފައި މިވަނީ، އިންޑިޔާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮކްޓަރ އޭ.ޕީ.ޖޭ ޢަބްދުލްކަލާމްގެ ހަނދާނުގައި އިންޑިޔާގެ ޑޭލްވިއު ގްރޫޕް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ޑޮކްޓަރ ކަލާމް ޕުރަސްކާރް ފޮރ އެކްސެލެންސް އިން ގަވަރނަންސް 2016″ އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އެޕްރީލް މަހުގެ 27 ވަނަ ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް