ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ދިވެހި ކުރީގެ ޤައުމީ ޓީމާއި މިހާރުގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ މެޗް މިހާރުގެ ޤައުމީޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހޯދި ޓީމް ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް

ދިވެހި ކުރީގެ ޤައުމީ ޓީމާއި މިހާރުގެ ޤައުމީ ޓީމު ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު ތާރީޚީ ފުޓްބޯޅަމެޗް މިހާރުގެ ޤައުމީޓީމުން 1 – 0 ން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ކުރީގެ ޤައުމީ ޓީމަކީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ފަޚުރުވެރި ތާރީޚީ ޓީމެވެ. ރޭކުޅުނު މެޗަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބަށް އަށް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ޚާއްސަ މެޗކެވެ.  މިމެޗް މިހާރުގެ …

ތަފްޞީލް »

ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނ.ލަންދޫ ހޯދައިފި.

minivan2016

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނ.ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. މިއަދު ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗް 2-3 ން މިލަންދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ލަންދޫއަށް ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ އެ ދެޓީމް ކުޅުނު ދެމެޗްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާފައި ލަނޑުގެ ތަފާތުން ލަންދޫޓީމަށް ކުރިލިބިގެންނެވެ. މިއަދު ހަވީރު ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު ފޯރިގަދަ ފައިނަލްމެޗުގެ ކުޅުންފެށިގެން މިލަންދޫޓީމުން …

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ – މިލަންދޫ މެޗްގެ ޝަރަފްވެރިމެހްމާން ވަޑައިގެންނެވި ލޯންޗްކޮޅު ކަނޑިންމަ ފައިކައްޓަށް އަރާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ.

minivan2016

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ޒޯން 2 ގެ ލަންދޫ އަދި މިލަންދޫ ، ލަންދޫގައި ކުޅުނު މެޗްގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާން ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަދި އެމްޑީއޭގެ ނައިބްލީޑަރ ޢަލީ މައުރޫފް ވަޑައިގެންނެވި ލޯންޗްކޮޅު ލަންދޫ ބަނދަރުގެ ކަނޑިންމަ ފައިކަށްޓަށް އަރާ ބީހީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މަޢުރޫފް ވަޑައިގެންނެވި ލޯންޗްކޮޅު މިއަދު ހަވީރު 4:00 ހާއިރު ލަންދޫ ބަނދަރުގެ ފައިކަށްޓަށް އަރާފައި މިވަނީ ފަޅަށް ވަންނަން އުޅުނު …

ތަފްޞީލް »

މިލަންދޫ ޓީމަށް ލަންދޫން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފި.

milandhoomaruhabaa1

އެސްޓީއޯ މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 2 ގެ އެންމެ ފަހު މެޗް މިއަދު ކުޅުމަށް ށ.މިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި އޮފިޝަލުން ނ.ލަންދުއަށް އައުމުން އެ ޓީމަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ، ޒުވާނުންނާއި، އަދި ކައުންސިލްއިދާރާގެ ފަރާތުން ކިޔައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ހާއިރު މިލަންދޫޓީމް ލަންދުއަށް އައުމުން ލަންދޫ ބަނދަރުން އެޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔާފައިވަނީ ލަންދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި، އެސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން އިސްކޮށް …

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ – މިލަންދޫ ބައްދަލުކުރާ ދެވަނަމެޗް ވެސް ލައިވް ކުރަނީ

football2016

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމެޕއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުރިއަށްދާ ޒޯން 2 ގެ ދެވަނަ މެޗްވެސް އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ލައިވްސްޓްރީމް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ނ.ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ނ.ލަންދޫ ޓީމާއި، ށ.މިލަންދޫ ޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗް ވަގުތުން ލައިވްސްޓްރީމް ކުރާނީ “ލަންދޫއިންފޯ” ޓީމާއި، މިލަންދޫ އެފްސީ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ހިންގާފަރާތް ގުޅިގެންނެވެ. އެކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ލަންދޫއިންފޯ ޓީމުން މިގެންދަނީ ކުރިއަށެވެ. ޒޯން 2 ގެ …

ތަފްޞީލް »

މިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް މުޅިލަންދޫ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެއްޖެ.

ލަންދޫގެ އަންހެންކަނަބަލުންނާ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކުރަނީ

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ގެ ޒޯން 2 ގެ ދެވަނަ ލެގް ގެ މެޗްގައި މާދަމާ މިލަންދޫ އާއި ލަންދޫ ، ލަންދޫ ދަނޑުގައި ބައްދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔުމަށާއި، ފުރިހަމަ މެހްމާންދާރީއެއް އަދާކުރުމަށް މުޅިލަންދޫ ރައްޔިތުން މިހާރުވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. ލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިސްނަގައިގެން މިއަދުވަނީ ރަށުގެ ޒުވާން އަންހެންކުދިންނާއި، ރަށުގެ އަންހެން ފިރިހެން އެންމެހައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް މާދަމާގެ މެޗްގެ …

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި.

Quran2016

ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ ޤުރުއާންމުބާރާތް މިއަދު އެސްކޫލްގައި ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު 13:30 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާ މި މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ކިޔަވަމުން ގެންދަނީ ބަލައިގެން ކިއުމުގެ ގޮފިންނެވެ. ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެސްކޫލްގައި މިއަދުވަނީ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ތަޢާރަފްކޮށްދިނީ ޤުރުއާން ކްލަބްގެ އިންޗާޖް އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޢާފިރާ އެވެ. އައިޝަތު ޢާފިރާއަށް ފަހު މިރަސްމިއްޔަތުގައި ވާހަކަފުޅު …

ތަފްޞީލް »

މިއަހަރުގެ ބައިބަލާ މުބާރާތަށް ޓީމުތައް ބަހައިފި

baibalaaaa14

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިބަލާ މުބާރާތަށް ޓީމުތައް ބަހައިފިއެވެ. އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް ބަހާފައިވަނީ 4 ޓީމަށެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތްވެސް ބާއްވަނީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބުދުއްﷲ އާރިފް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކުޅިވަރަކީ ބައިބަލާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން މިއަހަރުވެސް ކައުންސިލްއިން މިދަނީ މިދިޔަ …

ތަފްޞީލް »

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް މިހަފްތާ ތެރޭގައި އަލުން ފަށަނީ

traffic

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށްފަހު، އެ ޚިދުމަތް އަލުން މިހަފްތާތެރޭގައި ފެއްޓެވުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓޯގެ ޗެއާމަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒު ވިދާޅުވީ ޑްރައިވިން ޓެސްޓް ހެދުން މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލީ، ޓެސްޓް ހަދާ ސަރަޙައްދުގެ ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކޮށް ބޮޑެތި ވެހިކަލްތައް ދަތުރުކުރާތީ އެ ސަރަޙައްދަކީ އެކަން …

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫބޯޓް މާލެދިއުމަށްފުރުމަށްފަހު މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އަނބުރާ އަތުވެއްޖެ.

Landhooboat

ނ.ލަންދޫގައި ދުއްވާ މާލެދަތުރުކުރާ ބޯޓް ” ލަންދޫބޯޓް ” މިއަދު ހެނދުނު މާލެދާން ފުރުމަށްފަހު މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އަނބުރާ ރަށަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 7:30 ގައި ލަންދޫން ބޯޓްފުރިއިރުވެސް ވަރަށް މޫސުން ގޯހެވެ. ރޭހަތަރުދަމު ވެހެމުން ދިޔަވާރޭ އޭރުވެސް ހުއްޓައިނުލައެވެ. އަދި ވައިވެސް އެހާބާރެވެ. ނަމަވެސް ބޯޓްގެ ދަތުރުޝެޑިއުލް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތަށް ހެނދުނު ފުރައިގެން ފުރަތަމަ މާޅެންދޫން މީހުން ނަގައި އަދި ކުޑަފަރި އާއި މަނަދޫންވެސް މީހުން އެރުވުމަށްފަހު …

ތަފްޞީލް »

މާވެވު ” އަވަށުގެ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ފަރާތުން ލަންދޫޓީމަށް ސައިފޮދެއް “

14089244_192850577801280_6106191938672485974_n

  އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2016 ގެ ނ.އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާއި ޒޯން 2 ގެ ފުރަތަމަ މެޗް ށ.މިލަންދޫ އަތުން ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މޮޅުވެފައިވާތީވެ ،މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ” މާވެވު ” އަވަށުގެ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ފަރާތުން ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ސައިފޮދެއް ދެއްވައިފިއެވެ. މިސައިފޮދު އޮތީ މިއަދު ހަވީރު 00؛17 ގައި މާވެވު އަވަށު މުރިގު ގޭގައެވެ. ” މާވެވު ” އަވަށުގެ އަންހެން …

ތަފްޞީލް »

މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

090221-N-4774B-002
MALDIVES (Feb. 21, 2009) Members of the Maldives National Defense Force Coast Guard approach the guided-missile cruiser USS Lake Champlain (CG 57). Lake Champlain is part of the Boxer Expeditionary Strike Group on a scheduled deployment to the Western Pacific in support of global maritime security. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Daniel Barker/Released)

ވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ކަނޑުގަދަ ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރަކަށް ވެފައި ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާތީވެ، ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ކޯސްޓްގާޑުން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ކޯސްޓްގާޑުން ވިދާޅުވީ ކަނޑުދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ބަލައިގެން ދަތުރުކުރެއްވުމަށާއި ދަތުރު ކުރައްވާ އުޅަނދުގައި ލައިފްޖެކެޓާއި، މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތަކާއި ދިޔަހިއްކާ ޕަންޕު ފަދަ ނިޒާމްތަށް ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ޗެކް …

ތަފްޞީލް »

މިލަންދޫ މެޗް ލަންދޫ ކާމިޔާބުކުރުމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ލަންދޫޓީމަށް ކިޔައިފި.

ލަންދޫޓީމަށް ރޭ ލަންދޫބަނދަރުން ކީ ހޫނު މަރުޙަބާ ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: މެއްޑޯ

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ޒޯން 2 ގެ ފުރަތަމަ މެޗް ށ.މިލަންދޫގައި އިއްޔެ ހަވީރު ލަންދުއާއި މިލަންދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗް 2-0 ން ލަންދޫ ކާމިޔާބުކުރުމުން ލަންދޫޓީމަށް ލަންދޫން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މިލަންދޫގައި ކުޅުނު މެޗް ނިންމާލުމަށްފަހު ލަންދޫ ޓީމް ލަންދުއަށް އާދެވުނީ ރޭ 9:30 ހާއިރުއެވެ. ޓީމް ކުދިންނަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔާފައިވަނީ ރަށުގެ ޒުވާން އަންހެންކުދިންނާއި، ޓީމަށް ހެޔޮއެދޭ ރަށުގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ …

ތަފްޞީލް »

މިލަންދޫ އާއި ލަންދޫގެ ފުރަތަމަ މެޗް ، ލަންދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

މިއަދުގެ މެޗްގައި ކުޅުނު ލަންދޫޓީމް / ފޮޓޯ: ލައިބް

އެސްޓީއޯމިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހިމެނޭ ޒޯން 2 ގެ މިއަދުގެ މެޗްގައި ލަންދޫ އާއި މިލަންދޫ ބައްދަލުކޮށް 2-0ން ލަންދޫ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ށ.މިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައިކުރިއަށް ދިޔަ މިމެޗްގައި މޮޅަށް ކުޅެ މެޗްގެ ކޮންޓްރޯލް ގިނަވަގުތު ހޯދާފައިވަނީވެސް ލަންދޫ ޓީމުންނެވެ. ލަންދޫ ޓީމުން ޖެހި ދެ ގޯލް ޖަހާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ގޯލް ކެޕްޓަން ޙުސެއިން ޖަވާދު ( ޖަވާ ) އެވެ. ދެވަނަ ގޯލް …

ތަފްޞީލް »

މިލަންދޫ – ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ މެޗް ލައިވްކުރަނީ

livekuranee

އެސްޓީއޯމިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހިމެނޭ ޒޯން 2 ގެ މެޗް މިއަދު ލައިވްކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިމެޗް ލައިވްކޮށްދެނީ މިލަންދޫ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކަކުން އިންޓަރެނޓް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިލަންދޫ އެފްސީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައިވެސް ބުނެފައިވަނީ މިއަދުގެ މެޗްގެ ހުރިހާކަމެއް ( ރަސްމިއްޔާތާއި އެކު ) 15:50 ން ފެށިގެން ލައިވްކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށެވެ. ލައިވް ސްޓްރީމް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ކްލިކްކޮށްލައްވާށެވެ. ލަންދޫ – މިލަންދޫ މެޗް ވަގުތުން. މިއަދުގެ މެޗް ލައިވްކުރާއިރު …

ތަފްޞީލް »

ތާރީޙީ މެޗަށް ލަންދޫޓީމު މިލަންދޫއަށް

DSC_0756

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2016 ނ.އަތޮޅު ފުޓަބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންގެ ހައިސިއްޔަތުން މި މުބާރާތުގެ ޒޯން ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކުޅުމަށްޓަކައި ށ.މިލަންދޫއަށް ލަންދޫޓީމް ފުރައިފިއެވެ. މިއީ ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީޙްގައި ށ.އަތޮޅުގެ ޓީމަކާއި ދެކޮޅަށް ފައިނަލެއްގައި ނިކުންނަ 2 ފަހަރު ނަމަވެސް ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި ށ.މިލަންދޫއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭފުރަތަމަ މެޗެވެ. ށ.އަތޮޅުން ލަންދޫޓީމް އެންމެގިނަ މެޗުކުޅެފައިވަނީ ށ.ފުނަދޫގެ ޓީމުތަކާއި ދެކޮޅަށް ނަމަވެސް ށ.އަތޮޅުގެ ބައެއްޓީމުތަކާއި ދެކޮޅަށް ލަންދޫޓީމުންވަނީ މެޗުތަކެއް …

ތަފްޞީލް »

އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން ބިދޭސީސްއަތުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށަނީ

bidheyseen

އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން %3 ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނެގުމާބެހޭ އުޞޫލުތައް ތަޢާރުފްކުރާ ގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވީ މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 17 ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ، ވާރކް ވީޒާ ލިބިފައިވާ ބިދޭސީންނަށާއި، ވާރކް …

ތަފްޞީލް »

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އެމްޑީޕީ ގެ 7 ފަރާތެއްގެ ނަން އިޢުލާންކޮށްފި.

mdpharuge

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ތަކެއް ނުދައްކައިގެން ކަމަށްބުނެ އެމްޑީޕީ ގެ 7 ފަރާތެއްގެ ނަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިރޭ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކާއި އޭސީސީގެ ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކުރައްވާ އެފައިސާ ހޯދުމަށް އެ ރިޕޯޓް ތަކުގައި ލަފާއަރުވާފައިވާތީ އެގޮތުގެ މަތިން އަނބުރާ …

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ ޕީޓިއޭ އިން ޕްރޮގްރެސް ބެޖް ދީފި.

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ޝަރަފްވެރިމެހްމާން ކުއްޖަކަށް ޕްރޮގްރެސްބެޖްދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ލަންދޫއިންފޯ

ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ އިން އެސްކޫލްގެ ކީސްޓޭޖް 2 އަށާއި، ކީސްޓޭޖް 3 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ޕްރޮގްރެސް ބެޖްދީފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު ލަންދޫސްކޫލްގައި އެކަމަށްޓަކައި ޕީޓީއޭ ގެފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި ބެޖްދިނީ ކޮންމެ ކްލާހަކުންވެސް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދިދަރިވަރަށެވެ. އެގޮތުން ކީސްޓޭޖް 2 ގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑް 4،5އަދި 6 ގެ ކޮންމެ ކްލާހަކުންވެސް އެންމެ ކުރިއެރުން ހޯދިދަރިވަރަށާއި، ކީސްޓޭޖް ،3 …

ތަފްޞީލް »

3000 ޓީޗަރުން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ.

teachers55

ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3000 ޓީޗަރުން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ތަމްރީނު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެން ކުރިއަށްއެބަދެއެވެ. މިހާރު ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވި މުދައްރިސުންނަށް ޢަމާޒު ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދަވާ މިޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިވަޑައިގެންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 3 އަހަރަށް ބަހާލައިގެން 3000 މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެއްވައެވެ. މިހާރު …

ތަފްޞީލް »