ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ގިނަޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ލަންދޫން 3 ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި.

ގިނަޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ލަންދޫން 3 ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި.

Share ގިނަޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ލަންދޫން ތިންޒުވާނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ގެންގޮސްފިއެވެ. މަންޒަރުދުށްމީހުން ބުނާގޮތުން މިއަދު ފުލުހުންގެ ބޮޑު ޓީމެއް ލަންދުއަށް ވަޑައިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ލަންދޫގެ މީހުންއުޅޭ ގެއެއްވެސް ވަނީ ބަލާ ފާސްކޮށްފައެވެ. ލަންދޫން ހައްޔަރު ކުރި ތިންޒުވާނުން މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އެ ގެ ބަލާފާސްކުރުމަށް ފަހުއެވެ. އެތިން ޒުވާނުން މިހާރުވަނީ ބިޑިއަޅައިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަނަދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަނަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

އަދާލަތު ފައިސާއަށް ނުވިކޭނެ – ޝެއިޚް އިމްރާން

އަދާލަތު ފައިސާއަށް ނުވިކޭނެ – ޝެއިޚް އިމްރާން

Share އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސިޔާސަތު ފައިސާއަށް ނުވިނެކަމަށާއި، އެފަދަ ތުހުމަތުތައް އޭރުވެސް މިހާރުވެސް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ބޮލުގައި އަޅުވަމުން އެދަނީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އަދާލަތު ޕާޓީއާ މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށްކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިޚް އިމްރާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް އިމްރާން މިހެންވިދާޅުވީ ވީޓީވީގެ ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމްގައި މިރޭ ވާހަކަފުޅުއްދައްކަވަމުންނެވެ. އިމްރާން މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގައުމު މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ ނުރަނގަޅު ދިމާލަކަށްކަމަށާއި ގާނޫނުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުން މިނިވަން ...

ތަފްޞީލް »

“ރައީސް ޔާމީނަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަހަލަ ސިފަތަކެއް ހުރިމީހެއްނޫން” މަޚުލޫފް

“ރައީސް ޔާމީނަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަހަލަ ސިފަތަކެއް ހުރިމީހެއްނޫން” މަޚުލޫފް

Share  އިކޮނޮމިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަދި %25 ވޯޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުހުންނެވި އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަތިފުށް، ރައްޔިތުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނުދާއިރާގެ މެމްބަރ އަޙުމަދު މަޚުލޫފް ކިޔައިދެއްވައިފިއެވެ. ވީޓީވީގެ “ފަސްމަންޒަރު” ޕްރޮގުރާމްގައި ރޭ ރައްޔިތުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނުދާއިރާގެ މެމްބަރ އަޙުމަދު މަޚުލޫފް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީނަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަހަލަ ސިފަތަކެއް ހުރިމީހެއްނޫނެވެ. މިގޮތުން ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ...

ތަފްޞީލް »

އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާހައުސް ހޯދައިފި.

އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާހައުސް ހޯދައިފި.

Shareނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. ދޮށިމޭނާ ހައުސް ޗެމްޕިއަންކަންހޯދައިފައިވަނީ ރެހެންދި ހައުސް އާ ބައްދަލުކޮށް އިއްޔެ ކުޅުނު ފައިނަލްމެޗްގައި 2 – 0 ންނެވެ. އިއްޔެ މެޗްގައި ދެގޯލްވެސް ޖަހައިދީފައިވަނީ ދޮށިމޭނާ ހައުސްގެ ހަލުވި ފޯވާޑް ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ނަފްސާން ( ޖ.ނަމްބަރ 10 ) އެވެ. ފައިނަލް މެޗް ނިމުމުން މުބާރާތުގެ މަޤާމްތައްތައްވެސް އިއުލާންކުރުން އިއްޔެ އޮތެވެ. މުޅިމުބާރާތުގެ އެންމެ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ މަދަހަމުބާރާތް ބާއްވައިފި.

ލަންދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ މަދަހަމުބާރާތް ބާއްވައިފި.

Share ނ.ލަންދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ މަދަހަމުބާރާތް ބާއްވައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ ޖަލްސާ ކުރާހޯލުގައެވެ. މުބާރާތަށް ވަނީ ޕްރީސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންގެ ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުންލިބިފައެވެ. އަދި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ޢާއްމުންގެ ފަރާތުންވެސްވަނީ އެދެވޭ އެއްބާރުން ލިބިފައެވެ. އިއްޔެ މުބާރާތް ކުރިއަށް ދިޔައިރު ބެލެނިވެރިންނާއި، ރަށުގެޢާއްމުންގެ ގިނަބަޔަކުވަނީ މުބާރާތުގެ މަދަހަތައް އަޑުއެހެމަށާއި، ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިލުމަށް އެތަނަށް ހާޒިރުވެފައެވެ. ޕްރީސްކޫލްގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް މަދަހައެއް އިއްޔެ ވަނީ ހުށަހަޅައިދީފައެވެ.  

ތަފްޞީލް »

ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ސަރުކާރު ވައްޓައެއް ނުލެވުނު.

ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ސަރުކާރު ވައްޓައެއް ނުލެވުނު.

Shareޖޭޕީ އަދި އެމްޑީޕީ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ބޮޑުމުޒާހަރާގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ސަރުކާރު ވައްޓައެއް ނުލެވުނެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދިފާޢުގައި ކަމަށްބުނެ އިދިކޮޅު ދެޕާޓީ ގުޅިގެން އަތޮޅުތަކުންވެސް މީހުން ގެންގޮސްގެން މިއަދު ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ޢަދަދުވެސް ކުރިން ލަފާކުރިވަރަށްވުރެ މަދުކަމަށް މީޑިއާރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި މުޒާހަރާ އިންތިޒާމްކުރި ދެޕާޓީގެ އިސްލީޑަރުންވެސް މުޒާހަރާގެ ކުރީސަފުން ނުފެނުމުގެ ސަބަބުން މުޒާހަރާގެ ފޯރިވަނީ ވަރަށްބޮޑުތަނުން ކުޑަވެފައިކަމަށްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ...

ތަފްޞީލް »

މާދަމާގެ އެއްވުމުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސްކަމެއް ކުރުމުގެ ޖާގައެއް ނުދޭނަން – ޕޮލިސް / އެމްއެންޑީއެފް

މާދަމާގެ އެއްވުމުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސްކަމެއް ކުރުމުގެ ޖާގައެއް ނުދޭނަން – ޕޮލިސް / އެމްއެންޑީއެފް

Share ޖޭޕީ އަދި އެމްޑީޕީ އިސްވެއޮވެ މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ރާވަމުންދާ ބޮޑު އެއްވުމުގައި ޤާނޫނާޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ޖާގަ ނުދޭނެކަމަށާއި، އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށާއި، އަދި ވަގުތުން އެކަމެއް ހުއްޓުވާނެކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންނާއި، ދިވެހި ސިފައިން މިރޭ ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި، މާދަމާގެ އެއްވުމުގައި ގާނޫނާ ހިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދޮށިމޭނާހައުސް ދަތުރުކޮށްފި.

ލަންދޫސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދޮށިމޭނާހައުސް ދަތުރުކޮށްފި.

Shareނ.ލަންދޫސްކޫލްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2015 ގެ އެއްކޮޅުން ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ދޮށިމޭނާހައުސް ކަނޑައެޅިއްޖެއެވެ. ދޮށިމޭނަ ހައުސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ގެ އެއްޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފައި މިވަނީ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ދެމެޗްވެސް ބޮޑުތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. އިއްޔެ ކުޅުނީ މި މުބާރާތުގެ ދެވަނަމެޗެވެ. މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ދޮށިމޭނާ ހައުސްއާއި، ރެހެންދި ހައުސްއެވެ. މި މިޗެއް 4-1 ން ކާމިޔާބުކުރީ ދޮށިމޭނާ ހައުސްއެވެ. އިއްޔެގެ މެޗްގައި ...

ތަފްޞީލް »

ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ލަންދޫ ކައުންސިލުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފި.

ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ލަންދޫ ކައުންސިލުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފި.

Shareކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއިމެދު ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ އާއި، އަދި ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމާދެކޮޅަށް ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ 5 ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ ލަންދޫކައުންސިލުން އިއްޔެ ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނުގައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސްޣާޒީ ޢަބުދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރު ކުރިކަމަށްބުނެ ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ އަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންގެންދާ ދަޢުވާއެއް ކަމަށާއި، ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2015 މިއަދު ފަށައިފި.

ލަންދޫސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2015 މިއަދު ފަށައިފި.

Shareނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރ ހައުސްފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު އެސްކޫލުން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައި އެ ސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެށި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ ދޮށިމޭނާ ހައުސްއާއި، ސިއްތިމާވާ ހައުސްއެވެ. މިމެޗް 5-0 ގެ ބޮޑުތަފާތުން ކާމިޔާބު ކުރީ ދޮށިމޭނާ ހައުސްއެވެ. މިމެޗްގައި ގޯލްތައް ޖަހައިދީފައިވަނީ ދޮށިމޭނާ ހައުސްގެ ޝާނިފް ޖ.ނަމްބަރ 11 އާއި، ދޮށިމޭނާ ހައުސްގެ ޖ.ނަމްބަރ 9 މިސްބާޙް އާއި، ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް