ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ލަންދޫ “ރަންތަރި” އަކަށް މާޒިނާ ހޮވިއްޖެ.

ލަންދޫ “ރަންތަރި” އަކަށް މާޒިނާ ހޮވިއްޖެ.

Shareނ.ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ” ލަންދޫ ރަންތަރި ” ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ބައިވެރިއަކަށް ހޮވިގެން ލަންދޫރަންތަރީގެ މަޤާމް ލަންދޫ ކިނާރާ މާޒިނާ ޢަބުދުއްރަހީމް ހޯދައިފިއެވެ. ނ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ރަށުން ކުދިން ނެގުމަށް ބޭއްވި މި މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ގައި ލަންދޫ ސްކޫލްގައެވެ. މުޅިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ބައިވެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މާޒިނާއެވެ. ރަންތަރީގެ މަޤާމް ...

ތަފްޞީލް »

ރަށުގައި ތިބެގެން ކޭޝް ކާޑުން ލާރިނެގޭނެ ގޮތް ތަޢާރަފްކޮށްފި.

ރަށުގައި ތިބެގެން ކޭޝް ކާޑުން ލާރިނެގޭނެ ގޮތް ތަޢާރަފްކޮށްފި.

Share އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ނެތް ރަށްރަށުންވެސް އެރަށްރަށުގައި ތިބެގެން ކޭޝްކާޑުން ލާރިނެގޭނެގޮތް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. ބޭންކް އޮފްމޯލްޑިވްސްއިން އަލަށް ތަޢާރަފްކުރި މި ޚިދުމަތަކީ ބޭންކްގައި ލާރިހުރެމެ އެލާރި ބޭނުންކުރަން ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދޭންފެށިޚިދުމަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި މިޚިދުމަތް ފަށާފައިވާއިރު މިޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ކޭޝްކާޑު ހިފައިގެން ދިއުމުން އެމީހަކު ނަގަން ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް ފައިސާ އެ ފިހާރައިން ދޫކުރެއެވެ. މި ޚިދުމަތް ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫކައުންސިލްގެ “ރަންތަރި” ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި.

ލަންދޫކައުންސިލްގެ “ރަންތަރި” ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި.

Shareނ.ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ލަންދޫގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ” ލަންދޫ ރަންތަރި ” ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ހެނދުނު ( ހުކުރުދުވަހު ) ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމަށް ގަސްތުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް މިއަދު ހެނދުނު ފަށާފައިވަނީ މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކުންނެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި، ލަންދޫ ގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި ...

ތަފްޞީލް »

އެމްޑީޕީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީ އާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފި.

އެމްޑީޕީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީ އާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފި.

Share މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ( އެމްޑީޕީ ) އާއި، އަދާލަތު ޕާޓީ އާ މެދު އެލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅުއަޅައިފިއެވެ. މި ދެޕާޓީއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނާއި، ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް، މުޒާހަރާތަކުގައި ފުލުހުންނަށް ހަމަލާ ދިނުމާއި، އާންމުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި، އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަށް ގޮވައިލުން ފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާތީ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ...

ތަފްޞީލް »

ދުއްވާއެއްޗެހި ދުއްވުން އާރތުއަވަރ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަނާކޮށްފި.

ދުއްވާއެއްޗެހި ދުއްވުން އާރތުއަވަރ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަނާކޮށްފި.

Share މިއަހަރުގެ އާރތުއަވަރ ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2015 މާރިޗް 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:00 ން ފެށިގެން އެރޭގެ 10:00 އާއި ދެމެދު އިންޖީނުލީ އެއްޗެތި ދުއްވުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މަނާކުރައްވައިފިއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިކަމާގުޅޭގޮތުން އިޢުލާނެއް ނެރެފައިވާއިރު އެ އިއުލާންގައިވަނީ އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާކުރިކަމުގައިވިޔަސް ބައެއް އުޅަނދުތަކަށް ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ދުއްވުން ހުއްދަވާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަލާމަތި ބާރުތަކުން ބޭނުންކުރާ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގައި އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވުމަށް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި.

ލަންދޫގައި އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވުމަށް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި.

Shareނ.ލަންދޫ ގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ޢިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ލަންދޫ ކައުންސިލުން ކުރި މި އިޢުލާންގައިވަނީ އެ އިދާރާއިން ދައްކާ ކުރެހުމަކާއި، އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެ އިއުލާންގައިވާ ގޮތުން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން 26 މާރޗް 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30ށް އެ ކައުންސިލު އިދާރާއަށް ...

ތަފްޞީލް »

ކުއްތާ ސްކޮޑުން ބައެއް، ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ކުއްތާ ސްކޮޑުން ބައެއް، ރާއްޖެ ގެނެސްފި

Shareރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، އަދިވެސް ނުރައްކާތެރި ނުވަތަ މަނާ ތަކެތި ބަލާހޯދާ ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރުވެސް ފުލުހުންނާއި، ކަސްޓަމްސް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އިތުރު ޔަޤީންކަމާއި، ފުރިހަމަކަން ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެކުލަވާފައިވާ ޑޯގް ސްކޮޑު (ފާރަގެމަ)ގެ ބައެއް ކުއްތާތައް ރޭ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އިސްމާއިލް އަލީ ބައެއް މީޑިއާ ތަކަށް ވިދާޅުވީ ރޭ 10:05ގައި މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފުލައިޓުން ފަސް ކުއްތާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ...

ތަފްޞީލް »

13 އަހަރުގެ ޖަލުޙުކުމް އިސްތިއުނާފް ނުކުރަން ނިންމައިފި.

13 އަހަރުގެ ޖަލުޙުކުމް އިސްތިއުނާފް ނުކުރަން ނިންމައިފި.

Share ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ މަނިކުފާނު 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ނުކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނިންމަވައިފިއެވެ. މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ނުކުރާކަން ހާމަވެފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ގާނޫނީ ޓީމުގެ ފަރާތުން މިރޭ ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނަކުންނެވެ. އެބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ...

ތަފްޞީލް »

ސަރުކާރަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް!

ސަރުކާރަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް!

Shareދިވެހި ސަރުކާރާށާއި ރައްޔިތުންނަށް “އެނޮނިމަސް” ގުރޫޕުންކަމަށް ބުނެ ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ޔޫޓިއުބްގައި އާއްމު ކޮށްފިއެވެ. އެއް މިނެޓް ތިރީސް ހަތަރު ސިކުންތުގެ މި މެސެޖްގައި އެނޮނިމަސް އިން ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކާއި ކަރަޕްޝަންނާއި ބޭއިންސާފުގެ އަމަލުތައް އެނޮނިމަސްއިން ބަލަމުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް މިކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އިންޒާރު ދެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރު ދެން އިތުރު ގޮތެއް ނެތް ކަމަށާއި ދެން ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގައި ފަހާކޯހެއް ފަށައިފި.

ލަންދޫގައި ފަހާކޯހެއް ފަށައިފި.

Shareޢާއްމު އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވާ ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުންނަށް މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ލަންދޫ އަންހެންވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ފަހާކޯހެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ލަންދޫ ގެ ކުރީގެ އަންހެނުން މިސްކިތުގައި މިއަދު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ފަހާކޯސް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ ޝިފްޓަކަށް ބައިވެރިން ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ ދުވާލާއި، ރޭގަނޑު ކޯސް ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށެވެ. ދުވާލުގެ ދަންފަޅީގައި ކިޔަވައިދެނީ މެންދުރުފަހު 2:30 ން ހަވީރު 4:30 އަށެވެ. ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް