ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ނ.ފޮއްދޫ ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށްފި

n-fohdhoo

ޖަމްޢިއްޔަތުލް ނިދާއުއަލް އިސްލާމްއާއި ނ.ފޮއްދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފޮއްދޫ ޤަބުރުސްތާނު 24 ސެޕްޓެމްބަރު ވީ ހޮނިހިރިދުވަހު ވަނީ ސާފުކޮށްފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ނިދާއު އަލް އިސްލާމް ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން މީޑިއާއާއި ވާހަކަދައްކަމުން އެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ވާފިރު ވިދާޅުވީ ފޮއްދޫގެ ޤަބުރުސްތާނަކީ ފޮއްދޫގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދާއި ދުރުގައި އަދި އެރަށުގެ ވަލާއި ވަރަށް ކައިރީގައި ހެދިފައިހުންނަތަނަކަށް ވާތީ ޤަބުރުސްތާނުތެރޭގައި ވިނަބޯވާކަމަށާއި އަދި އެ ޤަބުރުސްތާނަކީ ފޮއްދޫގައި މީހުން …

ތަފްޞީލް »

ޕާކިސްތާނުގެ ބައްޕައަކު އޭނަގެ ކުޑައަންހެން ދަރިފުޅަށް ބަޑިޖަހަން ދަސްކޮދޭ ވީޑިއޯއެއް ޢާއްމު ވެއްޖެ.

ak47_final_

ޕާކިސްތާނުގެ ބައްޕައަކު އާނަގެ ކުޑައަންހެން ދަރިފުޅަށް ބަޑިޖަހަން ދަސްކޮށްދޭ ވީޑިއޯ އެއް ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި ޢާއްމުވެއްޖެއެވެ. މިވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ އޭކޭ 47 ގެ ބަޑިއެއް ޖަހަން ކުޑައަންހެން ކުއްޖަކަށް ދަސްކޮށްދޭ މަންޒަރެވެ. މިވީޑިއޯގައި އެ ކުޑައަންހެންކުއްޖާ އިންޑިއާ އަށާއި، މޯޑިއަށް ތަކުރާރު ކޮށް އިންޒާރުދެމުންގެންދެއެވެ. ޓެރެރިސްޓުންގެ ޙަމަލާގައި ދާދިފަހުންވެސް އިންޑިއާއިން އެތައްބަޔަކު މަރުވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި މިވީޑިއޯ އާއްމުވެގެން ދިއުންވާނީ ޕާކިސްތާނާ އިންޑިއާގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ޒަމާންވީ ދެކޮޅުވެރިކަމަށް އިތުރުވެގެންދިޔަ ބޮޅެއްކަމުގައި …

ތަފްޞީލް »

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަގަޅު ދަރިވަރަކަށް ނ.ލަންދޫ ކިނާރާ މާއިޝާ ޢަބުދުއްރަޙީމް ހޮވިއްޖެ.

މާޢިޝާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަނީ

އަލް މަދުރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ 2015 ވަނައަހަރުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަގަޅު ދަރިވަރަކަށް ނ.ލަންދޫ ކިނާރާ މާއިޝާ ޢަބުދުއްރަހީމް ހޮވިއްޖެއެވެ. މާއިޝާއަށް ވަނީ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުން ދޭސެޓްފިކެޓާއި، ފައިސާގެ އިނާމް ލިބިފައެވެ. އަލްމަދުރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ފާއިތުވި އަހަރު އެ ސްކޫލުން އެކިގޮތްގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ދަރިވަރުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުންދެއްވާފައިވެއެވެ. ކްލާސްތަކުން ވަނަވަނަ …

ތަފްޞީލް »

އެހީހިފައިގެން ދިޔަ ލޮރީތަކަށް މިއަދު ސީރިއާއަށް ވަދެވިއްޖެ

syria

ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސީރިއާގެ ހަތަރު ޓައުނަކަށް ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެހީގެ ތަކެތި ހިފައިގެން ލޮރީތަކަށް މިއަދު ވަދެވިއްޖެއެވެ. 71 ލޮރީގެ އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައި ވަނީ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް، ވެރިރަށް ދިމިޝްގާ ކައިރީގައި އޮންނަ މަދަޔާ އާއި ޒަބަދާން އަދި ސަރުކާރު ސިފައިންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އޮތް އިދްލީބް ޕްރޮވިންސްގެ ފޮއާ …

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތައް ޓީމުތައް އެކުލަވާލަނީ

holiday-cup-2016-1

ލަންދޫގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ވާދަވެރި އަދި އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ހޮލިޑޭކަޕަށް ޓީމުތައް ބަހައިފިއެވެ. ޓީމްތަކަށް ކުޅުންތެރިންތައް ބަހާފައިވަނީ މިކަމަށް ހާއްޞަކޮށްގެން ރޭ ލަންދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނު ޒުވާނުންގެ ހާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ މި މުބާރާތައްޓަކައި ލަންދޫ ޒުވާނުން އެކުލަވާ ލައިފައިވާ “ހޮލިޑޭކަޕް އޮގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީ” (އެޗް.އޯ.ސީ ) ގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓިމުތަކަށް ކުޅުންތެރިން ނެގުމުގެ އިތުރުން ރޭގައިވަނީ ޓީމުތަކަށް ކިޔާނެ …

ތަފްޞީލް »

އެއްމަހުން އެއްބިލިއަން މީރާއަށް ލިބިއްޖެ.

mira2

އެނެމެ މަހެއްގެ އިންކަމް ރެވެނިއު އަށް އެއްބިލިއަން ރުފިޔާ މީރާއަށް ލިބިއްޖެކަމަށް މީރާއިން ބުނެފިއެވެ. މީރާއިން ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު މީރާއަށް އެއް ބިލިޔަން ރުފިޔާ ބަލައިގަންނަވާފައިވާކަމަށެވެ. މިއާއެކު މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް މީރާއިން ލިބުނު އާމްދަނީގެ އަދަދުވަނީ 10.28 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައި ކަމަށްވެސް މީރާއިން ބުނެއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާއި އަޅާ ބަލާއިރު 6.6 އިންސައްތައިގެ އިތުރު ޢަދަދެކެވެ. މީރާއިން ހާމަކުރައްވާ …

ތަފްޞީލް »

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާއަށް ސަރުކާރުން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފި.

presidentsoffice

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ސަރުކާރުން ފަށްޓަވާފައިވާ އަނެއްކާވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ސިޔާސީޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރުން ގޮވާލައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން މަޝްވަރާތައް އަނެއްކާވެސް ފެއްޓެވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާތީ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އާއި، އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވަނި އަނެއްކާވެސް ދަންނަވައިފައެވެ. ކޮމަންވެލްތުގެ މިނިސްޓްރީއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕުގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން، އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުންވެސް މިހާ ތަނަށް އެދެމުން އައި ފަދައިން، އެއްވެސް …

ތަފްޞީލް »

މަނަދޫ މީހުންގެ ދަނޑިޖެހުމާއި، ލަންދޫ މީހުންގެ ދަނޑިޖެހުމުގައި މާބޮޑު ތަފާތެއްނެތް ކަމަށް ބައެއްމީހުން ބުނެފި.

މަނަދޫއެކުވެރިކްލަބް ލަންދޫގައި ދިންސަޤާފީ ޝޯވގެތެރެއިން / ފޮޓޯ: މެއްޑޯ އެފްބީ

ނ.މަނަދޫ އެކުވެރި ކްލަބްގެ ސަޤާފީކުޅިވަރުތައް ދައްކާލުމަށް އިއްޔެވަނީ ނ.ލަންދޫގައި ޝޯވ އެއްދީފައެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ލަންދޫ “އަނބުރާލިރުއްދޮށް” ކިޔާ ސަރަޙައްދުގައި ދިން ޝޯވގައިވަނީ މަނަދޫމީހުންގެ ސަޤާފީ ކުޅިވަރު ހުނަރުތައް ދައްކާލައިފައެވެ. މިއީ މަނަދޫގައި ސަޤާފީ ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ދިރުވާ ގުރޫޕާއި ލަންދޫގައިވެސް ސަޤާފީ ކުޅިވަރު އާލަކޮށްދިރުވާ ގުރޫޕާ މެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިތުރަށް ދެނެގަނެ ކުޅިވަރުތައް ހިއްސާކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި ލަންދޫއަށް މަނަދޫ އެކުވެރިކްލަބުގެ ބައެއްމެމްބަރުން …

ތަފްޞީލް »

ދިވެހި ޕްރިންސިޕަލުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ 3 ވަނަބުރު ފެށިއްޖެ.

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެގެ 3 ވަނަ ބުރުގެ ބައިވެރިން- ފޮޓޯ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ދިވެހި ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރެއްވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މެލޭޝިއާގެ ޔުނިޓާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ގުޅިގެން ހިންގަވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ތިން ވަނަ ބުރު ފައްޓަވައިފިއެވެ. “ލީޑާޝިޕް ވާރކްޝޮޕް އޮން ޕާސަނަލް އިފެކްޓިވްނަސް އޭޒް ސްކޫލް ލީޑާސް” ނަމުގައި ލ.ގަމު ގައި ހުންނަ ހަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލްގައި 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްގެނދަވާ މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި …

ތަފްޞީލް »

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަންގެ މޯލެއްގައި ހަތިޔާރުއެޅި މީހަކު ބަޑިޖަހައި 4 އަންހެނުން މަރާލައިފި.

ބަޑިންހަމަލާ ދިންކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކަމަށް ސީއެންއެންއިން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ މިހާގެ ފޮޓޯއެއް

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަންގެ މޯލެއްގައި ބަޑިޖަހާ 4 އަންހެނުން މަރާލައި 1 ފިރިހެނަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިކަމަށް ސީ އެން އެން އިން ޚަބަރު ދީފިއެވެ. ބާލިންޓަންގެ ކެސްކޭޑް ޝޮޕިން މޯލްއަށް ދިން ހަމަލާގައި ބަޑިހިފައިގެން ހުރިމީހަކު މި މީހުންނަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ރޭ ( ހުކުރުދުވަހުގެރޭ ) ކަމަށް ފުލުހުންނާ ހަވަލާދީ ސީއެންއެން އިން ބުނެއެވެ. ފުލުހުން މިހާރުދަނީ ބަޑިޖެހިމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި ޒަޚަމްވި މީހާއަށް ދަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ. އޭނަގެ …

ތަފްޞީލް »

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑް ނުކުރުމަށް ސީމެގުން ނިންމައިފި

comn0001

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑް ނުކުރުމަށް ސީމެގުން ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އިއްޔެ ނިއުޔޯކްގައި ބޭއްވި ސީމެގްގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ސީމެގްގެ ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް ސިޔާސީ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ޝަރުތަކާނުލާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާއަށް ގޮވާލައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް މަރުޙަބާކިޔައި އދ. އިން އެކަމަށް ދެމުންދާ އެއްބާރުލުން ސީމެގްގެ މިނިސްޓަރުން ވަނީ …

ތަފްޞީލް »

މަނަދޫ ސަޤާފީ ކުޅިވަރު ގުރޫޕް ލަންދުއަށް އަންނަނީ

މަނަދޫ ސަޤާފީ ކުޅިަރުގުރޫޕް ދަފިނެގުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އިންތި އެފްބީ

ނ.މަނަދޫ ސަޤާފީ ކުޅިރު ގުރޫޕް ( ދަނޑިޕާޓީ ) ލަންދުއަށް އަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނަޞީރު މިއަދު އެމަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މަނަދޫ ސަޤާފީ ކުޅިވަރު ގުރޫޕް ލަންދުއަށް އަންނަގޮތަށް ހަމެޖެހުނީ އެބޭފުޅުން ލަންދޫގައި ޝޯއެއް ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާތީ އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ލަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ. މަނަދޫ ސަޤާފީ ގުރޫޕް ލަންދުއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު (މާދަމާ) ހަވީރުއެވެ. …

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ ޒުވާނުން ގުޅިގެން ޕިކްނިކް ދަތުރެއް ދަނީ

baibalaa2016z

ނ.ލަންދޫ ޒުވާނުންނާއި، ކައުންސިލް ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ ޕިކްނިކް ދަތުރެއް ދާން ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ ބޮޑުޢީދު ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ލަންދޫކައުންސިލުން ރާވާލި ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ ނިންމާލުމަށް ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރުމުގޮތުން ދާ ޕިކްނިކް ދަތުރެއްކަމަށް ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އިސްކޮށް އުޅޭ ކުއްޖަކު ވަނީ ލަންދޫއިންފޯއަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައެވެ. ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މިދަތުރު ހަމަޖެއްސިކަމުގައިވިޔަސް މިދަތުރުގެ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަނީ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ޒުވާނުންނާއި، …

ތަފްޞީލް »

ދުންފަތާދެކޮޅަށް ކުރާމަސައްކަތަށް ރާއްޖެއަށް އެމެރިކާމީހަކު ބޮޑުއެހީއެއްވެއްޖެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއަކު ބޮޑުއެހީއެއް ވެއްޖެކަމަށް ހެލްތްމިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  1.3 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީއެއްލިބިއްޖެއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު މި އެހީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާއި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބުދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ މިއެހީއަކީ ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯގެ އެހީއާއި ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބޯޑުގް އެހީގެދަށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ލިބިގެންދިޔަ ބޮޑު އެހީއަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއެއްކަމަށްވާ މައިކަލް …

ތަފްޞީލް »

އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް “ފަސޭހަމަގު” ހިލޭ

faseyhamagu

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަންގައިދިނުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ތަޢާރަފްކުރެއްވި އެޕްލިކޭޝަން “ފަސޭހަމަގު” އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް އުރީދޫންއިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެއްވުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތުދެމުން އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ވިކްރަމަ ސިންހަ ވިދާޅުވީ، އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް “ފަސޭހަމަގު” އެޕްލިކޭޝަން ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ސަރުކާރަށް އުރީދޫގެ އެހީތެރިކަން އަބަދުވެސް ލިބޭނެކަމަށެވެ. ފަސޭހަ މަގަކީ ސަރުކާރުން ހިންގަވާ އެކި …

ތަފްޞީލް »

ގޫގުލްގެ މުޅިން އާ ސްމާޓް މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަން ” އެލޯ ” ނެރެފި.

google-allo

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަމީހުން މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރާ ގޫގުލްސަރޗް އާއި، ޖީމެއިލް ފަދަ މަޝްހޫރު އެޕްލިކޭޝަންތައް އުފައްދާފައިވާ ގޫގުލް ކުންފުނީގެ މުޅިން އާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ގޫލްގުލް ” އެލޯ ” އިއްޔެ ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ. އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހަކު ބޭނުންވާނެހާ ގިނަ ފީޗާރސް ތަކެއް ހިމނައިގެން އިއްޔެ މި ނެރުނު އެޕްލިކޭޝަނަކީ މޯބަލް މެސެޖިން ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. މިއީ ގޫގުލްއިން ލޯންޗްކުރި މިފަދަތިންވަނަ މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަން އެވެ. މީގެ ކުރިން ގޫގަލްއިން …

ތަފްޞީލް »

“ކުޅިވަރުއެންމެނަށް” ކޭމްޕަށް ފުވައްމުލަކުން ބޮޑުތަރުޙީބެއް.

ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލްގެ އިސްބޭފުޅުން- ފޮޓޯ/ޕީއެސްއެމް

ކުޅިވަރު އެންމެނަށް” މި ކޭމްޕަށް ފުވައްމުލަކުން ލިބެމުން އަންނަ ތަރުޙީބަކީ ހީނުކުރާވަރުގެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރ ޢަބްދުލް މުޙުސިން ޙަމީދު ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހުގެ ހަތަކުން އަށަކަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ޔޫތު ކޭމްޕަށް ފުވައްމުލަކުގެ ކައުންސިލްތަކުން ވަރަށް ރަނގަޅު އިޖާބައެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ތައްޔާރީތައް މިހާރުވެސް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށެވެ. ސްޕޯޓްސްފޯ އޯލް ނުވަތަ “ކުޅިވަރު އެންމެނަށް” މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން …

ތަފްޞީލް »

ސޭންޑިސްކް ކުންފުނިން 1 ޓީބީގެ އެސްޑީކާޑް އުފައްދައިފި.

sandisk-1tb

މައިކްރޯއެސްޑީ ކާޑު ހެދުމަށް މަޝްހޫރު ކުންފުނި ކަމަށްވާ “ސޭންޑިސްކް” ކުންފުނިން އެއް ޓެރަބައިޓް (1 ޓީބީ)ގެ އެސްޑީއެކްސްސީ މެމޮރީ ކާޑެއް އުފައްދައިފިއެވެ. 1988 ގައި އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި އުފެދުނު މިކުންފުނިން މިހާބޮޑު ސްޓޯރޭޖެއް ހިފާ މެމޮރީ ކާޑެއް އުފެއްދީ ފަހުގެ ޓެކްނޯލޮޖީއާއި، ގުޅުވައިގެން އަލަށް ނެރޭ ކެމެރާތަކާއި، ފޯނުތަކުގައި ހިމެނޭ ކެމެރޭތަކުގައި ހައިރިޒޮލިޔުޝަން އެކުލެވިގެން ވުމާއެކު ނެގިގެންދާ ވީޑިއޯތަކާއި ފޮޓޯތަކުގެ ސައިޒް ބޮޑުވަމުން ދިއުމާގުޅިގެންކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީބުނެފައެވެ. މި މެމޮރީކާޑްގެ …

ތަފްޞީލް »

ސިފައިންގެ ޚާއްސަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް މާފިލާފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދަންފަށައިފި.

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިޔާގައި ސިފައިިން ހިންގަމުންދާ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

“ތަމްރީނާއި ތަރުބިއްޔަތު – ސިފައިންގެ ބިންގާ” މި ޝިޢާރާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަފާތު ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާގައި ކުރިއަށް އެބަގެންދެވައެވެ. މިއީ މިޝިއާރު ނެރެދެއްވީ މި އަހަރުގެ ސިފައިންގެ ދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު އެވެ. މުޅި އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ރާއްޖޭގެ ސިފައިންގެ ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިފައިން ހިމެނޭ …

ތަފްޞީލް »

މާލޭގެ ގެއަކުން ގިނަޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި.

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި / ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

މާލޭގެ ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް 8 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ރޭނޫން ކުރީރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ. އަދި ހޭޝް އޮއިލްކަމަށް ބެލެވޭ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވަނީ މާފަންނު ޝަބީނާގޭގައި ކުއްޔަށްދީފައި ހުރި ތަނެއްގެ ތެރެއިންކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކޯޓުން ދެއްވާފައިވާކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ޑްރަގް …

ތަފްޞީލް »