ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ކުޑަފަރި – ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ މެޗް އެއްވަރު ވެއްޖެ.

ކުޑަފަރި – ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ މެޗް އެއްވަރު ވެއްޖެ.

Shareނ.ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު މަރާމާތަށްފަހު ދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ކުޅުނު ފުޓްބޯޅަމެޗްގައި ނ.ކުޑަފަރީ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި، ނ.ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަޓީމް ( ފައިވްތާރޓީ ) ބައްދަލުކުރި މެޗް އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި ސުމެއް ސުމަކުން ދެޓީމް އެއްވަރު ވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އައްސަދު ޢަބުދުލް ޣަނީގެ ކޯޗް ކަމުގައި ކުޑަފަރީ ޒުވާނުން މިއަދު ލަންދޫ ޒުވާނުންނާއެކު ކުޅުނު މެޗް ޝަރަފްވެރި ...

ތަފްޞީލް »

ކުޑަފަރި އާއި، ލަންދޫ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް މިއަދު ކުޅެނީ.

ކުޑަފަރި އާއި، ލަންދޫ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް މިއަދު ކުޅެނީ.

Shareނ.ކުޑަފަރީ ޒުވާނުންނާއި، ނ.ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އިސްކުއްޖަކު ބުނީ މިއަދު ( ހުކުރުދުވަހު ) ހަވީރު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗަކީ މިއަންނަ ޑިސެމްބަރ 15 ގައި ނ.ކުޑަފަރީގައި އޮންނަ މައުރޫފް އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގައި މިދެޓީމުންވެސް ބައިވެރި ވެފައިވާތީ ޕްރެކްޓިސް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގަ އާއި، ދެ ރަށުގެ އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށްލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ...

ތަފްޞީލް »

އަންނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަގާމަކަށް މުއައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމަށް އެއްވެސް ބަޖެޓެއް ފާސް ނުކުރައްވާނެ: ޖިހާދު

އަންނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަގާމަކަށް މުއައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމަށް އެއްވެސް ބަޖެޓެއް ފާސް ނުކުރައްވާނެ: ޖިހާދު

Share  އަންނަ އަހަރުގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަގާމަކަށް މުއައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމަށް އެއްވެސް ބަޖެޓެއް ފާސް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ކަމަށެވެ. ޖިހާދު ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެ އިޝުރާދާއެކީ އަންނަ އަހަރަކީ ސަރުކާރު ވަޒީފާތައް “ފްރީޒް” ކުރަން ނިންމާފައިވާ އަހަރެއް ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް މިނިސްޓަރު ޖިހާދާއި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީމް ރޭ ހާޒިރުކޮށް އަންނަ އަހަރު ...

ތަފްޞީލް »

ކުޑަފަރީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ޕްރެކްޓިސް ލަންދޫ ފައިވްތާރޓީ އިން ފަށައިފި.

ކުޑަފަރީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ޕްރެކްޓިސް ލަންދޫ ފައިވްތާރޓީ އިން ފަށައިފި.

Shareމުޅިއަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ނ.ކުޑަފަރީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައުރޫފު ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނ.ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ( ފައިވްތާރޓީ ) ބައިވެރިވެފައިވާތީ އެމުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ޕްރެކްޓިސް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ކުޑަރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިއަދު ވަނީ ޕްރެކްޓިސް ރަސްމީކޮށްފަށާފައެވެ. ޒުވާނުންގެ އުންމީދަކީ އަދި ތަސައްވަރަކީ މި މުބާރާތުގެ ތަށި ގެނައުމެވެ. އެޓީމުންވަނީ މިދިޔައަހަރު ޅ.ކުރެއްދޫގައި ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށްފަހު މިއަދު ކުޅެންފަށައިފި.

ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށްފަހު މިއަދު ކުޅެންފަށައިފި.

Share ނ.ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ލެވެލް ކުރުމަށް ގިނަދުވަސްތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށްފަހު އެމަސައްކަތް ނިމި މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުޅެންފަށައިފިއެވެ. ދަނޑުގެ ފަސްގަނޑު ލެވެލްކޮށް އެމަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވަނީ ގާތްގަޑަކަށް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިމަސައްކަތަށްފަހު ދަނޑުގައި ޒުވާނުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރުއެވެ. ދަނޑުގައި މިއަދު ކުޅެންފަށާފައި ވާޢިއރު ، ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޢަލީ މަޢުރޫޕްގެ ދީލަތި އެހީގެ ދަށުން ނ.ކުޑަފަރީގައި މުޅިއަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ...

ތަފްޞީލް »

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ އޮންނާނެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ އޮންނާނެ.

Shareރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ އޮންނާނެ ކަމަށް މަޖުލީހުގެ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މަޖުލީހުގެ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މާދަމާ އޮންނާނީ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާއެވެ. މާދަމާ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހެނދުނު 9:00 ގައެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އެންމެފަހުން އޮތީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އާންމުކޮށް ބާއްވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހު އެވެ. މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް ...

ތަފްޞީލް »

އައު މަންހަޖަށް ޓީޗަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަނަދޫ އަދި ވެލިދޫގައި ބޭއްވި ވޯރކްޝޮޕް ނިމިއްޖެ.

އައު މަންހަޖަށް ޓީޗަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަނަދޫ އަދި ވެލިދޫގައި ބޭއްވި ވޯރކްޝޮޕް ނިމިއްޖެ.

Shareމިއަންނަ އަހަރު އަލަށް ތަޢާރަފްކުރާ އައު މަންހަޖަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ގްރޭޑް 1،2 އަދި 3 ށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ނ.މަނަދޫ އަދި ނ.ވެލިދޫގައި ގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން މިއަދު ނިމިއްޖެއެވެ. ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ ނ.އަތޮޅު އަތޮޅު މަދަރުސާގައި 4 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ދިޔަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ނ.އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކުން ބައި ވެރިވެފައިވާއިރު ...

ތަފްޞީލް »

އެސް އެސް ސީ އިމްތިހާން ފުރަތަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް.

އެސް އެސް ސީ އިމްތިހާން ފުރަތަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް.

Shareއަދި މިހާތަނަށް ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ދެ އިމްތިޙާން ކަމުގައިވާ އެޗްއެސްސީ އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާން އަވަށްޓެރި ޝްރީލަންކާގައިވެސް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ލަންކާގައި ހުންނަވައިގެން ހައިކޮމިޝަނަރު ޒާހިޔާ ޒަރީރު ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނަށްޓަކައި ދިވެހި އިސްލާމް އަދި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުން ދަރިވަރުންނަށް އެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ މަސްޖިދުލް ބަރާތް މަރާމާތަށްފަހު މިއަދު އަލުން ހުޅުވަނީ.

ލަންދޫ މަސްޖިދުލް ބަރާތް މަރާމާތަށްފަހު މިއަދު އަލުން ހުޅުވަނީ.

Shareނ.ލަންދޫ މަސްޖިދުލް ބަރަކާތް ( އަތިރީމިސްކިތް ) މަރާމާތަށްފަހު މިއަދު ޢަޞުރު ނަމާދަށް ހުޅުވާނެކަމަށް ލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހާމަ ކުރައްވައިފިއެވެ. ލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ފަޒީލް ޙަސަން ވިދާޅުވީ އެ މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް އެލްމެނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު މިއަދު ޢަސުރު ނަމާދަށް މީހުންނަށް އެމިސްކިތަށް އެރޭ ގޮތަށް ހުޅުވާނެކަމަށެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އެމިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ޓައިލްސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފެށިގެންދާނެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ...

ތަފްޞީލް »

ދުވާފަރަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައިފި.

ދުވާފަރަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައިފި.

Shareރ.އަތޮޅު ދުވާފަރަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ އިރުއޮއްސުނު ތަނާ އެރަށަށް އެރި މި ނަގޫރޯޅީގައި އެއްޗިއްސަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އިތުރުން އެރަށު ބަނދަރުމަތީގައި މީހަކުވެސް ވަނީ މޫދަށް ވެއްޓި ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަށް ގޮސްފައެވެ. އެމީހާ މޫދަށްވެއްޓި ގެބެމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުންގެ މީހަކު އެމީހާވަނީ ސަލާމަތްކޮށްދީފައެވެ. އޭނާ މޫދަށް ވެއްޓި އޮއިވަރާއެކު ބޭރަށްދާ އޭނާ ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ ޕޮލިސް ކޯފްރަލް މުހައްމަދު އީމާން އެވެ. ޕޮލިސްމީހާވަނީ މޫދަށް ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް