ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ފިތުޢީދުގެ އުފަލުގައި ލަންދޫގައި ޚާއްޞަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި.

ފިތުޢީދުގެ އުފަލުގައި ލަންދޫގައި ޚާއްޞަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި.

Shareމިއަހަރުގެ ފިތުރުޢީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނ.ލަންދޫގައި ޚާއްޞަފުޓްބޯޅަ މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު ކުޅެފިއެވެ. މިމެޗްގައި އެއްކޮޅުން ބައްދަލުކުރީ މީހުންނާ އިނދެގެން އުޅޭ މީހުންގެ މެދުން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާއި، މީހުންނާ ނުއިނދެ ތިބި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު ޓީމެކެވެ. މިމެޗް 8 ލަނޑު 3 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ މީހުންނާ އިނދެގެން އުޅޭ ޒުވާނުންގެ ޓީމެވެ. މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ކާމިޔާބުކުރީ މީހުންނާ އިނދެގެން އުޅޭ ޓީމުގެ މުޢާވިޔާތެވެ. ދެވަނަ ގޯލްކާމިޔާބުކުރީވެސް މީހުންނާ ...

ތަފްޞީލް »

ސިފައިންގެ ޕެރޭޑް މާދަމާ ހަވީރު

Share ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ދިވެހި ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މާދަމާ އޮންނާނެ ކަމަށް ވަނީ ޚަބަރު ލިބިފައެވެ. މިޕެރޭޑް އޮންނާނީ މާދަމާ ހަވީރު 4:30 ން ފެށިގެންނެވެ. މިޕެރޭޑް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ބަންޑާރަކޮށިން ނުކުމެގެން އަމީރު އަޙްމަދު މަގުން އިރަށް ގޮސް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް އަޅައިގެން ގޮސް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ދެކުނަށް ގޮސް، ސުނާމީ ބިނާކައިރިން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ކަޅުތުއްކަލާކޮށްޓަށް ...

ތަފްޞީލް »

ރަޝިޔާމީހުން ރާއްޖެނައުމަށް ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ގޮވާލައިފި.

ރަޝިޔާމީހުން ރާއްޖެނައުމަށް ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ގޮވާލައިފި.

Shareގާނޫނީ އެއްވެސް ހަމައެއްނެތި ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ރޯމަން ސެލެޒްނެވް ރާއެއްޖެއިން ހައްޔަރުކޮށް އެމެރިކާއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނެ ރަޝިޔާގެ                       އެއްވެސްމީހަކު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުމަށް ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ގޮވާލައިފިއެވެ. ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ރާއްޖެއިން ސެލެޒްނެވް ހައްޔަރުކުރުމަށް ގާނޫނީ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތް އިރު، ސެލެޒްނެވް ހައްޔަރުކުރުމަކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންސް އާއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

އިތުރު 4 ގަޑިއިރަށް އަނެއްކާވެސް ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލަން އިޒްރޭލުން ނިންމައިފި.

އިތުރު 4 ގަޑިއިރަށް އަނެއްކާވެސް ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލަން އިޒްރޭލުން ނިންމައިފި.

Shareޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ޣައްޒާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އދ.ގެ އެދުމުގެ މަތިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ހަތަރު ގަޑިއިރަށް ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ލިބެންފަށައިފިއެވެ. އިސްރާއީލުގެ ޓީވީއަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރު ޔުވަލް ސްޓެއިނިޓްޒާ ބުނެފައި ވަނީ، މީގެ އިތުރުން، އެ ވަގުތު އިތުރަށް ދިގު ކުރުމަށް ކެބިނެޓްގައި މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ސްޓެއިނިޓްޒާ ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސް (އޭޕީ)ގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

މިސުރުން އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމުގައި ހުރިހާފައިދާއެއް އޮތީ އިޒްރޭލަށް: ހަމާސް

މިސުރުން އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމުގައި ހުރިހާފައިދާއެއް އޮތީ އިޒްރޭލަށް: ހަމާސް

Shareފަލަސްތީނާއި، އިޒުރޭލުގެ މައްސަލައިގައި މިސުރުން އެކުލަވާލައިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ މިޞުރުން އިޒްރޭލަށް އެކުލަވައިލަ ދީފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށާއި އެއްބަސްވުން ބަލައިގަތުމުން ހުރިހައި ފައިދާއެއް އޮތީ ހަމަ އިޒްރޭލަށް އެކަނިކަމަށް ހަމާސް ޖަމާޢަތުން ބުނެފިއެވެ. އިޒްރޭލުން ޣާޒާ ހިސޯރުކޮށްގެން ތިބޭތިބުމަށް ނިމުމެއްގެނެސް ހިސޯރުކުރުން ދޫކޮށްނުލާނަމަ އިޒްރޭލާއިއެކު ސުލްހަވުމެއް ނެތް ކަމަށްވެސް ހަމާސް ޖަމައަތުން ބުނެއެވެ. އެޖަމާއަތުން ބުނެފައިވަނީ އިޒްރޭލުން ބޭނުންވާހައި ބައަކު ފަލަސްޠީނުގެ ތެރެއިން ހިފައި ހައްޔަރުކޮށް އިޒްރޭލކުގައި ޖަލުތަކުގައި ބައިތިއްބައިގެން މަރމުން ...

ތަފްޞީލް »

އަދާލަތުގެ ފަންޑުފޮށި 23 ރަށެއްގައި ބަހައްޓާގޮތަށް ނިންމައިފި.

އަދާލަތުގެ ފަންޑުފޮށި 23 ރަށެއްގައި ބަހައްޓާގޮތަށް ނިންމައިފި.

Share އިޒުރޭލުގެ ޢުދުވާނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އަދާލާތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ތެރޭގެ 23 ރަށެއްގައި ފަންޑުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އެޕާޓީން ހަމަ ޖައްސައިފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޕާރޓީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އިޔާދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ، 23 ރަށެއްގައި ޣައްޒާ ފަންޑު މޯލަޑިވްސްގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު 16 ރަށެއްގައި ޣައްޒާ ...

ތަފްޞީލް »

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި.

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި.

Shareމި މުބާރާތަކީ ޅޮހީގެ ހުރިހާ އުމުރު ފުރާއެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޅޮހީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ އުމުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެންވަނީ 60ހަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައެވެ. މިއަދު ޅޮހީ ސްކޫލްގައި ޤުރުއާން މުބާރާތްފެށުމައް އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަރަފްވެރިމެޙްމާނު ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަންވަރު ޢަބްދުލް ޤަނީ ވިދާޅުވީ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ނ.އަތޮޅަށް ދެވަނަ ލިބުމަކީ އުފާކުރާކަމެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ...

ތަފްޞީލް »

ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާކަމަށް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ.

ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާކަމަށް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ.

Shareއިސްރާއީލުން އެގައުމުގެ ދިފާއުގައި ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާކަމަށް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އޮބާމާ ވިދާޅުވިކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުގައިވަނީ މި ހަމަލާތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުން މަރުވަމުންދާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިސްރާއީލުން މިހާރު ފަށާފައިވާ އޮޕަރޭޝަން އާއްމުން ވީހާވެސް މަދުން މަރުވާނެ ގޮތަކަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ވެސް އޮބާމާ ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ. “އެމެރިކާ އަދި އެމެރިކާގެ ގާތް އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ މި ހަމަލާތަކުގައި ...

ތަފްޞީލް »

އެއްގަމު މަގުން ޓޭންކަރުތަކުގައި ޣާޒާއަށް އަރައިގެންފި

އެއްގަމު މަގުން ޓޭންކަރުތަކުގައި ޣާޒާއަށް އަރައިގެންފި

Shareއިޒްރޭލުގެ ސިފައިން އެއްގަމު މަގުން ޓޭންތަރުތަކުގައި ޣާޒާއަށް އަރައިގެންފިއެވެ. އެއްގަމު މަގުން އިޒުރޭލް ސިފައިން ޣައްޒާއަށް އަރައިގެންފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ބިމުގެ މަގުން ދޭން ފެށި މިހަމަލާތަކާ މެދު އިސްރާއީލުގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ބުނަނީ ޕްރޮޓެކްޓިވް އެޖް އޮޕަރޭޝަނުގެ ނަމުގައި އެމީހުން ކުރިޔަށް ގެންދާތާ ދިހަ ދުވަސްވީ ހަމަލާތައް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރަނީ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ބުނަނީ މި ގޮތަށް ނިންމާން ޖެހުނީ ހަމާސްގެ ފަރާތުން ރޮކެޓް ހަމަލާތައް ...

ތަފްޞީލް »

ދިވެހިންގެ ގިނަބަޔަކު ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ.

ދިވެހިންގެ ގިނަބަޔަކު ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ.

Shareއިޒުރޭލާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިން ތެދުވުމަށް ހިންގި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދިވެހިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ރޭ އިރާކޮޅު ސޯޝަލް ސެންޓަރުން ކައިރިން ފެށި ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު އެތައް ހާސް އާންމު ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ބައިވެރިވި ވެފައެވެ. ހިނގާލުމުގައި ފަލަސްތީނަށް ނަސްރު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މުޖާހިދުންގެ ޖަމާއަތްތަކުގެ ދިދަތަކާއި ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް