ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ލަންދޫގައި އެމްޑީއޭއިން އިމާރާތް ކުރާ ޕްރީސްކޫލް އަޅާނެ ބިމެއް ފާސްކޮށްފި.

Share މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް ( އެމްޑީއޭ ) އިން ނ.ލަންދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރީސްކޫލް އަޅާނެ ބިމެއް ލަންދޫރައްޔިތުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ޕްރީސްކޫލްއަޅާނެ ބިމެއް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިރޭ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ލަންދޫރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ލަންދޫސްކޫލްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މިރޭ 8:30 ގައި ފެށިގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި ލަންދޫ ރައްޔިތު ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން މަދު ބައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިވަގުތު ރަށުގައި ތިބި ފިރިހެނުންނަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްކަމަށް ލަންދޫކައުންސިލުން ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަމެޗްވެސް ދޮށިމޭނާހައުސް ކާމިޔާބުކޮށްފި.

ލަންދޫސްކޫލްގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަމެޗްވެސް ދޮށިމޭނާހައުސް ކާމިޔާބުކޮށްފި.

Shareނ.ލަންދޫސްކޫލްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދު ކުޅުނު މެޗުވެސް ދޮށިމޭނާ ހައުސް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ކުޅުނު މިމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްވެސް ބޮޑުތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ދޮށިމޭނާ ހައުސް މިއަދުގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ރެހެންދި ހައުސްއާއި، ބައްދަލުކޮށް 15 ޕޮޓް 10 ޕޮޓުންނެވެ. މިއަދުގެ މެޗްގެ ކްއީން އޮފްދަމެޗަކަށް ހޮވުނީ ރެހެންދި ހައުސްގެ ފާތުމަތު މިރުޝާ ( ގްރޭޑް 9 ) އެވެ. މި މުބާރާތުގެ މެޗެއް ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ ނެޓްބޯލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ދޮށިމޭނާ ހައުސް ކާމިޔާބު ކޮށްފި.

ލަންދޫސްކޫލްގެ ނެޓްބޯލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ދޮށިމޭނާ ހައުސް ކާމިޔާބު ކޮށްފި.

Shareނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް އެސްކޫލްގެ ދޮށިމޭނާ ހައުސްއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ފެށުނު މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ދޮށިމޭނާ ހައުސްއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ސިއްތިމާވާ ހައުސްއާއި، ބައްދަލުކޮށް 28 ޕޮޓް 16 ޕޮޓުންނެވެ. މިމެޗްގެ އެންމެމޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ދޮށިމޭނާހައުސްގެ ފާތުމަތު ނުހާ ގްރޭޑް 10 އެވެ. ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނަ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ މިމެޗްގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާނާއަކީ ...

ތަފްޞީލް »

ޔާމީން ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި.

ޔާމީން ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި.

Share ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސްސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަމުން ދިޔަ ޔާމީން ޕީޕީއެމްއާއި، ގުޅުނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ރޭ އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑުޖަލްސާގައެވެ. ޔާމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްޑީޕީ ދޫކޮށްލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ އެ ޕާޓީގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުވެ، ޒުވާނުންގެ ފައިގައި އަޅުވައި ވައްޓާލަން ފެށުމުންނެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގައި މިހާރު ޑިމޮކްރެސީގެ “ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތް” ...

ތަފްޞީލް »

ފުލުހުން އެބުނާ ފިސްތޯލައާއި، ވަޒަންތަކަކީ ނާޒިމްގެ ތަކެއްޗެއް ނޫން – ނާޒިމްގެ ވަކީލް

ފުލުހުން އެބުނާ ފިސްތޯލައާއި، ވަޒަންތަކަކީ ނާޒިމްގެ ތަކެއްޗެއް ނޫން – ނާޒިމްގެ ވަކީލް

Share ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އެޕާޓްމަންޓުން ފެނުނުކަމަށް ފުލުހުން ބުނާ ތަކެއްޗަކީ، ނާޒިމާއި، ގުޅުންހުރި ތަކެތި ނޫންކަމުގައި ނާޒިމްގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލް މައުމޫނު ޙަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ނާޒިމްގެ އެޕާޓްމަންޓުން ފެނުނުކަމަށް ބުނެ ހަތިޔާރު ތަކެއް ދެއްކި ފަހުން، ނާޒިމްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު މައުމޫން ހަމީދު މީޑިއާއަށް އާއްމު ކުރެއްވި ކުރު ބަޔާނުގައި ...

ތަފްޞީލް »

ޑިޕްލޮމާ ހައްދަވާ ޓީޗަރުންގެ ކޯސްފީގެ %50 ދައްކައިދެނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ޖީބުން.

ޑިޕްލޮމާ ހައްދަވާ ޓީޗަރުންގެ ކޯސްފީގެ %50 ދައްކައިދެނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ޖީބުން.

Share އެޑިޔުކޭޝަންމިނިސްޓްރީގެ ޚާއްޞަ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ގިނަޓީޗަރުންތަކެއްގެ ވަޒީފާ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ގެއްލިގެން ދާފަދަގޮތަކަށް އެ އޮނިގަނޑު އެކަށައަޅާފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޑިޕްލޮމާ ހައްދަވާ ޓީޗަރުންގެ ކޯސްފީގެ %50 ދާއިރާގެ މަޖްލިސް މެމްބަރުގެ ޖީބުން ދައްކަވައި ދެއްވާނެކަމަށް ކާށިދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފައިސަލް ނަސީމް އޭނާގެ ފޭސްބުކު ޕޭޖްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކ.ކާށިދޫ އާއި ގާފަރު ސްކޫލުތަކުގެ ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން ޑިޕްލޮމާ ހަދާ ފަރާތްތަކުގެ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަންނަ ހުކުރުދުވަހު ފަށަނީ.

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަންނަ ހުކުރުދުވަހު ފަށަނީ.

Shareނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަންނަ ހުކުރުދުވަހު ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެސްކޫލުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ލަންދޫއިންފޯއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެސްކޫލްގެ އިސްބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ އެމުބާރާތް ފެށުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ހުރިހާތައްޔާރީތަކެއް އެސްކޫލްގެ ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަނުން މިހާރުވަނީ ވެ ނިމިފައިކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލްގޯތިތެރޭގައި އޮންނަ ނެޓްބޯޅަކޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މުބާރާތުގެ ޖަޖުންނާއި، އަންޕަޔަރުން ހަމަޖައްސާ އަދި ގުރުއަތުލުންވެސް މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެ. ލަންދޫ ސްކޫލްގެ ތިންހައުންސްގެ މެދުގައި ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ...

ތަފްޞީލް »

ގްރީސްގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ޔާމީން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ.

ގްރީސްގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ޔާމީން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ.

Share ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ގްރީސްގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ‏‏‏އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ‏އެލެކްސިސް ސީޕްރަސްއަށް ‏ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ‏‎.‎ ‏ ‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެސެޖުގައި، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ‏‏އަދި ‏‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި، ‏އެލެކްސިސް ސީޕްރަސްއަށް ‏މަރްޙަބާ ވިދާޅުވެ، ‏‏‏ހެޔޮއެދުންތައް ‏‏ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ.‏ އަދި ‏އެލެކްސިސް ސީޕްރަސްގެ ‏ޒަޢާމަތުގައި، ‏‏ގްރީސްގެ ‏‏ރައްޔިތުންނަށް ‏‏އިތުރު ފާގަތިކަމާއި ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ‏‏ކަމުގައި ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ‏‎.‎‏ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ގްރީސާ ‏ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ...

ތަފްޞީލް »

އޯލްޕާޓީ ޓޯކްސްގައި އަދާލަތުން ބައިވެރިވާކަށް ނިންމާފައެއްނެތް – އަދާލަތު

އޯލްޕާޓީ ޓޯކްސްގައި އަދާލަތުން ބައިވެރިވާކަށް ނިންމާފައެއްނެތް – އަދާލަތު

Shareަދހ ޖޭޕީން އިސްނަގައިގެން ބާއްވަން އުޅޭ އޯލްޕާޓީ ޓޯކްސްގައި އަދާލަތުން ބައިވެރިވާގޮތަށް އަދި ނިންމާފައި ނުވާނެކަމަށް އަދާލަތުޕާޓިން ބުނެފިއެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީ ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ބާއްވާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު އަދާލަތް ޕާޓީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެޓްވީޓްގައި ވަނީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއިއެކު މަޝްވަރާގެ މޭޒަށް ދިއުމަށް ...

ތަފްޞީލް »

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް އަނެއްކާވެސް ކޯޑިނޭޓަރަކު ހަމަޖައްސަވައިފި.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް އަނެއްކާވެސް ކޯޑިނޭޓަރަކު ހަމަޖައްސަވައިފި.

Share މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ކޯޑިނޭޓަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އަނެއްކާވެސް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިފަހަރު އެމަޤާމް މިދެއްވީ ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރސްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ އަހްމަދު ރީހާން އަށެވެ. ލަވަ އަލްބަމް ޕްރޮޑިއުސް ކުރުމުގެ އިތުރުން، ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވައި، ޤުރްއާން އުނގަންނައިދިނުމުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަހްމަދު ރީހާންއަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަޤާމު ދެއްވާފައި ވަނީ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް