ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

މިނިވަންދުވަހުގެ ފުޅަނދުބުރު ލަންދޫގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފި.

Shareމިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އެކުލަވާލައިފައިވާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުޅަނދުބުރު މިރޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފުޅަނދުބުރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރަށުގެ އަންހެންވެރިން އެކި ގުރޫޕްތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެކި ގުރޫޕުން ހުށަހަޅައިދީފައިވަނީ އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ދިވެހިންގެ ހަނދާންތައް ގެނެސްދޭފަދަ ހަރަކާތްކާއި، މިހާރުގެ މިޒާމާނުގެ ކަންކަން ހުންނަގޮތް ސިފަވެގެންދާފަދަ ހަރަކާތްތައް ފުޅަނދު ތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. ފުޅަނދުބުރު ...

ތަފްޞީލް »

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޚާއްޞަފުޓްބޯޅަމެޗެއް ލަންދޫގައި ކުޅެފި.

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޚާއްޞަފުޓްބޯޅަމެޗެއް ލަންދޫގައި ކުޅެފި.

Shareމިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުނު ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނ.ލަންދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ވަރަށް ޚާއްޞަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް މިއަދު ކުޅެފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ލަންދޫސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗްގައި އެއްކޮޅުން ބައްދަލުކުރީ ލަންދޫގައި އޮންނަ ޒަމާންވީ “ރުއްވަލުޓީމް” އާއި، މިހާރުފުޓްބޯޅަ ކުޅުމާ ދުރުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާއެވެ. މި މެޗް 2-1 ން ކާމިޔާބުކުރީ ހޮވާލެވުނު ޓީމެވެ. މިއަދުގެ މެޗަކީ ...

ތަފްޞީލް »

ޅޮހީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ސްޓާފުން ލަންދޫސްކޫލަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކޮށްފި.

ޅޮހީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ސްޓާފުން ލަންދޫސްކޫލަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކޮށްފި.

Shareނ.ޅޮހީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި، އެސްކޫލްގެ ސްޓާފުން ނ.ލަންދޫސްކޫލަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކޮށްފިއެވެ. މިދަތުރުގައި ޅޮހީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި، ސްޓާފުން ލަންދުއަށް އައީ އިއްޔެއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު 8 ޖެހިއިރު ޅޮހީ ސްކޫލްގެ ކުދިން ލަންދުއަށް އައިސްފައިވާއިރު ހެނދު 9:00 ގައި އޮތީ ދެ ސްކޫލްގެ ދެމެދުގައި އޮތް ބަށިމެޗެވެ. ބަށިމެޗް ކުޅުނީ ލަންދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ބަށިކޯޓްގައެވެ. މިމެޗް 6 ލަނޑު 9 ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ޅޮހީސްކޫލްގެ ބަށިޓީމެވެ. މިދަތުރުގައި ...

ތަފްޞީލް »

ސީ އެންބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް އަންނަމަހު ފުރިހަމަވެގެންދާނެ – ހެލްތްމިނިސްޓްރީ

ސީ އެންބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް އަންނަމަހު ފުރިހަމަވެގެންދާނެ – ހެލްތްމިނިސްޓްރީ

Share ސީ އެންބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް އަންނަމަހުގެ ކުރީކޮޅު ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ދެވޭވަރުވާނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޤާސިމް ވިދާޅުވި ކަމަށް ޕީއެސްއެމް ވެބްސައިޓްގައިވަނީ ސީ އެމްބިއުލާންސްތައް މިހާރު ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިކަމަށެވެ. “ކުރީގެ ލޯންޗްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުއައްޒަފުންނަށް ތަންކޮޅެއް ދަތިވޭ ޕެރަމެޑިކަލް ޓްރެއިނިންގ މީގެ ތެރެއަށް ވަންނާތީ. މިއާއެކީ އެހެނިހެން ފަސްޓްއެއިޑް ޓްރެއިންގ ހަދާތީއާއެކު މުއައްޒަފުންނަށް ދަތިވޭ. އެމްއެންޑީއެފްގެ އުސޫލާ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި.

ލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި.

Share ނ.ލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިންކޮށް ޓެންޑާ ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ޑިޒައިން ކުރަން ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ލަންދޫގެ އިތުރުން އިތުރު 3 ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި އެއް ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ވެސް ޑިޒައިންކޮށް ޓެންޑާ ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްވަނީބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނ.ލަންދޫގެ އިތުރުން ގދ. ފިރޯރީ އާއި އދ. ހަންޏާމީދޫ އާއި ރ. ...

ތަފްޞީލް »

ޅޮހީ ސްކޫލްގެ ކުދިންނާއި، ސްޓާފުން ލަންދޫސްކޫލަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރަނީ

ޅޮހީ ސްކޫލްގެ ކުދިންނާއި، ސްޓާފުން ލަންދޫސްކޫލަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރަނީ

Shareނ.ޅޮހީ ސްކޫލްގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި، އެސްކޫލްގެ ހުރިހާ ސްޓާފުން ނ.ލަންދޫ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ލަންދޫސްކޫލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ލަންދޫސްކޫލުން ބުނީ މިދަތުރަކީ ދެ ސްކޫލްގެ ދެމެދުގައި މައުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް ދެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި، ސްޓާފުންގެ އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށްލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރާ ދަތުރެއްކަމުގައެވެ. މިދަތުރުގައި ޅޮހީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާ ލަންދޫސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބަށިމެޗަކާއި، ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި، ބަށިމެޗްކުޅޭނީ ހެނދުނު ކަމަށާއި، ފުޓްބޯޅަ މެޗްކުޅޭނީ އެދުވަހުގެ ހަވީރުކަމުގައި ...

ތަފްޞީލް »

މިނިވަން 50 ލަންދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

މިނިވަން 50 ލަންދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

Share ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރުފުރޭ ރަންޔޫބީލް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ލަންދޫކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު މިއަދު ލަންދޫއިންފޯއަށް މިކަމާގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަކޮށް ލަންދޫގައި ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ލަންދޫކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަންހެނުންގެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި، ދުވަސްވީ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ކުޅެން ހަމަޖެހއިފާއި ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުޅިވަރުތައް މިހާރު މިގެންދަނީ ރާވަމުން . މިއަދު ...

ތަފްޞީލް »

“ހެލްޕް ޝާޔާ” ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އަތޮޅުގެ ބޮޑެތި ރަށްރަށަށް.

“ހެލްޕް ޝާޔާ” ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އަތޮޅުގެ ބޮޑެތި ރަށްރަށަށް.

Share މިދިޔަމަހު ފަހުކޮޅު ދެ ކިޑްނީވެސް ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން މަރާހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ނ.ލަންދޫ ގުލްބަކާގެ މަރިޔަމް ޝާޔާ ( 10އ ) އަށް އެހީވުމަށް ޢާއިލާއިން ހުޅުވާފައިވާ “ހެލްޕްޝާޔާ” ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އަތޮޅު ގެ ބޮޑެތި ރަށްތަކަށާއި ކުދިރައްތަކަށް ޓީމްތައް އިއްޔެވެސް ވަނީ ގޮސްފައެވެ. ފަންޑު ހުޅުވީއްސުރެ މިކަމުގައި ރެއެއްދުވާލެއް ނުބަލާ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޓީމުތަކުން އިއްޔެ ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ނ.އަތޮޅު މަނަދޫ ، ހޮޅުދޫ ...

ތަފްޞީލް »

ރާއްޖޭގެ 12 ސްކޫލަކަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން އެހީދެއްވައިފި.

ރާއްޖޭގެ 12 ސްކޫލަކަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން އެހީދެއްވައިފި.

Shareރާއްޖޭގެ 12 ސްކޫލަކަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން އެހީދެއްވައިފިއެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއެހީއަކީ ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި، ޕްރިންޓަރު ހޯދުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ދެއްވި އެހީއެއް ކަމަށެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، މިއީ ވަރލްޑް ބޭންކުގެ އެހީއާއެކު ތަންފީޒުކުރަމުންދާ “އެންހޭންސިންގ އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް” އީ.އީ.ޑީ.ޕީ ގެ ދަށުން ލިބޭ އެހީއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި އެހީ ލިބޭ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތައް ހިމެނޭ ކަމަށްވެސް ...

ތަފްޞީލް »

މިއަހަރުގެ ބައިބަލާ މުބާރާތް ރޭ ފަށައިފި.

މިއަހަރުގެ ބައިބަލާ މުބާރާތް ރޭ ފަށައިފި.

Share ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކުރާ މިއަހަރުގެ ބައިބަލާ މުބާރާތް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ފައްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ. ފިޠުރު އީދު ބައިބަލާ މުބާރާތް ސާދަ ސަތޭކަ ތިރީސް ހައެއް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމްގެ އިތުރުންވެސް ދައުލަތުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 53 ޓީމުން ވާދަކުރެއެވެ. މުބާރާތުގައި 52 މެޗްކުޅޭނެއެވެ. ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އެއްލައްކަ ރުފިޔާއެވެ. ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް