ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ލަންދޫ އައު އިންޖީނުގެ ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ލަންދޫ އައު އިންޖީނުގެ ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

Shareރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ނ.ލަންދޫ އާ އިންޖީނުގެ ހުޅުވައި ދެއްވައިފިއެވެ.  އިންޖީނުގެ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ އިއްޔެ އެކަމަށްޓަކައި ލަންދޫގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ނ. ލަންދޫއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައިވަނީ، 1985 ވަނަ އަހަރު، އެންމެ 3 ކިލޯވޮޓް ގެ ޖަނެރޭޓަރެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އޭރު ހަތަރު ގަޑިއިރަށް ދިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތުން ސައުވީސް ގަޑިއިރަށްބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 2003 ވަނައަހަރެވެ.  އެހެންނަމަވެސް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ...

ތަފްޞީލް »

ރ.އިންނަމާދޫ އާއި ރ.މަޑުއްވަރީ އާއިންޖީނުގެ ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި ، ނ.ލަންދޫ އާ އިންޖީނުގެ މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވާނެ.

ރ.އިންނަމާދޫ އާއި ރ.މަޑުއްވަރީ އާއިންޖީނުގެ ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި ، ނ.ލަންދޫ އާ އިންޖީނުގެ މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވާނެ.

Shareރ.އިންނަމާދޫ އާއި ރ.މަޑުއްވަރީ އާއިންޖީނުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. އަދި ނ.ލަންދޫ އާ އިންޖީނުގެ މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވާނެއެވެ. ރ. އިންނަމާދޫ އާ އިންޖީނުގެ ހުޅުއްވާދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، އާބާދީ ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރަށް ޔަޤީންކޮށްދެއްވާނެކަމަށެވެ. 860 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ އިންނަމާދޫ އިންޖީނުގެ އާ އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިންކޮށް ޓެންޑާ ޑޮކިއުމެންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ފަށައިފި.

ލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިންކޮށް ޓެންޑާ ޑޮކިއުމެންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ފަށައިފި.

Share ނ.ލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ޑިޒައިންކޮށް ޓެންޑާ ޑޮކިއުމެންޓް ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ “ސޭންޑް ކޭޝް” ކިޔާ ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާއެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ބޭފުޅުން އިއްޔެވަނީ ލަންދުއަށް ވަޑައިގެން އެބޭފުޅުންގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވަފައެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ސިމެންތިން ކުދިކުދި ބުޑުތަކެއް އަޅާ ސާރވޭގެ މަސައްކަތް ވަނީ އިއްޔެ ފަށާފައެވެ. ލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޑޮކިއުމެންޓް ...

ތަފްޞީލް »

ހޮޅުދޫގައި ވެސް އާސަންދަ ލިބޭ ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި.

ހޮޅުދޫގައި ވެސް އާސަންދަ ލިބޭ ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި.

Share ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް އެސްޓީއޯއާ ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ނ. ހޮޅުދޫގައި ފާމަސީއެއް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.   ހޮޅުދޫގައި މިހުޅުވުނު ފާމަސީއާއެކު އެސްޓީއޯ ފާމަސީތަކުގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 157 އަށް އިތުރުވެފަ އެވެ.   ބައެއް ރަށްރަށުން އާންމު ބޭސްތައް ވެސް ލިބެން ...

ތަފްޞީލް »

ވިއްސާރައަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި.

ވިއްސާރައަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި.

Share މިދުވަސްކޮޅު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންމިދާ ވިއްސާރައަށް ސަމާލުވުމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް 6 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ގަދަވަޔާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެތީ، މޫސުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިންވަނީ އުތުރާއި މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ އިތުރުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށްވެސް ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ވައިޓް އެލާރޓެއްވެސް ނެރެފައެވެ. އެ އިދާރާއިން ބުނީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ...

ތަފްޞީލް »

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ބަންގި ވަގުތު އަންގައިނުދޭނަމަ އެއީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވަނީ.

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ބަންގި ވަގުތު އަންގައިނުދޭނަމަ އެއީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވަނީ.

Share ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކޮށް ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ވިޔަސް އަދި ރަށްރަށުގައިވިޔަސް ނަމާދުވަގުތުތައް އަންގައިނުދޭނަމަ އެއީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވަނީ ކަމަށާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ބަންގި ވަގުތު އަންގައިދިނުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އާންމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ނަމާދު ވަގުތު އަންގައި ދިނުމަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ނުދޭކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކުރައްވާ ...

ތަފްޞީލް »

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލަންދުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލަންދުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

Shareރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބުލް ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް ނ.ލަންދުއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހާ ޙަވާލާދީ ލަންދޫކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސް ލަންދުއަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް އަދި ހަމަޖެހިފައިވާއޮތީ އަންނަމަހު 2 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ލަންދޫގައި ފެނަކަކޯޕަރޭޝަނުން އަޅުއްވައިދެއްވާފައިވާ އާ އިންޖީނުގެ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ރައީސް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު ގައި ...

ތަފްޞީލް »

މަޝްވަރާނުކުރާން ނިންމުމަކީ ޒިންމާދާރު ނިންމުމެއްނޫން – ތަރުޖަމާން

މަޝްވަރާނުކުރާން ނިންމުމަކީ ޒިންމާދާރު ނިންމުމެއްނޫން – ތަރުޖަމާން

Shareސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި އިލްޒާމްތަކެއް އެޅުވުމަށްފަހު މަޝްވަރާ ނުކުރަން ނިންމުމަކީ ޒިންމާދާރު ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ނުތަނަވަސް ކަމެއް ހުރި ނަމަ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް މުއާޒު އަލީ(މުއާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ނުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމި ނަމަވެސް އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިނުވާ ކަމަށާއި މަޝްވަރާ ކުރަނީ ވަކި ފަރުދެއްގެ މަސްލަހަތައްޓަކާ ނޫން ކަމަށް ވެސް މުއާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. މުއާޒު ވިދާޅުވީ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫސްކޫލްގައި ހިންގި ލައިފްސްކިލް ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްފި.

ލަންދޫސްކޫލްގައި ހިންގި ލައިފްސްކިލް ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްފި.

Shareނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 6 ން މަތީގެ ދެ ޖިންސްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެސްކޫލްގައި ހިންގި ލައިފްސްކިލް ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭ ލަންދޫސްކޫލްގައި އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާނަކީ އެސްކޫލްގައި 2004 ވަނައަހަރުވެސް ލައިފްސްކިލް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެސްކޫލްގެ ޓްރެއިންގ ޓީޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް އެވެ. ޝަރަފްވެރިމެހްމާން ވަނީ ރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އޭނާގެ ވާހަކައިގައި ވިދާޅުވީ ލައިފްސްކިލް ޕްރޮގްރާމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ...

ތަފްޞީލް »

ކުރީގެ އެޓޯލްސް މިނިސްޓަރ އަވަހާރަވެއްޖެ.

ކުރީގެ އެޓޯލްސް މިނިސްޓަރ އަވަހާރަވެއްޖެ.

Share  ކުރީގެ އެޓޯލްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ހަމީދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އަބްދުﷲ ހަމީދު އަވަހާރަވީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ގެންދަވަނި ކޮށެވެ. އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 76 އަހަރެވެ. އަބްދުﷲ ހަމީދު އަވަހާރަވެފައި ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އާލާސްކަންފުޅާއި އުޅުއްވުމަށްފަހު އެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަމާއި އެޓޯލްސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އަބްދުﷲ ހަމީދަށް މައިނާ ސްޓްރޯކެއްޖެހި މިދިޔަ ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް