މަޢުލޫމާތު

“ކައިވެނި ރުޖޫޢަކުރުން”

އިސްލާމީ ޝަރީޢާ އަދި ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު އަލީގައި   އިސްލާމްދީން ދެކޭ ގޮތުގައި ޢާއިލާތައް ބިނާކުރުމުގައި ކައިވެންޏަކީ މުޤައްދަސް ގުޅުމެކެވެ. އެއީ ޠާހިރުކަމާއި ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރެވޭ ގުޅުމެކެވެ. ކައިވެނީގެ ސަބަބުން ބިނާވާ ކޮންމެ ޢާއިލާއަކީ އުފާވެރި ޢާއިލާއަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމް އަދާކުރާ ޢާއިލާތަކެއްގެ ސަބަބުން ދުޅަހެޔޮ އަޚުލާޤެއްގެ ވެރި މުޖުތަމަޢުއެއް އުފެދި ބައްޓަންވުމީ، އިސްލާމްދީން ނުހަނު ބާރުއަޅާކަމެކެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ …

އިތުރަށް »

أبوبكر الصديق رضي الله عنه ގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން!

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި، އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ވަރަށް ގިނަ މުހިއްމު ހާދިސާތައް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ. މިފަދަ ޙާދިޘާތަކުގެ ތެރޭގައި، اسلام دين ގެ ކުރިއެރުމަށާއި މާތް ނަބިއްޔާ محمد صلى الله عليه وسلم ގެ ޚިދުމަތުގައި أبوبكر رضي الله عنه ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ކީރިތި ރަސޫލާ محمد صلى الله عليه وسلم ސުވަރުގެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޚަލީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން  أبوبكر …

އިތުރަށް »

ހަމްދަރުދީ ވުމުގެ ގޮތުންވެސް އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ ހިފުން އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދައެއް ނޫން!

އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައިވަނީ މައިގަނޑު 5 މަޤްޞަދަކަށް އިސްކަން ދެއްވައި އެ މަޤްޞަދުތައް ޙިމާޔަތް ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ އެކައްޗަކީ الله سبحانه وتعالى ޚަލްޤުކުރައްވައިފައިވާ އިންސާނުންގެ ފުރާނައެވެ. އެހެންކަމުން އިންސާނާގެ ނަފްސާއި ފުރާނައަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ މިލްކެއް ނޫނެވެ. ޙައްޤެއް އޮވެގެން މެނުވީ، އިސްލާމީ ވެއްޓެއްގައިި އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ މަފްހޫމްގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ފުރާނައެއް ނުހިފެނެއެވެ. އެއީ ޣައިރު މުސްލިމެއްގެ ފުރާނައެއް ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. އަދި އިންސާނަކު އަމިއްލައަށް …

އިތުރަށް »

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މިވާހަކަތައް އެނގޭތަ؟

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މާތްﷲ ޞުބުހާނަހޫ ވަތަޢަލާ سورة الفاتحة ފެށިގެންسورة الناس  ގެނިޔަލަށް ކިޔެވުން އަޅުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވަވާ، ޖިބުރީލް އަލައިޙިއްސަލާމް މެދުވެރި ކުރައްވާ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލައްﷲ އަލައިޙި ވަސައްލަމައަށް އަރަބި ބަހުން ބާވާލެއްވެވި އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ރަސޫލުކަން ޘާބިތު ކޮށްދޭ މުޢުޖިޒާތެކެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އެއާއި އެއްފަދަ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުގެނެވޭނެ ފޮތެކެވެ. މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا …

އިތުރަށް »

އަމާނާތްތެރިކަންވަނީ ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ޝިފާޢު – ގްރޭޑް 10 އަޚްލާޤު ރަނގަޅު މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އެންމެ މުހިއްމު ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިފައެކެވެ. އެއީ މާތް ﷲ ދެއްވާ އެންމެ މަތިވެރި އެއް ނިޢުމަތެވެ. ނަފްސުގެ ޒިނަތްތެރިކަމާއި އަޒުމުގެ މަތިވެރިކަމާއި، ރިވެތި އަޚްލާޤު އަށަގެންފައިވާކަމުގެ ޢަލާމާތްތެކެވެ. އާދެ، އަމާނާތްތެރިކަމަކީ އިންސާނާގެ އުނިކަންތައް ފޮރުވައިދީ ހެޔޮޢަމަލުތަކަށް ފިރުކާގަތުމަށް ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސް ކޮށްދޭ ސިފައެކެވެ.އަމާނާތްތެރިކަމަކީ ޚިޔާނާތުގެ އިދިކޮޅެވެ. އަމާނާތްތެރިކަމަކީ ވަރަށް ފުޅާ މާނައެއްގައި، …

އިތުރަށް »

ފާތިޙާ ފިޔަވައި އެހެން ސޫރަތް ތައް އިމާމާގެ ފަހަތުން ކިޔެވުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން.

ސުވާލު: އިމާމުމީހާ ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔެވުމަށްފަހު އެއަންނަ ހުސްވަގުތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ އަދި އެލިބޭ ހުސްވަގުތުކޮޅުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔަންޖެހޭތޯ؟ ޖަވާބު:   الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:   ފާތިހާ ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ އިމާމާއި މައުމޫމާއި އެއްމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އަޑު ހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދު ތަކުގައި ވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ ޖަމާއަތެއްގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ …

އިތުރަށް »

އަމާނާތްތެރިކަން

ލިޔުނީ: އައިޝަތު އަލްމާ – ގްރޭޑް 10 މުޖުތަމަޢުއެއްގެ އަމަންއަމާން ކަމާއި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ގާއިމުކުރުމީ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެވެސް ޒިންމާއެކެވެ. އެގޮތުން  ރަނގަޅު ފައިދަކުރުވަނިވި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމުގައި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ކިބައިގައި ޢަމާނާތްތެރިކަން ހުރުމީ ވަރަށް ވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަމާނާތްތެރިކަމަކީ އެހެން މީހެއްގެ އެއްޗެއް ތިމާ އާއި ހަވާލުކުރުމުން އެއެއްޗަކާއި މެދު ޚިޔާނަތްތެރި ނުވެ ރަނގަޅަށް ރައްކާތެރިކުރުމެވެ. މުޖުތަމަޢުއެއްގައި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލިއްޖެނަމަ ވަރަށް ގިނަގުނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ. އެގޮތުން …

އިތުރަށް »

ދިވެހިންނަކީ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރި ބައެއް.

ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުންސުރެން ވަރަށް ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރި ބައެކެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ތަކެތި އުފައްދަނީވެސް އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ އަތުންނެވެ. ދިވެހިންގެ ކޮންމެ މަސައްކަތަކުންވެސް ދިވެހިންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަން ފެނިގެންދެއެވެ. ޒަމާނުންސުރެންވެސް ދިވެހިން ނުހަނު ގިނަ ތަފާތު މަސައްކަތް ކޮށްއުޅެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަމަށް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ. މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ގިނަތަކެތި އުފައްދާފައިވަނީ ދިވެހިންގެ އަތުންނެވެ. މިސާލަކަށް މަސްބާނަން ބޭނުންކުރާ ބުޅި،ދޮށި އަދި ވައު ފަދަތަކެތި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ދިވެހިންގެ …

އިތުރަށް »

ތާޒާ ކުކުޅުބިހެއްތޯ ބަލާނީ ކިހިނެއް؟

ކުކުޅުބިހެއް ތާޒާތޯ ނުވަތަ ނުބައިވެފަތޯ ބެލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއްނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ބިހަކީ ނުބައިވިޔަސް ބޭރުފުށުން މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އަންނަ އެއްޗަކަށް ނުވާތީއެވެ. އެކަމަކު ކުޑަ ޓެސްޓެއް ހަދާލައިގެން އެބިހަކީ ތާޒާ ބިހެއްތޯ ބަލާލެވިދާނެއެވެ. މިޓެސްޓް ހެދުމަށްޓަކައި ފުން ތައްޓަކަށް ފެން އަޅާށެވެ. ބިހުގެ އަދަދަށް ބަލާފައި ފެންއަޅާ ތަށި ބޮޑުކުރަންވާނެއެވެ. ދެން މަޑުމަޑުން ބިސް ނުވަތަ ބިސްތައް ތަށިތެރެއަށް ލާށެވެ. ފަހަރަކު ބިހެއް ލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެވެ. ބިސް އަޑިއަށް …

އިތުރަށް »

މިފަހަރު ކައުންސިލަށް ހޮވާނީ ކޮންބައެއް؟

މިއަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަތްފޯރާ ފަށަށް ގާތްވެ، މާދަމާއާއެކު އަނެއްދުވަހަކު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ގޮސް ކިޔުގައި ތިބެންޖެހޭ ދުވަސް ކަނޑައެޅި ، ނިމިފައިވާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި ތިމާއަށް ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ މިނިވަން ޙައްޤެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ، މެއި 06 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްދޭނެ ފަރާތްތަކެއް މިހާރު އިޚްތިޔާރު ކޮށްފިންހެއްޔެވެ؟ މިއީ މިއަދު ޕާޓީތަކުގެ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި …

އިތުރަށް »

ސަޅިކޮށް ރީތިކޮށް، ޕަވަރޕޮއިންޓް ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހަދަންބޭނުންތަ؟

ގިނަޓީޗަރުންނަކީ މިޒަމާނުގައި މަލްމީޑިއާއަށްވަރަށްބޮޑަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ އަދި އޭގެ ބޭނުން ފަރިތަކަމާއެކު ކްލާސްރޫމްގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުންނެވެ. އެންމެބޮޑަށް މިކަން ފެނިގެންދަނީ އެބޭފުޅުންގެ ފިލާވަޅުތަކުގައި ބޭނުންކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޕަވަރޕޮއިންޓް ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކަށް ބަލައިލީމައެވެ. އަދި ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ މުހިއްމު އަނެއްޕޮއންޓަކީ ހާލަކުން ފިލާވަޅެއްނޫނީ މިދެންނެވިފަދަ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހިމަނައިނުލައި ނެގެންދަވާކަމެވެ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި، ޓީޗަރުންނާއި، މުދައްރިސުން އަދި ކިޔަވައިދެއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެހެނިހެންބޭފުޅުންވެސް ވިސްނާލައްވަން ޖެހޭ މުހިންމު ކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެކަމަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއްކައްޗެއް …

އިތުރަށް »

ސިޔާސީގޮތުންވިޔަސް ބައިބައިވުމަކީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއެޅޭނެކަމެކެވެ.

މުޖުތަމަޢުއެއްގެ ތަރައްޤީއާއި، ހަމަޖެހުމާއި، އަދި ރައްކާތެރިކަންބިނާވެގެން އަންނަނީ އެކުވެރިކަމާ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ބައިބައިވެ ދެކޮޅުވެރިވެ ދެބަސްވުންތައް ގިނަވެއްޖެ މުމުތަމަޢުއެއް ހަލާކުވެ ވިއްސިވިހާލިވެގެންދާކަށް މާކަގިނަދުވަހެއް ނުނަގާނެއެވެ. އެއީ އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންވިޔަސް އިޤްތިޞާދީގޮތުންވިޔަސް އަދި ސިޔާސީ ގޮތުންވިޔަސް މިއެވެ. މިދެންނެވި ޙަޤީޤަތް ތާރީޚްގެ ފަތްފުށްތަކުން ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ. ސްޕޭން ނުވަތަ އަންދަލްސްއަށް ވީގޮތް ހަނދާނަށް ގެންނަވާބައްލަވާށެވެ. އެޤައުމުން ތަރައްޤީގެ ކުލަވަރު ފުހެވި އެތައްހާސްބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި އެތައް ޢާއިލާތަކެއް ނިކަމެތިވެ މުޅިޤައުމު އިނދަޖެހުމުގެ …

އިތުރަށް »

ދިވެހިންގެ މާދަރީބަސް ( ދިވެހިބަސް )

ދިވެހި ކާބަފައިން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީފައިވާ މި ދިވެހި ބަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާދަރީ ބަހެވެ. އެބަހަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ވާހަކަ ދައްކާ، ލިޔެކިޔައި އަދި މުއާމަލާތު ކުރަމުން މިދާ ދިވެހި ބަހާމެދު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ފުންކޮށް ވިސްނާލަން އެބަޖެހެއެވެ. މިއީ މިއަދުގެ ފަރުދީ ޒިންމާއެކެވެ. އަންނާންއޮތް ޖީލްތަކަށް މި އަގުހުރި ތަރިކަ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު މިއަހަރުގެ ދިވެހި މާދަރީބަހުގެ ދުވަހަކީ މިއަދު ކަމުގައި ވުމާއެކު ދުވަހާގުޅޭގޮތުން މިހުށަހަޅާލަނީ ބަހާބެހޭ …

އިތުރަށް »

މަޒުމޫނުގެ ވައްތަރުތަކާއި ، މަޒުމޫނު ލިޔުމުގައި ވިސްނަންވީ ކަންތައްތައް

އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނަށް ކުދިން ތައްޔާރު ވަމުންދާއިރު އެންމެ ބޮޑުސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހިފައިވާ އެއްބަޔަކީ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ބައެވެ. ލިޔުންތެރިކަމުގެބައިންވެސް މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ބައެވެ. އެހެނީ ފެންވަރު ރަގަޅު މަޒުމޫނެއް ލިޔެއްވިއްޖެނަމަ އިމްތިޙާންގެ 25 މާކްސް ހޯދުނީއެވެ. އޭރުން އެއޮތީ އިމްތިހާނުން ފާސްވުމަށް ނުވަތަ މަތީ ގްރޭޑެއް ހޯދުމަށް ވަރަށް އަލި ތަނަވަސްމަގެއް ކޮށިފައެވެ. ގިނަކުދިންނަށް ވާގޮތަކީ އިމްތިޙާނުގައި ފަސޭހަ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ޕޭޕަރުގައި އޮންނަ އިޚްތިޔާރީ ދެސުވާލުގެ ތެރެއިން ވާހަކަ ލިޔުން …

އިތުރަށް »

ދުނިޔޭގައި ފެތުރިފައިވާ އެންމެބޮޑު ވަބާ!

ލިޔުނީ : ފާތުމަތު ސުޙާ / ގްރޭޑް 9 ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ހުރިކަމެކެވެ. ބައެއް ޒުވާނުން އަދި މެދުޢުމުރުފުރާގެ ބައެއް މީހުންގެ ވަރަށްގާތް އެކުވެރިއެކެވެ. އަދި މަދުން ނަމަވެސް ވިޔަފާރިވެރިންގެ މުދަލެކެވެ. ބޭކާރުގޮތުގައި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެހީވާ ފުރާނައިގެ ދުޝްމަނެކެވެ. އުފާވެރި މާހައުލުތައް ހިތާމަވެރި މާހައުލުތަކަށް ބަދަލުކޮށްލުވާ އެއްޗެކެވެ. އާދެ އެއްވެސް ޝައްކެއް ވަސްވާހެއްނެތް ގޮތުގައި އެއީ މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ. ގިނަޒުވާނުންތަކެއް މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގައި ވަރަށްބޮޑު ސިއްރެއްވާކަން ކަށަވަރެވެ. އެގޮތުން …

އިތުރަށް »

މަސްތުވާތަކެތި- މުޖުތަމައުގެ ހަލާކު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބަބުން ހަލާކުވަނީ ކިތައްޒުވާނުންތޯއެވެ؟ ކިތައް އާއިލާތޯއެވެ؟ މިކަމުގެ ވަބައިގައި ތިބެ މަރުވެދަނީ ކިތައް ފުރާނަ ތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތިން ޖެހޭބަލިތައް ޖެހިގެން މަރުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބެނީ ކިތައް މީހުންބާއެވެ؟ ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ. މިހުރިހާކަމެއްވެސް މެދުވެރިވަނީ މުޖުތަމައުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާމީހުން ގިނަވުމުންނެވެ. އާދޭހެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް މުޖުތަމައުގެ ހަލާކެވެ. އަދި ކީއްތޯއެވެ؟ ޒުވާނުންގެވެސް ހަލާކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުން މިދަނީ ދީނީ ހޭލުން ތެރިކަންވެސް ދުވަހެއް …

އިތުރަށް »

ފާގަ އިން ކެންސަރ ބަލި ހުއްޓުވޭ އަދި ހަކުރުބަލި ނައްތާލެވޭ – ދިރާސާ

ފާގަ އަކީ މަޑު ފޮނި ރަހައެއް ދޭ އެއްޗެކެވެ. މިއީ މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ބެލެވިދާނެ އަދި ތަރުކާރީއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ބެލެވިދާނެ ބާވަތެކެވެ. ފާގައިގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. ދޮންވުމުން ރީނދޫ އަދި ރަތް ކުލައިގައި ފާގަ ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެކި ސައިޒުގެ ފާގަ ވެސް ހުރެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ވިސްނަމުން ދަނީ ތަފާތު ބަލިތަކުން އިންސާނާ ރައްކާތެރިވެ ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް ފެނޭތޯއެވެ. އެގޮތުން …

އިތުރަށް »

ކުކުޅުބިހުގެ ނުރައްކަލާއި، އޭގެ ފައިދާ – ދެނެގަންނަންޖެހޭ !

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އަޑުއިވެމުން ދިޔައީ މުޅިންވެސް ކުކުޅު ބިހުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ވާހަކައެވެ. މަދު ފައިދާތަކެއް ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް ކުކުޅުބިހަކީ އޭގެ ބޭނުން ކުރުމަށްވުރެ ނުކޮށްދޫކޮށްލުން ބުއްދިވެރި އެއްޗެއްކަމުގައި ވިސްނޭވަރަށް އެކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ފެނެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި “ކުކުޅު ބިހުގެ ގޮބޮޅިން ލިބޭ ގެއްލުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމެކޭ އެއްވަރު” ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އިވެމުން މިދަނީ މުޅީން އެހެން އަޑުތަކެކެވެ. ގިނަޑޮކްޓަރުން މިހާރު …

އިތުރަށް »

ގްރީންޓީ އިން ބަރުދަން ލުއިވިޔަސް އެއީ ކިޑްނީ އަށް ގެއްލުން ލިބޭ ބުއިމެއްކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި.

ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ގިނަބަޔަކު ބޭނުން ކުރަމުންއަންނަ ގްރީން ޓީ އިން އަވަސް މިނެއްގައި ބަރުދަން ލުއިވިޔަސް އެއީ ކިޑްނީއަށް ގެއްލުން ލިބޭ ބުއިމެއްކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އޯލް އިންޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސަސް ( އޭ،އައި،އައި،އެމް،އެސް) އިން ހަދާފައިވާ ސަރވޭ އަކަށްފަހު އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނެފައިވަނީ މާކުރީ ޒަމާނުއްސުރެ ގްރީންޓީ އަކީ މީހުންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ އަދި ބަރުދަން ލުއިކުރުމާއި، ސިއްޙީ ތަފާތު މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް …

އިތުރަށް »

އިސްތަށިގަނޑު ނުރަވަނީތަ؟ މިއޮތީ އެކަމުގެ ގުދުރަތީ ފަރުވާ! ބޭނުންވަނީ އެންމެ ހަފްތާއެއް

ޢުމުރުން މާގިނަދުވަސް ނުވިޔަސް މިހާރަކަށް އައިސް ފެންނަނީ ގިނަޢަދަދަކަށް ނުރަޖަހާ މަންޒަރެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގެ އިތުރުން ވަރަށް ޒުވާނުން ކުދިންވެސް ތުނބުޅިއާއި، މަތިމަސް އެއްކޮށް ނުރަވެފައި ހުންނަތައް ފެންނަމުން ދަނީ މަދެއްކޮށެއްނޫނެވެ. މިކަން ދިމާވަނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށް އެކަންޏެއްނޫނެވެ. ޒުވާން އަންހެނުން ކުދިންނަށްވެސް މިމައްސަލަ ދިމާވަނީ މަދެއްކޮށެއްނޫނެވެ. އެކުދިންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ނުރަވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު އަވަސް މިނެއްގައެވެ. އެހާ ޅަޢުމުގައި މުޅި މީހާ ނުރަވެފައި ހުންނާކަށް އެކަކުވެސްބޭނުމެއްނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން …

އިތުރަށް »