ސިއްޙަތު

މޫނުގެ ހަންގަނޑު ރީތިކޮށްބެހެއްޓުމަށް ހިތިފަތް ވަރެއްނެތް

މޫނުގެ ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ތަފާތުވައްތަރުތަކުގެ ކްރީމްތައް އުނގުޅުމާއި، ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކަށް ބަދަލުގެނައުންފަދަ ކަންކަމަކީ މިއަދު ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން ކުރެވެމުންދާ ކަންކަމެވެ. މިފަދަ ކްރީމްތަކުން ވަގުތީ ހައްލެއް ލިބުނު ކަމުގައިވިޔަސް ހިތިފަތުގެ ފަރުވާއިން ލިއްބައިދޭ ފަދަ ދާއިމީ ޙައްލެއް އެފަދަ އާޓިފިޝަލް ކްރީމްތަކަކުން ނުލިބެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރަށް ހަންގަޑާ ނުގުޅޭ ކްރީމެއް ނުވަތަ އޮންއިންޓްމެންޓެއް ބޭނުންކުރެވިއްޖެނަމަ ދާއިމަށް ޙައްލުނުވާފަދަ ގެއްލުންތަކެއްވެސް ހަންގަނޑަށް ލިބިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން …

އިތުރަށް »

އެންމެ 2 ދުވަހުން 5 ޕައުންޑް ލުއިކޮށްލާ އަވަސް ޑައިޓެއް!

ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް އިތުރުވަމުން ދަނީ އެއްވެސް ބަލާލުމެއް ނެތި މީރުހާ އެއްޗެއް ވަކިގޮތެއް ނުބަލާ ކެއުމުގެ ސަބަބުން ކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ.  އޭގެ ތެރޭގައި ފޮނިއެއްޗިއްސާއި، ތެލުގެ ބާވަތްތަކާއި، ސަރުބީ ހިމެނޭ ބާވަތްތައް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ ކާނާތަކާ ބެހޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުލިބެއެވެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އާޚިރުނަތީޖާ ފެނިގެންދަނީ ގިނަމީހުންނަށް ވަރަށް ގޯސްކޮށްނެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން …

އިތުރަށް »

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ބޮލުން އިސްތަށިފޭބުން އަވަސް – ދިރާސާ

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާމީހުންނަށްވުރެ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުންގެ ބޮލުން އަވަހަށް ފަތްވެރޭ ކަމަށް ދިރާސައަކުން ދައްކައިފިކަމަށް  ސައިންސްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ސައިންސް ޑެއިލީ ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި ބުނެފިއެވެ. އެލިޔުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ދުންފަތު އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންނާއި ނުކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ކުރެވުނު މި ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ 85 އިންސައްތަ މީހުންގެ ބޮލުން ، އެމީހުންގެ ޢުމުރުން 50 އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ފަތްކޮޅު ފައިބާ …

އިތުރަށް »

ބަނޑު ހިކޭނަމަ އަދި ބޮޑުކަމުދާން އުނދަގޫވާނަމަ މިއޮތީ ދާއިމީ ފަސޭހަ ޙައްލެއް!

ބައެއް މީހުންނަކީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބަނޑު ހިކިފައި ބޮޑުކަމުދާން އުނދަގޫވެ އެކަމުގައި ދަތިތަކެއް ތަޙައްމަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ މީހުންނެވެ. މިކަން ދިމާވަނީ ހަމައެކަނީ ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް އެކަންޏެއްނޫނެވެ. އެންމެ ތުއްތު ކުދިންގެ ޢުމުރުން ފެށިގެން ޒުވާނުންނާއި، ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށްވެސް މިކަން ދިމާވެއެވެ. ބަނޑުހިކޭނަމަ އަދި ޤަވާޢިދުން ބޮޑުކަމު ނުދެވޭނަމަ ގިނަމީހުން ޑޮކްޓްރީ ބޭސް ބޭނުންކުރެއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ސަނާމުކި ފަތް ކައްކައިގެން ނިދަން އޮށޯތުމުގެ ކުރިން އޭގެ ފެންބޮއެ …

އިތުރަށް »

އެންމެ 3 ދުވަހުންވެސް ހިކިދާނެ! ބޭނުންވަނީ ކުޑަހިތްވަރެއް.

ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން އިތުރުވެ ގައިގައި މަސްޖަހާ މީހާގެ އިސްކޮޅާ ބަރުދަނާ އަދި ބަނޑުގެ ފަލަމިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މައްޗަށް ދިއުމުން ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުކުރަނީ ދެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރިއަސް ނުހިކޭނެކަމަށެވެ. އަދި ހިކެއް މަސައްކަތްކުރާނެހާ ހިތްވަރެއްވެސް އެމީހުންގެ ނުހުރެއެވެ. މިފަދަ މީހުންނަށް މިއޮތީ ރަގަޅު ރެސިޕީއެކެވެ. އެންމެ ތިންދުވަހުންވެސް ހަށިގަނޑު ލުއިކޮށްލެވިދާނެއެވެ. 3 ދުވަސްތެރޭގައި ހަށިގަނޑުން ބޮޑުބައެއް ލުއިކޮށްލަން ނުވަތަ ހިކެން ބޭނުންނަމަ ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ތިންދުވަސްވަންދެން …

އިތުރަށް »

ހަކުރު ނާޅާ ކަޅުސައި ގިނައިން ބޯ ނަމަ މާބޮޑަށްވެސް ސްމާޓްވާނެ.

ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ކަޅުސަޔަކީ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތް އަދި ހަށިގަނޑު ފަލަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކަޅުސަޔާމެދު މިގޮތަށް ދެކޭ މަދުބަޔަކުތިބި ނަމަވެސް ގިނަ މީހުންނަކީ ކަޅުސަޔާ ނުލައި ނޫޅެވޭ ވަރަށް އެއާ ދޯޅުވެފައި ތިބި ބައެކެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިންގެ ނާސްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ބުއިމަކަށް ކަޅުސައި މިވަނީ ވެފައެވެ. ކަޅުސައިގެ ފައިދާ އާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު ގިނަ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި މިކަމުގެ މާހިރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކަޅުސައިގެ އަސްލު …

އިތުރަށް »

ހިކެން ބޭނުމިއްޔާ މިބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ހިމަނާލާ

މާމުތާއި ހޫނުފެން ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގައި މާމުތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. މާމުތް ވެފައިވަނީ ބަރުދަން ލުއި ކުރުމުގައި ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ ބާވަތަކަށެވެ. އެގޮތުން ހޫނު ފެންތައްޓަކަށް މާމުތް ސަމްސަލަކާއި ލުނބޯ ހުތް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި ހުސްބަނޑާހުރެ އެފެންތަށި ބޯލާށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށްދެއެވެ. އަދި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ފެންނަން ފަށައެވެ. ކެރެޓް ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ވިސްނުން …

އިތުރަށް »

އަނގައިންދުވާ ނުބައިވަސް ދާއިމީގޮތެއްގައި ކަނޑާލެވިދާނެގޮތެއް.

އަނގައިން ނުބައިވަސް ދުވުމަކީ ވަރަށް ގިނަމީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑުމައްސަލައެކެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހާއަށާއި، އެހެންމީހުންނަށްވެސް އުނދަގޫވަމުންދާ ހައްލުކުރަން އުނދަގޫކަމެކެވެ. މިއީ މިކަމަށް ޑޮކްޓަރީ އެތައް ބޭހެއްވެސް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކަމެއްވެސް މެއެވެ. އަނގައިން ނުބައިވަސް ދުވަނީ ބައިވަރު ސަބަބުތާކާއި ހެދިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވަސްގަދަ ކާއެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމުންނާއި، ސިގަރޭޓް ބުއިމާއި، އަންގަތެރެ ހިކުމާއި، ސިއްހީ މައްސަލައެއް ދިމާވުމާއި، ހިރުގަޑު މައްސަލަ އަދި ސައިނެސް ކަހަލަ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވުމުންނެވެ. މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަގައިން ނުބައިވަސް ދުވަނީ …

އިތުރަށް »

ބަނޑުގެ ލޮކިމަސްތައް ވިރުވާލުމަށް “ޕުރޫންސް” ވަރެއްނެތް!

ބަނޑުހިންދުމާއި ، ބަނޑުގައި ޖަހާފައިހުންނަ ލޮކިމަސްތައް ފިލުވާލުމަށް އެންމެ ރަގަޅު އެކައްޗަކަށް ވެފައިމިވަނީ ޕުރޫންސް އެވެ. ޕުރޫންސް މިކްސްކޮށްގެން ހަދާ ފެން ޖޯޑެއް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ހުސްގޮހޮރާ ހުރެ ބޯނަމަ ބަރާބަރު ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ބަނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ލޮކިމަސްތައްވިރި ބަނޑު ހިނދިގެން ދާކަމަށް މިކަން ތަޖްރިބާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. ޕްރޫންސް އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މާ މަގުބޫލު މޭވާއެއް ނޫނެވެ. ބޭރު ދުނިޔޭގައި ވެސް އަދި ދިވެހިންގެ …

އިތުރަށް »

ރޯދަމަސް ނިމޭއިރު 10 ކިލޯ ކަނޑާލެވިދާނެ ފަސޭހަގޮތެއް!

ގިނަމީހުންބުނަނީ ރޯދަމަހު ޑައިޓް ޖެއްސުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއްކަމުގައެވެ. އެއީ ދުވާލު ރޯދައަށް ހުންނަންޖެހޭތީ ކޮންމެހެންވެސް ރޭގަނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް ކާންބޭނުންވާތީކަމަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކުންބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ އަދި މުޅިން ރަގަޅު ވިސްނުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ރޯދަމަހުވެސް ހިކެން ބޭނުންވާ މީހުންނަށެވެ. ރޯދަމަހު ހިކެން ބޭނުންމީހުންނަށް މިއޮތީ ވަރަށް ފަސޭހަ ލުއިގޮތެކެވެ. އަދި މިއީ އެހެން މަސްތަކަށްވުރެ މާފަސޭހަ ރަގަޅު ގޮތެއްކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ. އާދައިގެ މަސްމަހު ދުވާލު ގަޑީގައި އަބަދު …

އިތުރަށް »

ކަޅުކޮފީ ބޮއެގެން ހިކި ދާނެތަ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ގިނަމީހުންނަކީ ވަރަށް ގިނަޢަދަދަކަށް ކަޅުކޮފީ ބޯމީހުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ގިނައީ ދެޖިންސްގެ ޒުވާނުންނެވެ. ދޮށީޢުމުރުގެ މީހުންވެސް މިފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ކޮފީބޯން ފަށާ އެކަން އާދައަކަށް ހަދާފައެވެ. އުފެދޭ ސުވާލަކީ ކަޅުކޮފީބޮއެގެން މީހާ ހިކިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ މިސުވާލެވެ. މިސުވާލުގެ ޖަވާބު އެކިމީހުން އެކި ގޮތަށް ދީފާނެއެވެ. ބައެއްމީހުން ބުނާނީ އާއެކެވެ. އަނެއްބަޔަކު ނޫނެކެވެސް ބުނެފާނެއެވެ. އަދި އަނެއްބަޔަކު އާއެކޭ ނުވަތަ ނޫނެކޭގެ އިތުރުން އެހެން ވާހަކަ ތަކެއްވެސް ދައްކަފާނެއެވެ. …

އިތުރަށް »

ވީކަމެއް ނޭންގި ގައިގެ ތަންތަނުގައި ރިއްސާތަ؟ މިއޮތީ ފަސޭހަ ޙައްލެއް!

ވީކަމެއްނޭންގި ގައިގެ އެތަންމިތާ ރިއްސާތީ އެ ވޭނުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރަމުންދާ މީހުން މަދެއްނޫނޭ ދެންނެވުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެފަދަމީސްމީހުން ތަފާތު ވައްތަރު ވައްތަރުގެ އޮއިންޓްމެންޓް ތަކާއި، ތެޔޮ އަދި ކްރީމް ފަދަ ތަކެތި ކޮންމެ ރެއަކާދުވާލު ގައިގައި އުނގުޅާ ހަދާއިރުވެސް އެކަމަށްވަނީ ހައްލެއް ނުލިބިފައެވެ. އަދި ޑޮކްޓަރީ ބޭސްފަރުވާއިން މިކަމަށް އެއްވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭނެކަމަށް ގިނަބަޔަކަށް ވަނީ ޤަބޫލުކުރެވިފައެވެ. ޑޮކްޓަރީ ފަރުވާއާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މީހުން ގައިގައި ރިއްސާތީ …

އިތުރަށް »

ބޮލުން އިސްތަށިފޭބުން ހުއްޓުވުމަށް ޔޯގަޓް ވަރެއްނެތް!

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނުންނާއި، އަންހެނުންނަށްވެސް ދިމާވެފައިވާ އެންމެބޮޑު އެއް ސިއްޙީ މައްސަލައަކީ ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމެވެ. މިއީ މުއްސަނދިންނާއި، ފަޤީރުންވެސް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ހައްލެއް ލިބިފައިނެތް އަދި ވަރަށް ކަންބޮޑުވާމައްސަލައެކެވެ. ވަރަށް އުމުރުން ހަގުކުދިންވެސް އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންވެސް މިކަމުގައި ހައްލެއް ނުލިބި އެމީހުންގެ ޙަޔާތް ނިންމާލަންޖެހުމަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތު މިއަދު ކަންބޮޑުވާންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. މިކަމުގައި ގިނަޒަމާންތަކެއް ވޭތުވެދިޔަފަހުން މިހާރުމިވަނީ މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ރަގަޅު ހައްލެއް ލިބިފައެވެ. ބޮލުން …

އިތުރަށް »

ފެނުކެއްކި ބިސް ޑައިޓަކީ 14 ދުވަހުން 10 ކިލޯ ކަނޑާލަދޭ ޑައިޓެއް!

ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަވަހަށް ހިކެންބޭނުންނަމަ މި ޑައިޓް ނަގާށެވެ. މިއީ ވަރަށް އަވަހަށް މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ލުއިކޮށްލަދޭ ފަސޭހަ ޑައިޓެކެވެ. މި ޑައިޓްގައި ޢާއްމު އެއްޗަކީ ފެނުކުއްކި ކުކުޅު ބިހެވެ. މިއީ ދެ ހަފްތާނުވަތަ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަރާބަރު 10 ކިލޯ ލުއިކޮށްލަދޭ މޮޅު ޑައިޓަކަށް ވާއިރު މިޑައިޓް ނަގާނަމަ ތިމާ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ބައެއްކަހަލަ ކެއުމުގެ އަދަބުތަކެއްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތެޔޮ އެކުލެވޭ ބާވަތްތަކުގެ ކާނާ …

އިތުރަށް »

ބަނޑު ހިންދުމަށް ޚާއްޞަ – ކިޔުކަންބާ ޖޫސް

ގިނަމީހުންނަކީ ކަސްރަތުކޮށްގެންނާއި، ކެއުންމަދުކޮށްގެން ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ލުއިކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް ބަނޑު ހިނދުމަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނަ މީހުންނެވެ. ހަށިގަނޑުގެ އެހެނިހެން ގުނަވަންތައް ހިކޭފަދައިން ބަނޑު ނުހިނދެނީ ކީއްބެވާބާއޭ މިއީ ވަރަށް ގިނަމީހުންގެ ސުވާލެކެވެ. މިސުވާލުގެ ޖަވާބު މިއދު މިއޮތީ ލިބިފައެވެ. ސިއްޙީ މާހިރުން ލަފާދެއްވާ ގޮތުގައި ކިޔުކަންބާ ފެން ކޮންމެ ރެއަކު ނިދަން އޮށޯތުމުގެ ކުރިން އާދަވެގެން ބޯނަމަ ވަރަށް އަވަހަށް ބަނޑުހިނދި އަދި ބަނޑުގެ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވެދާނެއެވެ. …

އިތުރަށް »

100 އަހަރުވަންދެން ސިއްޙަތު ސަލާމަތުންހުރެ ދުނިޔޭގައި އުޅެންބޭނުންތަ؟

އިންސާނާގެ މަރުވުމާއި ދިރިހުރުން މިލްކްވެގެން ވަނީ މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާށެވެ. އެކަލާންގެ އިރާދަކުރައްވާ ގޮތަކަށް އެކަންކަން ހިނގައިދެއެވެ. އެކަމަކަށް ލަހެއްފަހެއް ނެތެވެ. އަދި އިލާހީ ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނެވޭނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުމެވޭމެއެވެ. ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވި ކޮންމެ އެއްޗަކީވެސް ފަނާވެ ނިމިގެންދާނެ އެއްޗެއް ފަދައިން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަކީވެސް ފަނާވެ ނިމިގެންދާނެ އެއްޗެކެވެ. އެކަމާ ދެބަސްވާނެ މީހަކު ހުންނާނެހެނެއް ހީއެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު މިދައްކަނީ މުޅީން އެހެންވާހަކައެކެވެ. އާދެ ، ބަލައި ރައްކާތެރިކަމުގެ …

އިތުރަށް »

މިއަދު ޖަހާ ސަރުބީ މާދަމާ ވިރުވާލެވޭ ފަދަ ލުއިބުއިމެއް – އަވަހަށް ހިކެންބޭނުންތަ؟

ގިނަ މީހުންނަކީ ހަށިގަނޑުގައި ސަރުބީ ގިނަވެ ލޮކިމަސްޖެހުމުގެ ސަބަބުން ހިކެން އުނދަގޫވެފައި ބަރުދަން މާބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާ މީހުންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބޭކާރުމަސްޖަހައި މީހާގެ ސިފަވެސް ހުތުރުވެފައިވަނީ މަދު ބައެއްނޫނެވެ. މިހެން މިކަން މިދިމާވަނީ ކެވޭ ކާނާގެ ސަބަބުންނާއި، ކަސްރަތު ކުރުމަށް ވަގުތު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންކަން އެންމެންނަސްވެސް އެނގެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަމީހުންނަށް ނުވެގެން އުޅޭކަމަކީ އަދި ނޭންގިގެން އުޅޭ މެތަޑަކީ ސަރުބީ ވިރުވާލައި އަވަހަށް ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން …

އިތުރަށް »

ކަސްރަތު ނުކޮށް ބަރުދަން ލުއިކުރެވިދާނެ ގޮތެއް!

ގިނަމީހުންނަށް ކަސްރަތު ކުރުމަކީ އާދަވެގެން ކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވަނީ ކަސްރަތު ކޮށްގެންނަމަވެސް ނުވަތަ ނުކައި ހުރެގެންނަމަވެސް ބަރުދަންލުއިކުރުމަށެވެ. އެއީ ބަރުދަން އިތުރުވުމަކީ ސިއްޙީ ގޮތުންވެސް ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތި ވާނޭކަމަކަށްވާތީއާވެސް އެކުގައެވެ. ހަށިގަނޑުގައި އިތުރުވާ މަސްތަކުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ފެޓްސްގެ ސަބަބުން ހިތުގެ މައްސަލަތަކާއި ހަކުރާއި ލޭ މައްޗަށް ދިއުން ފަދަ ކަންތައްތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އާއްމުވަމުންދާއިރު، އެކަންކަމަށް ވިސްނައިގެން ކެއުމަށްވެސް ބަދަލު ގެނައުން މުހިންމެވެ. …

އިތުރަށް »

ފާގަ އިން ކެންސަރ ބަލި ހުއްޓުވޭ އަދި ހަކުރުބަލި ނައްތާލެވޭ – ދިރާސާ

ފާގަ އަކީ މަޑު ފޮނި ރަހައެއް ދޭ އެއްޗެކެވެ. މިއީ މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ބެލެވިދާނެ އަދި ތަރުކާރީއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ބެލެވިދާނެ ބާވަތެކެވެ. ފާގައިގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. ދޮންވުމުން ރީނދޫ އަދި ރަތް ކުލައިގައި ފާގަ ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެކި ސައިޒުގެ ފާގަ ވެސް ހުރެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ވިސްނަމުން ދަނީ ތަފާތު ބަލިތަކުން އިންސާނާ ރައްކާތެރިވެ ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް ފެނޭތޯއެވެ. އެގޮތުން …

އިތުރަށް »

ދަށްފައިގައި ރިއްސާތަ؟ މިއޮތީ ހައްލު!

  ދަށްފައި ނުވަތަ ފައިގެ ހުދުހަމުގައި ރިއްސުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ސިއްޙީގޮތުން ދިމާވާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ތަފާތު ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކާ ގިނަ ފަރުވާތަކެއް ކުރިނަމަވެސް ދާއިމީ ޙައްލެއް ނުލިބި މި ވޭނުގައި އުޅެންޖެހިފައިވަނީ މަދުބައެއް ނޫނެވެ. ފުންނާބާއި އެކީ ފައިގެ ދަށްފުށުގައި ރިއްސާނަމަ އަމިއްލަ އަށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ވަރަށް ރަގަޅު ކްރީމެއް މިވަނީ ތަޖްރިބާ ކާރުން ހޯދައިދީފައެވެ. ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީ އެ ކްރީމް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތާއި، ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި …

އިތުރަށް »