ލައިފްސްޓައިލް

ވަރުގަދަ އަޒުމާ ގަދަ ހިތްވަރުން އެންމެ އުހަށް

ލަންދޫގެ ތާރީޙްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާސްޓަރ ޑިގުރީ ހާސިލްކުރި އަންހެން ޒުވާނާއަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފި ނަމަ ފަހަރެއްގައި ގިނަބަޔަކަށް އެއީ ކާކުކަން ނޭނގި ހިގައިދާނެއެވެ. އެހެނީ މިއަދު ލަންދޫއަކީވެސް ނިސްބަތުން ތަޢުލީމަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވެފައި ތަފާތު ދާޢިރާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔަވަމުންދާ ލަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އެތަށް އެތަށް ދަރިންނެއް ހިމެނިގެންދާތީއެވެ. ނ.ލަންދޫ ދޯދި އަލްފާޟިލްމުހައްމަދު ހުސެއިން ފުޅަށާއި ،  އަލްފާޟިލާ ހަސީނާ މުހައްމަދަށް ލިބިފައިވާ 4 …

އިތުރަށް »

ހަކުރު ނާޅާ ކަޅުސައި ގިނައިން ބޯ ނަމަ މާބޮޑަށްވެސް ސްމާޓްވާނެ.

ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ކަޅުސަޔަކީ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތް އަދި ހަށިގަނޑު ފަލަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކަޅުސަޔާމެދު މިގޮތަށް ދެކޭ މަދުބަޔަކުތިބި ނަމަވެސް ގިނަ މީހުންނަކީ ކަޅުސަޔާ ނުލައި ނޫޅެވޭ ވަރަށް އެއާ ދޯޅުވެފައި ތިބި ބައެކެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިންގެ ނާސްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ބުއިމަކަށް ކަޅުސައި މިވަނީ ވެފައެވެ. ކަޅުސައިގެ ފައިދާ އާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު ގިނަ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި މިކަމުގެ މާހިރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކަޅުސައިގެ އަސްލު …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން ޤުރްއާނަށް ހޭލައްވާލަދިން އުސްތާޒު…..

މިއަދު ނ.ލަންދޫގައި މިވަނީ ޤުރްއާން ކިޔަވަން މޮޅު އެތައް ކުދިންނެއް އުފެދިފައެވެ. ޤުރްއާނުގެ ރޮނގުން ލަންދޫއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭނެ ޤާބިލް، ހުނަރުވެރި އެތައް ކުދިންނެއް މިވަނީ އުފެދެން ފަށާފައެވެ. މިއަދު ޖަލްސާއެއްގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކުދިންތައް ތިބެނީ ކިޔުގައެވެ. މިއަދު ލަންދޫ ފަޒާ މިވަނީ އެމާތް ފޮތުގެ މީރުވަހުން އެއްވަސްކުރުވާފައެވެ. އަދި ލަންދޫ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭފަދަ އާރޯކަމެއް މިވަނީ މިދާއިރާއަށް ގެނެސްދީފައެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން މިހެންތޯއެވެ؟ ކުރިން ޖަލްސާއެއްގައި ކިޔަވަން ތިބެނީ …

އިތުރަށް »

ހިކެން ބޭނުމިއްޔާ މިބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ހިމަނާލާ

މާމުތާއި ހޫނުފެން ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގައި މާމުތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. މާމުތް ވެފައިވަނީ ބަރުދަން ލުއި ކުރުމުގައި ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ ބާވަތަކަށެވެ. އެގޮތުން ހޫނު ފެންތައްޓަކަށް މާމުތް ސަމްސަލަކާއި ލުނބޯ ހުތް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި ހުސްބަނޑާހުރެ އެފެންތަށި ބޯލާށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށްދެއެވެ. އަދި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ފެންނަން ފަށައެވެ. ކެރެޓް ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ވިސްނުން …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ކުރިމަގުގައި ވިދާލާނެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް!

ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ޝާނިފް – ގްރޭޑް 9 ނ. އަތޮޅު ލަންދޫއަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ރޮނގުން ކުރިއަރާފައިވާ ރަށެކެވެ. މިއަދު ލަންދޫ މިއޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު 8 ރަށުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައެވެ. މިއަދު ލަންދޫގައި ފުޓުބޯޅަ، ބާރު ދުވެލީގައި ކުރިއަށް ދަނީ ހިތްވަރުގަދަ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި ހިމެނޭތީއެވެ. އާދެ! މިއަދު ފުޓްބޯޅައިގެ ރޮނގުން ލަންދޫ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވިދާލައިފައިވާ ފަދައިން މާދަމާވެސް އެގޮތުގައި ދަމަހައްޓަން އެބަޖެހެއެވެ. …

އިތުރަށް »

އަނގައިންދުވާ ނުބައިވަސް ދާއިމީގޮތެއްގައި ކަނޑާލެވިދާނެގޮތެއް.

އަނގައިން ނުބައިވަސް ދުވުމަކީ ވަރަށް ގިނަމީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑުމައްސަލައެކެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހާއަށާއި، އެހެންމީހުންނަށްވެސް އުނދަގޫވަމުންދާ ހައްލުކުރަން އުނދަގޫކަމެކެވެ. މިއީ މިކަމަށް ޑޮކްޓަރީ އެތައް ބޭހެއްވެސް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކަމެއްވެސް މެއެވެ. އަނގައިން ނުބައިވަސް ދުވަނީ ބައިވަރު ސަބަބުތާކާއި ހެދިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވަސްގަދަ ކާއެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމުންނާއި، ސިގަރޭޓް ބުއިމާއި، އަންގަތެރެ ހިކުމާއި، ސިއްހީ މައްސަލައެއް ދިމާވުމާއި، ހިރުގަޑު މައްސަލަ އަދި ސައިނެސް ކަހަލަ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވުމުންނެވެ. މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަގައިން ނުބައިވަސް ދުވަނީ …

އިތުރަށް »

ޖެހިލުންކުޑަ އައްޔަ

މަސައްކަތުގެ ދާޢިރާގައި ގޮންޖެހުން ގިނަ ދުވަސްވަރެއްގައި އަދި އަމުދުން ލަންދޫކަހަލަ ކުޑަ އާބާދީއެއް އޮތް ރަށެއްގައިގައި ފުދޭވަރެއްގެ ރަނގަޅު އިންވެސްޓަމަންޓަކާއި އެކު އެލުމިނިޔަމް ދޮރާއި ދޮރުފަތް ޖަހާ އަދި ހަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ނ.ލަންދޫ އާހިޔާ އަލްފާޟިލް އަލީ ދާއޫދު (އައްޔަ) ފެށި ފެށުން ގިނަބަޔަކު ފާހަގަ ކުރަނީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އައްޔަ ކުރަންފެށި ޖެހިލުންކުޑަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ގާތްގަޑަކަށް ފަސް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓް މަންޓަކުން މުޅިން އަލަށް އައްޔަ …

އިތުރަށް »

ބަނޑުގެ ލޮކިމަސްތައް ވިރުވާލުމަށް “ޕުރޫންސް” ވަރެއްނެތް!

ބަނޑުހިންދުމާއި ، ބަނޑުގައި ޖަހާފައިހުންނަ ލޮކިމަސްތައް ފިލުވާލުމަށް އެންމެ ރަގަޅު އެކައްޗަކަށް ވެފައިމިވަނީ ޕުރޫންސް އެވެ. ޕުރޫންސް މިކްސްކޮށްގެން ހަދާ ފެން ޖޯޑެއް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ހުސްގޮހޮރާ ހުރެ ބޯނަމަ ބަރާބަރު ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ބަނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ލޮކިމަސްތައްވިރި ބަނޑު ހިނދިގެން ދާކަމަށް މިކަން ތަޖްރިބާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. ޕްރޫންސް އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މާ މަގުބޫލު މޭވާއެއް ނޫނެވެ. ބޭރު ދުނިޔޭގައި ވެސް އަދި ދިވެހިންގެ …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ މަޤްބޫލް ޒުވާނާ – ޢަބުދުﷲ އިބުރާހިމް (ޒީރޯ)

ލަންދޫގެ ކުދިބޮޑު އެންމެންގެ ގާތުގައި ލަންދޫގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ޒުވާނާއަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފިނަމަ ގިނަބައެއްގެ ޖަވާބަކަށް ވާނީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެ ޒުވާނާއަކީ ނ.ލަންދޫ މާއިރާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ އިބުރާހިމް (ޒީރޯ) ކަން ކަށަވަރެވެ. ޒީރޯ އަކީ ލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ކަމުދާ އެންމެ މަޤްބޫލް ޒުވާނާއަށް ވަނީ ކީއްވެގެންބާވާއެވެ. ޒުވާން އުމުރުގައި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމެއް ފެށުން މިއަދު ޒީރޯއަކީ އުފެއްދުންތެރި ، ލީޑަރޝިޕްހުރި ގެވެހިން އަންބަކާއި ލޯބި …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގެ ފުރަތަމަ ބަޓުލަރު

ލަންދޫގެ ގިނަ ޒުވާނުން އާމުދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އުދާކުރުންކަމަށްވާއިރު ލަންދޫގެ ގިނަ ޒުވާނުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ރިސޯޓްތަކުގައި ތަފާތު ވަޒީފާތައް އަދާކުރަމުންނެވެ. މިފަހަކާއި ޖެހެންދެން ލަންދޫގެ ގިނަ ޒުވާނުން ރިސޯޓްތަކުގެ ލޯންޗު ސެކްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިއަދު ލަންދޫގެ ޒުވާނުން އަންނަނީ ރިސޯޓްތަކުގެ ތަފާތު ސެކްޝަން ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ނ.ލަންދޫ އަޒުމް އަލްފާޟިލް މަންސޫރު މުޙައްމަދު (މަންޓޭ) ވެފައި މިވަނީ …

އިތުރަށް »

އަތޮޅުގެ އެންމެހާ ޒުވާނުންގެ – ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ

ނ.އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ބަލާލިކަމުގައިވިޔަސް އެރަށެއްގެ ޒުވާނުންގެ އެންމެ ފަރިތަ އެ ޒުވާނުންގެ އެންމެ މަޤްބޫލް ނަމަކަށް ވެގެންދާނީ ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ ފިހާރައެއްކަމަށްވާ “ނިއުވިއު” މިނަންކަން ޔަޤީނެވެ. ނ.އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ޖާޒީބައިގެ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި “ނިއުވިއު” ޖަހާފައި ނެތްނަމަ އެ ޖޯޒީބަޔަކުން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ފަޅުކަމެއް އުޅޭކަމުގެ އިޙްސާސް ނ.އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ކުރެވެއެވެ. އާދެ! ކުޑަވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ނ.މަނަދޫ “ނިއުވިއު” ފިހާރައިގެން …

އިތުރަށް »

ދުބާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރަނީ ނ.މާފަރު ކުއްޖެއް.

ކޮންމެ އަހަރަކު ދުބާއީގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ހޮލީ ޤުރުއާން އެވޯޑްގެ މިއަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރަނީ ނ.މާފަރަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެކެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރަނީ ޢުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގެ އަލްހާފިޒް ނާދިހް އަބްދުލް ހަމީދުއެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެއަޑަކަށް ލިބިގެން ދިޔަ އަލްޙާފިޒް ނާދިޙް ޢަބުދުލް ޙަމީދު މިމުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން ރައުންޑު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލް ރައުންޑުގައިވެސް ވަނީ މިހާރު ކިޔަވާފައެވެ. …

އިތުރަށް »

މުނާއްތަ – ނަމޫނާ ކަނބަލެއް

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބު އޮތް ދުވަހު އެންމެންގެ ލޮލުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަޅައިގަތީ ނިމިގެންމިދާ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ޢާރިފް (އާރިއްޕެ) ދެވަނަ ދަޢުރަކަށް ލަންދޫ ކައުންސިލް ކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ، ރޯ ރަތްދަކަ އަވީގައި ކުޑައެއް އަޅައިގެން އާރިއްޕެގެ ލޮބުވެތި މަންމަ އެކުރި ބުރަ މަސައްކަތާއި އެ ދެއްކި ހީވަގިކަމާއި ކެރުންތެރިކަމެވެ. އެދުވަހު އާރިއްޕެގެ މަންމަގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ދިޔައީ މަޔަކު ދަރިއަކުދެކެވާ …

އިތުރަށް »

ރޯދަމަސް ނިމޭއިރު 10 ކިލޯ ކަނޑާލެވިދާނެ ފަސޭހަގޮތެއް!

ގިނަމީހުންބުނަނީ ރޯދަމަހު ޑައިޓް ޖެއްސުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއްކަމުގައެވެ. އެއީ ދުވާލު ރޯދައަށް ހުންނަންޖެހޭތީ ކޮންމެހެންވެސް ރޭގަނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް ކާންބޭނުންވާތީކަމަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކުންބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ އަދި މުޅިން ރަގަޅު ވިސްނުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ރޯދަމަހުވެސް ހިކެން ބޭނުންވާ މީހުންނަށެވެ. ރޯދަމަހު ހިކެން ބޭނުންމީހުންނަށް މިއޮތީ ވަރަށް ފަސޭހަ ލުއިގޮތެކެވެ. އަދި މިއީ އެހެން މަސްތަކަށްވުރެ މާފަސޭހަ ރަގަޅު ގޮތެއްކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ. އާދައިގެ މަސްމަހު ދުވާލު ގަޑީގައި އަބަދު …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ފަޙްރުވެރިވާ ލަންދޫގެ އެންމެފުރަތަމަ ސިފައިންގެ އޮފިޝަރ

ލަންދޫއަށް އުފަން ލަންދޫގެ ދަރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސިފައިންގެ އޮފިޝަރަކަށް ވުމުގެ ފަޙުރާއި ޝަރަފް ނ.ލަންދޫ ކާމިނީވިލާ އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީމް ( އެޑަމް ) ހޯއްދަވައިވާ ކަމީ މިއަދު އެޑަމްއަށް ޓަކައި ލަންދޫގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން އުފާކޮށް ފަޚްރުވެރިވާނެކަމެއްކަން ކަށަވަރެވެ. ޢާއިލާ އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީމް ޢަލީ (ރަށުގައި މީހުންކިޔާ އުޅޭގޮތުންނަމަ  އެޑަމް އަދި ރަށުންބޭރުގައި އެޑަމް ގެ އެކުވެރިން ކިޔާގޮތުން ނަމަ ނަސިންބެ ) …

އިތުރަށް »

ކަޅުކޮފީ ބޮއެގެން ހިކި ދާނެތަ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ގިނަމީހުންނަކީ ވަރަށް ގިނަޢަދަދަކަށް ކަޅުކޮފީ ބޯމީހުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ގިނައީ ދެޖިންސްގެ ޒުވާނުންނެވެ. ދޮށީޢުމުރުގެ މީހުންވެސް މިފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ކޮފީބޯން ފަށާ އެކަން އާދައަކަށް ހަދާފައެވެ. އުފެދޭ ސުވާލަކީ ކަޅުކޮފީބޮއެގެން މީހާ ހިކިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ މިސުވާލެވެ. މިސުވާލުގެ ޖަވާބު އެކިމީހުން އެކި ގޮތަށް ދީފާނެއެވެ. ބައެއްމީހުން ބުނާނީ އާއެކެވެ. އަނެއްބަޔަކު ނޫނެކެވެސް ބުނެފާނެއެވެ. އަދި އަނެއްބަޔަކު އާއެކޭ ނުވަތަ ނޫނެކޭގެ އިތުރުން އެހެން ވާހަކަ ތަކެއްވެސް ދައްކަފާނެއެވެ. …

އިތުރަށް »

ވީކަމެއް ނޭންގި ގައިގެ ތަންތަނުގައި ރިއްސާތަ؟ މިއޮތީ ފަސޭހަ ޙައްލެއް!

ވީކަމެއްނޭންގި ގައިގެ އެތަންމިތާ ރިއްސާތީ އެ ވޭނުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރަމުންދާ މީހުން މަދެއްނޫނޭ ދެންނެވުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެފަދަމީސްމީހުން ތަފާތު ވައްތަރު ވައްތަރުގެ އޮއިންޓްމެންޓް ތަކާއި، ތެޔޮ އަދި ކްރީމް ފަދަ ތަކެތި ކޮންމެ ރެއަކާދުވާލު ގައިގައި އުނގުޅާ ހަދާއިރުވެސް އެކަމަށްވަނީ ހައްލެއް ނުލިބިފައެވެ. އަދި ޑޮކްޓަރީ ބޭސްފަރުވާއިން މިކަމަށް އެއްވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭނެކަމަށް ގިނަބަޔަކަށް ވަނީ ޤަބޫލުކުރެވިފައެވެ. ޑޮކްޓަރީ ފަރުވާއާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މީހުން ގައިގައި ރިއްސާތީ …

އިތުރަށް »

ބޮލުން އިސްތަށިފޭބުން ހުއްޓުވުމަށް ޔޯގަޓް ވަރެއްނެތް!

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނުންނާއި، އަންހެނުންނަށްވެސް ދިމާވެފައިވާ އެންމެބޮޑު އެއް ސިއްޙީ މައްސަލައަކީ ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމެވެ. މިއީ މުއްސަނދިންނާއި، ފަޤީރުންވެސް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ހައްލެއް ލިބިފައިނެތް އަދި ވަރަށް ކަންބޮޑުވާމައްސަލައެކެވެ. ވަރަށް އުމުރުން ހަގުކުދިންވެސް އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންވެސް މިކަމުގައި ހައްލެއް ނުލިބި އެމީހުންގެ ޙަޔާތް ނިންމާލަންޖެހުމަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތު މިއަދު ކަންބޮޑުވާންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. މިކަމުގައި ގިނަޒަމާންތަކެއް ވޭތުވެދިޔަފަހުން މިހާރުމިވަނީ މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ރަގަޅު ހައްލެއް ލިބިފައެވެ. ބޮލުން …

އިތުރަށް »

ބަރާބަރު ހަޓްގެ އިސް މޭސްތިރިޔާ – ޒުވާނުންގެ ނަފީ

ލަންދޫގެ ގިނަޒުވާނުން އެންތަން ކުރުވާ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަ ކަން ޤާއިމުކޮށްދޭ އެއްތަނެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު ގިނަބަޔަކު ފާހަގަކުރާ ތަނަކީ ނ.ލަންދޫ ބަރާބަރުގޭ ވަލުމަގު ފަރާތުގައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ “ބަރާބަރު ހަޓް” ކަން ޔަޤީނެވެ. ލަންދޫގައި މިވަގުތު ކާބޯތަކެޓީގެ ޚިދުމަތްދޭ 2 ކެފޭއެއް ހުރިނަމަވެސް ހޮޓަލެއް ކެފޭއެއް ނެތްދުވަސްވަރެއްގައި ލަންދޫ ޒުވާނުންނަށް އެއްތަންވެ، ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލެވޭނެ މާހައުލެއް ތަނަވަސްކޮށްދިން ނ.ލަންދޫ ބަރާބަރުގޭ އަލްފާޟިލް އިބްރާޙިމް އަޒީމް އޭނާގެ …

އިތުރަށް »

ތާޒާ ކުކުޅުބިހެއްތޯ ބަލާނީ ކިހިނެއް؟

ކުކުޅުބިހެއް ތާޒާތޯ ނުވަތަ ނުބައިވެފަތޯ ބެލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއްނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ބިހަކީ ނުބައިވިޔަސް ބޭރުފުށުން މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އަންނަ އެއްޗަކަށް ނުވާތީއެވެ. އެކަމަކު ކުޑަ ޓެސްޓެއް ހަދާލައިގެން އެބިހަކީ ތާޒާ ބިހެއްތޯ ބަލާލެވިދާނެއެވެ. މިޓެސްޓް ހެދުމަށްޓަކައި ފުން ތައްޓަކަށް ފެން އަޅާށެވެ. ބިހުގެ އަދަދަށް ބަލާފައި ފެންއަޅާ ތަށި ބޮޑުކުރަންވާނެއެވެ. ދެން މަޑުމަޑުން ބިސް ނުވަތަ ބިސްތައް ތަށިތެރެއަށް ލާށެވެ. ފަހަރަކު ބިހެއް ލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެވެ. ބިސް އަޑިއަށް …

އިތުރަށް »