ލައިފްސްޓައިލް

މޫނުގެ ހަންގަނޑު ރީތިކޮށްބެހެއްޓުމަށް ހިތިފަތް ވަރެއްނެތް

މޫނުގެ ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ތަފާތުވައްތަރުތަކުގެ ކްރީމްތައް އުނގުޅުމާއި، ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކަށް ބަދަލުގެނައުންފަދަ ކަންކަމަކީ މިއަދު ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން ކުރެވެމުންދާ ކަންކަމެވެ. މިފަދަ ކްރީމްތަކުން ވަގުތީ ހައްލެއް ލިބުނު ކަމުގައިވިޔަސް ހިތިފަތުގެ ފަރުވާއިން ލިއްބައިދޭ ފަދަ ދާއިމީ ޙައްލެއް އެފަދަ އާޓިފިޝަލް ކްރީމްތަކަކުން ނުލިބެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރަށް ހަންގަޑާ ނުގުޅޭ ކްރީމެއް ނުވަތަ އޮންއިންޓްމެންޓެއް ބޭނުންކުރެވިއްޖެނަމަ ދާއިމަށް ޙައްލުނުވާފަދަ ގެއްލުންތަކެއްވެސް ހަންގަނޑަށް ލިބިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން …

އިތުރަށް »

މުޅިނ.އަތޮޅު ފަޙްރުވެރިކޮށްދިން ނާދިޙް ޢަބުދުލް ޙަމީދު

ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު ޤައުމީ މިޑިޔާ ޕީއެސްއެމްއިން މުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި “އެންމެއަލިގަދަ ތަރި ޖޫނިއަރ” ޤުރުއާން މުބާރާތް ވެގެން ދިޔައީ ނ. އަތޮޅަށް ވަރަށް ހާއްޞަ މުބާރާތަކަށެވެ. މި މުބާރާތުގައި ނ.އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވި 3 ދަރިވަރަކު ގަދަ 10 ގައި ހިމެނި މުޅި މުބާރާތުގެ ފަޚްރުވެރި 1 ވަނަ އާއި 2 ވަނަ މީގެ ތެރެއިން ދެދަރިވަރަކު ޙާސިލްކުރުމުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން މުޅި މުބާރާތުގެ ފަޚްރުވެރި 1 ވަނަ …

އިތުރަށް »

ނުކުޅެދުންތެރި ނަމަވެސް އަޒުމް ވަރުގަދަ ހަބީ

އުފެދުމުގައިވެސް ފެނުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ނ.ލަންދޫ ގުލްބަކާގޭ އަލްފާޟިލާ ޙަބީބާ ދާއޫދު (ހަބީ ) ފާހަގަ ކުރެވެނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި އެކުގައިވެސް ހަބީ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ އަޒުމްވަރުގަދަ ޒުވާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން މިއަދު ހަބީއަކީ އެކަނިމާއެކަނި އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނަމާދުކުރަން ދަންނަ އަދި ބަރާބަރަށް ފަރުޟް ފަސްނަމާދު ކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ދީނަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނެއްކަން ފާހަގަ ކުރަނީ އުފަލާއިއެކުގައެވެ. އެންމެ …

އިތުރަށް »

ކުއްޅަވައް މިލްކްޝޭކް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް – ރެސިޕީ

ބޭނުންވާތަކެތި: 1  ސްކޫޕް އައިސް ކްރީމް 1  މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކި ކިރު 1/2  ޖޯޑު މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 1  ތަށި އައިސް ފެން 1  ކުއްޅަވައް ( ތޮއްޓާއި އޮށް ވަކިކުރުމަށްފަހު ފުށްގަނޑު އެކަނި ) 3  އައިސް ކިއުބް  * ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް: ފެން، ހަކުރު، ކުއްޅަވައް ފުށްގަނޑު، ހިކި ކިރު، އެއްކޮށް ބްލެންޑަރެއްގެ ތެރެއަށްއަޅާ މިކްސްކޮށްލުމުން މިހުރީ ކުއްޅައް މިލްކް ޝޭކް ތައްޔާރުވެފައެވެ. …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ފަޙްރުވެރިކޮށްދޭ ރޫމް ބޯއީ

ރިސޯރޓް ލައިފަކީ މިއަދު ލަންދޫގެ ގިނަ ޒުވާނުން ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ގެންދާ އެއްދާއިރާއެވެ. އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި މިދާޢިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ލަންދޫގެ ޒުވާނުންނަކީ ހަމަ އެކަނި ލޯންޗު ޝެކްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރިބައެއް ނަމަވެސް މިއަދު އެކަން މިވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މިއަދު ރިސޯރޓް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންނަކީ ރިސޯރޓްގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ހުނަރުވެރި ކަމަށް ޤާބިލް ޒުވާނުންތަކެއްކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. ރިސޯރޓްތަކުގައި މަސައްކަތް …

އިތުރަށް »

އެންމެ 2 ދުވަހުން 5 ޕައުންޑް ލުއިކޮށްލާ އަވަސް ޑައިޓެއް!

ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް އިތުރުވަމުން ދަނީ އެއްވެސް ބަލާލުމެއް ނެތި މީރުހާ އެއްޗެއް ވަކިގޮތެއް ނުބަލާ ކެއުމުގެ ސަބަބުން ކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ.  އޭގެ ތެރޭގައި ފޮނިއެއްޗިއްސާއި، ތެލުގެ ބާވަތްތަކާއި، ސަރުބީ ހިމެނޭ ބާވަތްތައް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ ކާނާތަކާ ބެހޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުލިބެއެވެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އާޚިރުނަތީޖާ ފެނިގެންދަނީ ގިނަމީހުންނަށް ވަރަށް ގޯސްކޮށްނެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން …

އިތުރަށް »

އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީއަށް ސްނެޕްޗެޓް ވީޑިއޯ ޑިސްކަވަރީ އިތުރުކުރަނީ

މީގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އިންސްޓަގްރާމްގެ ސްޓޯރީއަށް ގިނަބަދަލު ތަކެއް ގެނެސްފާވާއިރު އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުމަށް އިންސްޓަގްރާމްއިން ނިންމައިފިކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. އެމީހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލުކަމުގައިވާ އެއް ފޮޓޯއަށް ވުރެ ގިނަ ފޮޓޯ އަދި އެއް ވީޑިއޯއަށް ވުރެ ގިނަ ވީޑިއޯ އެއް ފަހަރާ ލެވޭގޮތަށް ގެނައި ބަދަލުގެ އިތުރުން މިފަހަރު މިގެނައި ބަދަލަކީ ސްނެޕްޗެޓް ވީޑިއޯ ފީޗަރ އިންސްޓަގްރާމްއަށް ގެނައުމެވެ. މި އަޕްޑޭޓާއެކު އެންޑްރޮއިޑް ބޭނުންކުރާ …

އިތުރަށް »

ރެސިޕީ: ކުއްޅަވައްފަނި

ކުއްޅަވައް ފަންޏަކީ ރޯދަމަހަށް ވަރަށް ޚާއްޞަފަންޏެކެވެ. މުޅިދުވަހު ރޯދައަށް ހުރެފައި ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ކުށްޅަވައް ފަނި ތައްޓެއް ބޯލުމަކީ ކަރުހިއްކުން ފިލައި މުޅި ހަށިގަނޑު ފިނިކޮށްލައިދީ ގޭސްސްޓްރިކުން މީހާ ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެދުވަހެއްގައިވެސް ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ކުއްޅަވައް ފަނި ތައްޓެއްގެ އަޖުމަ ބައްލަވާލައްވާށެވެ. ބޭނުންވާތަކެތި: 2 ކުއްޅަވައް (ތޮށި މަށައި ކޮށާފައި) ފެން ރަހަލާވަރަށް ހަކުރު ޗިސްކޮށްފައި ހުރި ގަޑުފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ކުއްޅަވައް، ފެން، ހަކުރު، އަދިފުނޑުކޮށްފައިހުރި …

އިތުރަށް »

ތުއްތުކުދިންގެ ޝީނީ އާންޓީ

ތުއްތުކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމަކީ ބުރަބޮޑު މަސައްކަތަކަށް ވެފައި ، އެމަސައްކަތުގައި ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ އިތުރުން މުޖުތަމައުގެ އިތުބާރާއި ލޯބި ހޯދުމަކީ ކުޑަކަމެއް ނޫނެވެ. ނ.ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖަށް ކިޔަވައި ދެއްވާ ނ.ލަންދޫ އަމާޒް އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ޝީނީޒް (ޝީނީ އާންޓީ) ވަނީ ތުއްތު ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުން ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި އަދި މުޖުތަމަޢުގެ އިޚްތިރާމާއި ލޯބި ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.  14 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅުންހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީޙުގައި މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަކުޅުންތެރިޔާ ނ.ލަންދޫ ރޮއިޓާސް އަލްފާޟިލްޔޫސުފް ޢަބުދުއްރަޙީމް (ޔޫއްޓޭ) ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންހުއްޓާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ހަޔާތުގައިމިހާތަނަށް ނިންމަން ޖެހުނު އެންމެ ހިތްދަތިނިންމުން ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގައި މިފަހަކަށް އައިސް ހޯދާފައިވާ ހުރިހާކާމިޔާބީއެއްގެ އެންމެއިސް މޭސްތިރިއެއްގެ ގޮތުގައި ލަންދޫގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ޤަބޫލްކުރާ ޔޫއްޓޭ ބުނިގޮތުގައި ފުޓްބޯޅަކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމަންޖެހުމަކީ މިހާތަނަށް އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ނިންމަން އެންމެ އުދަގޫވި ނިންމުމެވެ. “އަސްލު މިފަހަކަށް އައިސް އުޅެމުންމިދަނީ …

އިތުރަށް »

2017 ވަނައަހަރު ގެ ބެސްޓް 9 ފޮޓޯ އިންސްޓާގްރާމް އިން ބަލާލަން ބޭނުންތަ؟

އިންސްޓަގްރާމަށް ފޮޓޯ ލުމަކީ މީސް މީޑިއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޒުވާނުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އާދައެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ އިންސްޓާގްރާމްގެ ފޮލޮވަރސް އިތުރުކުރުމާއެކު ޕޯސްޓްކުރާ ފޮޓޯތަކަށް ގިނަ ލައިކް ހޯދުމެވެ. އެހެންކަމުން 2017 ވަނައަހަރު ނިމުނު އިރު އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބުނީ ކޮން ފޮޓޯތަކަކަށް ތޯ ބަލާލުމަށް ވަރަށް ގިނަކުދިން މިހާރު ތިބޭނީ ބޭނުންވެފައެވެ. އެކަން ވަރަށް ފަސޭހައިން ބެލޭނެ …

އިތުރަށް »

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ބޮލުން އިސްތަށިފޭބުން އަވަސް – ދިރާސާ

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާމީހުންނަށްވުރެ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުންގެ ބޮލުން އަވަހަށް ފަތްވެރޭ ކަމަށް ދިރާސައަކުން ދައްކައިފިކަމަށް  ސައިންސްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ސައިންސް ޑެއިލީ ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި ބުނެފިއެވެ. އެލިޔުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ދުންފަތު އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންނާއި ނުކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ކުރެވުނު މި ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ 85 އިންސައްތަ މީހުންގެ ބޮލުން ، އެމީހުންގެ ޢުމުރުން 50 އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ފަތްކޮޅު ފައިބާ …

އިތުރަށް »

މުޅިލަންދޫ ފަޙްރުވެރިވާ ފޮޓޯގްރާފަރ

ފުރަތަމަ ސްމާޓްފޯނެއް އަތުޖެހުނު ހިސާބުން 2013 އިން ފެށިގެން ފޮޓޯގްރަފީގެ ތެރެއަށް ވަދެވުނު ނ.ލަންދޫ ފުޅޮއި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިލްހާމް މިއަދު އެންމެން ދަންނަ ނަމުންނަމަ “ޔެރީ” އަކީ އެޒުވާނަކަށް ޓަކައިމުޅި ލަންދޫވެސް ފަޙްރުވެރިވާފަދަ ޒުވާން ފޮޓޯގްރާފަރެކެވެ. މިކަމަށް މިހާ ޝަޢުޤުވެރިވީ ކީއްވެ ؟؟؟ ޔެރީ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ފޮޓޯ ނެގުމަށް އޭނާއެންމެ ފުރަތަމަ ޝަޢުޤުވެރިވީ ރަށުގައި ފޮޓޯނެގުމަށް ކުޅަދާނަ ހުނަރުވެރިން ނެތުމާއި އެކު ރަށުގެ ރީތިމަންޒަރުތަކާއި ތަންތަނާއި އަދި …

އިތުރަށް »

ބަނޑު ހިކޭނަމަ އަދި ބޮޑުކަމުދާން އުނދަގޫވާނަމަ މިއޮތީ ދާއިމީ ފަސޭހަ ޙައްލެއް!

ބައެއް މީހުންނަކީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބަނޑު ހިކިފައި ބޮޑުކަމުދާން އުނދަގޫވެ އެކަމުގައި ދަތިތަކެއް ތަޙައްމަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ މީހުންނެވެ. މިކަން ދިމާވަނީ ހަމައެކަނީ ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް އެކަންޏެއްނޫނެވެ. އެންމެ ތުއްތު ކުދިންގެ ޢުމުރުން ފެށިގެން ޒުވާނުންނާއި، ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށްވެސް މިކަން ދިމާވެއެވެ. ބަނޑުހިކޭނަމަ އަދި ޤަވާޢިދުން ބޮޑުކަމު ނުދެވޭނަމަ ގިނަމީހުން ޑޮކްޓްރީ ބޭސް ބޭނުންކުރެއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ސަނާމުކި ފަތް ކައްކައިގެން ނިދަން އޮށޯތުމުގެ ކުރިން އޭގެ ފެންބޮއެ …

އިތުރަށް »

އެންމެ 3 ދުވަހުންވެސް ހިކިދާނެ! ބޭނުންވަނީ ކުޑަހިތްވަރެއް.

ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން އިތުރުވެ ގައިގައި މަސްޖަހާ މީހާގެ އިސްކޮޅާ ބަރުދަނާ އަދި ބަނޑުގެ ފަލަމިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މައްޗަށް ދިއުމުން ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުކުރަނީ ދެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރިއަސް ނުހިކޭނެކަމަށެވެ. އަދި ހިކެއް މަސައްކަތްކުރާނެހާ ހިތްވަރެއްވެސް އެމީހުންގެ ނުހުރެއެވެ. މިފަދަ މީހުންނަށް މިއޮތީ ރަގަޅު ރެސިޕީއެކެވެ. އެންމެ ތިންދުވަހުންވެސް ހަށިގަނޑު ލުއިކޮށްލެވިދާނެއެވެ. 3 ދުވަސްތެރޭގައި ހަށިގަނޑުން ބޮޑުބައެއް ލުއިކޮށްލަން ނުވަތަ ހިކެން ބޭނުންނަމަ ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ތިންދުވަސްވަންދެން …

އިތުރަށް »

ހައްވަދައިތަގެ ހިތްވަރުން ހިތްވަރު ލިބިގަންނަމާ

ކުއްލިއަކަށް އިނާމްތައް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އިޢުލާންކުރަން ހުރި ދަރިވަރުގެ އަޑާއި ، ރާގު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ފުރިބާރުވެފައިވާ މާލަމުގައި ތިބި އެންމެހާ ބޭފުޅުން ވަކިކާމިޔާބެއް ހާސިލްކުރެއްވި ފަރާތެއްގެ ޝަރަފުގައިކޮޅަށް ތެދުވެ ތަރުޙީބުގެ އަތްތިލަބަޑިން މުޅިމާލަން ގުގުމާލަ ދިނުމަށް އިޢުލާން ކުރެއްވިއްޖެއެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކުނުހަނު ޖޯޝާފޯރީގައި އެހެނަސް މުޅިންތަފާތުގޮތަކަށް ވަރަށް ހާއްޞަނަމެއް އިޢުލާން ކުރެވިއްޖެއެވެ. ހާއްޞަ ފަރާތުގެނަން އިޢުލާންކުރެވުމާއި އެކު ޖަލްސާކުރާމާލަމުގައި ތިބި ކުދިބޮޑު އެންމެން ކޮޅަށް ތެދުވެ މުޅިމާލަން ތަރުހީބުގެ އަތްތިލަބަޑީގެ …

އިތުރަށް »

ވަރުގަދަ އަޒުމާ ގަދަ ހިތްވަރުން އެންމެ އުހަށް

ލަންދޫގެ ތާރީޙްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާސްޓަރ ޑިގުރީ ހާސިލްކުރި އަންހެން ޒުވާނާއަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފި ނަމަ ފަހަރެއްގައި ގިނަބަޔަކަށް އެއީ ކާކުކަން ނޭނގި ހިގައިދާނެއެވެ. އެހެނީ މިއަދު ލަންދޫއަކީވެސް ނިސްބަތުން ތަޢުލީމަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވެފައި ތަފާތު ދާޢިރާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔަވަމުންދާ ލަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އެތަށް އެތަށް ދަރިންނެއް ހިމެނިގެންދާތީއެވެ. ނ.ލަންދޫ ދޯދި އަލްފާޟިލްމުހައްމަދު ހުސެއިން ފުޅަށާއި ،  އަލްފާޟިލާ ހަސީނާ މުހައްމަދަށް ލިބިފައިވާ 4 …

އިތުރަށް »

ހަކުރު ނާޅާ ކަޅުސައި ގިނައިން ބޯ ނަމަ މާބޮޑަށްވެސް ސްމާޓްވާނެ.

ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ކަޅުސަޔަކީ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތް އަދި ހަށިގަނޑު ފަލަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކަޅުސަޔާމެދު މިގޮތަށް ދެކޭ މަދުބަޔަކުތިބި ނަމަވެސް ގިނަ މީހުންނަކީ ކަޅުސަޔާ ނުލައި ނޫޅެވޭ ވަރަށް އެއާ ދޯޅުވެފައި ތިބި ބައެކެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިންގެ ނާސްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ބުއިމަކަށް ކަޅުސައި މިވަނީ ވެފައެވެ. ކަޅުސައިގެ ފައިދާ އާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު ގިނަ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި މިކަމުގެ މާހިރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކަޅުސައިގެ އަސްލު …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން ޤުރްއާނަށް ހޭލައްވާލަދިން އުސްތާޒު…..

މިއަދު ނ.ލަންދޫގައި މިވަނީ ޤުރްއާން ކިޔަވަން މޮޅު އެތައް ކުދިންނެއް އުފެދިފައެވެ. ޤުރްއާނުގެ ރޮނގުން ލަންދޫއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭނެ ޤާބިލް، ހުނަރުވެރި އެތައް ކުދިންނެއް މިވަނީ އުފެދެން ފަށާފައެވެ. މިއަދު ޖަލްސާއެއްގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކުދިންތައް ތިބެނީ ކިޔުގައެވެ. މިއަދު ލަންދޫ ފަޒާ މިވަނީ އެމާތް ފޮތުގެ މީރުވަހުން އެއްވަސްކުރުވާފައެވެ. އަދި ލަންދޫ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭފަދަ އާރޯކަމެއް މިވަނީ މިދާއިރާއަށް ގެނެސްދީފައެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން މިހެންތޯއެވެ؟ ކުރިން ޖަލްސާއެއްގައި ކިޔަވަން ތިބެނީ …

އިތުރަށް »

ހިކެން ބޭނުމިއްޔާ މިބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ހިމަނާލާ

މާމުތާއި ހޫނުފެން ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގައި މާމުތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. މާމުތް ވެފައިވަނީ ބަރުދަން ލުއި ކުރުމުގައި ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ ބާވަތަކަށެވެ. އެގޮތުން ހޫނު ފެންތައްޓަކަށް މާމުތް ސަމްސަލަކާއި ލުނބޯ ހުތް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި ހުސްބަނޑާހުރެ އެފެންތަށި ބޯލާށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށްދެއެވެ. އަދި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ފެންނަން ފަށައެވެ. ކެރެޓް ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ވިސްނުން …

އިތުރަށް »