ކުޅިވަރު

ތިންވަނަ މެޗުން ލަންދޫއަށް ހަނި މޮޅެއް

މިހާރު ލަންދޫގައި ކުރިއަށްދާ އެކުވެރިކަމުގެ ސިލްސިލާ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން މި ހަފްތާބަންދުގައި ކުޅެވުނު މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ މެޗުން ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މޮޅުވެފައިވަނީ ހެނބަދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗުގައި 2 ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ. އިއްޔެގެ މެޗުގައި …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ ޕްރެޒިޑެންޓްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގްރީންޓީމުން ހޯދައިފި.

ލަންދޫސްކޫލަށް 50 އަހަރުފުރޭ ގޯލްޑަން ޖުބުލީ އާއި ގުޅުވާލައިގެން އެސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބެލެނިވެރިންނަށް ބޭއްވި ޚާއްޞަ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގްރީން ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. ގްރީންޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި މިއަދު ހަވީރު ރެޑްޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 12 – 5 ޕޮޓުންނެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގެ ގޯތީތެރޭގައި އޮންނަ އެސްކޫލްގެ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައި ކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗް މިއަދު ހަވީރު 4:45 ގައި ފަށާފައިވަނީ ޚާއްޞާ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކުގައެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ޒުވާނުން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤަވައިދަށް އިސްލާހެއް ގެނެސްފި

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެންދާ ކުދިންގެ އަދަދު ގިނަވެ ، ކުޅެން އުދަގޫވުމުގެ ސަބަބުން މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ލަންދޫ ޒުވާނުން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤަވައިދަށް އިސްލާހެއް ގެނެސްފިއެވެ.  ފަހަކަށް އައިސް އާއްމުކޮށް ބަޔަކަށް 18 ނުވަތަ 17 ކުދިން ކުޅެން ތިބެއެވެ. ކުޅޭކުދިން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ރީތި ގޭމެއް ކުޅެން އުދަގޫވެ ، އެންމެ ކުރީގެ ބޮޑު ބޯޅައަށް ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. މިއަހަރު ކުޅެވުނު އެކުވެރި ކަމުގެ 2 މެޗުގައިވެސް ރަގަޅު …

އިތުރަށް »

މިހަފްތާގައި ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ހެނބަދޫ އާއި ދެކޮޅަށް

ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އެކުވެރި ފުޓްބޯޅަ މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން މިހަފްތާގައި ނ.ހެނބަދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި  ބައްދަލު ކުރާގޮތައް ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ. މިއީ ސިލްސިލާ މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ 3 ވަނަ މެޗެވެ. މިމެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު އެކުވެރި ކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުން ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ވަނީ 4 – 2 …

އިތުރަށް »

އަހަރުގެ ދެވަނަ މެޗުން ލަންދޫ ބަލިވެއްޖެ

ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ލަންދޫއަކީ އެކުވެރިކަމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުތަކެއް ކުޅެވެމުންދާ ރަށަކަށްވީ ހިނދު މިއަހަރު ކުޅެވުނު އެކުވެރި ކަމުގެ ދެވަނަމެޗުން ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބަލިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ދެކޮޅަށް ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަޓީމުކުޅެ ލަންދޫގައި ލަންދޫޓީމު ބަލިވެފައިވަނީ 4 ލަނޑު 2 ލަނޑުންނެވެ. އިއްޔެގެ މެޗު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ގިނަވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން މޮޅަށް ކުޅެފައިވަނީ މިފަހަކަށް އައިސް އަތޮޅުގެ އުތުރު ބިތުގައި …

އިތުރަށް »

މިހަފްތާގައި ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކެނދިކުޅުދޫ އާއި ދެކޮޅަށް

ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާ ، އެކުވެރި ކަމުގެ ސިލްސިލާ ފުޓްބޯޅަ މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން މިހަފްތާގައި ނ.ކެނދިކުޅުދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި  ބައްދަލު ކުރާގޮތައް ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ. މިމެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ މަރާމާތަށް މެޗުތައް ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މެޗް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ކުޅެފައެވެ. އެމެޗުގައި މާފަރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް …

އިތުރަށް »

ޗެމްޕިއަން އޭދަފުށި ލަދު ގަންނުވާލުމަށްފަހު މިލަންދޫއިން ސެމީގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކޮށްފި

މިހާރު ހ.ދ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްދާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ފައިނަލް ބުރުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗު އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އޭދަފުށީގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ލަދު ގަންނުވާލުމަށްފަހު މި މުބާރާތުގައި މުޅިންއަލަށްވާދަ ކުރާ ށ.މިލަންދޫ އެފްސީއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޒޯންޗެމްޕިއަނުންގެ ފައިނަލް ބުރު ފެށުނުއިރު ފެވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު ގަދަފަދަ ބ.އޭދަފުށީގެ މައްޗަށް ށ.މިލަންދޫއިން ކުރި ހޯދީ 4 ލަނޑު 1 ލަނޑުގެ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. މިއަދު މެޗުގެ …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ފަށައިފި.

ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ އިން އިސްނަގައިގެން އެސްކޫލްގެ ހުރިހާ އަންހެން ބެލެނިވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްޞަނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް އިއްޔެ އެސްކޫލްގައި ފަށައިފިއެވެ. ލަންދޫސްކޫލުން މައުލޫމާތު ދެއްވާގޮތުގައި މި މުބާރާތަކީ މިއަހަރު އެސްކޫލަށް 50 އަހަރުފުރޭތީ އެކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މުޅިއަހަރުދުވަހުގެ އެކިއެކި ދުވަސްތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ރަންޔޫބީލް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އިވެންޓެކެވެ. އިއްޔެ ފެށުނު މި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 6 ޓީމަކުން ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ އެސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން …

އިތުރަށް »

އަހަރުގެ އެކުވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ލަންދޫއަށް

މިއަހަރު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަޗުގައި އިއްޔެ ހަވީރު މާފަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަކާއި ބައްދަލުކޮށް ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ލަންދޫ ޓީމް މިމެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 5 – 3 ންނެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި  ކުޅެވުނު މި މެޗު ލަންދޫޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މާފަރު ޓީމުން 3 ލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރާ 5 ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. އިއްޔެގެ މެޗަށް ދެ ޓީމުންވެސް …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ މާފަރު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް މިއަދު ކުޅެނީ

ނ.ލަންދޫ އާއި ނ.މާފަރު މިދެ ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް މިއަދު ލަންދޫގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިއީ ދެ ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުޅޭ މެޗެއްކަމަށް މިކަން އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެންހަމަޖެހިފައިވާ މި މެޗް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ވީހާވެސް ގިނަފަރާތްތަކުން ދަނޑަށް ހާޒިރުވެ ދެއްވުމަށް ލަންދޫޒުވާނުންގެ ފަރާތުން …

އިތުރަށް »

ވަރުގަދަ ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް ގެ ފައިނަލަށް ޗިލީ ދަތުރުކޮށްފި

ރޭ ކުޅެވުނު ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗްގަލް އާއި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޗެމްޕިއަން ޗިލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ކުޅުމުގެ ވަގުތުތައް ހަމަވިއިރު ވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓަށް ގޮސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޗިލީ ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ މެޗު ފެށިގެން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެޓީމުން ވެސް ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔައިރު …

އިތުރަށް »

މި އަހަރުގެ ބައިބަލާ މުބާރާތް ރޭ ފަށައިފި

ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން ގެންދާ ބައިބަލާ މުބާރާތް ރޭފަށައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 39 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ފެށި ބައިބަލާ މުބާރާތުގައި ރޭވަނީ 7 މެޗް ކުޅެފައެވެ. 7 މެޗްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މެޗް ފިޔަވައި ދެން ކުޅުނު މެޗްތައް ނިމިފައިވަނީ ގަދަ ހިފުމަށް ނުގޮހެވެ. ރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗް ވީ އާ ދަ ވަންސްއާ ވާދަކޮށް ގަދަ ހިފުމުން ކާމިޔާބުކުރީ ޓީނޭޖް …

އިތުރަށް »

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ޕޯޗްގަލްއާ މެކްސިކޯ ދަތުރުކޮށްފި.

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ޕޯޗްގަލްއާ މެކްސިކޯ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ޕޯޗުގަލް ގޮސްފައިވަނީ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި އޮވެއެވެ. ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުގައި ނިއުޒީލެންޑާ ވާދަކޮށް ޕޯޗްގަލް މޮޅުވެފައިވަނީ ހަތަރު ލަނޑު ސުންލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި ޕޯޗްގަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ.  ޕޯޗްގަލްގެ އަނެއް ތިންލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބާނާޑޯ ސިލްވާ، އަންދްރޭ ސިލްވާ އަދި ނާނިއެވެ. ޕޯޗްގަލް އެއްވަނަ ޓީމްގެ …

އިތުރަށް »

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތިން ފައިނަލެއްގައި ލަނޑުޖެހުމުގެ ރެކޯޑް – ރޮނާލްޑޯ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތިން ފައިނަލެއްގައި ލަނޑުޖެހި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެ ރޭކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ފައިނަލްމެޗަށްފަހު އޭނާފުޓްބޯޅައިގެ އިތުރުރެކޯޑެއް ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލްގައި ދެގޯލް ރޮނާލްޑޯ ޖެހިއިރު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ 2008ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލްގައި ޔުނައިޓެޑަށް ގޯލް ޖަހާދީފައެވެ. އޭގެ ފަހުން 2014 ވަނަ އަހަރު މެޑްރިޑަށް ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ގޯލް ޖަހާދީފައެވެ. ތިން ފައިނަލެއްގައި ގޯލް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ރޭ ރާމޯސްއަށްވެސް ލިބިގެންދިޔަކަން …

އިތުރަށް »

ލައިސަންސް ކޯޗިން ޕްރޮގްރާމްގައި ކޯޗް މާއްޓޭ ބައިވެރިވެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލު ކޮށްފި

އޭފްސީ އިން ހިންގި “ސީ” ލައިސަންސް ކޯޗިން ޕްރޮގްރާމްގައި ނ. ލަންދޫ ދިނަށަ ހަސަން މާހިރު ( މާއްޓޭ ކޯޗް ) ބައިވެރިވެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލު ކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން ވަރަށް ޅައުމުރުގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއަށް ވެންނެވި ހަސަން މާހިރަކީ ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް  ނުހަނު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ އަދި މިހާރުވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދާ ފަރާތެކެވެ. ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށް ގިނަކާމިޔާބު ތަކެއް ވަނީ ހޯދާފައެވެ. …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް މިނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހޯދައިފި.

ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް މިނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންއެސްކޫލްގެ ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. ދޮށިމޭނާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ސިއްތިމާވާ ހައުސްއާއި، ބައްދަލުކޮށް 6 ޕޮޓް 8 ޕޮޓުން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނަ އެސްކޫލްގެ ނެޓްބޯޅަކޯޓްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގައި ދެޓީމްގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ފޯރިގަދަ އަދި ވަރަށް ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ. ދެޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފޯރިއާއި އެކު ވަރަށް …

އިތުރަށް »

ގުރައިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި

ގުރައިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އިރުތިޝާމް އާދަމްއެވެ. ގުރައިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތަށް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ. އަދި ގުރައިދޫގައި މިހާތަނަށް ޤާއިމްކުރައްވާފައިވާ ކުޅިވަރުގެ ވަޞީލަތްތަކަށް 3 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ. އަދި ކ.އަތޮޅުގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ހިންގަވާފައިވާ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް 14 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާކަމަށްވެސް އެމިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ. ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ޔޫތް …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ މިނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފި.

ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް މިނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު 4:15 ގައި ލަންދޫސްކޫލްގެ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައި ފެށުނު މިމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ރެހެންދި ހައުސް އާއި ދޮށިމޭނާ ހައުސްއެވެ. މިމެޗް 3 – 12 ކާމިޔާބުކުރީ ދޮށިމޭނާ ހައުސްއެވެ. މިމެޗްގެ ކްއީން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ ދޮށިމޭނާ ހައުސްގެ ރައުޒާ އެވެ. ގިނަ ބެލެނިވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި، އަދި ދަރިވަރުންވެސް ކުޅިބަލަން އިއްޔެ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓަށް …

އިތުރަށް »

އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިލަންދޫ ހޯދައިފި.

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން ދޭއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ށ.މިލަންދޫ ހޯދައިފިއެވެ. އެޓީމަށް މިހާރުއެވަނީ ދިވެހި ލީގު ކޮލިފިކޭޝަން ބުރުންވެސް ޖާގަ ލިބިފައެވެ. މިލަންދޫ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ދެލެގުގެ އެގްރިގޭޓުން ނ.އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަން މާޅެންދޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު ށ.އަތޮޅުގައި ކުޅެ 1-0 ން ކާމިޔާބުކުރުމަށްފަހު މިއަދު ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު ނިމުނީ 1-1 ން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ދެވަނަ ލެގުގެ …

އިތުރަށް »

މާދަމާގެ މެޗަށް ނުކުންނާނީ ޒޯންގެ ތަށި ށ.އަތޮޅަށް ގެނައުމަށް – ކޯޗް

މާދަމާ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ފައިނަލުންވެސް މޮޅުވެ ޒޯން 2 ގެ ތަށި މިފަހަރު ށ.އަތޮޅަށް ގެނެސްދޭނެކަމަށް މިލަންދޫ ޓީމުގެ ކޯޗް އަޙްމަދު ނަޞީރު ވިދާޅުވެއެވެ. މާދަމާގެ މެޗާއި ބެހޭގޮތުން ލަންދޫއިންފޯއަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ ބަސްދީގަތުމެއްގައި މިލަންދޫ ޓީމުގެ ކާމިޔާބު ކޯޗް ނަޞީރު ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔައަހަރުވެސް ޒޯންފައިނަލުން މިލަންދޫޓީމް ބަލިވީ ނުކުޅެވިގެންނޫންކަމަށާއި، ހޯމްގައި ކުޅުނުމެޗުންބަލިވުމުންކަމަށެވެ. “މިފަހަރުވަނީ ފުރަތަމަ މެޗް (ހޯމްގައި ކުޅުނުމެޗުން) މޮޅުވެފައި ، އެހެންވީމާ …

އިތުރަށް »