ކުޅިވަރު

މިފަހަރުގެ ފެވަރިޓުންނަކީ ހޮޅުދޫ އާއި މިލަދޫ

ނ.އަތޮޅުގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވޭ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަހަރުގެ ފެވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ގިނަބަޔަކު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަނީ ވޭތުވެދިޔަ ދެއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ހޮޅުދޫ އާއި ނ.އަތޮޅުގެ ފުޓްބޯޅައިގައި އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ރަސްކަން ކުރި މިލަދޫއެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތަށް  އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެފައިވާ ދެޓީމަކީވެސް ހަމަ ހޮޅުދޫ އާއި މިލަދޫއެވެ. މިގޮތުންހޮޅުދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ހޮޅުދުއަށް ގެނެސް އެމީހުންނަށް ވޭތުވެދިޔަ ދެއަހަރު ކޯޗުކޮށްދިން ކޯޗުގެ …

އިތުރަށް »

ޓީމު ލަންދޫ ސަޕޯޓަރުންގެ ސަޕޯޓާއި އެކު ކުރިއަށް

ވޭތިވެ ދިޔަ ދެ އަހަރު ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ދިޔައީ ޓީމަށް ފާޑުތަކެއް ކިޔަމުންނެވެ. ލަންދޫ ޓީމަށް ކުރިން ލިބިފައިވާ ސަޕޯޓް އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގެއްލުނެވެ. ރަހުމަތްތެރި ކަމުގެ މެޗުތަށް ބަލަން ދިޔަ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެ ، މެޗުތައް ފޯރި ކެނޑުނެވެ. ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ނުލިބުނީ މެނޭޖުމެންޓުން ކޮށްދެންޖެހޭ ކަންތައް ނުކޮށްދީގެނެއް ނޫނެވެ. ކުޅުންތެރިންނަށް …

އިތުރަށް »

ޤައުމީޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއިއެކު ކުޅުނު މާފަރު ބަލިކޮށް ލަންދޫއިން ތާރީޙް ބަދަލުކޮށްފި

މިހާރު ނ.މާޅެންދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ކުޅެވުނު އެންމެ ވަރުގަދަ މެޗުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ލަންދޫ އާއި މާފަރު ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޤައުމީޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ މޮޅަތި ކުޅުންތެރިންނާއިއެކު ކުޅުނު ގަދަފަދަ މާފަރުބަލިކޮށް ލަންދޫއިން މުބާރާތުގެ ކުވާޓާރ ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ވާދަވެރި މެޗެއްގައި މާފަރުގެ މައްޗަށް ލަންދޫޓީމެއް ފުޓްބޯޅައިން މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސް މެއެވެ. މިއަދުގެ މެޗަށް މި …

އިތުރަށް »

ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެ ލަންދޫޓީމުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

.އަތޮޅުގައި ބޭއްވޭ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕްގެ ފުޓްބޯޅަމުބާރާތުގެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ލަންދޫޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ މި މުބާރާތް ބޭއްވޭ ނ.މާޅެންދޫގައި ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއި އެކު ފެށުނު މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ލަންދޫ ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ މި މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ރަނައަޕް ޓީމުކަމަށްވާ ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެވެ. މިއަދުގެ މެޗަކީ ދެޓީމުގެވެސް ފުރަތަމަ …

އިތުރަށް »

ޕްރެކްޓިސް ފަހުމެޗުގައި ހޮޅުދޫއިން ލަންދޫ ބަލިކޮށްފި

ނ.އަތޮޅުގައި ބޭއްވޭ އެންމެ އަގުބޮޑު އަދި އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޝިޔާމް – މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެފަހަރު ހޯދާ  މިއަހަރުގެ މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް ތަށި މިލުކުކުރަން ނުކުންނަ ހޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން މިއަހަރުގެ މުބާރާތަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ކުޅުނު އެންމެފަހުގެ ޕްރެކްޓިސް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.   ޕްރެކްޓިސް ފަހުމެޗުގައި ހޮޅުދޫޓީމުން ކުޅެފައިވަނީ ލަންދޫ ޓީމާއި ދެކޮޅަށެވެ. ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާއި އެކު …

އިތުރަށް »

ޓީމު ލަންދޫގެ ޕްރެކްޓިސް ފަހު މެޗް ، ދެއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ހޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއިއެކު

މިމަހުގެ 15 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޓީމު ލަންދޫގެ ޕްރެކްޓިސް އެންމެ ފަހުމެޗުގައި ބައްދަލުކުރަނީ ވޭތިވެދިޔަ ދެއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ހޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެވެ. މިމެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. މިދެޓީމުވެސް ވަނީ މުބާރާތަށް ތައްޔަރުވުމުގެ ގޮތުން މިހާތަނަށް ޕްރެކްޓިސް ދެ މެޗްކުޅެފައެވެ. ހޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ކުޅުން ޕްރެކްޓިސް ދެމެޗުވެސް ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. އެއީ މަގޫދޫ …

އިތުރަށް »

ޕްރެކްޓިސް ތިންވަނަ މެޗު ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެ

މި މަހުގެ 15 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަޓީމުން ކުޅުނު ތިންވަނަ ޕްރެކްޓިސް މެޗުގެ ފުރިހަމަވަގުތު ހަމަ ވުމުގެ ކުރިން ކުޑަފަރިޓީމުން ދަނޑުން ފޭބުމުން މެޗު ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗު ފަށައިގެން މާގިނަ އިރެއް ނުވަނީސް ކުޑަފަރީޓީމުން ވަނީ ލަނޑެއްޖަހާ ލީޑުނަގާފައެވެ. މިއަދުގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 ގެ …

އިތުރަށް »

މަރުގެ ގްރޫޕްގެ ގޮތުގައި ގްރޫޕް – 1

ނ.އަތޮޅުގެ ތާރީޙްގައި ބޭއްވޭ އެންމެ އަގުބޮޑު އަދި އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕްފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ، މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުންރޭ ބޭއްވިފައިވާއިރު އެންމެ ވަރުގަދަ ގްރޫޕެއްގެ ގޮތުގައިނުވަތަ ގްރޫޕް އޮފް ޑެތުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަބަޔަކު ފާހަގަ ކުރަނީ ގްރޫޕް 1 އެވެ. ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކަކާއި އެކު މާލޭގައި ބޭއްވުނު މިފަހަރުގެ ގުރުއަތުލުމުން ޓީމުތައް ގްރޫޕްތަކަށް ބެހިގެން ދިޔައިރު އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން ފުޓްބޯޅައިގެ ބޮޑަތި ބާރުންގެ ގޮތުގައި …

އިތުރަށް »

ޓީމު ލަންދޫއިން ކުޅުނު ދެވަނަ ޕްރެކްޓިސް މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޓީމު ލަންދޫއިން ކުޅުނު ދެވަނަ ޕްރެކްޓިސް މެޗުން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މާފަރު ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މެޗު ފަށައިގެން ، ގިނަވަގުތު ބޯޅަ ގެންގުޅެ މެޗް ކޮންޓުރޯލްކޮށް ކުޅެފައިވަނީ ޓީމް ލަންދޫއިންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޓީމު ލަންދޫ އިން ކާމިޔާބު ކުރިއެވެ. މިލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ …

އިތުރަށް »

ޓީމު ލަންދޫގެ ޕްރެކްޓިސް ދެ ވަނަ މެޗް މާފަރާއި ދެކޮޅަށް

ޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޓީމު ލަންދޫގެ ޕްރެކްޓިސް 2 ވަނަ މެޗް މާފަރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ކުޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިމެޗް އޮންނާނީ މަދަމާ މާފަރު ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. ޓީމު ލަންދޫގެ ފުރަތަމަ ޕްރެކްޓިސް މެޗް ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކެނދިކުޅުދޫ އާއިއެކު ކުޅެ މޮޅުވެފައެވެ. ލަންދޫ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗް އަހުމަދު އިރުފާން މާދަމާގެ މެޗާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ބޭނުންވަނީ ރީތި …

އިތުރަށް »

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ އަށް ލަންދޫ ސުކޫލުން ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

ޓީމު ލަންދޫގެ ހެޑް ކޯޗް އަހްމަދު އިރުފާނުގެ ކޯޗްކަމުގެ ދަށުން މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ  އަށް ލަންދޫ ސުކޫލުން ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފިއެވެ. ކޯޗް އަހުމަދު އިރުފާނުގެ އިތުރުން ޓީމު ލަންދޫ މެނޭޖުމެންޓުގެ މެމްބަރުން ވަނީ ޕްރެކްޓިސް ކުރިއަށްގެންގޮސް ދިނުމަށް އެހީތެރިވެފައެވެ. ޕްރެކްޓިސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބަންދު 2 ދުވަހެވެ. ސޮކަރ ވެޓެރަންސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ނ.އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ …

އިތުރަށް »

ޓީމް ލަންދޫގެ ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިއަހަރު ނ. މާޅެންދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް 2017 އަށް ޓީމް ލަންދޫ ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް ޓީމް ލަންދޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ނ.ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗް ޓީމް ލަންދޫ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 3 ލަނޑު 2 ލަނޑުންނެވެ. މިއަދު ކުޅެވުނު މެޗްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ މެޗް ފެށިގެން 9 ވަނަ މިނެޓްގައި ކެނދިކުޅުދޫ …

އިތުރަށް »

ޕްރެކްޓިސް ފުރަތަމަމެޗުން ލަންދޫޓީމަށް ހަނިމޮޅެއް

މިއަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ޕްރެކްޓިސް މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ކެނދިކޫޅުދޫ އާއި ކުޅެ ހަނިގޮތަކަށް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗު ފަށައިގެން މާގިނަ އިރެއް ނުވަނީސް ކެނދިކުޅުދޫ ޓީމުންވަނީ ލަނޑެއްޖަހާ ލަންދޫޓީމު ހާސްކޮށްލައިފައެވެ. މިލަނޑަށްފަހު ލަންދޫޓީމުން ކުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ކެނދިކުޅުދޫޓީމަށް ޕްރެޝަރ …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގެ ކަނބަލުންނަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ންދޫ ކައުންސިލް އިން އިސްނަގައިގެން ޓީމު ލަންދޫއާއި ގުޅިގެން ލަންދޫގެ ކަނބަލުންނަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ” ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް ކަސްރަތު ” މިޝިއާރުގެ ދަށުން ފެށި މިއިވެންޓުގައި ގިނައަދަދެއްގެ ކަނބަލުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ބައިވެރިންގެ އަދަދަކީ 83 ކަނބަލުންނެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ ” ޓީމު ލަންދޫ ” ގެ ހެޑްކޯޗް އަހުމަދު އިރުފާން (އިރޭ ) އެވެ. އަދި ކޯޗް އިރުފާނު އަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި …

އިތުރަށް »

ޓީމު ލަންދޫގެ ހެޑް ކޯޗް އަހުމަދު އިރުފާން ލަންދޫ އަށް ވަޑައިގަންފި

ޓީމު ލަންދޫގެ ހެޑް ކޯޗް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އިރުފާން މިއަދު ލަންދޫ އަށް ވަޑައިގަންފިއެވެ. ކޯޗް އިރުފާނަށް ލަންދޫއިން ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި ޓީމުގެ މެނޭޖުމެންޓްގެ މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ގިނައަދަދަކަށް ބައިވެރިވިއެވެ. ޝިޔާމް-މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް 2017 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ” ޓީމް ލަންދޫ ” އިން ވަނީ މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން ޕްރެކްޓިސް ފަށާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް …

އިތުރަށް »

“ޓީމް ލަންދޫ” ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ޕިކްނިކްދަތުރެއް ކޮށްފި.

ނ.ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް “ޓީމް ލަންދޫ” ގެ ޕިކްނިކް ދަތުރެއް ކޮށްފިއެވެ. މިދަތުރު އިއްޔެ ކޮށްފައިވަނީ ނ.ދިގުރަށަށެވެ. މިއަހަރުގެ ޝިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ތައްޔާރީތައް ފަށާފައި މިވާ ދުވަސްވަރު މިކުރި ޕިކްނިކް ދަތުރަކީ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާކޮށްލާ މަޖާކޮށްލުމަށާއި، އެއްކުޅުންތެރިއަކާ އަނެއްކުޅުންތެރިއެއްގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށްލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޓީމްގެ މެނޭޖްމެންޓުން އިސްނަގައިގެން ރޭވި ދަތުރެކެވެ. އިއްޔެއަކީ މޫސުން …

އިތުރަށް »

ޓީމް ލަންދޫގެ ލޯގޯ އަކަށް ޝިއްޕެ އާއި ނާއީ ޑިޒައިން ކުރި ލޯގޯ

މިއަހަރުގެ ސިޔާމް މަޢުރޫފް ސޮކަރކަޕުގައި ޓީމް ލަންދޫ ބޭނުން ކުރާނެ ލޯގޯއެއް ފަރުމާކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށްވަނީ 10 ލޯގޯއެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެ ލޯގޯތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެކަމުދާ ލޯގޯއަކަށް ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހޮވިފައިވަނީ މިއަހަރު ގުރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވަމުންދާ އަޙްމަދު ނާއިފް (ނާއީ) އާއި އަޙްމަދު ޝިފާއު (ޝިއްޕެ) ޑިޒައިންކޮށް ހުށަހެޅި ލޯގޯއެވެ. މި ލޯގޯއަށް މިހާރުވެސް ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ވަރަށްބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުންނެވެ. އެގޮތުން ޕްރޮފައިލް …

އިތުރަށް »

މިއަހަރުގެ ޕްރެކްޓިސް އަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް

ޝިޔާމް-މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް 2017 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ” ޓީމް ލަންދޫ ” ގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިގެން ވަރަށް ފޯރިޔާއިއެކު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.  މިހަފްތާގައި ފެށި  ޕްރެކްޓިސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓީމްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް އަހުމަދު ޝަރީފް ( ޝަރީބެ ) އާއި މަޖުދުއްﷲ އަބުދުއްރައްޒާޤު (މަޖޫ ) ބެލުމުގެ ދަށުނެވެ. އެހެން އަހަރުތަކާއި ޙިލާފަށް މިއަހަރުގެ ޕްރެކްޓިސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްމެނޭޖްމެންޓްގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ …

އިތުރަށް »

ކޮލިފައިވުމުގެ އަމިއްލަބާރު ކެނޑިފައިވާ އާޖެންޓީނާ ވޯލްކަޕްގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި.

1970 ގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެ، ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅިފައި އޮތް އާޖެންޓީނާ 2018 ގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ. ރޭ އިކުއެޑޯ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗްގައި އެޓީމްގެ ކޮޅަށް ޖެހި ހެޓްރިކުން މޮޅުވެ އާޖެންޓީނާ ވޯލްޑް ކަޕުން ޖާގަ ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްފައެވެ. އެ މެޗު އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ނެވެ. މި މެޗަށް ނުކުތް އިރު ކޮލިފައިވުމުގެ އަމިއްލަ …

އިތުރަށް »

“ޓީމް ލަންދޫ” ޕްރެކްޓިސް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފަށައިފި.

ޝިޔާމް-މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް 2017 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން “ޓިމް ލަންދޫ” ( ލަންދޫޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ) ގެ ޕްރެކްޓިސް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ޕްރެކްޓިސް ފަށާފައި ވީނަމަވެސް ޓީމްގެ ހެޑް ކޯޗް އަދި ޓީމާއި ގުޅިފައި ނުވާތީ ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޓީމްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ޓީމް ލަންދޫގެ މެނޭޖްމެންޓުން ބުނެފައިވަނީ މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ލަންދޫޓީމް ވަރަށް ތަފާތުވާނެކަމަށެވެ. އަދި …

އިތުރަށް »