ކުޑަކުދިން

127 ކުދިންނާއި އެކު ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ މިއަދު ފަށައިފި.

127 ކުދިންނާއި އެކު ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ ފަށައިފިއެވެ. ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ ހުޅުވުމުގެ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 00؛4 ގައި  ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޓާފް ދަނޑުގައެވެ. ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ ހުޅުވައި ދެއްވާފައިވަނީ އެއެކަޑަމީގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރުން ކަމުގައިވާ ޔޫސުފް އަބުދުއްރަޙީމް ރޮއިޓާސް (ޔޫއްޓޭ ) ގެ ދަރިފުޅު ޔައިލް ބިން ޔޫސުފް އާއި އާއި ހުސެއިން ޖަވާދު ހީނާވިލާ (ކެޕްޓަންޖަވާ) …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް ޖޫނިއަރ ބައިގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި.

ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ ބައިގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ސިއްތިމާވާ ހައުސްއާއި، ދޮށިމޭނާ ހައުސްއެވެ. މިމެޗް 1 – 0 ން ކާމިޔާބުކުރީ ސިއްތިމާވާ ހައުސްއެވެ. މިއަދުގެ މެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވުނީ ސިއްތިމާވާ ހައުސްގެ ޢަބުދުﷲ ޝިޒާން ( އައްކޮ ) އެވެ. މެޗްގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ގޯލްވެސް ޖަހައިދިނީ …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހޯދައިފި.

ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ( ސީނިއަރ ބައިގެ ) ޗެމްޕިއަންކަން އެސްކޫލްގެ ދޮށިމޭނާ ހައުސްއިން ހޯދައިފިއެވެ. ދޮށިމޭނާ ހައުސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ސިއްތިމާވާ ހައުސްއާއި ބައްދަލުކޮށް އެއްވަރުވެގެން ޕެނެލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. ކުޅުމުގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެޓީމުން ކޮންމެޓީމަކުންވެސްވަނީ 3 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ޕެނެލްޓީޖަހައިގެން ނަތީޖާ ނެރުނުއިރު ދޮށިމޭނާ މޮޅުވެފައިވަނީ 7 ލަނޑު 5 ލަނޑުންނެވެ. މިއަދުގެ މެޗްގެ މޭން …

އިތުރަށް »

ދޮންދޫނި

އެއީ އިރުވައި މޫސުމުގެ އެންމެ ފަހު ނަކަތުން ދުވަހެކެވެ. މަޑުމަޑުން ޖެހެމުން ދިޔަ ވައިރޯޅިތަކާއެކުގައި ބޯމަތީގައި ދޮންދޫނިތައް ނިކަން އުފަލުގައި އުދުހެމުން ދަނީއެވެ. ބައެއްފަހަރު މަގުމަތީގައި ހެދިފައި ހުންނަ ފެންގަނޑުތަކަށް ތިރިކޮށް އެސޮރުމެން ފެންބޮއެ ހަދައެވެ. ހަމަ ކިރިޔާވެސް މީހެއްގެ ހިލަމެއް ވާއިރަށް ދޮންދޫނިތައް އުދުހިގެން މާ ދުރަށް ދެއެވެ. އަނެއްކާވެސް ހަމަ ކުރިން ތިބޭ ތަނަށް އެނބުރި އާދެއެވެ. މި މަންޒަރު ބަލަން ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އުމުރުން އެންމެ …

އިތުރަށް »

އެމީހަކު ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު ހެރޭނީ އެމީހެއްގެ ލޮލަށެވެ. ( ކުރުވާހަކަ )

ދުވަހަކީ ވަރަށް މޫސުންވެސް ރީތި ދުވަހެކެވެ. އަލީ އާއި އަހްމަދު ދިއައީ މަސްބާނާށެވެ. އަލީ އަށް އެދުވަހަކު އެންމެ މަހެއް ވެސް ނުބެވުނެވެ. އެކަމަކު އަޙްމަދު ވަރަށް ގިނަމަސް ބައިފިއެވެ. އަލީ ހިތަށް އެރިއެވެ. މިއަދު އަހަންނަށް މަހެއް ނުބެވުނަސް ކޮންމެއްސް ކަހަލަދޮގެއް ހަދައިގެން މިއަދު އަހްމަދު ބޭ ހުރިހާ މަހެއްވެސް ވާނީ އަތުލައި ގަނެވޭތޯ ބަލާށެވެ. ކޮންމެސް މަކަރެއް ވާނީ ހަދާށެވެ. މީގެ ކުރިން މިދެ އެކުވެރިންނަކީ ވަރަށް …

އިތުރަށް »

ޖޫން މަހު ޖުމްލަ 162 މައްސަލައެއް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި.

ޖޫން 2017 ގައި ޖުމްލަ 162 މައްސަލައެއް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ރިޕޯޓްކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 83 މައްސަލަ ޖޫން މަހު ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މިއީ ޖޫން 2017 ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ 51 އިންސައްތައެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. މިގޮތުން މިބާވަތުގެ ޖުމްލަ …

އިތުރަށް »

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އާއި އެމް. އެން. ޑީ. އެފް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަލްޓިމީޑިއާ، ކޯހުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްތައް ހުށަހަޅައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް. އެން. ޑީ. އެފް) ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަލްޓިމީޑިއާ، ވެބް ޑިޒައިނިންގ އަދި ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި އެކުދިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެކުދިންގެ މަސައްކަތްތައް ހުށަހެޅުމަށް އިއްޔެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު …

އިތުރަށް »

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކުދިންނާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރައްވައިފި

އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގައި، ހުޅުމާލޭގެ ފިޔަވަތީގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކުދިންގެ ތެރެއިން އުމުރުން 5 އަހަރާއި 10 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނާއެކު މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ކުޑަކުދިންގެ ކާރޓޫން ފިލްމް” ކާޒް 3″ ގެ ޚާއްޞަ ޝޯއެއް ޝްވެކް ސިނަމާގައި ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ވަނީ އެ ކުދިންނާއެކު …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް މިނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހޯދައިފި.

ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް މިނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންއެސްކޫލްގެ ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. ދޮށިމޭނާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ސިއްތިމާވާ ހައުސްއާއި، ބައްދަލުކޮށް 6 ޕޮޓް 8 ޕޮޓުން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނަ އެސްކޫލްގެ ނެޓްބޯޅަކޯޓްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގައި ދެޓީމްގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ފޯރިގަދަ އަދި ވަރަށް ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ. ދެޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފޯރިއާއި އެކު ވަރަށް …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ މިނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފި.

ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް މިނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު 4:15 ގައި ލަންދޫސްކޫލްގެ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައި ފެށުނު މިމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ރެހެންދި ހައުސް އާއި ދޮށިމޭނާ ހައުސްއެވެ. މިމެޗް 3 – 12 ކާމިޔާބުކުރީ ދޮށިމޭނާ ހައުސްއެވެ. މިމެޗްގެ ކްއީން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ ދޮށިމޭނާ ހައުސްގެ ރައުޒާ އެވެ. ގިނަ ބެލެނިވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި، އަދި ދަރިވަރުންވެސް ކުޅިބަލަން އިއްޔެ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓަށް …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗް “ސިއްތިމާވާ” ކާމިޔާބުކޮށްފި.

ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗް އެސްކޫލްގެ ސިއްތިމާވާ ހައުސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ސިއްތިމާވާ މިމެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ދޮށިމޭނާ ހައުސްއާއި ބައްދަލުކޮށް 3 – 1 ންނެވެ. މިއީ މި މުބާރާތުގެ 2 ވަނަމެޗެވެ. މިމެޗުން ސިއްތިމާވާ މޮޅުވުމުން އެޓީމަށް 2 މެޗް ކުޅެގެން 4 ޕޮއިންޓް ލިބުމާއެކު އެޓީމުމިހާރުވަނީ މިމުބާރާތުގެ އެއްކޮޅުން ފައިނަލް ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. އަނެއްކޮޅުން ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމެއް އެނގޭނީ މާދަމާގެ މެޗްގައި ދޮށިމޭނާއާއި، …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި.

ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ފެށި މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ސިއްތިމާވާ ހައުސްއާއި، ރެހެންދި ހައުސްއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ނިމުނީ 2 – 2 ން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. މިއަދުގެ މެޗްގައި ދެޓީމަށްވެސް ލަނޑުޖަހާނެ ރަގަޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްވެގެންދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަފުރުޞަތުތައް ދެޓީމަށްވެސް ދިޔައީ ކާމިޔާބުނުކުރެވިއެވެ. މިއަދުގެ މެޗްގެ މޭން އޮފްދަމެޗަކަށް ހޮވުނީ ސިއްތިމާވާ …

އިތުރަށް »

މައިލޯކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލަންދޫ އަދި މާފަރު ހޯދައިފި.

ސޮކާ ވެޓަރެންސާއި މައިލޯ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ނ. އަތޮޅު ބުރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލަންދޫސްކޫލާއި، މާފަރު ސްކޫލް ހޯދައިފިއެވެ. 10 ސްކޫލަކުން ޖުމުލަ 19 ޓީމް ބައިވެރި މި ބޮޑު އިވެންޓްއިން ލަންދޫ ސްކޫލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޕްރީސްކޫލް ކެޓަރީންނެވެ. މާފަރު ސްކޫލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ގްރޭޑް 1 އަދި 2 ގެ ކެޓަގަރީންނެވެ. ލަންދޫސްކޫލް ފައިނަލް ގައި ބައްދަލުކުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލާއެވެ. މި މިމެޗްގެ …

އިތުރަށް »

“މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ” ނ.އަތޮޅަށް

ނ.އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސޮކަރ ވެޓެރަންސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ “މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ” ބޭއްވުމަށްޓަކައި ނ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސުކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ސްޕޯޓްސް ހެޑުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައެވެ. ނ.އަތޅުގެ 13 ރަށުގެ ތެރެއިން 2 ރަށުންފިޔަވައި ހުރިހާރަށަކުން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވިއެވެ. ނ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. މިމުބާރާތަކީ …

އިތުރަށް »

ޕްރީސްކޫލްކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ވާހަކަ ފޮތެއް ނެރެފި.

ޕްރީސްކޫލްގެ މުދައްރިސުންނަށް ބޭއްވެވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިންމެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވާހަކަ ފޮތެއް ނެރެފިއެވެ. “ނާނާ” ގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ތައްޔާރު ކުރި މި ފޮތް ނެރެދެއްވީ ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޢަލީއެވެ. މިފޮތުގައިވަނީ ކުރީޒަމާނުގައި ކުދިން ނިންދަވަން ބޭނުންކުރި ބައެއް ބަނދިތަކެވެ. މި ފޮތް ތައްޔާރު ކުރެއްވި ފާތިމަތު ލީނާ ޢަލީ ބުނީ،މިއީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފޮތްކަމަށާއި، ވަރަށް ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި …

އިތުރަށް »

ދޮގު ހެދުމުގެ ނަތީޖާ! ( ކުޑަކުދިންގެ ކުރުވާހަކަ )

އެއްދުވަހަކު ފަޔާޒު ކިޔާކުއްޖަކު މަންމަ ކައިރީ ބުންޏެވެ. މަންމާ މިދަނީ ކުޅެން! ދެން އެނާ ކުޅެން ގޮސްފާ ޕާޓޭން ތަކެއް ސިގިރޭޓް ބޯން ތިބިތަން ފެނިގެން މިނާ ހިތަށް އެރިއެވެ. ކޮންމެސް ގޮތަކުން މީ ކުރަންވެއްޖެކަމެކެވެ . މީނާއަވަހަށް ގެޔަށް ގޮސްފާ ވަރަށް ރަގަޅަށް މަންމަގެ ބަސްއަހަން ވިސްނިއެވެ. ރަގަޅަށް އުޅުނީމާ މަންމަ މެން ރުފިޔާ ދޭނެއެވެ. ރުފިޔާދިނީމާ ސިގިރޭޓުގަންނާނީއެވެ. ދެން އޭނާ ވަރަށް ބަސްއަހައިގެން އުޅުނެވެ. ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. …

އިތުރަށް »

ފޯކައިދޫގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހުޅުވައިފި.

ށ.ފޯކައިދޫގައި ” މަރިޔާދު މައިޒާން” ނަމުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުން ގާތްގަޑަކަށް 7 ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްގެން ހުޅުވި ޕާކެކެވެ. ފޯކައިދޫ  ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރާޝިދު ވިދާޅުވީ، މި ޕާކަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި މިފަދަ އެހެން ޕާކްތަކާ އަޅާކިޔާލެވޭވަރުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ޕާކަކަށްވާނެކަމަށެވެ. 200 ފޫޓް ދިގު 100 ފޫޓް ފުޅާ މި ޕާކް ތަރައްޤީކޮށްފައިވަނީ އެތަނުގައި ކުޑަކުދިންނަށް …

އިތުރަށް »

ވަންކަން ނުކުރާށެވެ.

އެހެންދުވަސް ދުވަހަށްވުރެ އަވަހަށް މިއަދު މޫސަ ސުކޫލަށް އައެވެ. އޭނާ ސްކޫލަށް އައިއިރުވެސް އޭނާއަތުގައި ގޭމުކުޅޭއެއްޗެއް އޮތެވެ. ހީވަނީ އެއީ ގޭމް ބޯއީއެއް ހެންނެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ އެކްލާހުގެ އެހެންކުއްޖެއް ކަމުގައިވާ އަލީވެސް އައިއްސިއެވެ. އޭ ތިޔައި ކޯޗެއްތަ؟ ދީބަލަ މަކުޅެލަން. އަލީ ބުންޏެވެ. އަލީ ހަމަ އެހެން ބުނުމާއެކީ ގޭމްބޯއީ އަލީ އަތަށްދީފައި މޫސަ އެތަނުން ދިޔައެވެ. ދެން ބެލު ޖެހީމައި ހުރިހާ ކުދިން ކްލާހަށްވަނެވެ. ސަރ އަށް …

އިތުރަށް »

ފިޔަވަތީގެ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ހަވީރެއް ދިރާގުން ބާއްވާ 5 ކޮންޕިއުޓަރާއި އިންޓަނެޓް ދީފި

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަތީގެ ކުދިންނަށް ދިރާގު މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ދިރާގުން ވަނީ އެތަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބަށް ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް މުޅިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ހަމަ މިހަފުލާގައި ވިލިގިލީގެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރާގުން 2013 ވަނަ އަހަރު ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮންޕިއުޓަރ ލެބަށް 5 (ފަސް) ކޮމްޕިއުޓަރުވެސް ވަނީ ދިރާގުން ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. ދިރާގުންބުނީ …

އިތުރަށް »

ކާތަކެތީގެ އާދޭސް!

އެއްދުވަހަކުއެބައުޅެޔޯ ރިހާކުރުބޮޑިޔެއް. މި ބޮޑި ފުޅީތެރޭގައި އިދެއިދެ ފޫޖަހައިގެން ދިޔައިރުވެއްސްކާނެމީހަކުނުވިއެވެ. މިކަމާދެރަވެގެން ފުޅީތެރެއިން ފުންމާލައިގެން ދަނިކޮން ދިމާވީ ގަހެއްގައި  ރަތް ވެފާ އިން މިރުހަކާއެވެ. މިރުސްގޮވާލިޔެވެ. އޭބަލަ ރިހާކުރުބޮޑިޔާއެވެ. މާބާރަށް ފުރޮޅެމުން ތިޔަދަނީކޮތާކަށް ހެޔެވެ؟ ބޮޑި ބުންޏެވެ.  މިދަނީ ފުޅީ ތެރޭގައި އިދެއިދެ ފޫޖަހައިގެން ދިޔައިރުވެސް ކާނެމީހަކުނުވެގެން ކާނެމީހަކުވޭތޯއެވެ. މިރުސް ބުންޏެވެ. އަހަރެން ވެސް ގެންދާށެވެ. އަހަރެން ގަހުގައި އިދެއިދެ ދޮން ވެގެން ދާއިރުވެސް ބިންނާނެ މީހަކުނުވިއެވެ. ދެން ރިހާކުރުބޮޑިއާއި، …

އިތުރަށް »