ބޭރުދުނިޔެ

60% ގެ ޑިސްކައުންޓާއެކު އައިފޯން އެކްސް ގެ ޚާއްޞަޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި.

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު ފޯނު ކަމަށްވާ އައިފޯން 10 ނުވަތަ އައިފޯން އެކްސް %60 ގެ ޑިސްކައުންޓާއެކު ވިއްކުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ޑުބާއީގައި ފަށައިފިއެވެ. އައިފޯންގެ މުޅިޙަޔާތުގައިވެސް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް އައިފޯން 10 ގަންނަންލިބޭނެ މިޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައިވަނީ ޑުބާއީގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްދެމުން އަންނަ މަޝްހޫރު މޯބައިލް އޮޕަރޭޓަރެއްކަމުގައިވާ “އިތިސޯލާތު ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ކޮމްޕެނީ” އިންނެވެ. އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އީމެއިލްތަކަށް މިހާރުވަނީ ނޮޓިފިކޭޝަނަކުން އެކަން އަންގާފައެވެ. އެކުންފުންޏާ …

އިތުރަށް »

ކުދިންގެ ގަޔަށް އަތްލައި އަނިޔާވެރިވާ ޓީޗަރުން، 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ސައުދީން ނިންމައިފި.

ދަރިވަރުންގެ ގަޔަށް އަތްލައި ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަނިޔާކުރާ ޓީޗަރުން 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުން ނުވަތަ 1 މިލިޔަންރިޔާލުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން ނުވަތަ މި ދެއަދަބު އެއްފަހަރާ ތަންފީޒުކުރަން ސައޫދީއަރަބިޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޤަވާޢިދެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ. ސައޫދީގެ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދިންކަމަށް އަރަބިނިއުސްގައި ވަނީ އެޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެކުލަވާލި މިޤަވާޢިދަކީ ސްކޫލްތަކުގެ މާހައުލުގައި ދަރިވަރުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް …

އިތުރަށް »

ހަތިޔާރުއެޅި ބަޔަކު ކާބުލްގެ ހޮޓަލަކަށް ހަމަލާދީ އެތައްބަޔަކު މަރާލައިފި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައިވާ ބޮޑު ހޮޓަލަކަށް ހަތިޔާރު އެޅި ބަޔަކު ރޭ ހަމަލާދީ އެތަނުގައި ހުޅުޖަހައި އެތައްބަޔަކު މަރާލައިފިއެވެ. ކާބުލްގައި ހުންނަ މި ބޮޑު ހޮޓަލަކީ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗޭނެއް ކަމަށްވާ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ހޮޓެލްސް ގްރޫޕުން 1969 ވަނަ އަހަރު ބިނާކުރި ހޮޓަލެކެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ނަޖީބު ދާނިޝްއާ ހަވާލާދީ އަރަބިނިއުސްއިން ބުނީ ހޮޓަލަށް ހަމަލާދެމުންދިޔަ މީހުންނާ ހޮޓަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ސިފައިން ލީ ކުރިމަތިލުމުގައި އެއްބަޔަކު ޒަޚަމްވެ …

އިތުރަށް »

މިސުރުގެ ކުރީގެ މިލްޓަރީ ކޮމާންޑަރެއް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ.

މިއަންނަ މާރޗްމަހުގެ ތެރޭގައި މިސުރުގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެޤައުމުގެ ކުރީގެ މިލްޓަރީ ކޮމާންޑަރެއް ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިސުރުގެ ކުރީގެ މިލްޓަރީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ސާމީ އަނާން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ އޭނާގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކު ޕޭޖްގައި ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައެވެ. މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ޢާއްމުކޮށްފައިވާ މިވީޑިއޯގައި ސާމީ އަނާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިސްރުގައި ހިނގަމުންދާ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު ސިޔާސީ ކަންކަމާއި، އިސްވެރިންގެ ފަރާތުން ފެންނަމުންދާ ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވާ …

އިތުރަށް »

8 ފަޓްލޫނާ 10 ގަމީސް އެއްމަތިމައްޗަށް ލައިގެން ހުރި މީހަކު އެއަރޕޯޓަކުން ހިފަހައްޓައިފި.

8 ފަޓްލޫނާ 10 ގަމީސް އެއްމަތިމައްޗަށް ލައިގެން ހުރި މީހަކު އައިސްލޭންޑް ކެފްލަވިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. ރަޔާން ކަރްނޭ ވިލިއަމްސް ނަމަކަށްކިޔާ މިމީހާ ހިފެހެއްޓީ އައިސްލެންޑުން ފުރައިގެން އިންގްލެންޑަށް ދިޔުމަށް ގޮސްހުއްޓައި އެއަރޕޯޓްގެ ޓަރމިނަލް ތެރެއިންނެވެ. އޭނާ ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސް ގެ ފްލައިޓަކުންނެވެ. އެމީހާއާއި ޙަވާލާދީ އެއަރޕޯޓްގެ އޮފިޝަލުން މީޑިއާއަށް ކިޔައިދިންކަމަށް ޚަލީޖް ޓައިމްސް ގައިވަނީ އެމީހާ ލައިގެން ހުރި އަންނައުނަކީ އޭނާގެ  ލަގެޖް ފުރިގެން …

އިތުރަށް »

ޑުބާއީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޮބަޓް ބޭނުންކޮށްގެން އިންސާނެއްގެ ކަކޫ ބަދަލުކޮށްފި.

ޑުބާއީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޮބަޓް ބޭނުންކޮށްގެން އިންސާނެއްގެ ކަކޫ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކޮށްފިއެވެ. އެ ޤައުމުގެ މަޝްހޫރު ހޮސްޕިޓަލެއްގަކުގައިވާ “މެޑިކްލިނިކް ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލު”ން މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ރޮބަޓް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ( އިއްޔެ ) އެވެ. އަޙްމަދު އަލް ރާއިސް ނަމަކަށް ކިޔާ 47 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ކަކޫ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ރޮބަޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކާމިޔާބުކަމާއެކު …

އިތުރަށް »

މަދީނާ ސިޓީއަށް ބިންހެލުމެއްގެ އަސަރުކޮށްފި.

މާތްވެގެންވާ މަދީނާ އަށް 2.5 މެގްނިޓިއުޑުގެ ބާރުމިނުގައި ބިންހެލުމެއްގެ އަސަރުކޮށްފިކަމަށް މަދީނާގެ މޫސުމާ ބެހޭ އޮފިޝަލުންނާ ޙަވާލާދީ ޢަރަބި ނިއުސްއިން ބުނެފިއެވެ. އިއްޔެ އެތާންގެ ގަޑިން 14:59 ގައި އައި މި ބިންހެލުމުގައި އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ މަދީނާގެ ހުޅަނގު އުތުރުން 14 ކިލޯމީޓަރު ހިސާބަށް ކަމަށް ސައުދީ ޕްރެސް އެޖެންސީއާއި ހަވާލާދީ އަރިބިނިއުސްއިންބުނެއެވެ. މިބިނެހެލުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އެއްޗަކަށްވެސް ތަނަކަށްވެސް އަދި މީހަކަށްވެސް ގެއްލުމެއް …

އިތުރަށް »

ޔޫއޭއީ ގެ ރައްޔިތުންނަށް ޗައިނާއިން ވިސާ ފްރީކޮށްދީފި.

އޭޝިޔާގައި އެންމެ ބޮޑު ނުފޫޒެއް އޮންނަ ޗައިނާއަށް ވިސާއަކާނުލައި ހިލޭ ވަދޭވޭނެގޮތް ޔޫއޭއީ ގެ ރައްޔިތުނަށް ހަދައިދީފިއެވެ. ރިޕޯޓްތައްބުނާގޮތުން ވިސާފްރީކޮށްދީފައިވަނީ މިމަހުގެ 16 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ހަމަ ކުރިއެކޭވެސްއެއްގޮތަށް ޗައިނާއަށް ވަދެވޭނީ ވިސާއާއި އެކުގައެވެ. 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޗައިނާއިން ވިސާފްރީކޮށްދީފައިވަނީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ދާދިފަހަކުން އަބޫދާބީގައި އޮތް ބައްދަލުކުރެއްވުމެއްގައެވެ. …

އިތުރަށް »

ސައޫދީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުންނަށް ފުޓްބޯޅަސްޓޭޑިއަމަށް ވަނުމަށް ފުރުޞަތު ދީފި.

ސައޫދީގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ނަމުގައި ދެމުން ގެންދާ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިން ފިރިހެނުންނާއެކު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ސްޓޭޑިއަމްތަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެޤައުމުގައި ދީފިއެވެ. ވެރިރަށް ރިޔާޒު ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުން ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމަކަށް މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ވަދެފައިވާއިރު އެމެޗްގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ އަލް އަހްލީ އާއި އަލް ބާތިން އެވެ. މިއީ އެޤައުމުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ލީގްގެ މެޗެކެވެ. އަންހެނުން ދަޑަށް ވަނުމުގެ މަގު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން …

އިތުރަށް »

އިންޑިޔާގެ ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ސަތޭކަވަނަ ސެޓެލައިޓް އުދުއްސާލައިފި

ދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެއާބާދީ ބޮޑު އިންޑިޔާއިން އެމީހުންގެ ބޯޑަރލައިން މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ޖައްވަށް ފޮނުވާ އެމީހުންގެ 100 ވަނަ ސެޓެލައިޓް މިއަދު ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ. އިންޑިޔާއިން ފައްޓަވާފައިވާ 4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމްގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢު އަކީ ދުނިޔޭގައި ސެޓެލައިޓްގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެޤައުމުން ފަށާފައިވާ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މިއަދު ފޮނުވި ސެޓްލައިޓް ތަކަކީވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޖައްވަށް ފޮނުވާފައިވާ ސެޓްލައިޓް …

އިތުރަށް »

ސައޫދީގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާރު ޝޯވ ރޫމެއް ހުޅުވައިފި.

ސައޫދީގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާރު ޝޯވ ރޫމެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. ކާރުދުއްވުމުގެ ހުއްދަ މީގެ ފަސްމަސް ކުރިން  ސައޫދީގައި ދީފައިވާއިރު ޖިއްދާގެ ވެސްޓަރން ރެޑްސީ ސިޓީ ޕޯޓްގައި ހުންނަ ޝޮޕިން މޯލެއްގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހުޅުވި މި ފިހާރައިގައި އެކިވައްތަރުގެކާރުތައް ހުންނަކަމަށް ވެއެވެ. އަދި އަންހެނުން މަގުމައްޗަށް ކާރުދުއްވުމަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އެމީހަކު އަމިއްލަ ޗޮއިސް އެއް ނެގުމަށް މި ޝޯވރޫމް ހުޅުވި ކުންފުނިން ބާރުއަޅައެވެ. ސައޫދީގެ ތާރީޚްގައިވެސް …

އިތުރަށް »

ޔޫއޭއީގައި ސްކައިޕް މަނާކޮށްފި.

މިދިޔައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 31 ން ފެށިގެން ޔޫއޭއީގައި ސްކައިޕް ބްލޮކް ކޮށް އެއްވެސް މީހަކަށް އެޤައުމުގައި ސްކައިޕް ބޭނުން ނުކުރެވޭގޮތް ހަދައިފިއެވެ. ސޯޝަލް މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަނެއްކަމުގައިވާ ސްކައިޕް އަކީ ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ މަޤްބޫލް ކަން ލިބިފައިވާ އެޕެކަށް ވީނަމަވެސް އަރަބި ސަރަޙައްދުގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި މިހާރުވެސް މިފަދަ އެޕްތައްވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. މިފަދަ އެޕްތައް މަނާކުރާ އެހެންޤައުމުތަކާ އެއްގޮތަށް ޔޫއޭއީގައިވެސް މި އެޕްލިކޭޝަން ބްލޮކް ކޮށްފައިވަނީ މި އެޕްލިކޭޝަނަކީވެސް މެސެޖް އެންކްރިޕްޓް …

އިތުރަށް »

ކޮންމެ ގަޑިއިރަކުން އެކަކަށް ޔޫއޭއީ ގައި ސްޓްރޯކް ޖެހޭ – ދިރާސާ

ކޮންމެ ގަޑިއިރަކުން އެކަކަށް ޔޫއޭއީގައި ސްޓްރޯކް ޖެހޭކަމަށް އެޤައުމުގެ މަޝްހޫރު ހޮސްޕިޓަލެއްކަމުގައިވާ ރާޝިދު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްޓްރޯކް އަދި ނިއުރޮލޮޖީ އާއި ބެހޭ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރ ސުޙައިލް އަލް ރުކުން ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި ގާތްގަޑަލަށް 8000 އާއި 10000 ދެމެދުގެ މީހުނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ޔޫއޭއީގައި ސްޓްރޯކް ޖެހެއެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން %50 މީހުންނަކީ 45 އަހަރުން …

އިތުރަށް »

ރަޝިޔާގެ ސަޕޯޓް ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރަށް އަދިވެސް އޮންނާނެކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެ.

ސީރިއާގައި ދިގުދެމިގެންދާ އަހްލީ ހަގުރާމައިގައި ރަޝިޔާއިން ސީރިއާގެ ސަރުކާރަށް ކުރާ ތާއީދު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އެކަން ހުއްޓައިނުލައި ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވުލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕުޓިން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާއަހަރުގެ ތަހްނިޔާ ވިދާޅުވުމަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. ޕުޓިން ވިދާޅުވީ ކުރިންވެސް ރަޝިޔާއަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ހުރިހާ ސަޕޯޓެއް ހުރިހާ ހައިސިއްޔަތަކުން ކުރިއަށް ގެންދަވާނޭކަމަށާއި، އެއީ ސީރިއާއާއި އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ސަރުކާރުގެ ދިފާޢުގައި ކުރައްވާކަމެއްކަމަށެވެ. ޕުޓިން މިހެންވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެމެރިކާ …

އިތުރަށް »

މަންމަ ނިޔާވި ޚަބަރު ލިބުމުން ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހި ދަރިފުޅުވެސް މަރުވެއްޖެ.

ޔޫއޭއީގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިޔާ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ މަންމަ މަރުވި ޚަބަރު ލިބުމުން ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން އޭނާވެސް މަރުވެއްޖެއެވެ. ޔޫއޭއީގެ ޓެއިލަރ އެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ 20 އަހަރު ވެފައިވާ އަނިލް ކުމާރު ގޯޕީނަތަން ކިޔާ އިންޑިޔާ މީހާ މަރުވެފައިވަނީ އޭނާގެ މަންމަ މަރުވި ޚަބަރު އޭނާގެ ބޭބެ ދިނުމުން ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށް އިންޑިޔާއަށް ދިއުމަށް ޓިކެޓްވެސް ނަގާ ހުރިހާކަމެއް ރެޑީކުރިފަހުން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. މިދިޔަހަފްތާގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވާއިރު …

އިތުރަށް »

މިސުރުގެ ފައްޅިއަކަށް ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި 10 މީހުން މަރާލައިފި.

މިސުރުގެ ވެރިރަށް ޤާހިރާގެ ދެކުނު ހިސާބެއްގައި ހުންނަ ފައްޅިއަކަށް ބަޑިހިފައިގެން މީހަކުވަދެ ދިން ހަމަލާއެއްގައި 10 މީހުން މަރާލައި އިތުރުބަޔަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިއެވެ. ބަޑިހިފައިގެން ހުރިމީހާ ފައްޅިއަށްވަދެ ވަކިގޮތެއް ނުބަލާ މިއަދު ދިން ހަމަލާގައި 10 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ޙަމަލާދީން މީހާވެސް ވަނީ ފުލުހުން ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފައެވެ. އަދި ބަޑިޖެހިމީހާއާއި އެކު ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ އިތުރު މީހަކުވެސް ފުލުހުންވަނީ އޭގެ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެސަރަޙައްދުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ޤާހިރާގެ ސްޓޭޓް …

އިތުރަށް »

ކުރިން ނުވެސް ދަންނަ ކުއްޖަކަށް މީހަކު އޭނާގެ ކިޑްނީ ހަދިޔާކޮށްފި.

އިންސާނުންނަކި އެމީހުންގެ އުފެދުމުގައި ޠަބީޢީ ގޮތުންވެސް އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު ބައެއްކަން އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އަދި ޙަޤީޤަތަކީވެސް އެއީއެވެ. ގިނަމީހުންނަކީ ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ކިތަންމެ ކުޑަވެސް ނުރަށްކަލަކަށް ހުށަހޮޅިދާނެ ކޮންމެކަމަކުން ދުރުވެ އެހެން މީހުންނަށްވުރެ ތިމާގެ އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވސްނައިގެން އުޅޭ މީހުންނެވެ. ދިވެހި މުހާވަރާއެއްގައިވެސް އޮވެއެވެ. “ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ތިމާނުކުރި ލޯތްބެއްކުރާނެ ދެވަނަ އެހެން މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ.”  އެއީ ތިމާގެ އަޚާގެ ފުރާނަ ދާތަން ބަލަން ދުރުގައި …

އިތުރަށް »

ޤުދުސް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގައި އުރުދުން ހުރިހާގޮތަކުންވެސް އެހީތެރިވާނެ – ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ

އިސްރާއީލުގެ އަޅުވެތިކަމާއި އިސްތިޢުމާރުގެ ދަށުގައި އަލް ޤުދުސް އާއި އެތާންގައިވާ އެންމެހައި ތަންތަނާއި، ތަކެތި ޙިމާޔަތްކުރުމުގައ އުރުދުން ތެދުވާނެކަމަށް އެޤައުމުގެ ރަސްގެފާނުނ ޢަބުދުﷲ ދެވަނަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރަސްގެފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ޤުދުސް ޙިމާޔަތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ތުރުކީ ވިލާތާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކެއްގައި ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޣާނާއި ފޯނުން ގުޅުއްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. މާތްވެގެންވާ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ހުރި ނަމަވެސް މާކުރިއްސުރެވެސް އަދި މިހާރުވެސް އެ މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމާއި އެ …

އިތުރަށް »

އަނބިމީހާގެ ވަގުފިރި މަރާލުމަށްފަހު ޑަސްބިން ކޮތަޅަކަށްލައި މަގުމައްޗަށް އެއްލައިލައިފި.

ޖިއްދާގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑޮނޭޝިޔާ މީހަކު އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ވަގުފިރި ( ލޯބިވެރިޔާ ) މަރާލުމަށްފަހު ޑަސްބިން ކޮތަޅަށް ލައި މަގުމައްޗަށް އެއްލައިފިއެވެ. ޖިއްދާގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެމީހާ މަރާލީ ޤާތިލްގެ އަންހެނުންނާއެކު ސިއްރުގުޅުންތަކެއް ބާއްވާކަން އެނގުމުންނެވެ. އަދި އެއީ ޤާތިލްގެ އަންހެނުން ސިއްރުން ގެންގުޅޭ ވަގުފިރިއެއް ކަމަށް ޤާތިލް ތުހުމަތުކުރާކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މަރާލައިފައިވަނީ ޤާތިލްގެ ދުވަސްވީ ގާތް ރައްޓެއްސެކެވެ. އޭނާގެ ރައްޓެހިކަމުގައި ގެއަށްއައިސް އުޅުނު އުޅުމުގެ …

އިތުރަށް »

ގެލެކްސީ އޭ 8 އަދި އޭ 8 ޕްލަސް އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭއާއެކު ނެރެނީ.

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހު ފްލެގްޝިޕް ފޯނު އެސް8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް އާއެކު ތައާރަފްކުރި އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭ އެ ކުންފުނީގެ އޭ ސީރީސްގެ ފޯނުތަކުގައިވެސް ހިމަނައިފި ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ފޯނު ކުންފުނި ސެމްސަންގ އިން އެމީހުންގެ ރަސްމީވެބްސައިޓްގައި ރޭ ބުނެފައިވަނީ ގެލެކްސީ އޭ 8 އާއި ، އޭ 8 ޕްލަސް ވެސް އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭ އާއި އަދި ފްރޮންޓާއި ބެކްގައި ދެ …

އިތުރަށް »