ބޭރުދުނިޔެ

އައިފޯން 10 ގެ ސްކްރީނަށްވެސް ލައިން އަރަނީ!

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ކަމުގައިވާ އަދި އެމީހުންގެ އެންމެ ކޮލިޓީ ފޯނު “އައިފޯން 10 ” ގެ ސްކްރީނަށްވެސް ގްރީން ލައިނެއް އަރަމުންދާކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނަމުން އެބަދެއެވެ. ފަހުގެ އައިފޯން ގެންގުޅޭ ބައެއްމީހުންގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްތަކުން ޝެއަރ ކޮށްފައި ހުރި ފޮޓޯތަކަށް ބެލުމުން އެނގެނީ ސެމްސަން ކުންފުނީގެ އެސް 7 އެޖް އަށް އެރިގޮތަށް ފޯނުގެ ސްކްރީންގެ އެއްފަރާތަކަށް ގްރީން ކުލައިގެ ލައިނެއް ދިގަށް އަރާފައި …

އިތުރަށް »

މިޔަންމާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޢަމަލުތައް ހުއްޓާލަން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ގޮވާލައިފި

މިޔަންމާއިން ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރުކަށި ޢަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިޔަންމާ ސިފައިން ހިންގަނީ ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ ޖަރީމާތަކެއް ކަމަށް އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންތޯނިއޯ ގުޓޭރޭޝް އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ އދގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ޒައިދު ބިން ރަޢުދުލް ޙުސައިން ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަރސަންވެސް ވަނީ، މިޔަންމާ …

އިތުރަށް »

އެންޑްރޮއިޑް އޯރިއޯ ، ވާވޭ މޭޓް 9 އަށް ދޫކޮށްފި.

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ދެވަނަ އަށް މިހާރު ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ވާވޭ ގެ ފޯންތަކަށް އެންޑްރޮއިޑް ގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަން އެންޑްރޮއިޑް އޯރިއޯ ބީޓާ ޓެސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފިއެވެ. ގޫގުލްގެ ފޯންތަކަށް ފުރަތަމަ އޯރިއޯ ދޫކުރިނަމަވެސް މިހާރު ޓެސްޓިންގެ މަރުޙަލާގައި އެހެން ފޯނުތަކަށްވެސް އޯރިއޯގެ އަޕްޑޭޓްސް ދެމުންދާއިރު ވާވޭ މޭޓް 9 ގައި އޯރިއޯ ޓެސްޓްކުރުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމާފައިވަނީ ލިމިޓް އަދަދަކަށެވެ. އެގޮތުން އެމީހުން ނިންމާފައިވަނީ ފުރަތަމަ 250 ޔޫސަރއަށް އޯރިއޯ ބީޓާގެ …

އިތުރަށް »

ކޮލިފައިވުމުގެ އަމިއްލަބާރު ކެނޑިފައިވާ އާޖެންޓީނާ ވޯލްކަޕްގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި.

1970 ގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެ، ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅިފައި އޮތް އާޖެންޓީނާ 2018 ގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ. ރޭ އިކުއެޑޯ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗްގައި އެޓީމްގެ ކޮޅަށް ޖެހި ހެޓްރިކުން މޮޅުވެ އާޖެންޓީނާ ވޯލްޑް ކަޕުން ޖާގަ ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްފައެވެ. އެ މެޗު އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ނެވެ. މި މެޗަށް ނުކުތް އިރު ކޮލިފައިވުމުގެ އަމިއްލަ …

އިތުރަށް »

ރޮހިންގޔާ މުސްލިމު ޖީލް ނެތިކޮށްލުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓާލުމަށް އދ އިން ގޮވާލައިފި

މިޔަންމާގެ ބައިމަދު ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހުސްވި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަނާ މެދު މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ބޭއްވި އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓޭރެސް ވިދާޅުވީ، މި އޮޕަރޭޝަންގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާ ކަމަށާ …

އިތުރަށް »

ސައޫދީގައި އަންހެނުނަށް ކާރުދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދީފި.

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި ހަމައެކަނި އަންހެނުންނަށް ކާރުދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި އޮތް ހަމައެކަނި ޤައުމު ސައޫދީ އަރަބީޔާގައި އަންހެނުންނަށްވެސް ކާރުދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދީފިއެވެ. ކާރުދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ( ލައިސަންސް ) ދޫކުރާގޮތަށް އެޤައުމުގައި ނިންމާފައިވަނީ ކިންގް ސަލްމާން ގެ ބަދަލު ގެންނެވުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ސައޫދީގައި މިހާތަނާ ޖެހެންދެންވެސް އަދި މިހާރުވެސް އަންހެނުންނަށް ކާރު ގަތުމާއި، ކާރު އަންހެނުންގެނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮވެއެވެ. …

އިތުރަށް »

ވޯލްޑް ކަޕަށް ސައޫދީ ކޮލިފައިވެއްޖެ.

އަންނަ އަހަރު ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ސައޫދީ އަރަބިޔާ ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ. ސައޫދީ އަރަބިއާ އާއި އެކު ދެކުނު ކޮރެޔާ އަދި ޖަޕާން ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވެފައިވާއިރު ސީރިއާއަށް ޖެހުނީ ޕްލޭ އޮފްއަށް ދާށެވެ. މިއީ 2006ގެ ފަހުން ސައޫދީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 2018 ވަނައަހަރު އޮންނަ ވޯލްޑްކަޕުގައި މި ތިން ގައުމާއެކު އޭޝިޔާއިން ދެން ކުޅޭނީ އިރާންއެވެ. އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުން މިފަހަރު އެންމެ ފުރަތަމަ …

އިތުރަށް »

މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި މިއަންމާއަށް ހަމަލާދިނުމަށް އަލްޤައިދާ އިން ގޮވާލައިފި

މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ ސިފައިންނާއި މިއަންމާގެ ބުޑީސްޓުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން މިޔަންމާގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ޔަމަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަލް ގައިދާގެ އިސް ލީޑަރަކު ގޮވާލައިފިއެވެ. އަލް ގައިދާގެ އިސް ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ ހާލިދު ބަތާފީ ވަނީ ދުޝްމަނުންގެ ފަރާތުން ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ބަނގުލަދޭޝް، އިންޑިއާ، އިންޑޮނޭޝިއާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ގޮވާލާފައެވެ. ހަތިޔާރު އެޅި …

އިތުރަށް »

ސެމްސަންގ ނޯޓް 8 ގެ ސްޓޮކް ވޯލްޕޭޕަރ ވަރަށްސަޅި – ޑައުންލޯޑްކޮށްލަމާ.

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތި އެގެނީ ސެމްސަންގ ގެ ސްމާޓްފޯންތަކަކީ އަދި މިހާތަނަށް އެފޯނުތަކަކަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަބައެއްގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤުބޫލްކަމެއް ލިބިފައިވާ ފޯނުތައްކަމެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސެމްސަންގެ އެންމެފަހުގެ ފޯންތަކުގެ ވޯލްޕޭޕަރގެ ޑިޒައިންއާއި، ރީތިކަން އެއީ ހަމަ ލާމަސީލް ނަމޫނާއެކެވެ. އެއީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހިތްގައިމު ކަމާއެކު ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ފޯނަށް ނާޅާ ދޫކޮށްނުލާހާ ރީތި ވޯލްޕޭޕަރ ތަކެކެވެ. އެފަދަ ފަރާތަކަށް ( ސެމްސަންގ ފޯނުތައް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް …

އިތުރަށް »

އެންޑްރޮއިޑް “އޯރިއޯ” ރަސްމީކޮށް ނެރެފި، ފުރަތަމަ އަޕްޑޭޓް ލިބޭނީ އެޗްޓީސީ ފޯނުތަކަށް!

ސްމާޓްފޯން އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް “އެންޑްރޮއިޑް”ގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް 8 ނެރެފިއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓަށް “އޯރިއޯ” ނަންދީފައިވާއިރު މި އަޕްޑޭޓް ފުރަތަމަ ދޫކުރާނީ އެޗްޓީސީ ފޯނުތަކަށް ކަމަށް އެންޑްރޮއިޑްގެ ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ވެބްސައިޓްތަކުންބުނެއެވެ. އެންޑްރޮއިޑްގެ މި އަޕްޑޭޓް ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާއަށް އެންމެ ބޮޑުކޮށް ފެނުނު އިރު ކޭތަ ހިފި ވަގުތު އެވެ. މީގެ ހަތަރުވަރަކަށް މަސް ކުރިން އެންޑްރޮއިޑް “8.0” ނުވަތަ “އޯ”ގެ ޑިވެލޮޕާ ޕްރިވިއު ވަނީ …

އިތުރަށް »

ނެރެން އުޅޭ ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ބައެއްފީޗަރސްތައް ލީކްވެއްޖެ.

ސްމާޓްފޯނުގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ އަވަހަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއްކުންފުނި ކަމުގައިވާ ވާވޭ އިން ދެން ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވާ ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ފޮޓޯތަކާއި، ބައެއް ފީޗަރސްތައް ލީކްވެއްޖެއެވެ. އެމީހުން 2017 ގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރަށް ނެރުނު ވާވޭ މޭޓް 9 ވެސް ގިނަބައެއްގެ މަޤުބޫލްކަން ހޯދާފައިވާއިރު ދެން ނުކުންނަ މޭޓް 10 ގެ ސިފަތަކަށްބަލާއިރު އެފޯނުވެސް ކަސްޓަމަރުން ސިއްސުވާލާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ލީކްވެފައިވާ ފޮޓޯތަކަށް …

އިތުރަށް »

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެންމެކުރީގައި އަދިވެސް ސެމްސަންގ

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެންމެކުރީގައި އަދިވެސް އުޅެނީ ސެމްސަން ކުންފުންޏެވެ. ޗައިނާގެ ރައިޒިންގސަން އިން ކުރި ސަރވޭއަކުން ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 80 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިގެން އެއްވަނަ ދިފާއުކޮށްފައިވަނީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގ ކުންފުންޏެވެ. 51 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިގެން ދެވަނައިގައި ވާދަކުރަނީ އެޕަލްކުންފުންޏެވެ. އަދި 35 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިގެން 3 ވަނަގައި އޮތީ މިހާރު ސްމާޓްފޯނު މާކެޓްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ވީވޯ ކުންފުންޏެވެ. 26 މިލިއަން …

އިތުރަށް »

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެ ބޭންކަކުން ޤަތަރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި.

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ބޭންކް ކަމަށްވާ ޓެސްކޯ ބޭންކާއި، ބާކްލޭސް ބޭންކުން ޤަތަރުގެ ފައިސާ ( ރިޔާލް ) ގެ މުޢާމަލާތް ކުރުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޕަމާކެޓް ޗެއިން އިން ހިންގަމުން އަންނަ “ޓެސްކޯ ބޭންކް” އާއި ދުނިޔޭގެ އެތައް ޤައުމުތަކެއްގައި އެބޭންކެއްގެ ގޮފިތައް ހުޅުވާފައިވާ މަޝްހޫރު ބާކްލޭސް ބޭންކުން ޤަތަރުގެ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ކުރުން ހުއްޓާލީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ޓެސްކޯ …

އިތުރަށް »

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ، މެސީގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ މިއަދު ބާއްވަނީ.

އާޖަންޓީނާގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ، މެސީގެ ފުރަތަމަ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ  މިއަދު އޮންނާނެ ކަމަށް ކުޅިވަރުގެ ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ބޮޑެތި ސައިޓްތަކުން ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން ފޮކްސް ސްޕޯޓްސް އިން ބުނެފައިވަނީ މެސީގެ ކައިވެނި މިއަދު ކުރެވޭއިރު މެސީ ކައިވެނި ކުރަނީ އޭނާގެ ކުޑައިރުގެ ލޯބިވެރިޔާ އެންޓޮނެއްލާ ރޮކޫޒޯއެވެ. އަދި މި ކައިވެނީގެ ހަފްލާތައަށް މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އާޖެންޓީނާއަށް އަންނަމުންދާކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި، ލުއިސް ސުއަރޭޒް، ކުރީގެ ބަރްސާ އަދި …

އިތުރަށް »

ވަރުގަދަ ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް ގެ ފައިނަލަށް ޗިލީ ދަތުރުކޮށްފި

ރޭ ކުޅެވުނު ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗްގަލް އާއި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޗެމްޕިއަން ޗިލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ކުޅުމުގެ ވަގުތުތައް ހަމަވިއިރު ވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓަށް ގޮސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޗިލީ ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ މެޗު ފެށިގެން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެޓީމުން ވެސް ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔައިރު …

އިތުރަށް »

8 ޕޭޝަންޓުން މަރައިގެން ނަރުހަކު ޢުމުރަށް ޖަލަށްލައިފި.

އުމުރުން 75 އަހަރާއި 96 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 8 މީހުން މަރައިގެން ކެނެޑާގެ ނަރުހަކު ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލައިފިއެވެ. ކެނެޑާގެ އޮންޓޭރިއޯގެ ނާސިންގް ހޯމްއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ 49 އަހަރުގެ މި ނަރުސް މީހާ އެކި އަހަރުތަކުގެ މަތިން އަށް މީހުން މަރާފައިވަނީ އިންސިއުލިން ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ކެނެޑާގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ އޭބީސީ ނިއުސްއިން ބުނެއެވެ. އިންސިޔުލިން އަކީ ކާބޯހައިޑްރޭޓް މެޓަބޮލިޒަމް ރެހިއުލޭޓުކޮށްދޭ ހޯމޯނެކެވެ. އޮންޓެރިއޯގެ ވުޑްސްޓޮކްއަށް ނިސްބަތްވާ އެލިޒަބެތު …

އިތުރަށް »

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ޕޯޗްގަލްއާ މެކްސިކޯ ދަތުރުކޮށްފި.

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ޕޯޗްގަލްއާ މެކްސިކޯ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ޕޯޗުގަލް ގޮސްފައިވަނީ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި އޮވެއެވެ. ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުގައި ނިއުޒީލެންޑާ ވާދަކޮށް ޕޯޗްގަލް މޮޅުވެފައިވަނީ ހަތަރު ލަނޑު ސުންލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި ޕޯޗްގަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ.  ޕޯޗްގަލްގެ އަނެއް ތިންލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބާނާޑޯ ސިލްވާ، އަންދްރޭ ސިލްވާ އަދި ނާނިއެވެ. ޕޯޗްގަލް އެއްވަނަ ޓީމްގެ …

އިތުރަށް »

ސައޫދީ ސިފައިން ހޯދަން ބޭނުންވެފައިވާ މުހިއްމު ހަނގުރާމަވެރިއަކު މަރާލައިފި.

ސައުދީގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން، އެމީހަކު ހޯދުމަށް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ހަގުރާމަވެރިއަކު މަރާލައިފިއެވެ. މާތްވެގެންވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު ހުންނަ މައްކާގައި ހަރަކާތްތެރިވި ނުރައްކާތެރި ހަނގުރާމަވެރި ލީޑަރު މަރާލައިފައި ވަނީ އިއްޔެއެވެ. އަލް އަރަބިޔާ ނިއުސް ބުނާގޮތުގައި އޭނާއަކީ މައްކާގައި މީގެ ކުރިންވެސް އެކި ފަހަރުމަތިން ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާތަކެއް ދޭން ރޭވި މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ރޭ ޖާނުންފިދާވުމުގެ ޙަމަލާއެއްދޭން ބަޔަކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އޭނާ މަރާލުމަށް …

އިތުރަށް »

ސައޫދީގައި ވެސް ޢީދު ޗުއްޓީ ހަފްތާއަކަށް ދިގުކޮށްފި.

ސައޫދީގެ ރަސްމީ ނިއުސް އެޖެންސީއާއި ޙަވާލާދީ އަލްޢަރަބިޔާ ނިއުސްއިން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ފިތުރު ޢީދުގެ ޗުއްޓީ އެއް ހަފްތާއަށް ސައުދީގައި އިތުރު ކޮށްފިކަމަށެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ސައޫދީގައި ފިތުރު ޢީދުގެ ބަންދު ދިގުކޮށްފައިވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސް މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން އެޤައުމުގެ ކްރައުން ޕްރިންސް އަކަށް ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ބައެއް ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ޢީދު އައުމުގެ 10 ދުވަސްކުރިން ޝާހީ ގަނޑުވަރުގައި ޢީދުގެ ރަސްމިއްޔާތުތައް ވަނީ ފަށާފައެވެ. …

އިތުރަށް »

ގަތަރާއި މެދު ޢަރަބި ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ހަރުކަށިކަން އިންތިހާއަށް!

އިސްލާމީ ޢަރަބި ކުޑަ ޤައުމެއްކަމުގައިވާ ޤަތަރާއި މެދު ޢަރަބި ބޮޑެތި ބައެއް ޤައުމުތަކުން ގެންގުޅޭ ހަރުކަށި ސިޔާސަތު އިންތިހާއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އެގޮތުން ސައޫދީ އާއި، ޔޫއޭއީ އަދި ބަހުރެއިން އިން ގެންގުޅޭ ހަރުކަށި ސިޔާސަތު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. ބަހުރެއިން އިން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ ގަތަރާއި މެދު ހަމްދަރުދީ ފާޅުކޮށް ގަތަރަށް ތާއީދުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސްޓޭޓަސްތައް ހިއްސާކުރާ ފަރާތްތައް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމަށެވެ. ބަހްރެއިން އިން މިގޮތަށް ނިންމި …

އިތުރަށް »