ބޭރުދުނިޔެ

ވޯލްޑް ކަޕަށް ސައޫދީ ކޮލިފައިވެއްޖެ.

އަންނަ އަހަރު ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ސައޫދީ އަރަބިޔާ ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ. ސައޫދީ އަރަބިއާ އާއި އެކު ދެކުނު ކޮރެޔާ އަދި ޖަޕާން ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވެފައިވާއިރު ސީރިއާއަށް ޖެހުނީ ޕްލޭ އޮފްއަށް ދާށެވެ. މިއީ 2006ގެ ފަހުން ސައޫދީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 2018 ވަނައަހަރު އޮންނަ ވޯލްޑްކަޕުގައި މި ތިން ގައުމާއެކު އޭޝިޔާއިން ދެން ކުޅޭނީ އިރާންއެވެ. އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުން މިފަހަރު އެންމެ ފުރަތަމަ …

އިތުރަށް »

މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި މިއަންމާއަށް ހަމަލާދިނުމަށް އަލްޤައިދާ އިން ގޮވާލައިފި

މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ ސިފައިންނާއި މިއަންމާގެ ބުޑީސްޓުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން މިޔަންމާގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ޔަމަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަލް ގައިދާގެ އިސް ލީޑަރަކު ގޮވާލައިފިއެވެ. އަލް ގައިދާގެ އިސް ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ ހާލިދު ބަތާފީ ވަނީ ދުޝްމަނުންގެ ފަރާތުން ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ބަނގުލަދޭޝް، އިންޑިއާ، އިންޑޮނޭޝިއާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ގޮވާލާފައެވެ. ހަތިޔާރު އެޅި …

އިތުރަށް »

ސެމްސަންގ ނޯޓް 8 ގެ ސްޓޮކް ވޯލްޕޭޕަރ ވަރަށްސަޅި – ޑައުންލޯޑްކޮށްލަމާ.

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތި އެގެނީ ސެމްސަންގ ގެ ސްމާޓްފޯންތަކަކީ އަދި މިހާތަނަށް އެފޯނުތަކަކަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަބައެއްގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤުބޫލްކަމެއް ލިބިފައިވާ ފޯނުތައްކަމެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސެމްސަންގެ އެންމެފަހުގެ ފޯންތަކުގެ ވޯލްޕޭޕަރގެ ޑިޒައިންއާއި، ރީތިކަން އެއީ ހަމަ ލާމަސީލް ނަމޫނާއެކެވެ. އެއީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހިތްގައިމު ކަމާއެކު ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ފޯނަށް ނާޅާ ދޫކޮށްނުލާހާ ރީތި ވޯލްޕޭޕަރ ތަކެކެވެ. އެފަދަ ފަރާތަކަށް ( ސެމްސަންގ ފޯނުތައް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް …

އިތުރަށް »

އެންޑްރޮއިޑް “އޯރިއޯ” ރަސްމީކޮށް ނެރެފި، ފުރަތަމަ އަޕްޑޭޓް ލިބޭނީ އެޗްޓީސީ ފޯނުތަކަށް!

ސްމާޓްފޯން އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް “އެންޑްރޮއިޑް”ގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް 8 ނެރެފިއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓަށް “އޯރިއޯ” ނަންދީފައިވާއިރު މި އަޕްޑޭޓް ފުރަތަމަ ދޫކުރާނީ އެޗްޓީސީ ފޯނުތަކަށް ކަމަށް އެންޑްރޮއިޑްގެ ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ވެބްސައިޓްތަކުންބުނެއެވެ. އެންޑްރޮއިޑްގެ މި އަޕްޑޭޓް ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާއަށް އެންމެ ބޮޑުކޮށް ފެނުނު އިރު ކޭތަ ހިފި ވަގުތު އެވެ. މީގެ ހަތަރުވަރަކަށް މަސް ކުރިން އެންޑްރޮއިޑް “8.0” ނުވަތަ “އޯ”ގެ ޑިވެލޮޕާ ޕްރިވިއު ވަނީ …

އިތުރަށް »

ނެރެން އުޅޭ ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ބައެއްފީޗަރސްތައް ލީކްވެއްޖެ.

ސްމާޓްފޯނުގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ އަވަހަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއްކުންފުނި ކަމުގައިވާ ވާވޭ އިން ދެން ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވާ ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ފޮޓޯތަކާއި، ބައެއް ފީޗަރސްތައް ލީކްވެއްޖެއެވެ. އެމީހުން 2017 ގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރަށް ނެރުނު ވާވޭ މޭޓް 9 ވެސް ގިނަބައެއްގެ މަޤުބޫލްކަން ހޯދާފައިވާއިރު ދެން ނުކުންނަ މޭޓް 10 ގެ ސިފަތަކަށްބަލާއިރު އެފޯނުވެސް ކަސްޓަމަރުން ސިއްސުވާލާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ވާވޭ މޭޓް 10 ގެ ލީކްވެފައިވާ ފޮޓޯތަކަށް …

އިތުރަށް »

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެންމެކުރީގައި އަދިވެސް ސެމްސަންގ

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެންމެކުރީގައި އަދިވެސް އުޅެނީ ސެމްސަން ކުންފުންޏެވެ. ޗައިނާގެ ރައިޒިންގސަން އިން ކުރި ސަރވޭއަކުން ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 80 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިގެން އެއްވަނަ ދިފާއުކޮށްފައިވަނީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގ ކުންފުންޏެވެ. 51 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިގެން ދެވަނައިގައި ވާދަކުރަނީ އެޕަލްކުންފުންޏެވެ. އަދި 35 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިގެން 3 ވަނަގައި އޮތީ މިހާރު ސްމާޓްފޯނު މާކެޓްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ވީވޯ ކުންފުންޏެވެ. 26 މިލިއަން …

އިތުރަށް »

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެ ބޭންކަކުން ޤަތަރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި.

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ބޭންކް ކަމަށްވާ ޓެސްކޯ ބޭންކާއި، ބާކްލޭސް ބޭންކުން ޤަތަރުގެ ފައިސާ ( ރިޔާލް ) ގެ މުޢާމަލާތް ކުރުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޕަމާކެޓް ޗެއިން އިން ހިންގަމުން އަންނަ “ޓެސްކޯ ބޭންކް” އާއި ދުނިޔޭގެ އެތައް ޤައުމުތަކެއްގައި އެބޭންކެއްގެ ގޮފިތައް ހުޅުވާފައިވާ މަޝްހޫރު ބާކްލޭސް ބޭންކުން ޤަތަރުގެ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ކުރުން ހުއްޓާލީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ޓެސްކޯ …

އިތުރަށް »

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ، މެސީގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ މިއަދު ބާއްވަނީ.

އާޖަންޓީނާގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ، މެސީގެ ފުރަތަމަ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ  މިއަދު އޮންނާނެ ކަމަށް ކުޅިވަރުގެ ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ބޮޑެތި ސައިޓްތަކުން ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން ފޮކްސް ސްޕޯޓްސް އިން ބުނެފައިވަނީ މެސީގެ ކައިވެނި މިއަދު ކުރެވޭއިރު މެސީ ކައިވެނި ކުރަނީ އޭނާގެ ކުޑައިރުގެ ލޯބިވެރިޔާ އެންޓޮނެއްލާ ރޮކޫޒޯއެވެ. އަދި މި ކައިވެނީގެ ހަފްލާތައަށް މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އާޖެންޓީނާއަށް އަންނަމުންދާކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި، ލުއިސް ސުއަރޭޒް، ކުރީގެ ބަރްސާ އަދި …

އިތުރަށް »

ވަރުގަދަ ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް ގެ ފައިނަލަށް ޗިލީ ދަތުރުކޮށްފި

ރޭ ކުޅެވުނު ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗްގަލް އާއި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޗެމްޕިއަން ޗިލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ކުޅުމުގެ ވަގުތުތައް ހަމަވިއިރު ވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓަށް ގޮސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޗިލީ ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ މެޗު ފެށިގެން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެޓީމުން ވެސް ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔައިރު …

އިތުރަށް »

8 ޕޭޝަންޓުން މަރައިގެން ނަރުހަކު ޢުމުރަށް ޖަލަށްލައިފި.

އުމުރުން 75 އަހަރާއި 96 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 8 މީހުން މަރައިގެން ކެނެޑާގެ ނަރުހަކު ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލައިފިއެވެ. ކެނެޑާގެ އޮންޓޭރިއޯގެ ނާސިންގް ހޯމްއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ 49 އަހަރުގެ މި ނަރުސް މީހާ އެކި އަހަރުތަކުގެ މަތިން އަށް މީހުން މަރާފައިވަނީ އިންސިއުލިން ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ކެނެޑާގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ އޭބީސީ ނިއުސްއިން ބުނެއެވެ. އިންސިޔުލިން އަކީ ކާބޯހައިޑްރޭޓް މެޓަބޮލިޒަމް ރެހިއުލޭޓުކޮށްދޭ ހޯމޯނެކެވެ. އޮންޓެރިއޯގެ ވުޑްސްޓޮކްއަށް ނިސްބަތްވާ އެލިޒަބެތު …

އިތުރަށް »

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ޕޯޗްގަލްއާ މެކްސިކޯ ދަތުރުކޮށްފި.

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ޕޯޗްގަލްއާ މެކްސިކޯ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ޕޯޗުގަލް ގޮސްފައިވަނީ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި އޮވެއެވެ. ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުގައި ނިއުޒީލެންޑާ ވާދަކޮށް ޕޯޗްގަލް މޮޅުވެފައިވަނީ ހަތަރު ލަނޑު ސުންލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި ޕޯޗްގަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ.  ޕޯޗްގަލްގެ އަނެއް ތިންލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބާނާޑޯ ސިލްވާ، އަންދްރޭ ސިލްވާ އަދި ނާނިއެވެ. ޕޯޗްގަލް އެއްވަނަ ޓީމްގެ …

އިތުރަށް »

ސައޫދީ ސިފައިން ހޯދަން ބޭނުންވެފައިވާ މުހިއްމު ހަނގުރާމަވެރިއަކު މަރާލައިފި.

ސައުދީގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން، އެމީހަކު ހޯދުމަށް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ހަގުރާމަވެރިއަކު މަރާލައިފިއެވެ. މާތްވެގެންވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު ހުންނަ މައްކާގައި ހަރަކާތްތެރިވި ނުރައްކާތެރި ހަނގުރާމަވެރި ލީޑަރު މަރާލައިފައި ވަނީ އިއްޔެއެވެ. އަލް އަރަބިޔާ ނިއުސް ބުނާގޮތުގައި އޭނާއަކީ މައްކާގައި މީގެ ކުރިންވެސް އެކި ފަހަރުމަތިން ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާތަކެއް ދޭން ރޭވި މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ރޭ ޖާނުންފިދާވުމުގެ ޙަމަލާއެއްދޭން ބަޔަކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އޭނާ މަރާލުމަށް …

އިތުރަށް »

ސައޫދީގައި ވެސް ޢީދު ޗުއްޓީ ހަފްތާއަކަށް ދިގުކޮށްފި.

ސައޫދީގެ ރަސްމީ ނިއުސް އެޖެންސީއާއި ޙަވާލާދީ އަލްޢަރަބިޔާ ނިއުސްއިން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ފިތުރު ޢީދުގެ ޗުއްޓީ އެއް ހަފްތާއަށް ސައުދީގައި އިތުރު ކޮށްފިކަމަށެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ސައޫދީގައި ފިތުރު ޢީދުގެ ބަންދު ދިގުކޮށްފައިވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސް މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން އެޤައުމުގެ ކްރައުން ޕްރިންސް އަކަށް ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ބައެއް ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ޢީދު އައުމުގެ 10 ދުވަސްކުރިން ޝާހީ ގަނޑުވަރުގައި ޢީދުގެ ރަސްމިއްޔާތުތައް ވަނީ ފަށާފައެވެ. …

އިތުރަށް »

ގަތަރާއި މެދު ޢަރަބި ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ހަރުކަށިކަން އިންތިހާއަށް!

އިސްލާމީ ޢަރަބި ކުޑަ ޤައުމެއްކަމުގައިވާ ޤަތަރާއި މެދު ޢަރަބި ބޮޑެތި ބައެއް ޤައުމުތަކުން ގެންގުޅޭ ހަރުކަށި ސިޔާސަތު އިންތިހާއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އެގޮތުން ސައޫދީ އާއި، ޔޫއޭއީ އަދި ބަހުރެއިން އިން ގެންގުޅޭ ހަރުކަށި ސިޔާސަތު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. ބަހުރެއިން އިން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ ގަތަރާއި މެދު ހަމްދަރުދީ ފާޅުކޮށް ގަތަރަށް ތާއީދުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސްޓޭޓަސްތައް ހިއްސާކުރާ ފަރާތްތައް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމަށެވެ. ބަހްރެއިން އިން މިގޮތަށް ނިންމި …

އިތުރަށް »

“ޑްރަމް އޮންލައިން މީޑިއާ އެވޯޑްސް” ގިނަ އެވޯޑްތައް މިފަހަރު ލިބުނީ ޖަޒީރާއަށް

ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުގެ މެދުގައިދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑުކަމުގައިވާ، ޑްރަމް އޮންލައިން މީޑިއާ އެވޯޑުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑުތައް، ޤަތަރުގެ އަލްޖަޒީރާ މީޑިއާ ނެޓްވޯކަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި ބޭއްވި ޑްރަމް އޮންލައިން މީޑިއާ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިޢުލާން ވެގެން ދިޔަ އެންމެ މޮޅު ނޫސްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަ ގާޑިއަން ، ދަޓައިމް ، ދަ ސަންޑޭ ޓައިމްސް އަދި އަލްޖަޒީރާ ހިމެނިފައިވާއިރު އަލްޖަޒީރާ މީޑިއާ …

އިތުރަށް »

މެންޗެސްޓަރ ގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ލީބިޔާގެ ހަތިޔާރު އެޅި ގުރޫޕަކުން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރ ގައި ޖާނުން ފިދާވެގެން ބޮމެއް ގޮއްވަލައި 19 މީހަކު މަރުވި ހާދިސާގައި އެ ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ލީބިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ހަތިޔާރުއެޅި ޖަމާއަތަކުން ކަމަށް ލީބިޔާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ޙަވާލާދީ ޢަރަބި ނޫހަކުން ބުނެފިއެވެ. އަލް ޢަރަބިޔާ ނިއުސް އިން ބުނެފައިވަނީ މި ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރީ އަލްޤައިދާއާއި ގުޅުން އޮންނަ ލީބިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ޖަމާޢަތަކުން ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ …

އިތުރަށް »

ކެލިފޯނިއާގައި އަންހެނުންގެ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި.

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ބާކްލޭ އަވަށުގައި އަންހެނުން ނަމާދުކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއީ ބާކްލޭގެ ފުރަތަމަ އަދި ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގައި ހުޅުވި އަންހެނުންގެ ދެވަނަ މިސްކިތެވެ. މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު މި މިސްކިތް ހުޅުވާފައިވާއިރު މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެކިއެކި ދީންތަކުގެ އެކިއެކި ސަޤާފަތްތަކުގެ އިސްމީހުން ހާޒިރުވިކަމަށް ބައެއް މީޑިއާރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަހަރެމެންގެ އަމާޒަކީ ސުންނީންނާއި، ޝިޢައީންނާއި، އަދި އެނޫނަސް އަހަރެމެން މުސްލިމު ސޮސައިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ ހައި އަޚުންނާއި، އުޚުތުންގެ …

އިތުރަށް »

އުތުރުކޮރެއާއިން އެމެރިކާއަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފި.

އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަނަވަރުތަކެއް ކޮރެޔަން ޕެނިންސިއުލާއަށް މިސްރާބު ޖެހުމާގުޅިގެން އުތުރުކޮރެއާއިން އެމެރިކާއަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފިއެވެ. އުތުރުކޮރެއާއިން ބުނެފައިވަނީ އެމެރިކާއިން ހަގުރާމައަށް ގޮވާނަމަ އޭގެ ރައްދުދޭނީ ނިއުކުލިއަރ ހަމަލާއަކުން ކަމަށެވެ. 11 އެޕްރީލްގައި ރޮއިޓަރސްއިން ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި ވާގޮތުން އުތުރުކޮރެއާއިން ބުނެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ އަމަލުތައް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާކަމަށާއި، އެމެރިކާއިން ދީފާނެ ޙަމަލާއަކަށް ކޮރެޔާ އޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެންކަމަށެވެ. އަދި ގޯހެއް ހިނގައިފިނަމަ އެސަރަހައްދުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ ބޭސްތަކުގެ …

އިތުރަށް »

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު މިއަދު ޖަޕާނަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ.

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އާލް ސަޢޫދު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިއަދު ޖަޕާނަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިއީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. މިދަތުރުފުޅަށް ޖަޕާނުން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ޖަޕާނަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ދަތުރުފުޅެއްކަމަށް ޖަޕާނުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރެއެވެ. ޖަޕާނަކީ ސަޢޫދީޢަރަބިއާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އިޤްތިޞާދީ ބައިވެރިޔާއެވެ. ރަސްގެފާނު …

އިތުރަށް »

ސައޫދީން ރާއްޖެއަންނަނީ ރަށެއް ނުވަތަ އަތޮޅެއް ގަންނާކަށްނޫން ، ބިޔަ މަޝްރޫޢަކަށް އިންވެސްޓްކުރަން – ސައޫދީ

ސައޫދީން ރާއްޖެއަންނަނީ ރަށެއް ނުވަތަ އަތޮޅެއް ގަންނާކަށްނޫން ކަމަށާއި، ބިޔަ މަޝްރޫޢަކަށް އިންވެސްޓްކުރަން ކަމަށް ސައޫދީ އެމްބަސީންބުނެފިއެވެ. އެ އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއްގައި ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ވެގެން، ރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ރަށެއް ގަތުމުގެ އެއްވެސް ނިޔަތެއް ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ނެތް ކަމަށާއި އެފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެ އުސޫލުގެ މަތިން ހިންގަން އެގައުމުން ބޭނުންވެސް ނުވާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއް ގަތުމަށް …

އިތުރަށް »