ދީން

“ކައިވެނި ރުޖޫޢަކުރުން”

އިސްލާމީ ޝަރީޢާ އަދި ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު އަލީގައި   އިސްލާމްދީން ދެކޭ ގޮތުގައި ޢާއިލާތައް ބިނާކުރުމުގައި ކައިވެންޏަކީ މުޤައްދަސް ގުޅުމެކެވެ. އެއީ ޠާހިރުކަމާއި ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރެވޭ ގުޅުމެކެވެ. ކައިވެނީގެ ސަބަބުން ބިނާވާ ކޮންމެ ޢާއިލާއަކީ އުފާވެރި ޢާއިލާއަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމް އަދާކުރާ ޢާއިލާތަކެއްގެ ސަބަބުން ދުޅަހެޔޮ އަޚުލާޤެއްގެ ވެރި މުޖުތަމަޢުއެއް އުފެދި ބައްޓަންވުމީ، އިސްލާމްދީން ނުހަނު ބާރުއަޅާކަމެކެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ …

އިތުރަށް »

أبوبكر الصديق رضي الله عنه ގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން!

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި، އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ވަރަށް ގިނަ މުހިއްމު ހާދިސާތައް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ. މިފަދަ ޙާދިޘާތަކުގެ ތެރޭގައި، اسلام دين ގެ ކުރިއެރުމަށާއި މާތް ނަބިއްޔާ محمد صلى الله عليه وسلم ގެ ޚިދުމަތުގައި أبوبكر رضي الله عنه ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ކީރިތި ރަސޫލާ محمد صلى الله عليه وسلم ސުވަރުގެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޚަލީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން  أبوبكر …

އިތުރަށް »

ޝެއިޚް މާޖިދުގެ ދަރުހެއް ލަންދޫގައި މިއަދު ބާއްވައިފި.

އައްޝެއިޚް އަޙްމަދު މާޖިދުގެ ދަރުހެއް މިއަދު ލަންދޫގައި ދެއްވައިފިއެވެ. މިދަރުސް އިންތިޒާމް ކޮށްފައިވަނީ ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލުންނެވެ. މިއަދު ޢަޞުރު ނަމާދަށްފަހު ލަންދޫ މަސްޖިދުއްލުބާބު ގައި ދެއްވި މިދަރުސްގައި ގިނަޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދެޖިންސްގެ ކުޑަކުދިންނާއި، ބޮޑެތި މީހުން ހިމެނެއެވެ. މިއަދުގެ ދަރުސްގައި ޝެއިޚް ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލެއްވީ ތަޤުވާވެރިވުމުގެ މައްޗަށެވެ. ޝެއިޚްގެ ވާހަކައިގައި ވިދާޅުވީ ތަޤުވާއަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށްކިޔަމަންތެރިވުމުގައި އީމާންތެރިކަމާއި، ޘަވާބާއި ދަރުމަޔަށް އެދި،އަމުރަށާއި ނަހީތަކަށް ބޯލަނބާ ޙާލު …

އިތުރަށް »

ރާޒުވާ ކުޅުމާއި ތާސް ކުޅުން ޙަރާމްތަ؟

ސުވާލު: ރާޒުވާ ކުޅުމާއި ތާސް ކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެހެން ކުޅިވަރު ތަކާ މިދެކުޅިވަރު ތަފާތުވަނީކީއްވެތޯއެވެ؟   ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ރާޒުވާ ކުޅެނީ ހަރާދު ކިޔައިގެން ކަމުގައި ވާނަމަ ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ވާޖިބުކަމެއް ދޫވާނަމަ ނުވަތަ ނަމާދު ފަސްވާނަމަ ، ނުވަތަ ދޮގެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ހިމެނޭނަމަ ޙަރާމް ވެގެންވާ …

އިތުރަށް »

ފާތިޙާ ފިޔަވައި އެހެން ސޫރަތް ތައް އިމާމާގެ ފަހަތުން ކިޔެވުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން.

ސުވާލު: އިމާމުމީހާ ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔެވުމަށްފަހު އެއަންނަ ހުސްވަގުތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ އަދި އެލިބޭ ހުސްވަގުތުކޮޅުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔަންޖެހޭތޯ؟ ޖަވާބު:   الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:   ފާތިހާ ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ އިމާމާއި މައުމޫމާއި އެއްމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އަޑު ހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދު ތަކުގައި ވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ ޖަމާއަތެއްގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ …

އިތުރަށް »

ރަމަޟާންމަސް ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ. (1)

ރަމަޟާންމަހަކީ އެމަހެއްގައި ބަރަކާތާއި ރަޙުމަތް އެކުލެވިގެންވާ މަހެކެވެ. އެމަހަކީ މީސްތަކުންނަށް ހުރި ރަޙުމަތުގެ މަހެކެވެ. މަޣްފިރަތާއި ދިންނެވުމުގެ މަހެކެވެ. ތަވުބާގެ މައްސަރެވެ. މިމަހަކީ އަޅުކަމަށް ޚާއްޞަ މަހެކެވެ. ހެޔޮކަންކަން ކުރުމުން ނުހަނު ގިނަ ޘަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގެންދާ މަހެކެވެ. މިމަހުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވަނީ ނުހަނު ބޮޑަށް ބާރު އަޅުއްވާފައެވެ. މިއީ ހެޔޮކަމުގެ މޫސުމެވެ. ހެޔޮކަންތައް އިހުނަށްވުރެ އިތުރުކޮށް ހެޔޮކަންކަމަށް ޢަމުރުކޮށް …

އިތުރަށް »

ރަމަޟާންމަހުގެ އަސްލު މަޤްޞަދު އޮޅުވާ ނުލައްޗެވެ. އަދި އޮޅުވާލިޔަ ނުދެއްޗެވެ.

މިހާރަކަށް އައިސް ރަމަޟާންމަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކުރާ އަސްލު މަޤްޞަދަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަށްދަނީ އޮޅެމުންނެވެ. އަދި ގިނަބަޔަކު ދަނީ ރަމަޟާންމަހުގެ އަސްލު މަޤްޞަދު އޮޅުވާލުމަށްވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މިމަޅީގައި ބެދިގެންދަނީ އަދުގެ ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންނެވެ. އަދި ހަރު މީހުންވެސް މި ލިސްޓުގައި ހިމެނިގެންދެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ރަމަޟާންމަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކުރާ ބައްދަލުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ﷲ ތަޢާލާ ލައްވާ ބޮޑު ވެގެންވާ ރަޙުމަތެކެވެ. ހެޔޮ ނަޞީބެކެވެ. ބާއްޖަވެރިކަމެކެވެ. ފަލާޙާއި ކާމިޔާބެކެވެ. …

އިތުރަށް »

ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް ސަޅި ވެބްސައިޓެއް

އިސްލާމިކް ފައިންޑަރ ވެބްސައިޓަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަމާއި ގުޅިލާމެހިފައިވާ އެތަކެއް ދީނީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެއްތަނަކުން ލިބިގެންދާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ވެބްސައިޓެކެވެ. ނަމާދު ވަޤުތާއި އިސްލާމްދީނަށް ނިސްބަތްވާ މުހިންމު ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތާއި ދުޢާތަކާއި ޛިކުރުތައްވެސް ހިމެނޭ މި ވެބްސައިޓުގައި ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް މުހިންމު ފައިދާކުރަނިވި މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަޕްޑޭޓްވަމުން ދެއެވެ. އެގޮތުން ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުންހުރި އާރޓިކަލް ތަކާއި ރަމަޟާންމަހުގެ ކައުންޓު ޑައުންވެސް މި ވެބްސައިޓުން ފެނިގެންދާއިރު، މިސައިޓުގައި ޒަކާތަށް ޚާއްޞަ ކަލްކިއުލޭޓަރއެއްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. …

އިތުރަށް »

ހާރުކެއުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަޤުތަކީ ކޮބާ ؟

ސުވާލު: ހާރުކެއުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަޤުތަކީ ކޮބާ ؟ ރަމަޟާންމަހު އިމްސާކް ކިޔާ ގަޑިއެއް އިނދޭ ކަލަންޑަރުގައި ނަމާދު ވަޤުތު ބައިގައި، އެގަޑިޔާ ހަމަޔަށޯ ކެއިންބުއިން ގެންދަންޖެހޭނީ ؟ ޖަވާބު: ހާރުކުއެމުގެ އެންމެފަހު ވަޤުތަކީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ވަޤުތު ޖެހެންދެނެވެ. އިމްސާކް ކިޔާ ވަޤުތެއް ކަލަންޑަރުގައި އެވަނީ އެ ގަޑީގެ ކުރިން ކެއުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭނެކަމަށް، އެހެނަސް އެއީ ޞައްޙަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އިމްސާކުގެ ވަޤުތަކީ ބިދުޢައެއްކަމަށް ޝައިޚް އުޘައިމިއްޔާ …

އިތުރަށް »

އޭ ޒުވާނުންނޭވެ ތިބާގެ ޒުވާންކަން ޣަނީމާ ކުރާށެވެ!

ޒުވާންކަމުގެ ނިޢުމަތަކީ ﷲ ޞުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނާއަށް ދެއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނިޢުމަތެވެ. ޒުވާން ޢުމުރަކީ އިންސާނާ ފުރާ ފުރިހަމަވެ އޭނާގެ އިޙްސާސްތަކާއި ޝުޢޫރުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރާ ޢުމުރެވެ. އަދި އިންސާނާގެ މައްޗަށް އޭނާގެ ހަވާނަފްސުގެ އެދުންތަށް ގަދަކޮށްލާ ޢުމުރެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމް ދީނުގައި ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ މަޤާމެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޒުވާކަން ޣަނީމާކޮށް ޒުވާންކަމުގެ ފައިދާ ލިބިގަތުމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ …

އިތުރަށް »

ބައްޕަޔަކު ނޫނީ މަންމަޔަކު ނޫނީ ގާތްތިމާގެ މީހަކު ނިޔާވުމުން އެމައްޔިތާގެ މައްޗަށް ޤުރްއާން ކިޔެވުން އަދި ކައްކާހެދުމަކީ ދަރިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ ؟

ސުވާލު: ބައްޕަޔަކު ނޫނީ މަންމަޔަކު ނޫނީ ގާތްތިމާގެ މީހަކު ނިޔާވުމުން އެމައްޔިތާގެ މައްޗަށް ޤުރްއާން ކިޔެވުން އަދި ކައްކާހެދުމަކީ ދަރިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ ؟ ޖަވާބު: މީހަކު މަރުވުމުން އެކަމުގެ ޘަވާބު އެމީހަކަށް ލިބުން އެދި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ އެކަމާއިމެދު ޢިލުމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ހުރި ކަމެއް، ޞައްޙަ ވެގެންވާ ގޮތަކީ އެކަން ނުކުރުން، އެއީ އެކަމުގެ މައްޗަށް ޞައްޙަ ދަލީލެއް ނެތީމައެވެ. މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ފާތިޙާކިޔެވުމަކީ …

އިތުރަށް »

މައްޔިތާގެ ކައިރީގައި ޤުރްއާން ކިޔެވުން ނޫނީ ޤުރްއާން ޖެހުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ ؟

ސުވާލު: މައްޔިތާގެ ކައިރީގައި ޤުރްއާން ކިޔެވުން ނޫނީ ޤުރްއާން ޖެހުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ ؟ އަދި އެކަމުގެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް މައްޔިތާއަށް ކުރާނެތޯ ؟ ޖަވާބު: މައްޔިތާގެ ކައިރީގައި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ އަދި ޤުރްއާން ޖަހާފައި ބެހެއްޓުމަކީ އެކަމުގެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް މައްޔިތާއަށް ކުރާނެކަމެއް ނޫނެވެ. ޤުރްއާނަކީ ދިރި ހުރި މީހުންނަށްޓަކައި އެމީހުން އެ ކިޔަވާ އެއަށް ޢަމަލުކޮށް ހެދުމަށްޓަކައި ބާވާލައިލައްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ޤުރްއާނުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. إِنْ …

އިތުރަށް »

އޮންލައިންކޮށް ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ވެބްސައިޓެއް.

އޮންލައިންކޮށް ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ކިއު ފޯރ ޤުރްއާން ޑޮޓް ކޮމް އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާށެވެ. މި ވެބްސައިޓުގެ ޚާއްޞަކަމަކީ އެމީހަކު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކިޔަވާލަން ބޭނުންވާ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅިފައި ބޭންދޭތީވެއެވެ. މިސާލަކަށް  ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކިޔަވަން ބޭނުންވަނީ 10 އާޔަތް ނުވަތަ 5 އާޔަތްނަމަ އެކަންވެސް މި ވެބްސައިޓުން ޙައްލުކޮށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޤުރްއާނާއި ބެހޭ ތަފާތު އެކްޓިވިޓީތައްވެސް ކިއު ފޯރ ޤުރްއާން ޑޮޓް ކޮމް ގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. މީގެ …

އިތުރަށް »

އެކި އެކި ކަންކަމާއި ދިމާވުމުން ކިޔަންވީ ދުޢާތަކާއި ޛިކުރުތައް އަދި އާޔަތްތައް ވަޤުތުން ބުނެދޭ ވެބްސައިޓެއް.

ދިރިއުޅުމުގާ ދިމާވާ އެކިއެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އިންސާނާގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވާ ނުތަނަވަސްކަމާއި އުފާވެރިކަމާއި ނުވަތަ މި ނޫންވެސް އިޙްސާސްތައް މެދުވެރިވުމުން ކިޔަންވީ ޛިކުރު ތަކާއި ދުޢާތައް އަދި އާޔަތްތައް ވަޤުތުން ބުނެދޭ ވެބްސައިޓެއް ޙިއްސާކޮށްލާނަމެވެ. ސުޖޫދު.ކޯ މި ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މިސައިޓުގައި އެމީހަކު ބޭނުންވާ އެމޯޝަން އެއް ނެގުމުން އެޙާލަތުގައި ކިޔަންވީ އާޔަތްތަކާއި ދުޢާތަކާއި ޛިކުރުތައް ނުވަތަ އާޔަތްތައް އެސައިޓުން ވަޤުތުން ދައްކާލަދެއެވެ. މިއީ ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންހިފިދާނެ ވަރަށް މުޙިންމު …

އިތުރަށް »

ރޯދަމަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މާހެފުން ބޭއްވުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް ؟

ސުވާލު: ރޯދަމަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މާހެފުން ބޭއްވުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް ؟ ޖަވާބު: މާހެފުން ބޭއްވުމަކީ ޝަރުޢީގޮތުން މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނެއެވެ. އެހެނީ ޝަރުޢީ ސިފައިގައި ބިދުޢަކަށް ނުވަތަ މަނާ ވެގެންވާ ކަމަކަށް ވަނީ ތިމާ ކުރާ ކަންތަކުގައި 3 ކަމެއް ހަމަވުމުންނެވެ. އެއީ ވަކި ވަޤުތެއްގައި ކަމެއް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ އެކަން ވާންޖެހޭނީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ނުވަތަ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވަޤުތުގެ …

އިތުރަށް »

ވިހެއުމުގެ ކުރިން އަންނަ ލޭ، ނުވަތަ ތަދަކާއެކު ކޮންޓްރެކްޝަން އާއިއެކު އަންނަ ލޭގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ ؟

ސުވާލު: ވިހެއުމުގެ ކުރިން އަންނަ ލޭ، ނުވަތަ ތަދަކާއެކު ކޮންޓްރެކްޝަން އާއިއެކު އަންނަ ލޭގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ ؟ އެފަދަ މީހަކު އެ ޙާލަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ޖެހޭނެތޯ ؟ ޖަވާބު: ވިހެއުމުގެ ތަދާއެކު އަންނަނަމަ އެއީ ލޭ ކަމަށްވަންޏާ އެ ވާނީ ނިފާސްކަމުގެ ލެއަށެވެ. އޭގަ ބަލާނީ އެ ލޭ އަންނަނީ ތަދާއެކުތޯއެވެ. ތަދާއެކު އަންނަނަމަ ބަލާނީ ނިފާސްކަމުގެ ލޭ ކަމުގައެވެ. އެއީ ވިހެއުމުގެ ކުރިން އައި ލޭކަމުގައިވިޔަސް …

އިތުރަށް »

ކުޑަކުދިންނާއިމެދު އިހުމާލު ނުވާށެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މެއި 10 ވަނަ ދުވަހަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފާހަގަ ކުރެވެމުންދާ އެކުދިންގެ ދުވަހެވެ. އާދެ! ލޮބުވެތިވި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހެވެ. އަހަރެމެން ލޮލުގެ ފިނިކަން ކަމުގައި ދެކެމުން އަންނަ މައުސޫމު ތުއްތު ކުދިންގެ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް އެކުދިންނަށްޓަކައި ފާހަގަކުރެވޭކަމީ މުޖުތަމަޢުގައި އެކުދިންގެ ޙައްޤުގައި ވެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ޤުރުބާނީއެކެވެ. އެކުދިންގެ ހިތް އުފާކޮށްދީ އެކުދިންނާއެކު މަޖާ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކޮށްލުމަށް ބުރަ މަސައްކަތުގައި އުޅެމުންދާ ބެލެނިވެރިންނަށްވެސް ލިބޭ ރަނުގެ …

އިތުރަށް »

ސުވާލު: ބަލިޙާލު ހުރިގޮތުން ރޯދަ ނުހިފޭ މީހުން ފިދުޔައިގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭނީ ކިހާވަރެއްތޯ ؟

ސުވާލު: ބަލިޙާލު ހުރިގޮތުން ރޯދަ ނުހިފޭ މީހުން ފިދުޔައިގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭނީ ކިހާވަރެއްތޯ ؟ ޖަވާބު: ބަލިޙާލު ހުރިގޮތުން ދާއިމީ ބަލީގައި އުޅެން ޖެހޭ މީހުން، ޖެހޭނީ ފިދުޔަދޭށެވެ. ކޮންމެ ރޯދަޔަކަށް މިސްކީނަކަށް ކާންދޭށެވެ. ޞާއެއްގެ މިންވަރު އެއީ 1.5 ކިލޯގުރާމެވެ. އަޢުލާންވެގެންވަނީ ކާއެއްޗަކުން ދިނުމެވެ. 30 ރޯދަނަމަ އޭގެ 30 ގުނައެވެ. އެއީ 45 ކިލޯގުރާމެވެ. ހަނޑުލުން ދިނަސް ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އެއްރޯދައަށް 1.5 ކިލޯގުރާމެވެ. ކައްކާފަ ކާތަކެތީގެ …

އިތުރަށް »

“ފުއްސެވުމަށް އެދޭނަމަ…” މި މަޢުޟޫއަށް ދީނީ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފަރާތުން “ފުއްސެވުމަށް އެދޭނަމަ…” މި މަޢުޟޫގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދީނީ ދަރުސެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިދަރުސް ދެއްވާނީ ރާއްޖޭއަށް މަޝްޙޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް އެވެ. މިދަރުސް އޮންނާނީ 12 މެއި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 20:45 ގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ސްޓޭޖު ސަރަޙައްދުގައެވެ. މިދަރުސް ސަން ޓީވީންނާއި ރޭޑިޔޯ އެޓޯލުންނާއި ރޭޑިޔޯ ސަލަފު އަދި ވީ.އެފް.އެމް 99 އިން ލައިވް …

އިތުރަށް »

ރަމަޟާންމަހަށް ހިތާއި ނަފުސު ތައްޔާރު ކުރާށެވެ. (ތިންވަނަބައި)

ވަގުތުތަކާއި ދުވަސްތައް ގުނަމުން މިހާރު މިވަނީ ބަރަކާތާއި ރޯދިން ފުރިފައިވާ ރަމަޟާންމަސް ފެށެންހަމަ އެންމެ 24 ދުވަހަށް ވެފައެވެ.  އާދެ ! މަސްދުވަހަކަށްވުރެވެސް ކުޑަވެފައެވެ. ކޮންމެއަކަސް ﷲ އިރާދަފުޅާއި ވާގިފުޅާއެކު ވަގުތުތަކާއި ދުވަސްތައް މިގޮތަށް ފާއިތުވަމުންދާނެއެވެ. މިހެންކަމުން ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުމެންމިވަނީ އެމަހަށް ތައްޔާރުވެފައިހެއްޔެވެ. ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަރަކާތްތެރިމަހަށް ތައްޔާރުވަމު ހެއްޔެވެ. އާދެ ! އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. މިސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުޖުތަމަޢުގައި އުޅެމުންދާ އަފުރާދުންގެ ކިބައިން …

އިތުރަށް »