ދީން

” ރަމަޟާންމަސް ނިމުނަސް ޙެޔޮ ޢަމަލުތައް ނުނިމޭ” – ސެއިޚް ސަމީރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ 8 ވަނަ ޕްރޮގްރާމުގައި”ރަމަޟާންމަސް ނިމުނަސް ޙެޔޮ ޢަމަލުތައް ނުނިމޭ” މި މަޢުޟޫއަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާޙިމް ވާހަކަފުޅުދައްކައްކަވައިފިއެވެ. ރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާޙިމް ވަނީ ރަމަޟާންމަހަކީ އިންސާނާގެ ކުރިމަގު އުޖާލާކުރުމަށާއި، އިންސާނާ ޠާހިރުވުމަށް ލިބިގެންދާ ފުރުޞަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަމާޟާންމަހު ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރާ ފަދައިން އެމަސް …

އިތުރަށް »

އެއްހާސް މައްސަރަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑު ރެއާ ދިމާވޭތޯ ބަލާށެވެ.

އެމަހެއްގައި އެންމެ ބަރަކާތްތެރި ރޭ ލެއްވިގެންވާ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދިހައިގެ ރޭތައް މިހިރަގެން ކުރިއަށް ދަނީއެވެ. ޢިލްމްވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކުން ސާބިތުވާ ގޮތުގައި ލައިލަތުލް ޤަދުރި ވިލޭރޭ ލެއްވިގެންވަނީ މިރޭ ތަކުގެ ތެރެއިން އޮނަހިރި ރެއެއްގައެވެ. އެރެއަކީ ވަކިންކޮންރެއެއްކަމެއް ވަނީ ވަންހަނާ ކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން އެރެއާ ދިމާވޭތޯ ހަމަ ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ލާޒިމް ކަމެކެވެ. ވީމާ ތިބާ ހިތްވަރާއެކު އަޅުކަމުގައި ދެމިހުންނާށެވެ. އެއްގޮތަކަސް ތިމާ ހިތް އެދުނީމަ ކުރާ ކަމެއް …

އިތުރަށް »

ރޯދައަށް ހުރެ އެއްވެސް ނަމާދެއް އަޅައިފި ނަމަ ޙުކުމަކީ ކޮބާތޯ؟

ޖ. ރޯދައަށްހުރެ ނަމާދު އެޅުމާ އަދި އެނޫން ދުވަސްތަކުގައިވެސް، ނަމާދު އެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެވުނު ހިނދު ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ މުހައްމަދު ޞާލިހުބިން އުޘައިމީން ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ނަމާދު އަޅައިފި ކަމުގައި ވަނީނަމަ އޭނާގެ ރޯދަ ޞައްޙަ ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއީ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ޤަބޫލު ކުރަނިވި ޢަމަލެއްކަމުގައި ވެސް ނުވާނެއެވެ. އެހެނީ ގަސްތުގައި ނަމާދު އެޅުމަކީ މީހާ ކާފަރުވެ،މުރުތައްދު ވާނޭ ކަމެކެވެ. މާތް …

އިތުރަށް »

އެސެމްބްލީގައި ކުރެވިދާނެ ދުޢާއެއް (10)

އަޅަމެން މަދަދާއި އެހީތެރިކަމަށް އެދެނީ އިބަ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން. އަޅަމެން ކަންކަމަށް އެދި ދަންނަވަނީވެސް އިބަ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން. އަޅަމެންގެ ދޫތަކުން ރިވެތިވެގެންވާ ޘަނާ ތަކުރާރުވެގެންދަނީވެސް އިބަ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް. އިބަ ﷲ ފިޔަވާ އަޅަމެންނަށް އެހީތެރިވާނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެ. އިބަ ﷲ ގެ ރަސޫލާ އަދި އަޅަމެންގެ ސާހިބާ ކައުއިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ރިވެތިވެގެންވާ ބަސްތަކުން …

އިތުރަށް »

އެސެމްބްލީގައި ކުރެވިދާނެ ދުޢާއެއް (9)

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ , އަޅަމެންހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު، އަޅަމެންގެ މާތްނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތްލައްވާންދޭވެ. މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރައްވާންދޭވެ. ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު! އަޅަމެންގެ ދީނުގައި އަޅަމެންގެ ފައިތިލަތައް ޘާބިތުކޮށްދެއްވާންދޭ. އަޅަމެންގެ ހިތުގައި އިބަ ﷲ ގެ ދީނަށްވާ ލޯބި އިތުރުކޮށްދެއްވާންދޭ. ފިޠުނަވެރިކަމުގެ ނުބައި އަލިފާނުން …

އިތުރަށް »

އެސެމްބްލީގައި ކުރެވިދާނެ ދުޢާއެއް (8)

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ , އަޅަމެންހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު، އަޅަމެންގެ މާތްނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތްލައްވާންދޭވެ. މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރައްވާންދޭވެ. އަޅަމެން ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު! އަޅަމެން ވޭތުކުރަމުން މިދަނީ ބަރަކާތްތެރި ވެގެންވާ ޝަޢުބާންމަސް. އެމަހުގައި އެކުލެވިގެންވާ މަތިވެރި ހެޔޮ ދަރުމަޔާއި ޘަވާބު އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވާންދޭ. މި …

އިތުރަށް »

އެސެމްބްލީގައި ކުރެވިދާނެ ދުޢާއެއް (7)

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ , އަޅަމެންހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު، އަޅަމެންގެ މާތްނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތްލައްވާންދޭވެ. މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރައްވާންދޭވެ. އަޅަމެންހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ! އިބަ ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން އަޅަމެން ކިޔެވުން މިފަށަނީ އިބަ ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުން ކެނޑިގެންނުވާ ބަރަކާތާއި ހެޔޮރަޙްމަތަށް އެދެމުން. …

އިތުރަށް »

އެސެމްބްލީގައި ކުރެވިދާނެ ދުޢާއެއް (6)

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ , މަންމައަށް މަތިވެރިވެގެންވާ މަޤާމްދެއްވި އަރަހުށި ﷲ ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ. މަންމައަށް ކިޔަމަންވުމުގައި މަޑުމައިތިރިކަމާއި ހިތްތިރިކަން ގެންގުޅުމަށް މިއުންމަތަށް ދަސްކޮށްދެއްވި މާތްނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަށް، ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލައްވާންދޭވެ. އަދި މިޞަލަވާތާއި ސަލާމްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އެމަތިވެރި އަމުރުފުޅަށް ތަބަޢަވެވަޑައިގެން އެންމެހާ އާލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރައްވާންދޭވެ. ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އަޅަމެންގެވެރި ރަސްކަލާކޮ ! އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފަލާ އަރާމަށްޓަކައި އެތަކެއް ޤުރުބާނީތަކެއްވަމުންދާ …

އިތުރަށް »

އެސެމްބްލީގައި ކުރެވިދާނެ ދުޢާއެއް (5)

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ , އަޅަމެންހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު، އަޅަމެންގެ މާތްނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތްލައްވާންދޭވެ.  މިޞަލަވާތާއި ސަލާމްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރައްވާންދޭވެ. އެންމެހާ ޚަލީފާއިންނަށް ރުއްސުންލައްވާންދޭވެ. އާމީން. އަޅަމެންހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެދަށުގައިވާ ދަރިންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާންދޭވެ. އެއުރެންނަކީ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ބަޔަކުކަމުގައި ލައްވާންދޭވެ. އެއުރެންގެ ހިތްތައް ޢިލުމުގެ ނޫރުން އަލިކުރައްވާންދޭވެ. …

އިތުރަށް »

އެސެމްބްލީގައި ކުރެވިދާނެ ދުޢާއެއް (4)

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. އަޅަމެން ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު، އަޅަމެންގެ އިބަ ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރަން، ވާތްގަށް އެދެނީ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން. އަދި މަދަދަށް އެދެނީވެސް އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން. ޔާ ﷲ، އަޅަމެންގެ މާތްނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމްއަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލައްވާންދޭވެ. ހަތަރު ޚަލީފާއިންނަށް ރުއްސުންލައްވާންދޭވެ. އަޅަމެން މިލުކުވެގެންވަނީ އިބަ ﷲ އަށް، އެނބުރިދިއުންވަނީ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތަށް. …

އިތުރަށް »

ޝެއިޚް ފަރީދުގެ ޚާއްޞަ ދަރުހެއް ލަންދޫގައި ބާއްވައިފި.

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމްވެރިޔާ އައްޝެއިޚް އިބްރާހިމް ފަރީދު އަޙްމަދު ގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް ނ.ލަންދޫގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. “އައްޑަނަ” މި މަޢުޟޫޢު ގެ ދަށުން ބޭއްވި ދަރުސް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ލަންދޫގައި އޮންނަ ދީނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމުގައިވާ ލަންދޫ އިސްލާމިކް ފްރަންޓް ފޯރ އެޑިޔުކޭޝަން ( ލައިފް ) ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުންންނެވެ. ނ.ލަންދޫ ކުޅިވަރު ސްޓޭޖްގައި ބޭއްވި މިދަރުސް އަޑުއެހެމަށް ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުންނާއި، ފިރިހެނުންނާއި އަދި ކުޑަކުދިން ރޭވަނީ …

އިތުރަށް »

އެސެމްބްލީގައި ކުރެވިދާނެ ދުޢާއެއް (3)

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ , އަޅަމެންހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު، އަޅަމެންގެ މާތްނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތްލައްވާންދޭވެ.  މިޞަލަވާތާއި ސަލާމްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރައްވާންދޭވެ. އެންމެހާ ޚަލީފާއިންނަށް ރުއްސުންލައްވާންދޭވެ. އާމީން. އަޅަމެންހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެދަށުގައިވާ ދަރިންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާންދޭވެ. އެއުރެންނަކީ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ބަޔަކުކަމުގައި ލައްވާންދޭވެ. އެއުރެންގެ ހިތްތައް ޢިލުމުގެ ނޫރުން އަލިކުރައްވާންދޭވެ. …

އިތުރަށް »

އެސެމްބްލީގައި ކުރެވިދާނެ ދުޢާއެއް (2)

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ , އަޅަމެންހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު، އަޅަމެންގެ މާތްނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތްލައްވާންދޭވެ. އާމީން. އަޅަމެންހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ! އަޅަމެންނަށް ޘާބިތުކަން ދެއްވާންދޭވެ. އަޅަމެންގެ ހިތްތައް އެކުވެރި ކުރައްވާ އުފާފާގަތިކަން ދެއްވާންދޭވެ. ބަލިމަޑުކަމާއި ތަދުމަޑުކަމުން އަޅަމެން އެންމެން ސަލާމަތްކުރައްވާންދޭވެ. އަޅަމެންހައްދަވާގެންގުޅުއްވާ އިލާހު ! އަޅަމެންގެ ޢިލްމް އިތުރުކުރައްވާންދޭވެ. އެއްޗެހި އުނގެނުމާއި ދަސްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގެ …

އިތުރަށް »

އެސެމްބްލީގައި ކުރެވިދާނެ ދުޢާއެއް (1)

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ , އަޅަމެންހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު، އަޅަމެންގެ މާތްނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތްލައްވާންދޭވެ. އެންމެހާ ޚަލީފާއިންނަށް ރުއްސުންލައްވާންދޭވެ. އާމީން. އަޅަމެންހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ! ސީދާ ވެގެންވާ ތެދުމަގުގައި އަޅަމެންގެ ފައިތިލަތައް ޘާބިތުކުރައްވާންދޭވެ. ކެއްތެރިކަމާއި ނަމާދުން ވާގިހޯދާބަޔަކުކަމުގައި އަޅަމެންލައްވާންދޭވެ. އަޅަމެންގެ ރޯދިބަރަކާތްއިތުރުކޮއްދެއްވާންދޭވެ. ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވާބަޔަކުކަމުގައި އަޅަމެންލައްވާންދޭވެ. މުސްކުޅިންނަށް ކަމޭހިތާ އެބައިމީހުންނަށް އޯގާވެރިވާންދަންނަ ބަޔަކުކަމުގައި އަޅަމެންލައްވާންދޭވެ. އަޅަމެންހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި …

އިތުރަށް »

އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގައި ޙާކިމާގެ ދައުރު

އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ ހުރިހައި ޙުކޫމަތެއް ހިންގުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް، އެ މީހެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މީހަކީ އެ ދައުލަތެއްގެ ރައީސް އެވެ. ނުވަތަ ވަލިއްޔުލްއަމުރެވެ. މި ދެންނެވި ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްބަޔަކީ، ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމާއި، އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސްކަމެއް ހިނގުމަށް ޖާގަ ނުދިނުމަކީ، ރައީސްގެ އެންމެ އިސް ޒިންމާއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް މިޒަމާނަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި …

އިތުރަށް »

ކުށް ސާބިތު ކުރުމުގައި އިޖުރާއަތަށް އިސްކަން ދޭންވީ ކީއްވެ؟

ޤާނޫނީ މާހިރުންގެ ބުނުންތަކަށް ބަލާއިރު އާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ބަލާއިރުވެސް ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އިސްތިސްނާވާ ބައެއް ޙާލަތްތަކެއް ވެއެވެ. މިފަދަ ޢިލްމުވެރީން ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި ވަޟުޢީ ޤާނޫނުތަކުގައިވެސް މިފަދަ ޙާލަތްތަކަށް ޖާގަ ލިބިދީފައި ވެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއް މަރުހަލާއަކީ، ކުށެއް ސާބިތު ކުރުމުގައި ހިމެނޭ ދެބައިގެ ތެރެއިން އެއްބައި ކަމުގައިވާ “އިޖުރާއަތު” އެވެ. ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި އިޖުރާއަތުގެ މައްސަލައެއް ނެގުމަކީ، އެއްވެސް ގޮތަކުން ކުށަށް އިންކާރު …

އިތުރަށް »

އަންހެނާ އެއްދާންކުރުމަށްފަހު ހިނައިގަތުން ސުވާލު: އަންހެނުން އެއްދާން ކުރުމަށްފަހު ހިނައިގަންނައިރު ބޯ ދޮންނަން ޖެހޭނެތަ؟؟؟

ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ހިނައިގަތުމުގައި ދެގޮތެއްވެއެވެ. އެއީ: ފުދޭ މިންވަރާއި، ފުރިހަމަ މިވަރެވެ. ފުދޭމިންވަރަކީ ހިނައިގަތުމުގެ ސުންނަތްތައް ފިޔަވައި، ވާޖިބު ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ. އެގޮތުން މުޅި ހަށިގަނޑު އެއްކޮށް ޝާމިލްވާ ގޮތަށް ގަޔަށް ފެންއެޅުމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަގަޔަށް ފެންލުމާއި ނޭފަތަށް ފެންލުންވެސް ހިމެނިގެންވެއެވެ. ފުރިހަމަ މިންވަރަކީ: ރަސޫލުﷲ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ކުރެއްވިގޮތަށް …

އިތުރަށް »

އަންހެނާގެ ހެދުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ 8 ޝަރުތު

އަންހެނާގެ ހެދުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ 8 ޝަރުތު މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަވައި ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާތަނެއް ފޮރުވޭވަރުގެ ހެދުމަކަށްވުން. ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ނޭގޭފަދަ ގަޔަށްދޫ ހެދުމަކަށްވުން. ހަންގަނޑުގެ ކުލަ އެގޭފަދަ ތުނިހެދުމަކަށް ނުވުން. ހެދުމުގައި ޒީނަތްތެރިކަން އެކުލެވިގެން ނުވުން. ސެންޓާއި އަތަރުލާ ވަސްދުއްވާފައި ހުންނަ ހެދުމަކަށް ނުވުން. ފިރިހެނުންގެ ހެދުމާއި އެއްގޮތްނުވުން. ކާފިރުންގެ ހެދުމާއި އެއްގޮތްނުވުން. މަޝްހޫރުވުމުގެ ގޮތުންލާހެދުމަކަށް ނުވުން. މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޝަރްޠުތައް ހަމަނުވާ ހެދުމަކީ މުސްލިމް އަންހެނުންގެ ހެދުމެއް …

އިތުރަށް »

ޝެއިޚް ޢަލީ ޒާހިރުގެ ދަރުހެއް ލަންދޫގައި ބާއްވައިފި.

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމްވެރިޔާ އައްޝެއިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމްގެ ދަރުހެއް ނ.ލަންދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ޢަޞުރު ނަމާދަށްފަހު އެރަށު މަސްޖިދުއްލުބާބު ( ހުކުރުމިސްކިތް ) ގައި ބޭއްވި  މިދަރުސްގައި ޝެއިޚް ވާހަކަ ދެއްކެވީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމާއި، ﷲ އަށް ވަކީލުކޮށް ސާބިތު ކަންމަތީ އަބަދުވެސް މުސްލިމުން ތިބެންޖެހޭ ކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ޝެއިޚްގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ ކުށްލިއަކަށް ވިޔަސް އަދި ލަސްލަހުންވިޔަސް ދިމާވާ …

އިތުރަށް »

ތަރިކައިން ކާފައަށް މުދާ ލިބޭ ޙާލަތްތައް!

ފަރާއިޟް ޢިލްމަކީ މުސްލިމުން އެ ޢިލްމެއް ޙިމާޔަތްކޮށް އާލާކޮށް ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ކޮންމެހެން ޖެހޭ ވަރަށް ފުން ޢިލްމެކެވެ. އެހެނީ މި ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުން މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ މީސްތަކުންގެ ސިކުނޑިތަކުން މި ޢިލްމުގެ އަސާސްތައް ފޮހެވިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުމަކީ، ދުނިޔެވީ އެހެން ޢިލްމުތަކާ ޚިލާފަށް މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެ. މި ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި ކީރިތި ރަސޫލާ …

އިތުރަށް »