ދީން

އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގައި ޙާކިމާގެ ދައުރު

އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ ހުރިހައި ޙުކޫމަތެއް ހިންގުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް، އެ މީހެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މީހަކީ އެ ދައުލަތެއްގެ ރައީސް އެވެ. ނުވަތަ ވަލިއްޔުލްއަމުރެވެ. މި ދެންނެވި ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްބަޔަކީ، ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމާއި، އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސްކަމެއް ހިނގުމަށް ޖާގަ ނުދިނުމަކީ، ރައީސްގެ އެންމެ އިސް ޒިންމާއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް މިޒަމާނަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި …

އިތުރަށް »

ކުށް ސާބިތު ކުރުމުގައި އިޖުރާއަތަށް އިސްކަން ދޭންވީ ކީއްވެ؟

ޤާނޫނީ މާހިރުންގެ ބުނުންތަކަށް ބަލާއިރު އާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ބަލާއިރުވެސް ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އިސްތިސްނާވާ ބައެއް ޙާލަތްތަކެއް ވެއެވެ. މިފަދަ ޢިލްމުވެރީން ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި ވަޟުޢީ ޤާނޫނުތަކުގައިވެސް މިފަދަ ޙާލަތްތަކަށް ޖާގަ ލިބިދީފައި ވެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއް މަރުހަލާއަކީ، ކުށެއް ސާބިތު ކުރުމުގައި ހިމެނޭ ދެބައިގެ ތެރެއިން އެއްބައި ކަމުގައިވާ “އިޖުރާއަތު” އެވެ. ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި އިޖުރާއަތުގެ މައްސަލައެއް ނެގުމަކީ، އެއްވެސް ގޮތަކުން ކުށަށް އިންކާރު …

އިތުރަށް »

އަންހެނާ އެއްދާންކުރުމަށްފަހު ހިނައިގަތުން ސުވާލު: އަންހެނުން އެއްދާން ކުރުމަށްފަހު ހިނައިގަންނައިރު ބޯ ދޮންނަން ޖެހޭނެތަ؟؟؟

ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ހިނައިގަތުމުގައި ދެގޮތެއްވެއެވެ. އެއީ: ފުދޭ މިންވަރާއި، ފުރިހަމަ މިވަރެވެ. ފުދޭމިންވަރަކީ ހިނައިގަތުމުގެ ސުންނަތްތައް ފިޔަވައި، ވާޖިބު ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ. އެގޮތުން މުޅި ހަށިގަނޑު އެއްކޮށް ޝާމިލްވާ ގޮތަށް ގަޔަށް ފެންއެޅުމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަގަޔަށް ފެންލުމާއި ނޭފަތަށް ފެންލުންވެސް ހިމެނިގެންވެއެވެ. ފުރިހަމަ މިންވަރަކީ: ރަސޫލުﷲ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ކުރެއްވިގޮތަށް …

އިތުރަށް »

އަންހެނާގެ ހެދުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ 8 ޝަރުތު

އަންހެނާގެ ހެދުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ 8 ޝަރުތު މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަވައި ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާތަނެއް ފޮރުވޭވަރުގެ ހެދުމަކަށްވުން. ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ނޭގޭފަދަ ގަޔަށްދޫ ހެދުމަކަށްވުން. ހަންގަނޑުގެ ކުލަ އެގޭފަދަ ތުނިހެދުމަކަށް ނުވުން. ހެދުމުގައި ޒީނަތްތެރިކަން އެކުލެވިގެން ނުވުން. ސެންޓާއި އަތަރުލާ ވަސްދުއްވާފައި ހުންނަ ހެދުމަކަށް ނުވުން. ފިރިހެނުންގެ ހެދުމާއި އެއްގޮތްނުވުން. ކާފިރުންގެ ހެދުމާއި އެއްގޮތްނުވުން. މަޝްހޫރުވުމުގެ ގޮތުންލާހެދުމަކަށް ނުވުން. މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޝަރްޠުތައް ހަމަނުވާ ހެދުމަކީ މުސްލިމް އަންހެނުންގެ ހެދުމެއް …

އިތުރަށް »

ޝެއިޚް ޢަލީ ޒާހިރުގެ ދަރުހެއް ލަންދޫގައި ބާއްވައިފި.

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމްވެރިޔާ އައްޝެއިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމްގެ ދަރުހެއް ނ.ލަންދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ޢަޞުރު ނަމާދަށްފަހު އެރަށު މަސްޖިދުއްލުބާބު ( ހުކުރުމިސްކިތް ) ގައި ބޭއްވި  މިދަރުސްގައި ޝެއިޚް ވާހަކަ ދެއްކެވީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމާއި، ﷲ އަށް ވަކީލުކޮށް ސާބިތު ކަންމަތީ އަބަދުވެސް މުސްލިމުން ތިބެންޖެހޭ ކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ޝެއިޚްގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ ކުށްލިއަކަށް ވިޔަސް އަދި ލަސްލަހުންވިޔަސް ދިމާވާ …

އިތުރަށް »

ތަރިކައިން ކާފައަށް މުދާ ލިބޭ ޙާލަތްތައް!

ފަރާއިޟް ޢިލްމަކީ މުސްލިމުން އެ ޢިލްމެއް ޙިމާޔަތްކޮށް އާލާކޮށް ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ކޮންމެހެން ޖެހޭ ވަރަށް ފުން ޢިލްމެކެވެ. އެހެނީ މި ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުން މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ މީސްތަކުންގެ ސިކުނޑިތަކުން މި ޢިލްމުގެ އަސާސްތައް ފޮހެވިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުމަކީ، ދުނިޔެވީ އެހެން ޢިލްމުތަކާ ޚިލާފަށް މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެ. މި ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި ކީރިތި ރަސޫލާ …

އިތުރަށް »

ކޮންމެ ރެޔަކު މުލްކު ސޫރަތް ކިޔަވަންވީ މިހެން ވެގެންނެވެ.

ސުވާލު: ކޮންމެ ރެޔަކު ސޫރަތުލް މުލްކު ކިޔެވުމަށް ވާރިދު ވެގެން ވޭ ހެއްޔެވެ ؟ ޖަވާބު: الحمد لله, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ އަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (إِنَّ سُوْرَةً مِّنَ القُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُوْرَةُ …

އިތުރަށް »

ރިސައިކްލް ކުރި ނަރުދަމާފެނުގެ ޙުކުމް

ރަށްވެހިކަމުގެ ޒަމާނީ ތަރައްޤީ އާއެކީ ދުނިޔެއަށް އުފަންކުރުވި އާ މައްސަލަ ތަކަކީ ކުރީޒަމާނުގައި އޮތް މައްސަލަތަކެއް ނޫނެވެ. ސައިންސްގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުމުގެ ސަބަބުން ކުރެވޭ ޒަމާނީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި، ޝަރުޢީ ގޮތުން މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަ އޮތް ކަމެއްތޯ ބަހުސްކުރެވޭ އެތަކެއް މައްސަލަ މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އެބަވެއެވެ. ވީމާ އެފަދަ އާ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ނައްޞުތަކުގެ އަލީގައި ބިނާ ނުކުރެވޭނަމަ އެއީ އިސްލާމީ ފިޤްހަށް އޮތް އުނިކަމަކަށް ވެގެން ދިޔައީހެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު، …

އިތުރަށް »

އިސްލާމް ދީން ޢަޞަބިއްޔަތާ ދެކޮޅެވެ.

ޢަޞަބިއްޔަތަކީ ނަޞްލީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ އެއް މަގެވެ. އިސްލާމްދީން ގޮވައިލާފައިވަނި މުޅި އިންސާނީ އުއްމަތުގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝަރީޢަތާއި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އިންސާނީ ނަޞްލުގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް އިސްލާމް ދީން ގޮވާލައިފައި ވެއެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމް ދީނުގައި އަޞަބިއްޔަތު ގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް އެކުލެވިގެނެއް ނުވެއެވެ. އިސްލާމް ދީނަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް އެއްވެސް ތަފާތުކަމެއްނެތި ފޮނުއްވި ދީނެކެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން އާދަމްގެފާނުން ފެށިގެން …

އިތުރަށް »

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޟިލްމްނީ މާއްދާތަކުގެ ޑޮކްޓްރިން ބަލައިގެންފައިވޭ!

ޟިމްނީ (Implied) މާއްދާއަކީ އެއްބަސްވުމުގައި ހިއްސާވާ ދެ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި، އެބައި މީހުންގެ ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ. މިފަދަ އެއްބަސްވުންތަކަކީ އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔެކިޔެމުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް ނޫނެވެ. ކަމުގެ މާހިރުން ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި މިއީ ކުރެހިފައިވާ ނުވަތަ ޚިޔާލުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ. މުދަލެއް ގަނެވޭ ނުވަތަ ބަދަލު ކުރެވޭ ހިނދު، ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުދާ …

އިތުރަށް »

މުޝްރިކުން ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ކުރިމަތިކުރުވި ބައެއް އުނދަގޫތައް

ނަޞާރާއިންނާއި ޔަހޫދީންނާއި މުނާފިޤުންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ ދަޢުވަތު ރަސޫލާ محمد صلى الله عليه وسلم ދެއްވިއެވެ. އެހިނދު އެބައި މީހުން އިސްލާމް ދީނުގެ ދައުވަތަށް އިންކާރުކޮށް މޫނުތައް އަނބުރާލައި އެކަލޭގެފާނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ދުއްތުރާކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެ އަނިޔާތައް ތަޙައްމަލު ކުރައްވައި ރަސޫލާ محمد صلى الله عليه وسلم ކެތްތެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އެމާތް ޞާޙިބާއަށް ޖޯކުޖަހައި އެކަލޭގެފާނަކީ ޝާޢިރެއް ކަމުގައި ތުޙުމަތުކޮށް ކުދިބޮޑު އަނިޔާތައް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނަށް الله سبحانه …

އިތުރަށް »

ޤިޔާސް: ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަކުގެ 4 ވަނަ ދަލީލު

ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ކޮންމެ ޝަރީޢަތެއްގައިވެސް އައިސްފައިވަނީ މައިގަނޑު ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކެވެ. އެހެންކަމުން ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތައް ބިނާކުރުމަށް ހަމައެކަނި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ނުފުދޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޤިޔާސް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އިޖުތިހާދާއި އިޖުމާޢު ފަދައިން މި ދެ ނައްސަށް އެހީވެދޭ ވަސީލަތަކަށެވެ. ދުނިޔެ ދެމި އޮތްހާ ހިނދަކު މީސްތަކުންނަށް ދިމާވާ ކަންކަމާއި ފިޤުހީ މައްސަލަތަކަކަށް ނިމުމެއް ނާންނާނެއެވެ. އެހެންވީމާ ހަމައެކަނި ޤުރްއާނުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ނިމުމެއް ނުވާ މައްސަލަތަކަށް ޙުކުމެއް ނުނެގޭނެއެވެ. …

އިތުރަށް »

ވަސީލަތްތަކުގެ ނާދިރުކަން – އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު ނިޒާމު ފިޔަވައި  އެހެން ނިޒާމުތަކުގައި (ސެކިއުލަރ ނިޒާމްތަކުގައި )  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިންސާނާގެ އެދުންތަކަށް ހައްދެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވަސީލަތްތައްވަނީ ވަކި ލިމިޓެއްގައި ލައްވާފައެވެ. ވަސީލަތްތައް މަދުވެފައިވަނީ ފިތުރަތުގެ ސަބަބުންކަމަށްވެސް ބައެއް މީހުން ބުނަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ވަސީލަތްތަކަކީ ތަދު (scarcity of recourses) އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ސެކިއުލަރ ނިޒާމްތަކުގައި ދެކެއެވެ. މިނަޒަރިއްޔާއިން ބަލާއިރު އިންސާނުންގެ ހައްދެއް ނެތް އެދުންތަކަށް (wants) ލިބިފައިވާ މަދު މިންވަރު …

އިތުރަށް »

އިސްލާމް ދީނަށް ގޮވާލުމަށް ޝަރުޢު ކުރައްވާފައިވާ އުޞޫލު

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މާތް الله ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ  ﴾ ﴿سورة النحل ١٢٥﴾ މާނައީ: “حكمة އާއި، ރިވެތި وعظ އާއެކު، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ މަގަށް، ކަލޭގެފާނު ގޮވައިލައްވާށެވެ! އަދި ރިވެތި ގޮތުގައި އެއުރެންނާ جدل ކުރައްވާށެވެ! …

އިތުރަށް »

މާތް ވެގެންވާ 10 ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

އަޅުކަމުގެ މޫސުމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވަނީ ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައިގެ ދުވަސްތަކެވެ. އަހަރުގެ އެހެން ހުރިހާ ދުވަސަތަކަކަށްވުރެ، ﷲ ތަޢާލާ އެދުވަސްތައްވަނީ މަތިވެރި ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلمގެ ކިބައިން، ﷲ ތަޢާލާ ރުއްސުން ލެއްވެވި އިބްނު ޢައްބާސް ރިވާ ކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްފުޅެއްގައި ވެއެވެ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى …

އިތުރަށް »

” ޔަގީންކަމެއް، ޝައްކަކުން ފިލައި ނުދާނެއެވެ.”

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް، އޭގެ މަޞްދަރުތަކުގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވޭ ހަމަތައް ފިޤްހް ޢިލްމުގެ ޛަރީޢާއިން ޢިލްމުވެރީންވަނީ ނެރުއްވާފައެވެ. މި ޤަވާޢިދުތަކަކީ، އޭގެ މައްޗަށް ފިޤުހުގެ އެތަކެއް ޙުކުމް ބިނާވެފައިވާ، ފިޤުހުގެ ހުރިހާ ބާބެއްގެ ތެރެއަށް ވަންނަ، ޤަވާޢިދުތަކެކެވެ. މި ޤަވާޢިދުތަކުގެ މައްޗަށް ނެރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، އަޅުކަމާއި، މުޢާމަލާތާއި، ޢުޤޫބާތާއި، ޤާޟީކަމާއި، މިފަދަ އެތަކެއް ބާބެއްގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ. މިހެންވެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި ޤަވާޢިދަށް ޙުކުމްކުރެވޭ، …

އިތުރަށް »

ފިރިހެނުންނަށް އަނގޮއްޓި އެޅުން ހުއްދަވެގެންވޭތަ؟

ޖަވާބު: ޝެއިޚް އާދަމް ޝަމީމް الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:   ގަހަނާ އެޅުމަކީ އަންހެނުންނަށް ހަލާލު ކަމެކެވެ. ވީމައި އަންހެނުން ކޮންމެ އަތެއްގައި އަދި ކޮންމެ އިނގިއްޔެއްގައި އަނގޮޓި އެޅި ނަމަވެސް ހުއްދައެވެ. ނަމަވެސް ފިރިހެނުންނަށް ހުއްދައީ ރިހި އަނގޮޓިއެއްގެ މިންވަރު އެކަންޏެވެ.   އިތުރު އެކަލޭގެފާނުން ރިހި އަނގޮޓި އެއް އެޅުއްވިއެވެ. އެއީ ކޮން އަތްޕުޅަކާއި …

އިތުރަށް »

އިސްލާމްދީނުގައި ކޮރަޕްޝަން ޙަރާމްކުރައްވާފައިވޭ! ދަލީލު ބޭނުންހެއްޔެވެ؟

ދިވެހިރާއްޖޭއަކީ ސައްތައިންސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ ޤައުމަކަށް ވާއިރު މި ޤައުމުގެ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމަކީ ޑީމޮކްރަސީއެވެ. ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއްގައިވެސް ކޮރަޕްޝަން މަނާކުރެއެވެ. މި ނިޒާމުގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މިނިވަން މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަން އެ ނިޒާމުގެ ދުސްތޫރުން ލާޒިމްކުރެއެވެ. މި ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ކޮރަޕްޝަން މަނާކުރާ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000) ބުނާ ގޮތުން ކޮރަޕްޝަނަކީ ޙައްޤު ނޫން ގޮތްގޮތުން މަންފާ ހޯދުމެވެ. އެއީ މުދަލުން ނުވަތަ …

އިތުރަށް »

“ކައިވެނި ރުޖޫޢަކުރުން”

އިސްލާމީ ޝަރީޢާ އަދި ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު އަލީގައި   އިސްލާމްދީން ދެކޭ ގޮތުގައި ޢާއިލާތައް ބިނާކުރުމުގައި ކައިވެންޏަކީ މުޤައްދަސް ގުޅުމެކެވެ. އެއީ ޠާހިރުކަމާއި ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރެވޭ ގުޅުމެކެވެ. ކައިވެނީގެ ސަބަބުން ބިނާވާ ކޮންމެ ޢާއިލާއަކީ އުފާވެރި ޢާއިލާއަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމް އަދާކުރާ ޢާއިލާތަކެއްގެ ސަބަބުން ދުޅަހެޔޮ އަޚުލާޤެއްގެ ވެރި މުޖުތަމަޢުއެއް އުފެދި ބައްޓަންވުމީ، އިސްލާމްދީން ނުހަނު ބާރުއަޅާކަމެކެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ …

އިތުރަށް »

أبوبكر الصديق رضي الله عنه ގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން!

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި، އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ވަރަށް ގިނަ މުހިއްމު ހާދިސާތައް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ. މިފަދަ ޙާދިޘާތަކުގެ ތެރޭގައި، اسلام دين ގެ ކުރިއެރުމަށާއި މާތް ނަބިއްޔާ محمد صلى الله عليه وسلم ގެ ޚިދުމަތުގައި أبوبكر رضي الله عنه ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ކީރިތި ރަސޫލާ محمد صلى الله عليه وسلم ސުވަރުގެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޚަލީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން  أبوبكر …

އިތުރަށް »