ކައުންސިލް

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުން – ލަންދޫ ވަރަށް ކާމިޔާބު

ނ.ލަންދޫގައި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމަށް ލަންދޫކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ވެމްކޯ މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚިދުމަތަށް މިހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4 ވަނަދުވަހަށް މަހެއް ވެފައިވާއިރު މިޚިދުމަތާމެދު ލަންދޫރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިގެންނެވެ. ވަރަށްގިނަ ދިރާސާތަކަށްފަހު ލަންދޫކައުންސިލުން ފެށި މިޚިދުމަތުގައި ކޮންމެ ގޭބިސީއަކުން މަހަކަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި -/150ރ. ނެގި ނަމަވެސް މިއީ މިފަދަ ބޭނުންތެރި މުހިއްމު ޚިދުމަތަކަށް ބަލާއިރު މާބޮޑު ޚަރަދެއްނޫންކަމުގައި ރަށުގެ ގިނަމީހުންބުނެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރި ކުރާތަންތަނުންނާއި، …

އިތުރަށް »