ދޭހު

އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ސާއްޕެ

މިހާރު ކެނދިކުޅުދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ލަންދޫ ޓީމުން  އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ކޮން ކުޅުންތެރިއެއްތޯ ސުވާލު ކޮށްފިނަމަ އެންމެންގެވެސް ޖަވާބަކަށް ވާނީ އެކުޅުންތެރިއަކީ ލަންދޫ ޓީމުގެ އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ހުނަރުވެރި މުޙައްމަދު ޝާފިޢު (ސާއްޕެ) ކަމުގައެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ލަންދޫޓީމު ހިމެނުނު ގްރޫޕް އޭ އިން އެންމެ ފުލަށްގޮސް މުބާރާތުން ކަޓައިގެން ދިޔަނަމަވެސް ސާއްޕެއަށް މި މުބާރާތްވީ ވަރަށް ހާއްޞަ މުބާރާތަކަށެވެ. އެހެނީ މި …

އިތުރަށް »

އާސަންދަ – އެތަކެއް ދިވެހިންގެ ހިތްތަކަށް ހިނިތުންވުން ގެނުވައިފި…….

 ދުނިޔެއަށް އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކާއި އެކު އިންސާނުން ބަދަލުވާން ނުޖެހޭނެކަން މިއަދު ގިނަބަޔަކަށް ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ. މި ބީދައިން މި ކުޑަ ކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖެ އަށްވެސް ތަފާތު އެކިކަހަލަ ބަދަލް ތައް އައިސް، މި ޤައުމުގައި ތަފާތު ބޭބޭ ފުޅުން ވެރިކަން ކޮށް، ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ވައުދުތައް ވެ ވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމީ އެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކު ދެބަސް ވާނޭ ކަމެއްނޫނެވެ. ހެޔޮ ވެރިކަމެއްގެ ނަމުގައި …

އިތުރަށް »

ކަމެއް ރަނގަޅު ވެއްޖެނަމަ އެއީ މަގޭ މޮޅުކަމުންނެވެ.!! ގޯސް ވެއްޖެ ނަމަ އެއީ ނަޝީދު ނުވަތަ މައުމޫނުގެ ނުބައިކަމުންނެވެ.!!

 މަގޭ ދޮށީ ދަރި ޕީ އެޗްޑީ ހެދީ މަގޭ މޮޅޫކަމުންނެވެ. މަގޭ ހަގުދަރި ފަތްބޮއެގެން، މާރާމާރީ ހިންގައި ދުވަނީ ނަޝީދުގެ ސަނަބުންނެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފުލުހުން މިހާރުވެސް އޭރުވެސް ޖަލުގައި އަނިޔާ ކުރަނީ މައުމޫނު އަންގައިގެންނެވެ. މައުމޫނު ވެރިކަން ކުރި ތިރީސް އަހަރުވެސް މި ދުނިޔެ އޮތީ ހަމަ 2008 ކާއި ހަމައަށް ތަރައްޤީ ވެފައެވެ. އެހެން ކަމުން ފަން ޖިފުޑި ތަކަކުން ޒަމާނީ ޕެލަސް ތަކަކަށް ބަދަލު ވުމަކީ …

އިތުރަށް »

އަހަންނަކީ އިޝްޤެވެ. އަހަރެން ވަނީ އިންސާނާގެ ލޮލުތެރޭގައެވެ.!!!

”ބުއްދި”، އެއްދުވަހަކު ލުޤުމާނު ޙަކީމުގެ އަރިހަށް އަ އެވެ.  ލުޤުމާނު ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ. “ތިޔައީ ކާކުހެއްޔެވެ؟  އުޅެނީ ކޮންތާކުހެއްޔެވެ؟” ޖަވާބުގައި “ބުއްދި” ދެންނެވި އެވެ. “އަހަންނަކީ ބުއްދި އެވެ. އަހަރެން އުޅެނީ އިންސާނާގެ ބޮލުތެރޭގަ އެވެ.” އިރު ކޮޅަކުން “ލަދު” މި ތަނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި އެވެ.  ލުޤުމާނު ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ. “ތިޔައީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އުޅެނީ ކޮންތާކުހެއްޔެވެ؟”  “ލަދު” ޖަވާބު ދިނެވެ. “އަހަންނަކީ ލަދެވެ. އަހަރެންގެ …

އިތުރަށް »

ކޮބާ މަގޭ ވޯޓު؟؟؟؟

އަމިއްލަފުޅަށް ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ރައީސް ނަޝީދަށް ލޯ ހުޅުވި، އެ ވިދާޅުވާ ހިނދުކޮޅު ފިލާގޮސް، ހޭ ވެރިކަން ވީ 7 ފެބްރުއަރީ 2012 ގެ މެންދުރުފަހު 13.00 ގެ ފަހުން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް މިއަދު ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ.  “ބޮލުގައި ބަޑި ޖެއްސިއްޔޭ”، “ހަވަރަށް ދިނިއްޔޭ” ގޮވާ ފައިވާން ފުޅު އަމިއްލަ އަތްޕުޅުން ހިއްޕަވައިގެން، މަގު މައްޗަށް ނިކުމެ ވަޑައިގެން، ކޮޅު ކޮޅު މައްޗަށް ދުވެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ …

އިތުރަށް »

ޒަމާނީ ޓެކޮނޮލޮޖީ – ބޮޑު ބިރެއް!!!

1. ފެށުން ޞިނާއީ އިންޤިލާބަށްފަހު އިންސާނުން މިއަދު މި އަންނަނީ އެބައިމީހުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރުގެ ބޭނުންކޮށް އަރުތަވެރިކަމުގެ އިސް ސަފުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރަމުންނެވެ. ތަފާތު ހޯދުންތައް ހޯދައި އައު އީޖާދުތައް ކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އާ އުސްމިންތަކެއް ގިރާކުރަމުންނެވެ. ވާދަވެރި ރޫޙެއްގައި މި ގޮތަށް އުފައްދާ ތަކެއްޗަކީ އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅުގެ ހަލާކު ކަމުގައިވެފައި ވާއިރު ވެސް އެކަމާ ފަރުވާލެއްނެތެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދުނިޔެއަށް މި ވަނީ ތިމާވެށީގެ ތަފާތު މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން …

އިތުރަށް »

ފެކްސް ކުރަން ވާނީ ސިޓީ އުރަޔާއި އެކުގައެވެ.!!!

 ނ.މާފަރު ޒުވާނެކެވެ. މި ޒުވާނާ  އެއްދުވަހަކު ނޫހެއް ކިޔަމުންދަނިކޮށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަހަލަ ވަޒީފާއެއްގެ އިޢްލާން ފެނިއްޖެއެވެ. ވަރަށް އުފަލުން ގޮސް ސިޓީއެއް ލިޔެލައި ތަޢްލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް އަދި އައި.ޑީ.ކާޑު ކޮޕީ ހައްދާލާފިއެވެ. އެ ވަޒީފާއަކީ ރިޒޯޓެއްގެ ވަޒީފާއެއްކަމުން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ އެ ރިޒޯޓްގެ މާލޭ އޮފީހަށެވެ.މިކަލޭގެ އަވަސްވެގަތީ މާލެދާން ފުރާ އެއްޗެއް އޮތްތޯ ބަލާށެވެ. ހަގީގީ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ހަލުވިގޮތަކަށް ހިނގާ މިގޮލާ ދެން އުޅޭނެގޮތް އަމިއްލައަށް އިހްސާސްކޮށްލާށެވެ. އަތިރި މައްޗަށް …

އިތުރަށް »

ބޭބޭ!!ބޭބޭ!! މަދިރި މައްސަލަ! ބޮރު މައްސަލަ ހުންނަނީ!!!

 ޑެންގޫ ހުމަކީ ކޮބާ؟ ޑެންގޫ ހުމަކީ މަދިރީގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ ވައިރަސް އަކުން ޖެހޭ ހުމެކެވެ. ޑެންގޫ ހުން ފެތުރެނީ ޖަރާސީމު އަށަގެންފައިވާ އަންހެން މަދިރީގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ. ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޑެންގޫހުން ޑެންގޫ ހުން ފެންނަން ފަށާފައިވަނީ މީލާދީން 50 ގެ އަހަރުތަކުގައެވެ. މިބައްޔަކީ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ފަރުވާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ބައްޔެކެވެ. މިހާރު މިބައްޔަކީ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ އާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ނުރައްކަލަކަށް ވެފައިވާ ބައްޔެކެވެ. …

އިތުރަށް »

ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން!!

ހަޔާތުގެ ޅަފަތުގެ ދުވަސްތައް ނިމި، ޒުވާންކަން ފަހަނަ އަޅާ ގޮސް، މުސްކުޅީކަމާއި ކުރިމަތި ކުރުވަނީ ހިތް ނުތަނަވަސް ކުރުވަމުންނެވެ.” ނާ ނާ ހުވަފެން ދުށީމޭ” ކިޔާ، މުޅި މާލޭގެ މަގުމައްޗަކީ އަމިއްލަ ގެ ކަމަށް ދެކި، ކޮޅު ކޮޅު މައްޗައް ދުވެ ހަދަން ފެށުމުން، ” މާތް ކަލާކޯއޭ! އަޅެ ތިގޮތައް އުޅެން ހެޔޮނުވާނޭ” ބުނެ ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން މުހައްމަދު ނަޝީދާ ހަވާލު ކުރީމާވެސް ހިތާމައަކީ …

އިތުރަށް »