ޖޯކު

ޒަޔާން ގެ ޖޯކްތަކުން: “އިދިކޮޅު ބަސް”

އެއްދުވަހަކު އަލީ ޖޮގިން އަށް ދިޔައިރު އެތާ މަޑުކޮށްގެން ތިބި ދެ ފިރިހެނަކު އެކަކު އަނެކަކަށް ބުންޏެވެ. އިދިކޮޅުބަސް ކިޔާ މުބާރާތެއް ބާއްވަން އަހަރެން ބޭނުމެވެ. އެމީހަކު އެބުނި އެއްޗެއް އަލީ އަށް އެހާ ރަނގަޅަކަށް ނޭންގުނެވެ. އަލީ  ހީކުރީ އެބުނީ ކާއެއްޗެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.  އަލީގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އާ ތިޔާގެ ރަހަ ބަލާލަން ވާނެ ދޯއެވެ! މީނާ ގެޔަށް ގޮސް އެކަކު ކައިރީގައި ވެސް ނުބުނެ ލެޕްޓޮޕް …

އިތުރަށް »

ޒަޔާންގެ ޖޯކް ތަކުން ( އައިސްލޭންޑް އާއި، ފިންލޭންޑް )

ޙަސަނާއި ޢަލީ އަކީ ވަރަށްބޮޑު ދެ އެކުވެރިންނެވެ. އެއްދުވަހަކު މި ދެ އެކުވެރިން ހިނގާލަން ދިޔައެވެ. ހިގާލަން ދިޔަމަގުމަތީ ގައި ހަސަނު ބުންޏެވެ. އޭ މިރޭ އޮންނާނެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ  މެޗެއް! އެމެޗް ގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އައިސްލެންޑާއި ފިންލެންޑެ، އައްޔާ ކަލޭ ދާނަންތަ މެޗް ބަލަން؟   އާ ބަލަން ދާނަން! އަލީ ބުންޏެވެ. ދެން އެދެމީހުން މެޗް ބަލަން ދިޔައެވެ. ދެން މެޗް ބަލަންތިބެފާ އިރުކޮޅެއް …

އިތުރަށް »

ޒަޔާންގެ ޖޯކްތަކުން (އޫރިދޫ ފޮށި!)

އެއްދުވަހަކު އަލީ އޭނާގެ ރައްޓެހި މުހައްމަދު  ގާތަށް ގޮސް އެހިއެވެ. އަހަރެންގެ ފޮށީގެ ނަމްބަރު ހޯދައި ދެވިދާނެތަ؟ ”އޭ” މިހާރު ނުޖެހޭނެ ނަމްބަރު ނޭންގިގެން އުޅޭކަށެއް! މާރަގަޅުވާނެ. އެއޮތީ އޫރިދޫ، ވަގުތުން ގޮސް އަހާ ބަލަ، އެމީހުން ނަމްބަރު ބުނެދޭނެ. ދެން އޭނާ އޫރިދޫ އަށް ދާން ހިގައިގަތެވެ. ނަމަވެސް އެދުވަހު އޭނައަށް އޫރިދޫ އަށް ދެވުން ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.  އެދުވަހަކު އެތަނެއް ނުފެނުނެވެ. އެނާ ގެޔަށް ގޮސް އަވަހަށް …

އިތުރަށް »

ޒަޔާންގެ ޖޯކްތަކުން ކަތީބުގެ ފެކްސް

އެއްދުވަހަކު ކަތީބު ފެކްސްފޮނުވަންވެގެން އެއޮފީހުގެ ފެކްސް ފޮނުވާ މީހާގާތަށް ގޮސް ފެކްސް ފޮނުވަން ބުންޏެވެ. އެދުވަހަކީވަރަށް ވިއްސާރަދުވަހެކެވެ. އޭނާ ބުންޏެވެ. ”މިއަދުވާރޭވެހެއެއްނު” އެހެންވީމާ ފަހަރެއްގަ ނުފޮނުވިދާނެވެ. “ވިއްސާރަވީމައޭ! ” ކަތީބު ބުންޏެވެ. “މާދެމާއަނެއްކާވެސް ވާރޭނުވެހެންޏާއި އުޅޭނީ” ފެކްސް ފޮނުވާ މީހާ ބުންޏެވެ. އެހެންވެ އެކަމާ ކަތީބު ވިސްނިއެވެ. ކިހިނެއްބާ އޭނާއެވިސްނަނީ؟ ކަތީބު ހިތަށްއެރިއެވެ. މާދަމާ އޭނާ ކައިރީ އަހާނީ  އެންމެފުރަތަމަ ފެކުސް އަކީ ކޮބައިކަން. އޭގެއަނެއްދުވަހު އަނެއްކާވެސް ފެކްސް ފޮނުވަންދިޔައެވެ. …

އިތުރަށް »

ޒަޔާންގެ ޖޯކްތަކުން – ފިލާގަނޑު!

އެއްދުވަހަކު މީހަކު ފަޔަށް ތަދުވެގެން ދިވެހިބޭސް ކުރަން ދިވެހި ބޭސް ކުރާތަނަކަށް ދިޔައެވެ. ދެން އެތަނުގައި ހުރި މީހާޔަށް އެމީހާގެ ފައިދެއްކިޔެވެ. ދެން އޭނާ އަށް ލިސްޓެއްދިނެވެ. މީކޮންއެއްޗެންހެއްޔެވެ. އެމީހާ ބުންޏެވެ. މީފިލާގަޑެވެ. ދެން އެލިސްޓް ހިފައިގެން ބޭރަށްނިކުތެވެ. އޭނާހީކޮށްފިއެވެ. މިޖެހޭނީ  މިހިރައެއްޗިހި ހޯދައިފައި ޕްލައިވުޑު ފިލާގަޑެއްގައި އަޅާށެވެ. މިހެން ހީކޮށް މީނާ ކާރަކަށް އަރައިގެން ގެއަށް ގޮސްސާ މިއެއްޗިހިހޯދަންދިޔައެވެ. ހޯދައިގެން އައިސް ބޮޑު ފިލާގަޑެއްގައި އެއަޅާފައި ޓޭޕުއެޅިއެވެ. ދެން …

އިތުރަށް »

ޒަޔާންގެ ޖޯކްތަކުން – ބްރިފްކޭހުގެ ނަމްބަރު ހޯދަން ދިރާގަށް!

އެއްދުވަހަކު މީހަކު އޭނާގެ ބްރިފް ކޭސް ގެ ނަމްބަރު ހަނދާންނެތިގެން އެހެން މީހެއް ގާތުގައި އެހިއެވެ. ކަލޯ ކަލެޔަށް އެނގޭތަ މީގެ ނަންބަރު؟ އެމީހާ ބުންޏެވެ. ނަމްބަރު ނޭން ގެންޏާ މިހާރު ދާނީދިރާގަށެވެ. އަވަހަށް ދިރާގަށް ދާށެވެ. ގޮސް އެމީހުން ގާތު އަހައިގެން ނަމްބަރު ހޯދާށެވެ. ދެން އެމީހާ ދިރާގަށް ދިޔައެވެ. ގޮސްފާ ބުންޏެވެ. މި ފޮށީގެ ނަމްބަރު ބުނެލަދީބަލާށެވެ. ދިރާގު މީހުން ބުންޏެވެ. ތިޔަބްރިފްކޭހުގެ ނަމްބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނީ …

އިތުރަށް »

ޒަޔާންގެ ޖޯކްތަކުން – ބޮޑު އޭބީސީޑީ ، ކުޑަ އޭބީސީޑީ

އެއްދުވަހަކު ޝާން ކިޔާކުއްޖަކު ސުކޫލަށް ދިޔައެވެ. ދެން އެކުއްޖާގެ ޓީޗަރު ބުންޏެވެ. މިހާރު ހޯމް ވޯކް ނުނިންމާ އަންނަ ކުދިން ވަރަށް ގިނަވާން ފަށައިފިއެވެ. އެހެންވީމާ މާދަމާ ހޯމްވޯކް ނުނިންމާ އަންނަ ކުދިންނަށް އަދަބުދޭނަމެވެ. މިހެން ބުނީމާ ޝާން ބުންޏެވެ. އަޅުގަނޑު ނިންމާނަމެވެ. އެހެންބުނުމުން ޓީޗަރ ހޯމްވޯކް އޮޅުންފިލުވައި ދިނެވެ.  ޓީޗަރ ބުނުއްވީ މާދަމާގެ ހޯމްވޯކަކީ ކުޑަ އޭބީސީޑީ އާއި ބޮޑު އޭބީސީޑީ ލިޔުމެވެ. ދެން އަނެއްދުވަހު ސުކޫލަށް ގޮސްފާ …

އިތުރަށް »

ޒަޔާންގެ ޖޯކްތަކުން – އީބޭ

އެއްދުވަހަކު މުހަމަދު ކޮންޕިއުޓަރެއް ގަންނަން އާދަންބެ ގާތަށް ދިޔައެވެ. ދެން އާދަންބެ ބުންޏެވެ. މިހާރު މީހުން ކޮންޕިއުޓަރު ގަންނަނީ އީބޭ އިންނެވެ. އީބޭގައި މާއަގުހެޔޮކޮން ހުންނާނެވެ. މުހަންމަދު ބޯޓުން މާލެ ގޮސްސަ މުޅި މާލެ ބަލާފައި އެފިހާރަ ނުފެނިގެން މުހަންމަދު ރުޅިއައިސްސާ ބުންޏެވެ. ކިހާ ދެރަކަމެއް! އާދަނާ ގުޅަންވީ ކަންނޭންގެ! މިހެން ކިޔާފައި މުހައްމަދު އާދަންބެޔަށް ގުޅިއެވެ. އާދަންބޭ، ތިޔަބުނާ ފިހާރައެއް މާލެއަކުން ނުފެނުނު. އާދަންބެ ބުންޏެވެ. މޮޔަޔާ އެއީ …

އިތުރަށް »

ޒަޔާންގެ ޖޯކްތަކުން – އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ދިޔަބޭބެ

އެއްދުވަހަކު މުސްކުޅި ބޭބެއަކު ބޭސްފަރުވާ އަކަށް މާލެދިޔައެވެ. އެބޭބެ މާލެގޮސް ހޮސްޕިޓަލަށް ދާންބޭނުންވިއެވެ. އެކަމަކު އެބޭބެއަކަށް އެކަނިން ދާކަށް ނޭންގެއެވެ. ދެން ކާރަކަށް ގުޅިއެވެ. ވަރަށް ފަސޭހައިންކާރެއްލިބިއްޖެއެވެ. މަގުމަތިން ކާރެއް ހުއްޓުވާ ކާރަކަށް އެރިއެވެ.  ދެން ބުންޏެވެ. އަޅުގަނޑު އައިޖީ އެމް އެޗް އަށް ގެން ގޮސްދީބަލާށެވެ. އެހެންހަމަ ބުނުމުން ކާރުޑްރައިވަރު ބުންޏެވެ. އެހެން ވެއްޖިއްޔާ މިހާރު މިއޮތީ އާދެވިފައި، އަވަހަށް ފައިބާށެވެ. ކަންތައް މިވީގޮތަކީ އެބޭބެ ކާރަށް އެރީވެސް …

އިތުރަށް »

މާމަފޮނުވި ކެރެޓް ޖީންސް ( އަހަންމާކަލޯގެ ޖޯކުފީތާއިން ތަންކޮޅެއް )

އާމިނަތު އޭނަގެ 9 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޖިނާޙް ގޮވައިގެން ދިރިއުޅެނީ ރަށުގައެވެ. ނަމަވެސް އާމިނާތުގެ މަންމަ، ޖިނާޙްގެ މާމަގެ ބަލިހާލަތު ހުންނަގޮތުން ޢާއްމުކޮށް ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީ މާލޭގައެވެ. މިދުވަސްވަރަކީ ސްކިނީ އާއި، ކެރެޓްޖީންސް މާލެއާއ، ރާއްޖެތެރޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރުވި ދުވަސްވަރެވެ. ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިންވެސް އީދު ރޯއަށް ހެދުން ގަންނައިރު ކޮންމެހެން ވެސް ކެރެއްޓެއް ގަނެވޭތޯ ބަލާނެއެވެ. ނުވިތާކަށް ގޭގަ ހުންނަ އެންމެ ތުއްތުކުއްޖާވެސް ކެރެޓްލައްވައިގެން އީދުދުވަހު ބޭރަން ނެރެވޭތޯ …

އިތުރަށް »

ސަރުދާރުގެ ދައުވަތު ކާޑު

ޖޯކް ލިޔުނީ : އިބްރާހިމް މުއާޒް / ލަންދޫ ސަރުދާރަށް ދައުވަތު ކާޑެއް ލިބުނެވެ. ކާޑުގައި އޮތީ ރަތް ޓައީއެއް އަޅައިގެން ޕާޓީއަށް ދިއުމަށެވެ. ސަރުދާރު ޕާޓީއަށް ދިޔަ އިރު ޕާޓީއަށް ގޮސްތިބި އެހެންމީހުން ތިބީ ގަމީހާ ފަޓޫލުނުވެސް ލައިގެންނެވެ. ސަރުދާރު ގަންނާކުރެއްވި ލަދުން އަވަހަށް …….. ހެހެހެހެހެހެ ނިމުނީ

އިތުރަށް »

އަހަންމާ ކަލޯގެ ޖޯކްފީތާއިން ތަންކޮޅެއް! ( ޕިއްޒާބޯއީ )

ޕިއްޒާ ބޯއީ ވަރަށް ބުރަކޮށް އެކިމީސްމީހުން އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުންގެންދާ ވަރުގަދަ ފެކްޓްރީއެކެވެ. މިހުރިހާ އެންމެން މަސައްކަތުގައި ހޭބޮއިނުލައި އުޅޭއިރުވެސް އެތަނުން އެކަކު އެތާ ފެކްޓްރީ ތެރޭގައި ދެއަތް އުރާލައިގެން ދެމިޔަކަނަށް ހަނދުއޮއްސިފައި ، މިސްކިތް ގެއްލިފައި ހުރި މުދިމަކު ހުރިހެން ހުއްޓާ ފެކްޓްރީގެ ބޮޑުމީހާއަށް ފެނިއްޖެއެވެ. ބޮޑުމީހާ: ( އެސޮރާ ދިމާއަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި ) އޭ! ކަލޭގެ މަހު، މުސާރައަކީ ކިހާވަރެއް؟ އެސޮރު: ( ވަރަށް ދެރަވެލައިފައި …

އިތުރަށް »

އަހަންމާކަލޯގެ ޖޯކްފީތާއިން ތަންކޮޅެއް

އަލީ އާއި އަލީގެ ބޮސް އަލީ އަބަދުވެސް އަލީގެ ބޮޑު މީހާއަށް ވަރަށްބޮޑަށް އިޙްތިރާމް ކޮށް އަދަބު އަދާކުރެއެވެ. ބޮޑު މީހާ ފެނިއްޖެ ނަމަ ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްކުރަން ހުއްޓަސް އެމަސައްކަތެއް ހުއްޓާލުމަށްފަހު އަލީ، ބޮޑުމީހާއަށް ސަމާލުވެ ސެލިއުޓް ނަގައެވެ. އެގޮތުން އެއްދުވަހަކު އަލީ އޭނާގެ މަސައްކަތުގައި އަވަދި ނެތި އުޅެނިކޮށް ބޮޑުމީހާ އަތުވެއްޖެއެވެ. އަލީ:     އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ބޮސް އަށް އިޙްތިރާމް އަދާކުރަން ބޭނުން. އެއީ ބޮސް …

އިތުރަށް »

އަހަންމާ ކަލޯގެ ޖޯކްފީތާއިން ތަންކޮޅެއް !

ހެލިކޮޕިޓަރ: ޔުނިވަރ ސިޓީއެއްގެ ޕްރޮފެސަރަކު އެޔުނިވަރ ސިޓީގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އިޝާރާތް ކޮށް ބުނެފިއެވެ. ” ހުރިހާ ބޭފުޅުން މި ހެލިކޮޕިޓަރަށް އަރުއްވާ!” ދެން ހުރިހާއެންމެން ހެލިކޮޕިޓަރަށް އަރައިފިއެވެ. އެންމެން އަރާ ހަމަޖެހުމުން ޕްރޮފެސަރ ވަރަށް ބޮޑޭވެލައިފަ ބުނެފިއެވެ. ” މިއީ އަހަރެމެންގެ ދަރިވަރުން ގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް. މި ހެލިކޮޕިޓަރު ހެދީ އެކުދިން އަމިއްލައަށް މިއީ އެކުދިންގެ ފުރަތަމަ އުފެއްދުން.” އެހެން ބުނާއިރަށް އެންމެ މީހަކު ފިޔަވައި އެންމެން …

އިތުރަށް »

އަހަންމާ ކަލޯގެ ޖޯކްފީތާއިން ތަންކޮޅެއް ( ކުލަޓީވީ )

ގޭގައި ހުރި ޓީވީއަކީ އަންޒަމާނު ކަރައަށް ވައިއެރިއިރުގެ ކުރީގެ ބްލެކް އެންޑް ވައިޓް ޓީވީއެކެވެ. ޓީވީ ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ވިސްނުން އަލީގެ އަންހެނުން އަބަދުވެސް ގެންގުޅެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި، ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާ އަޅާބަލާއިރު އެއީ ކުރެވޭވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވާތީ މިހާތަނާ ޖެހެންދެންވެސް އެދެމަފިރިން ތިބީއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ދުވަސްތައް ފާއިތުވެ ޢަލީގެ ދެމަފިރިންގެ ވެސް އަތްމަތި ކުޑަކޮށް ތަނަވަސް ވެ އަނެއްކާވެސް ޓީވީއެއްގެ ޚިޔާލު އެދެމަފިރިންގެ ވިސްނުމުން އާކޮށްދޭންފަށައިފިއެވެ. ފާތުމަ: ކޮބާ …

އިތުރަށް »

އަހަންމާކަލޯގެ ޖޯކްފީތާއިން ތަންކޮޅެއް ( ލެޕްޓޮޕެއްގަތުން )

ޒުވާން ފުރައިގެ އަންހެންކުއްޖަކު ލެޕްޓޮޕެއް ގަނެގެން ގެއަށްގޮސް އިރުކޮޅެއް ފަހުން އަނެއްކާ އޭތި ގަންފިހާރައަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އައިސް ސޭލްސް މަނާއި، ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ. ކަލޭ މަށަށް ވިއްކީ ހަލާކުވެފާވާ ލެޕްޓޮޕެއް ދޯއެވެ. ތިކަހަލަ މަކަރު ހަދާކަށް ނުވާނެއެވެ. އަހަރެމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް މަކަރު ހަދާ އޮޅުވާލާ ނަމަ މިފިހާރައަށް އަންނާނެ މީހުންނެއްނުވާނެއެވެ. ސޭލްސްމަން ސުވާލުކުރިއެވެ. ކިހިނެއްވީތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ވިއްކީ ހަމަ ނިއު ލެޕްޓޮޕެއް. ކޮބައިތޯ މައްސަލައަކީ؟ އަންހެންކުއްޖާ ބުންޏެވެ.  އެންމެ ކުޑަމިނުން …

އިތުރަށް »

އަހަންމާކަލޯގެ ޖޯކްފީތާއިން ތަންކޮޅެއް ….. އަލީގެ ފޮތްގަތުން.

ވަރަށް ބޮޑަށް ވިއްސާރަވެ ވިދާގުގުރި ދުވަހެއްގައި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ބާޒާރު މަތީގައި ފޮތްވިއްކަން ނުކުމެ ހުއްޓެވެ. އޭނާއަކީ ފޮތްވިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެތައް ޒަމާނެއްގެ ތަޖްރިބާ ލިބިހުރި އެންމެންދަންނަ މަޝްހޫރު މީހެކެވެ. މިމީހާ ވިއްކާ ފޮތްތަކަކީ މީހުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ލިބޭ ކިޔާލަން ހިތްގައިމު ފޮތްތަކެކެވެ. އަލީވެސް އެދުވަހު ބާޒާރަށް އައީ ކޮންމެހެން ފޮތްގަންނާން ނޫންނަމަވެސް އެއްކަލަމީހާ ފޮތްތައް ކައިރީގައި ފޮތް ވިއްކަން ހުއްޓާފެނިގެން އެތަނަށް ގާތްކޮށްލިއެވެ. ފޮތްތައް ހާވަމުން …

އިތުރަށް »

8 އަހަރުގެ މަރީނާ ( ޖޯކް )

ޢުމުރުން 8 އަހަރުގެ މަރީނާ އޭނަގެ މަންމައާއި ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ. މަރީނާ: މަންމާ! މަންމަ: ލައްބަ ދަރިފުޅު. ކިހިނެއްވީ؟ މަރީނާ : މަންމާ . އަޅުގަނޑު ވައްތަރުތަ. މިނިކާދައިތައަކާ؟ މަންމަ: ނޫން. ވައްތަރެއް ނޫން. މަރީނާ: އެހެންވިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ލޯ ވައްތަރީ ބޮކެއްގެ ލޮލާތަ؟ މަންމަ: ނޫން. ވައްތަރެއް ނޫން. މަރީނާ: އެހެންތަ. އެހެންވިއްޔާ ބުނެދީބަލަ . އަޅުގަނޑުގެ ނޭފަތް އިންނަނީ ވަރަށް ފަތާކޮށްތަ؟ މަންމަ: ނޫން. ދަރިފުޅާ . …

އިތުރަށް »

އަނބިމީހާ އާއި ފިރިމީހާ.

ވަރަށް ލޯބިންއެކުގައި އުޅުނު ދެމަފިރިންނެވެ. އެއްރެއަކު ނިދަން ތިބެފައި އަނިބިމީހާއަށް ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ފެނިގެން ހޭލެވިއްޖެއެވެ. ފެނުނު ހުވަފެނުގެބިރުވެރި ކަމުގެ ސަބަބުން ތޯއްޗެކެވެ. ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބާރަށް ރޯންފަށައިފިއެވެ. އެހިސާބުން ފިރިމީހާއަށްވެސް ހޭލެވިއްޖެއެވެ. ފިރިމީހާ:      ކީއްވެތަ މަގޭލޯބި ތިޔަރޮނީ މާބާރަކަށް؟ އަނބިމީހާ:     ރޮވޭނޭންނު. ވަރަށް ބިރުވެރިހުވަފެނެކޭ އެފެނުނީ. ފެނުނު ހުވަފެނުގެ ސަބަބުން މިރޮވެނީ. ފިރިމީހާ:      (ކުޑަކޮށް ހީލައިފައި) އެހެންތަ. ކީއްވާތީ ތަ. ހުވަފެނުގައި ފެނުނީ. އަނބިމީހާ:     ހުވަފެނުގައި ފެންނަނީ. …

އިތުރަށް »

ހެއްވާ މަޖާ ސުވާލާއި ޖަވާބު…

ސުވާލު: ވަރަށް ބަނޑުހައިވެފައި އިން ރާމާމަކުނެއް އިނެވެ. އޭގެ ކައިރީގައި 5 ވައް ދޮންކެޔޮ އޮތެވެ. އެކަމަކު ނުކައެވެ. އެއީ ކީއްވެ؟ ޖަވާބު: އެއީ ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފަ ހުރި ދޮންކެޔޮ ތަކެއްވީމައެވެ. ސުވާލު: ދޮންކެޔޮ އެއީ ހަމަ އަސްލު ދޮންކޭލެވެ. އެކަމަކުވެސް ނުކައެވެ. އެއީ ކީއްވެހޭ؟ ޖަވާބު:  އެއީ އެ މަކުނު އެއީ ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފަ އިން އެއްޗަކަށްވާތީއެވެ. ސުވާލު: މަކުނުވެސް ދޮންކެޔޮވެސް އެއީ ހަމަ އަސްލު އެއްޗިއްސެވެ. އެކަމަކުވެސް …

އިތުރަށް »