ވާހަކަ

މިހިތުގެ ތިޔައީ ސާފު ލޯތްބޭ

ލިޔުނީ: އައިޝަތު ރިފާޝާ ދުވަހަކީ އާދައިގެ ވަރަކަށް ވައި ޖެހެމުންދާ ދުވަހެކެވެ. އަހަރެން މާލެއިން ރަށަށް ދާން ދަތުރު ހެދީ ހަވީރުގެ ވަގުތުގައެވެ. މިއަދަކީ އަހަރެންގެ އާއިލާއިން އަހަރެންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ލިބޭނެ ދުވަހެވެ. މިއަދު އަހަރެން އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އުފާވި ކަމެއް ނެތެވެ. ތެދެކެވެ. އަހަރެން ރަށަށް ދާން ދަބަހަށް އެއްޗިހި އެޅީވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންނެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ނިޔަނެތި މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަހަރެންގެ ލޮލަށް ފެންނާތީއެވެ. ދިގު …

އިތުރަށް »

އުފަންވީ އިރުވެސް … (ކުރުވާހަކަ)

އައިޝަތު ޚަތުމާ – ގްރޭޑް 10 ދުނިޔެމަށްޗައް ވެރިވެފައިވާ ކަނު އަނދިރިކަން ފިލުވާލަމުން ފަތިސް ވަގުތުގެ އަރާމް ފިނިކަން މަޑުމަޑުން ކަނޑުވާލަމުން އުދަރެހުން އަރައިގެން އަންނަ އިރުން އެޅެމުންދާ ރަން ދޯދިތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ޓަކައި މިރީތިމަންޒަރު ބަލަން އިން ޝަޒުރާ އަށް މިމަން ޒަރުގެ ފުރިހަމަ ކަމުން ދުނިޔޭގެ ޚިޔާލެއް ފިކުރެއް ނުކުރެވެއެވެ. މަންމަން ވެފައިވާ މުޅިދުނިޔެއަށް ވެރިވެފައިވާ ހަމަހިމޭންކަން ފިލުވާދެނީ އެކިތަފާތުވައްތަރުގެ ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ގޮވުން ތަކާއި އިއްވާލާ …

އިތުރަށް »

ކެހިވެރި ދުނިޔެ

އައިޝަތު ޚަތުމާ – ގްރޭޑް 10 އިރުއޭގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރުމަށްފަހު އުދަރެހުން ތިރިވަމުން އެދަނީ ސާދަވިލެރޭގެ ފުރިހަމަ ހަނދަށް ރަނިކަން ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ކުޑައިރު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އިރުގެ ދޯދިތަށް އެޅި ރަތް ކުލައިން ދިއްލިފައިވާ ވިލާތައް ވެސް ފަނޑުވެ ހަނދާ ތަރިތަކުގެ އަލިކަން ދުނިޔެ މައްޗަށް އަތްގަދަ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޤުދުރަތުގެ މިސާލެއްނެތްފަދަ މިހިތްގައިމު މަންޒަރުބަލަން އިން ނަޝްވާ އަށް މިއިން ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވޭ ހެނެއް ހިއެށް …

އިތުރަށް »

އެޕްރީލް (ދެވަނަ ބައި)

(ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ) ތިން މީހުންވެސް ނިކަން ހާސްވެ ބިރުން ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް އަނެއްކާވެސް އެ ބިރުވެރި އަޑު ވަރަށް ކައިރިން އިވުނެވެ. އެއާއިއެކު ކުއްލިއަކަށް ދޮރުހުޅުވުނެވެ. އެމީހުން އަވަސްވީ ގޮތަކުން އެތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ. އޭރު ގޭތެރޭގައި އެއްވެސް  ކަހަލަ އަލިކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މީހަކު އައިސް ދެލޮލަށް އިނގިލި ހެރިޔަސް ނޭނގޭހައިވެސް އަނދިރިއެވެ. ބިރުވެރިކަން އިންތިހާއަށް ދިއައީ އެހެންވެއެވެ. އީޝާ ބިރުން ހަޅޭލައްވައިގަންނަންވެސް އުޅުނެވެ. އެހެނަސް ހިތްވަރުކޮށްފައި  އަނގަމަތީގައި …

އިތުރަށް »

އެޕްރީލް

މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭންކަން ފަޅުފިލުވަމުން ދިޔައީ އަރާމު ނިދީގައި އޮތް އާރިފްގެ ހުވަފެންތަކެވެ. ކޮޓަރިތެރޭގައި ޖަހާފައި ހުރި  މަޑު މިއުޒިކާއި އެއްވަރަށް އޭނާގެ ގުގުރީގެ އަޑުވެސް ދެމެމުން ދިޔައެވެ. ކޮޓަރިތެރެ އެހާ ފިނިކޮށް އެހުރީ އޭސީގެ ފިނިމިން ދަށްކުރަން އާރިފް ހަނދާން ނެތުމުންނެވެ. އެފިނިކަމުގެ ތެރޭގައި އެނާގެ ހުވަފެނުގެ ރާނީ އާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން ދަނީއެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާ ދަނީ ކޮންމެވެސް ތަނަކުން ސިޓީ ލިޔާ ފޮތެއް …

އިތުރަށް »

އަނގޮޓި

  މިއީ ޙަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ކުރު ވާހަކައެކެވެ. އޭނާއަކީ މިހާރު އަހަރެންގެ އެކުވެރިއެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އަހަރެންގެ ކުޑައިރުގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެކެވެ. އެކީގައި އެކިއެކި ގުރޫޕު ހަދައިގެން ވަރަށް ފޯރީގައި މަޖާ ނެގި ދުވަސްތައް މިހާރުވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަނދާނުގައި ކޮށްޓާލައެވެ. އެއީ މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 14 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ ރައްޓެހިންގެ ޢަދަދު އެހާ ގިނަ ނޫންކަމުގައިވިޔަސް އަބަދުހެން އުޅޭނީ ދެތިން ކުދިންގެ …

އިތުރަށް »

މޮޅުގޮތް ހޯދަން އުޅެގެން ލިބުނު ކޮޅުކެހި

އެއްދުވަހަކު ވަރަށް ބަޑުހައިވެގެން ޖަންގަލީގެ ތެރޭގައި އުޅުނު ބުޅަކަށް ވަރަށް މީރު ކާއެއްޗެއްގެ ވަސް ދުވަން ފެށިއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އެ ވަސް އަންނަ ދިމާއަށް ދުވަމުން ދުވަމުން އެބަދެއެވެ. އެހިސާބަށް ދެވުނު ތަނާހެން ބުޅާ ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. އެއީ އެހިސާބުގައި ބަޔަކު އުޅޭހެން ހީވެގެންނެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ވާހަކަ ދައްކާ ހީ ސަމާސަ ކުރާ އަޑުއިވުނެވެ. ކޮންމެއަކަސް ބުޅާ ވަރަށް ސިއްރު ސިއްރުން ގޮސް ގަސްތަކުގެ …

އިތުރަށް »

ދޮންދޫނި

އެއީ އިރުވައި މޫސުމުގެ އެންމެ ފަހު ނަކަތުން ދުވަހެކެވެ. މަޑުމަޑުން ޖެހެމުން ދިޔަ ވައިރޯޅިތަކާއެކުގައި ބޯމަތީގައި ދޮންދޫނިތައް ނިކަން އުފަލުގައި އުދުހެމުން ދަނީއެވެ. ބައެއްފަހަރު މަގުމަތީގައި ހެދިފައި ހުންނަ ފެންގަނޑުތަކަށް ތިރިކޮށް އެސޮރުމެން ފެންބޮއެ ހަދައެވެ. ހަމަ ކިރިޔާވެސް މީހެއްގެ ހިލަމެއް ވާއިރަށް ދޮންދޫނިތައް އުދުހިގެން މާ ދުރަށް ދެއެވެ. އަނެއްކާވެސް ހަމަ ކުރިން ތިބޭ ތަނަށް އެނބުރި އާދެއެވެ. މި މަންޒަރު ބަލަން ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އުމުރުން އެންމެ …

އިތުރަށް »

މަޔަކަށްޓަކައި ދަރިޔަކުވީ ގުރުބާނީ

މަލީޝާއަކީ އާދައިގެ އާއިލާއަކަށް އުފަން ވަރަށް ރީތި ކުއްޖެކެވެ. އެހާމެ މަޑުމައިތިރި ކުއްޖެއްވެސްމެއެވެ. މަލީޝާގެ ރީތިކަމާއި އެއްވަރަށް މީހުން އޭނާއާއި ބެހޭގޮތުން ދޮގު ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ބުލީކޮށް ހަދައެވެ. މިވާހަކަ މަލީޝާ އޭނައިގެ މަންމަ ގާތުވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ދެއްކިއެވެ. އަދި މަންމަ މަލީށާގެ ކުލާސް ޓީޗަރަށް މި މައުލޫމާތު ހިއްސާވެސްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގައި އެދެވޭ ހެޔޮ ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އެއްދުވަހަކު ކުލާހުގައި އިންދާ އެއްކަލަ މިރާޝް އޭނާއާއި …

އިތުރަށް »

ދުނިޔެ އަހަރެންނަށް އިމްތިހާނު ދިނީ މިހެންނެވެ.

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ފަރުހާން – ގްރޭޑް 9 ފާލަމަށް ފެރީ ގާތްކުރުމާއިއެކު ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ފެރީން ފޭބީމެވެ. ދަތުރުވެރިންގެ އިސްތިގުބާލުގައި އެމީހުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ބައެއް ރަހުމަތްތެރިން އައިސްތިއްބެވެ. މާހައުލަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. އުފަންވަޒަނަށް އާދެވުނުނަމަވެސް އަހަންނަށް ކުރެވެނީ ބީރައްޓެހި އިހުސާސެކެވެ. ދާނެވަކި ދިމާއެއް ނޭނގިފައި ހުއްޓާ އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެމީހަކާއި އެކީ އަހަރެންގެ މުޅި ހަޔާތް ވޭތުކުރުމަށް ނިންމައިގެން އަލުން އަނބުރާ މިރަށަށް …

އިތުރަށް »

ޙަަަަަަަަަަަޤީޤަތް

ދިއްކޮށްލި މުސްކުޅިވެފައިވާ ކުރަކި އަތުގައި ހިފީ ހިފާހިތަކުން ނޫނެވެ. އެއް މިޔަކަނުން ހީލުމަށްފަހު ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލިތަނާ ފެނުނީ އަލިމުތްތަކެއްފަދަ ކަރުނަތައް އެ މިލާފައިވާ ކޯތާފަތްމައްޗަށް އޮހޮރޭތީއެވެ. ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅޭހެން ހީވިއެވެ. އެހެނަސް އަރުތެރެއިން ނިކުތީ ” ދަރިފުޅާ… ” މި ލަފުޒު އެކަންޏެވެ. އާނިޔާ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދީ ވާތުގައި ހުރި ފެންތަށި ބެހެއްޓިއެވެ. އަދި އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް ރޫގިނަ ކޮށްލާފައި ކަނާއަތުގައި އޮތް ބަތްތަށި އެމުސްކުޅި …

އިތުރަށް »

ވަސިއްޔަތް ( ކުރުވާހަކަ )

ދުވަހަކަށް ފެނުން ތޮޅެލި އިރުގެ ދޯދިތައް ގަސްކަރަޔާ އެޅި ނިވާވެފައިވާ ގެފަތީގެ ފުރަގަހުން، އަރިމަތީގެ ރުއްތަކުގެ ކުރިން ފާއްދާލީ، ބޮޑުދައިތަގެ ހަރުކަށި ބަސްތަކުން އިނާޝާގެ ހިތް ކުދިކުދި ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. އިނާޝާގެ ފެންކަޅިވެފައިވާ ދެލޮލުގެ ކަޅި ހުއްޓިފައިވަނީ އަތުގައިވާ ތަސްވީރަށެވެ. ކޯތާފަތުން ކަރުނަތިކިތައް އޮހޮރިގެންދާ ވަގުތުވެސް އަމާޒުވަމުންދަނީ ބޮޑުދައިތަގެ ރުޅި ބަސްތަކާއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތު އިނާޝާ ހޭދަކުރަނީ ރުއިމަށާއި ގިސްލުމަށެވެ. އެއީ ހަމަ އެ ތަސްވީރަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. …

އިތުރަށް »

ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލު…… ( ކުރުވާހަކަ )

ލިޔުނީ: އާމިނަތު ނިހާމާ – ގްރޭޑް 10 އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް ބިންމައްޗަށް އެޅެމުންދިޔައެވެ. މަޑުމަޑު ވައިރޯޅި ޖެހެމުންދިޔައެވެ. އާދައިގެ މަތިން ދަނޑުވެރިޔާ އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުމެއްޖެއެވެ. ދަނޑުވެރިޔާ މިސްރާބު ޖެހީ ޖަނަވާރުތައް ލައިފައިވާ ކުޑަ ގެއަށެވެ. އެކުޑަ ގެއަށް ދަނޑުވެރިޔާ ދިޔައިރު ކަނެއްގައި ބަކަރިއެއް އޮތެވެ. އަނެއް ފަރާތުގައި ދަނޑުވެރިޔާ މަސައްކަތް ކުރަން ގެންގުޅޭ އަސް އޮތެވެ. އެއަހަކީ ވަރަށް މުރާލި އަހެކެވެ. ދަނޑުވެރިޔާ އަސް ކައިރިއަށް ދިޔައިރު …

އިތުރަށް »

ކުލުނު

ފެންނަ ކޮންމެ ހިނދަކު އުފަލުން ހިތް ފުރިގެންދެއެވެ. އެ މައުސޫމް ލޮލުން ބަލައިލުމަށްފަހު އެވާ ހިނިތުންވުން އަދިވެސް އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި ބިންވަޅުނެގިފާވެއެވެ. މަޑުފުށްކޮޅެއް ފަދަ އަތުގައި ހިފާ ލޯބިކޮށްލި ކޮންމެ ވަގުތުކޮޅެއް ވަކިވަކިން ހަނދާނުގައި ކުރެހިފައިވެއެވެ. އެއީ މީގެ 14 އަހަރު ކުރިއެވެ. އައިޖީ އެމް އެޗްގައި ތެރޭގައި އިނދެ އިނދެ ފޫހިވެގެން ބޭރަށް ނިކުމެ ބޭރުބަލައިލީމެވެ. ފެންނަނީ ދާދި އެއްމަންޒަރެކެވެ. ހަލަބޮލި ކާރުބާރު ބޮޑުވެފައިވާ މާލޭގެ މަގެކެވެ. އެއީ …

އިތުރަށް »

އެމީހަކު ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު ހެރޭނީ އެމީހެއްގެ ލޮލަށެވެ. ( ކުރުވާހަކަ )

ދުވަހަކީ ވަރަށް މޫސުންވެސް ރީތި ދުވަހެކެވެ. އަލީ އާއި އަހްމަދު ދިއައީ މަސްބާނާށެވެ. އަލީ އަށް އެދުވަހަކު އެންމެ މަހެއް ވެސް ނުބެވުނެވެ. އެކަމަކު އަޙްމަދު ވަރަށް ގިނަމަސް ބައިފިއެވެ. އަލީ ހިތަށް އެރިއެވެ. މިއަދު އަހަންނަށް މަހެއް ނުބެވުނަސް ކޮންމެއްސް ކަހަލަދޮގެއް ހަދައިގެން މިއަދު އަހްމަދު ބޭ ހުރިހާ މަހެއްވެސް ވާނީ އަތުލައި ގަނެވޭތޯ ބަލާށެވެ. ކޮންމެސް މަކަރެއް ވާނީ ހަދާށެވެ. މީގެ ކުރިން މިދެ އެކުވެރިންނަކީ ވަރަށް …

އިތުރަށް »

އެމަންޒަރު ދުށުމަކަށް ނޭދެން…. ( ކުރުވާހަކަ )

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުން ދިޔައެވެ. ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން އިތުރަށް ގަދަވެފައިވަނީ އެހެންވެގެންނެވެ. ޖައްވު ފިނިވެފައި ބާރަށް ރޯޅި ޖެހެމުން ދިއައެވެ. އަހަރެން އޮފީހުން އައިސް ގޭތެރެއަށް ވަނުމުގެ ބަދަލުގައި ކާރުގަ އިށީނދެލާ އިނީ ފޯނަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ. ކާރުގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރި އަންހެން ކުއްޖާގެ މޫނު އަހަރެންނަށް ނުފެނުނަސް އެއީ ދެކެފަރިތަ އިސްކޮޅެކެވެ. އެއީ އަހަރެންނަށް އައު ރޫފައެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ފޯނުގައި އިނުމުން މާބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ނުދެވުނެވެ. …

އިތުރަށް »

ނުލިބުނު ލޯބި ( ކުރުވާހަކަ )

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ނާއިފް – ގްރޭޑް 10 ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުން ދިޔައެވެ. ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން އިތުރަށް ގަދަވެފައިވަނީ އެހެންވެގެންނެވެ. ޖައްވު ފިނިވެފައި ބާރަށް ރޯޅި ޖެހެމުން ދިއައެވެ. އަހަރެން އޮފީހުން އައިސް ގޭތެރެއަށް ވަނުމުގެ ބަދަލުގައި ކާރުގަ އިށީނދެލާ އިނީ ފޯނަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ. ކާރުގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރި އަންހެން ކުއްޖާގެ މޫނު އަހަރެންނަށް ނުފެނުނަސް އެއީ ދެކެފަރިތަ އިސްކޮޅެކެވެ. އެއީ އަހަރެންނަށް އައު ރޫފައެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް …

އިތުރަށް »

( ކުރުވާހަކަ ) އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އުޅެނީ ތަފާތު މީހުންނެވެ. އެކި މީހުންގެ ހުންނަނީ އެކި ޚިޔާލެވެ. އެކި މީހުން ދައްކާނީވެސް އެކި ވާހަކައެވެ. އެއްބަޔަކު ކިޔާތީ އަހަމެވެ. ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭ އިންސާނުން ނަކީ ރީއްޗައް ލޯބިކުރާބައެކެވެ. އަނެއްބަޔަކު ކިޔާތީ އަހަމެވެ. ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭ އިންސާނުން ނަކީ ފައިސާއަށް ލޯބިކުރާ ބައެކެވެ. ދުއިޔޭގައި ރީތި ކަމުގެ ސިފައާއި މުއްސަނދިކަން ލިބިގެން ނުވާ މީހުނަށް އެކަކުގެވެސް ލޯބިނުލިބެނީހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް އިންސާފެތްނެތި މިކަން ކުރަނީ ކީއްވެބާއޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް …

އިތުރަށް »

ކަަށަވަރު

ހަވީރުގެ ވަގުތަށް ދިޔަވަރު ހިކެމުންދަނީއެވެ. އަސުރުގެ ފަހުން ދާން ހަމަޖެއްސި މަސްދަތުރުގެ ހުރިހާ ތައްޔާރީއެއް ވެއްޖެއެވެ. ނާއިޒުގެ އާއިލާ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ތިބީ ނިކަން ހިތްހަމަޖެހިފައެވެ. ގިނަ ދުވަސް ތަކަކަށްފަހު މިފަދަ ގޮތަކަށް ހުރިހާ އެންމެން އެއްތަންވެ މަޖާ ދަތުރެއް ދެވޭތީއެވެ. ނާއިޒުގެ ދަބަހަށް ބިސްކޮލާޓާ އަކާއި މައިލޯ ޕެކެޓް ލިއެވެ. އޭނާއަކީ މާގިނައިން ކެއުމަށް ފޯރި ހުއްނަ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. އެއާއި ޚިލާފަށް ލައިނާ ގެންގުޅޭ ދަބަސް ފުރާ …

އިތުރަށް »

ރުހުމުގެ ލޯ

އަސުރުން އިރު ތިރިވެދާނެއެވެ. ފިނިރޯޅިތައް ޖެހޭ އިރުވައިގެ ނަލަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. މަސްވެރިކަން ދެރަ ދުވަސްވަރެއްކަމުން ގިނަ މީހުން އެގަޑީގައި ފަރުމަހަށް ދާން ބަނދަރަށް ނިކުންނަނީއެވެ. ޒުވާން އުމުރުގެ ކުދިންނާއި ހަރުމީހުންނެވެ. އެހެނަސް ހަތާނެތި އުޅޭ ވައިކުޅަނދުރެއްހެން މާހިދު އެނބުރެމުން ސެބުރެމުން ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު އަތިރިމަށްޗާ ދިމާލަށް ދާތީ ފެނެއެވެ. މީހާ ހުރީ ވަރުބަލިވެފައެވެ. ބަނޑަށް ބަލާލުމުން ހީވަނީ ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑަފައި ހުރި ދައެއްހެންނެވެ. އަހަންމިޔަތުކަމެއް ނުދެވި …

އިތުރަށް »