ހަޤީޤީ ހާދިސާ އަރުޝީފު

އަހަރެންގެ އިސްލާމް މުދައްރިސް (ވާހަކަ)

އަހަރެންގެ އިސްލާމް މުދައްރިސް (ވާހަކަ)

Shareއަހަރެންވެސް ދުނިޔޭގައި ހުރީތީވެ ރީތިނަލަ ދުވަސްތަކާއި ބައްދަލުވެއެވެ. ތަފާތު މިޖާޒުގެ މީހުންނާއި ބައްދަލުވެ އެކިއެކި ރާގުރާގަށް ވާހަކަތައް އަޑުއަހާ ހަދަމެވެ. ހީސަމާސާކުރުމާއި މަޖާކުރުމަކީ އެގޮތުން ކޮށްއުޅޭކަމެކެވެ. އެކުވެރިންނާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ އަހަރެންގެ އުފަލެއްކަމުގައި އަބަދުވެސް ދެކެމެވެ. އެހެނަސް ދުވަސްވަރަކީ އަހަރެންގެ ސްކޫލުދުވަސްވަރުކަމުން ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ފިލާވަޅު ހެދުމުގައްޔާއި ފޮތްކިޔުމުގައި ޝާމިލްވެ އުޅެމެވެ. ރައްޓެހިގެން ކައިރިއަށްގޮސް ފިލާވަޅުތައްބަލާ ދަސްކުރަންޖެހޭއެއްޗެހި ދަސްކޮށްހަދަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމް މާއްދާއިން ފިލާވަޅެއް ދީފައިވޭތޯ ބަލާހަދަމެވެ. ކުލާހުގެ ލީޑަރަކީ އަހަރެންކަމުން ...

ތަފްޞީލް »

ވަޓްސްއަޕް މެސެޖަކަށް ޖަވާބު ނުދީގެން އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްފި.

ވަޓްސްއަޕް މެސެޖަކަށް ޖަވާބު ނުދީގެން އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްފި.

Shareވަޓްސްއަޕް މެސެޖަކަށް ޖަވާބު ނުދީގެން ސައޫދީގެ ދެމަފިއަކު ވަރިކޮށްފިއެވެ. ފިރިމީހާ އަނިބިމީހާއަށް ފޮނުވި މެސެޖަކަށް ޖަވާބު ނުދީ ވަރިކުރި މައްސަލައިގައި އަނބިމީހާ ބުނެފައިވަނީ އެމެސެޖް އޭނާ ނުކިޔާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފިރިމީހާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ފޮނުވިމެސެޖް އޭނާގެ އަންހެނުން ކީ ކަން ސާބިތުވަނީ ވަޓްސްއަޕްގެ ބުލޫޓިކް ގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ވަޓްސް އަޕްގައި އަންރީޑް މެސެޖްތައް ހުންނާނީ އަޅިކުލައިގެ ޓިކްގައެވެ. މެސެޖެއް ރީޑްކޮށްފިނަމަ ބްލޫކުލައަށް އެމެސެޖެއްގެ ޓިކް ބަދަލުވާނެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ...

ތަފްޞީލް »

ސިބްޤަތު ( ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކައެއް )

ސިބްޤަތު ( ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކައެއް )

Shareދުވަހަކީ ހަފްތާގައި އަންނަ އެންމެ ބިޒީ ދުވަހެވެ. ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނިންމާލުމަށްފަހު، އަހަރެންގެ މަސައްކަތާއިގެން ވަރަށް ފަރުވާތެރިވެ މަސްޢޫލުވެ އިނީމެވެ. އަހަންނަކީ ކިޔަވައިދޭ މަދަރުސާއެއްގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މީހަކަށްވުމުން، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެދުވަހުން އެދުވަހުން ނިންމާލެވޭތޯ ބަލަމެވެ. އަހަރެންގެ މަސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއްއައީ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައި އަޑު އިވުމުންނެވެ. މަސައްކަތް ކުޑަކޮށް މަޑުޖައްސާލައިފަ ފޯނުބަލާލީމެވެ. ” ޓްވީޓެއް ” ހިތާހިތާ ކިޔާލެވުނެވެ. ” އެވާނީ ކޮންމެވެސް ...

ތަފްޞީލް »

ކަތިވަޅި ހިފައިގެން އަންނަ ކޮންމެ މީހަކީ ކަތިލަން އަންނަ މީހެއް ނޫނެވެ.

ކަތިވަޅި ހިފައިގެން އަންނަ ކޮންމެ މީހަކީ ކަތިލަން އަންނަ މީހެއް ނޫނެވެ.

Shareކާފަ ކިޔައިދިން ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ވާހަކައެކެވެ. ކާފަ ބުނިގޮތުގައި އެއީ ހަގީގީ ހާދިސާއެކެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ބައިގަރުނެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އަހަރެމެންގެ ރަށުގެ ބަޔަކު އޮޑިއެއް ކަނޑައިގެން ފިލިއެވެ. އެމީހުންގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކޮންމެސް ގައުމަކަށް ގޮސް ކިޔަވައި، ވިޔަފާރިކޮށް، އެފަދަ އެހެން ވެސް ފުރުސަތުތައް ހޯދުމެވެ. ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޭރު އެހާ ވެސް ގޯހެވެ. ރަށު ވަލުން ރޭގަނޑުގެ ދަންވަރުގައި ވަގުރުކު އަޅައި ކާއްޓާ ކުރުނބަލާ ގަބުޅިއަށް ...

ތަފްޞީލް »

ގެއްލުނުތާ 40 އަހަރު ދުވަސްވީފަހުން ވިއެޓްނާމް ގެ ދެމީހުން ފެނިއްޖެ.

ގެއްލުނުތާ 40 އަހަރު ދުވަސްވީފަހުން ވިއެޓްނާމް ގެ ދެމީހުން ފެނިއްޖެ.

Shareގެއްލުނުތާ 40 އަހަރު ދުވަސް ފަހުން ވިއެޓްނާމުގެ ދެބަފައިން ފެނިއްޖެކަމަށް ބޭރުގެ ބައެއް ދުވަހު ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ. މިއީ އެމެރިކާ އާއި ވިއެޓްނާމާ ދެމެދު ހަނގުރާމަކުރި ދުވަސްވަރު ވިއެޓްނާމުން ގެއްލުނު ބައްޕައަކާއި އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ހޯ ވަން ތާ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ގެއްލުނު ކަމަށް ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އެޅި ބޮމެއްގެ ސަބަބުން ހޯގެ އަންހެނުންނާއި ދެ ފިރިހެން ދަރިން މަރުވުމާ ގުޅިގެން ޖަންގަލިތެރެއަށް ...

ތަފްޞީލް »

މުދައްރިސް – ދަރިވަރަށް

Shareމުދައްރިސް ހިނގާފައި ދިޔައިރު ދިމާވި ދަރިވަރެކެވެ. އޭނާފެނުމުން މުދައްރިސްގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ އޮހިގަތެވެ. ހުރިގޮތުންނެވެ. ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވީއެވެ. އެއީހަމަ އެދަރިވަރެވެ. ޔަޤީންކޮށް ބަލައިފީނެވެ. ހާދަހާވާ ދެރައެވެ. ނިޔަނެތި، ލޮބުވެތި ދަރިވަރެވެ. ތިޔަދަރިވަރު ނުވާނަމަ،މުދައްރިސެއްނުވީހެވެ. ތިޔައީ މުދައްރިސްގެ ދެލޮލުގެ ފިނިކަމެވެ. ތިޔަދަރިވަރު މޮޅުކުއްޖަކަށްވުމަކީ މުދައްރިސްގެ އުއްމީދެވެ. މިވާހަކަތައް މިލިޔެލަނީ ތިޔަދަރިވަރުގެ އެއްމެހައި ޢަމަލުތައް މުދައްރިސް އޮބްޒާރވްކުރާތީ އެވާހަކަ ބުނުމުގެ ބޭނުމަކުނޫނެވެ. ނަމަވެސް ތިބާގެ ޢަމަލުތަކާމެދު އޮތް އިތުބާރެއްގެ ގޮތުންނެވެ. ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވަނީ ...

ތަފްޞީލް »

އަމިއްލަ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ބޮމުން އަންނަ އަންހެނެއް.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ކޮލޮރާޑޯ ސްޕްރިންގސް އަށް އުފަން ޢުމުރުން 53 އަހަރުގެ "Carrie " ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނާއަކީ އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ ހަތަރު އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ ކުޑަކަމުދާ ނަޖިސް ބޮމުން އަންނަމީހެކެވެ. އޮންލައިން ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ވާގޮތުން މި އަންހެންމީހާ ދުވާލެއްގެ މައްޗަކަށް އެވްރެޖްކޮށް 80 އައުންސްގެ ކުޑަކަމުދާ ނަޖިސް ބޮމުންދެއެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މިވަރު ބޮމުންގޮސް މިހާރު ގާތްގަޑަކަށް 900 ގެލަން ކުޑަކަމުދާ ނަޖިސް ބޮވިފައިވާނެކަމަށް އެ އަންހެނާ ލަފާކުރާކަމަށް ވެއެވެ.

ތަފްޞީލް »

ކެޓްބޯއީ – އަނދިރީގައިވެސް ލޮލަށްފެންނަ ޗައިނާކުއްޖެއް.

Shareއެއްވެސް އަލިކަމެއް ނުވާތަނެއްގައިވެސް އެކުއްޖެއްގެ ލޮލަށް ރީތިކޮށްފެންނަ ކުއްޖަކު ޗައިނާގައި އުފަންވެއްޖެއެވެ. 2009 ވަނައަހަރު އުފަންވި ” Nong Youhui” ނަމަކަށް ކިޔާ މިކުއްޖާ އަށް ގުދުރަތުން ލިބިފައިވާ ދެ ލޮލަކީ ބުޅަލެއްގެ ދެލޮލާ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ވަރަށް އެއްގޮތް ދެލޯކަމަށް މިކުއްޖާއާއި، ބެހޭގޮތުން އެކިއެކި ޓެސްޓްތައް ހެދި ޑޮކްޓަރުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެކުއްޖާގެ ލޮލަށް އެއްވެސް އައްޔެއް އެޅިއްޖެނަމަ ބުޅަލެއްގެ ދެލޯ ދިއްލޭ ފަދައިން އަލި ރިފްލެކްޓްކޮށް ދިއްލިފައި ...

ތަފްޞީލް »

ފާޚާނާތެރޭގައި 932 ދުވަސްވަންދެން ދިރިއުޅުނު އަންހެނެއް.

Shareޢުމުރުން 58 އަހަރުގެ ސިންގަޕޫރު އަންހެނަކު ދެއަހަރަވުރެ ގިނަދުވަސްވަންދެން އޭނާގެ ކޮޓަރީގެ ފާޚާނާތެރޭގައި ދިރިއުޅެފިއެވެ. ކެއުމާއި ނިދުންވެސް އަދި އެހެނިހެން ކަންކަންވެސް އޭނަކުރަނީ ފާޚާނާގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މިކަން ސާފުކޮށްދީފައިވަނީ މިއަންހެންމީހާގެ ފިރިމީހާއެވެ. އޭނަ ބުނެފައިވަނީ އޭނަގެ އަންހެނުންނަކީ ޑިޕްރެޝަން ތަހައްމަލު ކުރާ އަދި ސިކުޑީގެ ބަލިހުންނަ މީހެއްކަމަށެވެ. ޢުމުރުން 64 އަހަރުގެ ފިރިމީހާ ކިޔަދީފައިވާގޮތުން އޭނަގެ އަންހެނުން ގެ ދިރިއުޅުން ދެއަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވަންދެން ފާޚާނާތެރޭގައި ވޭތުކުރަން ޖެހުނީ ...

ތަފްޞީލް »

ނޭންގިކުރެވޭ ފޯންކޯލް – ވިސްނާލަންޖެހޭ މުހިއްމުކަމެއް.

Shareމޯބައިލް ފޯނަށް ދޭންވާ އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަން ދީގެން ފޯނުގެންގުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކިތައްމީހުން ބާއެވެ. ފޯން ލޮކް ކުރުމާއި، ޕާސްވޯޑު ޖެހުންފަދަ ކަންކަން ކޮށް ހަދާންނެތިގެން ފޯން ތަނެއްގައި ބޭއްވިފައިއޮތަސް އެއާ އެހެންމީހަކަށް ނުކުޅެވޭ ގޮތަށް ޕްރޮޓެކްޓް ކުރަނީ ކިތައްމީހުންބާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިސްނާލަން ޖެހޭ އެހެންކަމެއްވެސް އެބައޮތެވެ. ކޮންމެމީހަކުވެސް މޯބައިލް ފޯނެއް ގެންގުޅޭއިރު އެފޯނުން އޭގެ ފީޗާރސްތައް ބޭނުންކުރަން އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް ކަމާމެދުއެވެ. ވަރަށް އާދައިގެ ބައެއްމީހުންވެސް ވަރަށް ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް