މުނިފޫހި

ކުލުނު

ފެންނަ ކޮންމެ ހިނދަކު އުފަލުން ހިތް ފުރިގެންދެއެވެ. އެ މައުސޫމް ލޮލުން ބަލައިލުމަށްފަހު އެވާ ހިނިތުންވުން އަދިވެސް އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި ބިންވަޅުނެގިފާވެއެވެ. މަޑުފުށްކޮޅެއް ފަދަ އަތުގައި ހިފާ ލޯބިކޮށްލި ކޮންމެ ވަގުތުކޮޅެއް ވަކިވަކިން ހަނދާނުގައި ކުރެހިފައިވެއެވެ. އެއީ މީގެ 14 އަހަރު ކުރިއެވެ. އައިޖީ އެމް އެޗްގައި ތެރޭގައި އިނދެ އިނދެ ފޫހިވެގެން ބޭރަށް ނިކުމެ ބޭރުބަލައިލީމެވެ. ފެންނަނީ ދާދި އެއްމަންޒަރެކެވެ. ހަލަބޮލި ކާރުބާރު ބޮޑުވެފައިވާ މާލޭގެ މަގެކެވެ. އެއީ …

އިތުރަށް »

އެމީހަކު ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު ހެރޭނީ އެމީހެއްގެ ލޮލަށެވެ. ( ކުރުވާހަކަ )

ދުވަހަކީ ވަރަށް މޫސުންވެސް ރީތި ދުވަހެކެވެ. އަލީ އާއި އަހްމަދު ދިއައީ މަސްބާނާށެވެ. އަލީ އަށް އެދުވަހަކު އެންމެ މަހެއް ވެސް ނުބެވުނެވެ. އެކަމަކު އަޙްމަދު ވަރަށް ގިނަމަސް ބައިފިއެވެ. އަލީ ހިތަށް އެރިއެވެ. މިއަދު އަހަންނަށް މަހެއް ނުބެވުނަސް ކޮންމެއްސް ކަހަލަދޮގެއް ހަދައިގެން މިއަދު އަހްމަދު ބޭ ހުރިހާ މަހެއްވެސް ވާނީ އަތުލައި ގަނެވޭތޯ ބަލާށެވެ. ކޮންމެސް މަކަރެއް ވާނީ ހަދާށެވެ. މީގެ ކުރިން މިދެ އެކުވެރިންނަކީ ވަރަށް …

އިތުރަށް »

އެމަންޒަރު ދުށުމަކަށް ނޭދެން…. ( ކުރުވާހަކަ )

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުން ދިޔައެވެ. ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން އިތުރަށް ގަދަވެފައިވަނީ އެހެންވެގެންނެވެ. ޖައްވު ފިނިވެފައި ބާރަށް ރޯޅި ޖެހެމުން ދިއައެވެ. އަހަރެން އޮފީހުން އައިސް ގޭތެރެއަށް ވަނުމުގެ ބަދަލުގައި ކާރުގަ އިށީނދެލާ އިނީ ފޯނަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ. ކާރުގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރި އަންހެން ކުއްޖާގެ މޫނު އަހަރެންނަށް ނުފެނުނަސް އެއީ ދެކެފަރިތަ އިސްކޮޅެކެވެ. އެއީ އަހަރެންނަށް އައު ރޫފައެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ފޯނުގައި އިނުމުން މާބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ނުދެވުނެވެ. …

އިތުރަށް »

ނުލިބުނު ލޯބި ( ކުރުވާހަކަ )

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ނާއިފް – ގްރޭޑް 10 ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުން ދިޔައެވެ. ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން އިތުރަށް ގަދަވެފައިވަނީ އެހެންވެގެންނެވެ. ޖައްވު ފިނިވެފައި ބާރަށް ރޯޅި ޖެހެމުން ދިއައެވެ. އަހަރެން އޮފީހުން އައިސް ގޭތެރެއަށް ވަނުމުގެ ބަދަލުގައި ކާރުގަ އިށީނދެލާ އިނީ ފޯނަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ. ކާރުގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރި އަންހެން ކުއްޖާގެ މޫނު އަހަރެންނަށް ނުފެނުނަސް އެއީ ދެކެފަރިތަ އިސްކޮޅެކެވެ. އެއީ އަހަރެންނަށް އައު ރޫފައެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް …

އިތުރަށް »

( ކުރުވާހަކަ ) އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އުޅެނީ ތަފާތު މީހުންނެވެ. އެކި މީހުންގެ ހުންނަނީ އެކި ޚިޔާލެވެ. އެކި މީހުން ދައްކާނީވެސް އެކި ވާހަކައެވެ. އެއްބަޔަކު ކިޔާތީ އަހަމެވެ. ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭ އިންސާނުން ނަކީ ރީއްޗައް ލޯބިކުރާބައެކެވެ. އަނެއްބަޔަކު ކިޔާތީ އަހަމެވެ. ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭ އިންސާނުން ނަކީ ފައިސާއަށް ލޯބިކުރާ ބައެކެވެ. ދުއިޔޭގައި ރީތި ކަމުގެ ސިފައާއި މުއްސަނދިކަން ލިބިގެން ނުވާ މީހުނަށް އެކަކުގެވެސް ލޯބިނުލިބެނީހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް އިންސާފެތްނެތި މިކަން ކުރަނީ ކީއްވެބާއޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް …

އިތުރަށް »

ކަަށަވަރު

ހަވީރުގެ ވަގުތަށް ދިޔަވަރު ހިކެމުންދަނީއެވެ. އަސުރުގެ ފަހުން ދާން ހަމަޖެއްސި މަސްދަތުރުގެ ހުރިހާ ތައްޔާރީއެއް ވެއްޖެއެވެ. ނާއިޒުގެ އާއިލާ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ތިބީ ނިކަން ހިތްހަމަޖެހިފައެވެ. ގިނަ ދުވަސް ތަކަކަށްފަހު މިފަދަ ގޮތަކަށް ހުރިހާ އެންމެން އެއްތަންވެ މަޖާ ދަތުރެއް ދެވޭތީއެވެ. ނާއިޒުގެ ދަބަހަށް ބިސްކޮލާޓާ އަކާއި މައިލޯ ޕެކެޓް ލިއެވެ. އޭނާއަކީ މާގިނައިން ކެއުމަށް ފޯރި ހުއްނަ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. އެއާއި ޚިލާފަށް ލައިނާ ގެންގުޅޭ ދަބަސް ފުރާ …

އިތުރަށް »

ޒަޔާންގެ ޖޯކްތަކުން (އޫރިދޫ ފޮށި!)

އެއްދުވަހަކު އަލީ އޭނާގެ ރައްޓެހި މުހައްމަދު  ގާތަށް ގޮސް އެހިއެވެ. އަހަރެންގެ ފޮށީގެ ނަމްބަރު ހޯދައި ދެވިދާނެތަ؟ ”އޭ” މިހާރު ނުޖެހޭނެ ނަމްބަރު ނޭންގިގެން އުޅޭކަށެއް! މާރަގަޅުވާނެ. އެއޮތީ އޫރިދޫ، ވަގުތުން ގޮސް އަހާ ބަލަ، އެމީހުން ނަމްބަރު ބުނެދޭނެ. ދެން އޭނާ އޫރިދޫ އަށް ދާން ހިގައިގަތެވެ. ނަމަވެސް އެދުވަހު އޭނައަށް އޫރިދޫ އަށް ދެވުން ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.  އެދުވަހަކު އެތަނެއް ނުފެނުނެވެ. އެނާ ގެޔަށް ގޮސް އަވަހަށް …

އިތުރަށް »

ރުހުމުގެ ލޯ

އަސުރުން އިރު ތިރިވެދާނެއެވެ. ފިނިރޯޅިތައް ޖެހޭ އިރުވައިގެ ނަލަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. މަސްވެރިކަން ދެރަ ދުވަސްވަރެއްކަމުން ގިނަ މީހުން އެގަޑީގައި ފަރުމަހަށް ދާން ބަނދަރަށް ނިކުންނަނީއެވެ. ޒުވާން އުމުރުގެ ކުދިންނާއި ހަރުމީހުންނެވެ. އެހެނަސް ހަތާނެތި އުޅޭ ވައިކުޅަނދުރެއްހެން މާހިދު އެނބުރެމުން ސެބުރެމުން ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު އަތިރިމަށްޗާ ދިމާލަށް ދާތީ ފެނެއެވެ. މީހާ ހުރީ ވަރުބަލިވެފައެވެ. ބަނޑަށް ބަލާލުމުން ހީވަނީ ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑަފައި ހުރި ދައެއްހެންނެވެ. އަހަންމިޔަތުކަމެއް ނުދެވި …

އިތުރަށް »

ތެދުވެރި އެކުވެރިން ހާދަ މަދުވެޖެއޭ!

ތެދުވެރި ވަފާތެރި އެކުވެރިން  އަދު ހާދަހާ މަދުވެއްޖެއޭ        އެދުމެއް ނެތިއްޔާ ހެޔޮހިތުން އަނގައިން ބުނާކަށް ނޭދެއޭ އެކުގައި އުޅުނު ރަޙްމަތްތެރިން ދެކިފަރިތަ ގާތް ރައްޓެހިން        އެކުއުޅުނުކަން ނެތި ހަނދުމަގޮސް މުޅި އެކުއެކީ ވަކިވެއްޖެއޭ ކުޑައިރު ވަރަށް ގުޅިގެން އުޅުނު އަދި މާބޮޑަށް އެކުގައިއުޅުނު        ކުޑަމޫސަ އާ ދޮން ޙަސަނުވެސް  އަދު ދެން މަށާ ވަކިވެއްޖެއޭ ކުޅިވަރު ތަކާ މަޖަލުގެ ތެރޭ އެންމެން އެކީ އެއްބައިވެގެން        …

އިތުރަށް »

މިއީވެސް އިމްތިހާނެއްބާއެވެ.

ލިޔުނީ : ޢާއިޝަތު ޚަތުމާ – ގްރޭޑް 9 ހިތްގައިމު ރެއެކެވެ. ސާދަވިލޭރޭގެ ރިހިއަލިން މުޅި ރަށް ވަނީ ޒީނަތްތެރިވެފައެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ގޮވަމުންދާ ކުދިކުދި ފަނިފަކުސައިގެ އަޑުން ރޭގެ ހިތްގައިމުކަން އިތުރު ކުރުވައެވެ. ވިދާ ބަބުޅަމުންދާ ތަރިތަކުގެ ސަބަބުން އުޑުމައްޗަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދެއެވެ. ގަސްތަކުގެ ފަތްތަކާއި ފަންތައް ވަޔާ ކުޅެމުންދާއިރު ނުހާ އޭނީ ފުންމާޒީއެއްތެރެއަށް ގެއްލި ހުސްވެފައެވެ. ކުށްލިއަކަށް އޭނާގެ ޚިޔާލަށް އައީ މީގެ ދެއަހަރުކުރިއެވެ. ނުހާއަކީ …

އިތުރަށް »

ހަފްތާގެ އަރަތް (2)

އަހަރެންނަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި ހުދު ހެދުމެއް ލައިގެން ހުންނަ މީހެކެވެ. އަހަރެންގެ ބޭނުން ކުރަން ފެށުނީ ޒަމާނީ ތަރައްްޤީ ކުރިއަރަމުން އައި ދުވަސްވަރުން ފެށިގެންނެވެ. އަހަރެންގެ ދެ އަނގަ ނުލާހިކު ބޮޑެވެ. އެހެނަސް ވާހަކަ ދައްކާ ނަހަދަމެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ކިތަންމެ ބޮޑަކަސް، ކައިބޮއެ ހަދަނީ ހަފްތާއަކު ދެތިން ފަހަރެވެ. އަހަރެންގެ ކާނާ އިތުރަށް މީރުކުރުމަށްޓަކައި ދެ ވައްތަރެއްގެ ބޭހެއް ބޭނުންކުރަމެވެ. ބައެއް ފަހަރު ހިކި ބޭހެކެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު …

އިތުރަށް »

އަހަރެންނަކީ ކާކު؟

އަހަރެންނަކީ ކާކުބާއެވެ؟ ޖަވާބުގައި  މިވެނި ވައްތަރެއްގެ ގަހެކޭ ނުވަތަ މަލެކޭ ބުނުމުން އެއީ ތެދަކަވެދާނެ ބާއެވެ؟ ނޫނީ ގަހެއްގެ އިޙްސާސްތަކޭ ބުނުމުން މުޅިން ތެދަކަށް ނުވެދާނެ ބާއެވެ؟ ކޮންމެއަކަސް މި ދެގޮތަށް ނޫން އިތުރު އެހެން ގޮތްގޮތަށްވެސް އެކި ފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުމުގެ ނަޒަރު ހުއްޓުމަކީ މިކަމާއި މުޅިން އެއްބަސްވެވުނީ ކަމުގައެއްވެސް ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެހެނަސް ތަންކޮޅެއް ފުނަށް ފީނާލެވިއްޖެނަމަ ޙަޤީޤަތް އެނގި ފަހުންވުން ދާދި ގާތެވެ. އެހެންކަމުން މި ސުވާލަށް އެންމެ …

އިތުރަށް »

ޒަޔާންގެ ޖޯކްތަކުން ކަތީބުގެ ފެކްސް

އެއްދުވަހަކު ކަތީބު ފެކްސްފޮނުވަންވެގެން އެއޮފީހުގެ ފެކްސް ފޮނުވާ މީހާގާތަށް ގޮސް ފެކްސް ފޮނުވަން ބުންޏެވެ. އެދުވަހަކީވަރަށް ވިއްސާރަދުވަހެކެވެ. އޭނާ ބުންޏެވެ. ”މިއަދުވާރޭވެހެއެއްނު” އެހެންވީމާ ފަހަރެއްގަ ނުފޮނުވިދާނެވެ. “ވިއްސާރަވީމައޭ! ” ކަތީބު ބުންޏެވެ. “މާދެމާއަނެއްކާވެސް ވާރޭނުވެހެންޏާއި އުޅޭނީ” ފެކްސް ފޮނުވާ މީހާ ބުންޏެވެ. އެހެންވެ އެކަމާ ކަތީބު ވިސްނިއެވެ. ކިހިނެއްބާ އޭނާއެވިސްނަނީ؟ ކަތީބު ހިތަށްއެރިއެވެ. މާދަމާ އޭނާ ކައިރީ އަހާނީ  އެންމެފުރަތަމަ ފެކުސް އަކީ ކޮބައިކަން. އޭގެއަނެއްދުވަހު އަނެއްކާވެސް ފެކްސް ފޮނުވަންދިޔައެވެ. …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ 50 އަހަރުފުރޭ ރަންޔޫބީލްގެ ހަނދާނުގައި

ލަންދޫސްކޫލްގެ 50 އަހަރުފުރޭ ރަންޔޫބީލްގެ ހަނދާނުގައި އަޙްމަދު ދާއޫދު / އައްސޭރި ، ނ.ލަންދޫ އަހަރީދުވަސް އައިމާ ހިތާ ރޫޙަށް އުފާ ލިބިދީފިއޭ                 އަހަރުން މިއީ ފަންސާސް ފުރޭ  ޔޫބީލް ގެނުވައި ދީފިއޭ ލަންދޫސްކޫލަށް އައި ރަބީޢޭ ފަރިކަމޭ އާރޯ ކަމޭ                 ލަންދޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އުފަލުން  އެކީ ފޮޅިލައިފިއޭ ފަންސާސް އަހަރުވީ ބޮޑު ބިނާ ލަންދޫ ފަޚުރުވެރި ކޮށްފިއޭ                 ދަންނާށެ ހުނަރާ ފަންނުވެރި  އެތަކެއް …

އިތުރަށް »

ދޮގު ހެދުމުގެ ނަތީޖާ! ( ކުޑަކުދިންގެ ކުރުވާހަކަ )

އެއްދުވަހަކު ފަޔާޒު ކިޔާކުއްޖަކު މަންމަ ކައިރީ ބުންޏެވެ. މަންމާ މިދަނީ ކުޅެން! ދެން އެނާ ކުޅެން ގޮސްފާ ޕާޓޭން ތަކެއް ސިގިރޭޓް ބޯން ތިބިތަން ފެނިގެން މިނާ ހިތަށް އެރިއެވެ. ކޮންމެސް ގޮތަކުން މީ ކުރަންވެއްޖެކަމެކެވެ . މީނާއަވަހަށް ގެޔަށް ގޮސްފާ ވަރަށް ރަގަޅަށް މަންމަގެ ބަސްއަހަން ވިސްނިއެވެ. ރަގަޅަށް އުޅުނީމާ މަންމަ މެން ރުފިޔާ ދޭނެއެވެ. ރުފިޔާދިނީމާ ސިގިރޭޓުގަންނާނީއެވެ. ދެން އޭނާ ވަރަށް ބަސްއަހައިގެން އުޅުނެވެ. ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. …

އިތުރަށް »

ވަންކަން ނުކުރާށެވެ.

އެހެންދުވަސް ދުވަހަށްވުރެ އަވަހަށް މިއަދު މޫސަ ސުކޫލަށް އައެވެ. އޭނާ ސްކޫލަށް އައިއިރުވެސް އޭނާއަތުގައި ގޭމުކުޅޭއެއްޗެއް އޮތެވެ. ހީވަނީ އެއީ ގޭމް ބޯއީއެއް ހެންނެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ އެކްލާހުގެ އެހެންކުއްޖެއް ކަމުގައިވާ އަލީވެސް އައިއްސިއެވެ. އޭ ތިޔައި ކޯޗެއްތަ؟ ދީބަލަ މަކުޅެލަން. އަލީ ބުންޏެވެ. އަލީ ހަމަ އެހެން ބުނުމާއެކީ ގޭމްބޯއީ އަލީ އަތަށްދީފައި މޫސަ އެތަނުން ދިޔައެވެ. ދެން ބެލު ޖެހީމައި ހުރިހާ ކުދިން ކްލާހަށްވަނެވެ. ސަރ އަށް …

އިތުރަށް »

ކާތަކެތީގެ އާދޭސް!

އެއްދުވަހަކުއެބައުޅެޔޯ ރިހާކުރުބޮޑިޔެއް. މި ބޮޑި ފުޅީތެރޭގައި އިދެއިދެ ފޫޖަހައިގެން ދިޔައިރުވެއްސްކާނެމީހަކުނުވިއެވެ. މިކަމާދެރަވެގެން ފުޅީތެރެއިން ފުންމާލައިގެން ދަނިކޮން ދިމާވީ ގަހެއްގައި  ރަތް ވެފާ އިން މިރުހަކާއެވެ. މިރުސްގޮވާލިޔެވެ. އޭބަލަ ރިހާކުރުބޮޑިޔާއެވެ. މާބާރަށް ފުރޮޅެމުން ތިޔަދަނީކޮތާކަށް ހެޔެވެ؟ ބޮޑި ބުންޏެވެ.  މިދަނީ ފުޅީ ތެރޭގައި އިދެއިދެ ފޫޖަހައިގެން ދިޔައިރުވެސް ކާނެމީހަކުނުވެގެން ކާނެމީހަކުވޭތޯއެވެ. މިރުސް ބުންޏެވެ. އަހަރެން ވެސް ގެންދާށެވެ. އަހަރެން ގަހުގައި އިދެއިދެ ދޮން ވެގެން ދާއިރުވެސް ބިންނާނެ މީހަކުނުވިއެވެ. ދެން ރިހާކުރުބޮޑިއާއި، …

އިތުރަށް »

މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކުޑަކުއްޖާތަ؟

ޢުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގެ އަންހެން އެތްލީޓެއްގެ ވާހަކަ އަޑުއެހިންހެއްޔެވެ؟ އެއީ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ އެތްލީޓްކަމަށް ބެލެވިދާނެހެއްޔެވެ. ނުވަތަ އެއީ ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި މިޢުމުރުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކުއްޖާކަމަށް ވެދާނެހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެއަކަސް މިކުޑަކުއްޖާގެ ވީޑީއޯ މިހާރު ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންނެވެ. އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ކުޑައަންހެންކުއްޖަކު އާދަޔާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކެއް ދައްކާ މަންޒަރެވެ. ހީވަނީ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ އެތްލީޓަށްވެސް އެފެންވަރަށް އެފަދަ ކުޅަދާނަކަމެއް ނުދެއްކޭނެ …

އިތުރަށް »

ޒަޔާންގެ ޖޯކްތަކުން – ފިލާގަނޑު!

އެއްދުވަހަކު މީހަކު ފަޔަށް ތަދުވެގެން ދިވެހިބޭސް ކުރަން ދިވެހި ބޭސް ކުރާތަނަކަށް ދިޔައެވެ. ދެން އެތަނުގައި ހުރި މީހާޔަށް އެމީހާގެ ފައިދެއްކިޔެވެ. ދެން އޭނާ އަށް ލިސްޓެއްދިނެވެ. މީކޮންއެއްޗެންހެއްޔެވެ. އެމީހާ ބުންޏެވެ. މީފިލާގަޑެވެ. ދެން އެލިސްޓް ހިފައިގެން ބޭރަށްނިކުތެވެ. އޭނާހީކޮށްފިއެވެ. މިޖެހޭނީ  މިހިރައެއްޗިހި ހޯދައިފައި ޕްލައިވުޑު ފިލާގަޑެއްގައި އަޅާށެވެ. މިހެން ހީކޮށް މީނާ ކާރަކަށް އަރައިގެން ގެއަށް ގޮސްސާ މިއެއްޗިހިހޯދަންދިޔައެވެ. ހޯދައިގެން އައިސް ބޮޑު ފިލާގަޑެއްގައި އެއަޅާފައި ޓޭޕުއެޅިއެވެ. ދެން …

އިތުރަށް »

ޢިލްމަކީ …!

ޢިލްމަކީ...     ——————– އަޙްމަދު ދާއޫދު / އައްސޭރި ، ނ.ލަންދޫ ދަންނަވަންތޯއޭ ތެދެއް ހަމަ ހެޔޮހިތުން                ދަންނަ އަޚުނާ އުޚުތުނަށް ހެޔޮ ބަސްތަކުން  * * * * * * * * * * * * * * * * * * ޢިލްމަކީ ގަނެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން އިނގޭ               ޙިލްމުހުރި ދީންވެރި މުރައްބީން ބުނެދެތޭ ހިތްވަރުން ނޫނީ ނުހޯދޭ …

އިތުރަށް »