މުނިފޫހި

ނަމާދެއް ނާޅާށެވެ.

އިތުރަށް »

މިހިތުގެ ތިޔައީ ސާފު ލޯތްބޭ

ލިޔުނީ: އައިޝަތު ރިފާޝާ ދުވަހަކީ އާދައިގެ ވަރަކަށް ވައި ޖެހެމުންދާ ދުވަހެކެވެ. އަހަރެން މާލެއިން ރަށަށް ދާން ދަތުރު ހެދީ ހަވީރުގެ ވަގުތުގައެވެ. މިއަދަކީ އަހަރެންގެ އާއިލާއިން އަހަރެންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ލިބޭނެ ދުވަހެވެ. މިއަދު އަހަރެން އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އުފާވި ކަމެއް ނެތެވެ. ތެދެކެވެ. އަހަރެން ރަށަށް ދާން ދަބަހަށް އެއްޗިހި އެޅީވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންނެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ނިޔަނެތި މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަހަރެންގެ ލޮލަށް ފެންނާތީއެވެ. ދިގު …

އިތުރަށް »

ފަސްނަމާދު ( ޅެން )

ފަސްނަމާދު        ********************************                 އ.ދ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ފަށާށޭ ކޮށް ފަތިސްވަޤުތުގެ ނަމާދު      ކޮންމެ ކަމަކަށްވުރެ އެކަން އިސްކޮށް ކުރާށޭ ފަސް ނަމާދު ދީނުގައި އެންގެވި ގޮތަށް ހުރިހާ ނަމާދެއް ދޫނުކޮށް        މީނުކޮށް ވާން ނެތް ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭށޭ ފަސްނަމާދު މާތްއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން އެދި ދަރުމަޔާ މަތިވެރި ޘަވާބު        ވާތްގަށާ ހެޔޮރަޙްމަތަށް އެދިގެން ކުރާށޭ ފަސް ނަމާދު ގާތް އަޚުންނާ އުޚުތުނަށް …

އިތުރަށް »

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި….

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ************* އ . ދ ދިވެހިންގެ ފަޚުރޭ މީ މިބަސް ދިވެހިންގެ ޤައުމިއްޔަތުގެ ބަސް ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ގެނުވައިދެނީ ނަލަ ދިވެހިބަސް ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުގައި ވިޔަސް ފައިހަމަކުރޭ ފުރިހަމަ މިބަސް އުނިކަން ނެތޭ ލޮބުވެތިވި ބަސް ޤައުމިއްޔަ ރުކުނުގެ ދިވެހިބަސް އަކުރެއް ބަހެއް ނެތް ޤައުމުތައް މުއްސަނދި ތަރައްޤީ ވެވި އޮތަސް އަކުރެއް އަމިއްލަ އޮތުން އެއީ ފަޚުރެއް މެ ނޫންތޯ ދިވެހިބަސް އުވިދިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް …

އިތުރަށް »

އުފަންވީ އިރުވެސް … (ކުރުވާހަކަ)

އައިޝަތު ޚަތުމާ – ގްރޭޑް 10 ދުނިޔެމަށްޗައް ވެރިވެފައިވާ ކަނު އަނދިރިކަން ފިލުވާލަމުން ފަތިސް ވަގުތުގެ އަރާމް ފިނިކަން މަޑުމަޑުން ކަނޑުވާލަމުން އުދަރެހުން އަރައިގެން އަންނަ އިރުން އެޅެމުންދާ ރަން ދޯދިތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ޓަކައި މިރީތިމަންޒަރު ބަލަން އިން ޝަޒުރާ އަށް މިމަން ޒަރުގެ ފުރިހަމަ ކަމުން ދުނިޔޭގެ ޚިޔާލެއް ފިކުރެއް ނުކުރެވެއެވެ. މަންމަން ވެފައިވާ މުޅިދުނިޔެއަށް ވެރިވެފައިވާ ހަމަހިމޭންކަން ފިލުވާދެނީ އެކިތަފާތުވައްތަރުގެ ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ގޮވުން ތަކާއި އިއްވާލާ …

އިތުރަށް »

ކެހިވެރި ދުނިޔެ

އައިޝަތު ޚަތުމާ – ގްރޭޑް 10 އިރުއޭގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރުމަށްފަހު އުދަރެހުން ތިރިވަމުން އެދަނީ ސާދަވިލެރޭގެ ފުރިހަމަ ހަނދަށް ރަނިކަން ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ކުޑައިރު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އިރުގެ ދޯދިތަށް އެޅި ރަތް ކުލައިން ދިއްލިފައިވާ ވިލާތައް ވެސް ފަނޑުވެ ހަނދާ ތަރިތަކުގެ އަލިކަން ދުނިޔެ މައްޗަށް އަތްގަދަ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޤުދުރަތުގެ މިސާލެއްނެތްފަދަ މިހިތްގައިމު މަންޒަރުބަލަން އިން ނަޝްވާ އަށް މިއިން ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވޭ ހެނެއް ހިއެށް …

އިތުރަށް »

އެޕްރީލް (ދެވަނަ ބައި)

(ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ) ތިން މީހުންވެސް ނިކަން ހާސްވެ ބިރުން ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް އަނެއްކާވެސް އެ ބިރުވެރި އަޑު ވަރަށް ކައިރިން އިވުނެވެ. އެއާއިއެކު ކުއްލިއަކަށް ދޮރުހުޅުވުނެވެ. އެމީހުން އަވަސްވީ ގޮތަކުން އެތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ. އޭރު ގޭތެރޭގައި އެއްވެސް  ކަހަލަ އަލިކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މީހަކު އައިސް ދެލޮލަށް އިނގިލި ހެރިޔަސް ނޭނގޭހައިވެސް އަނދިރިއެވެ. ބިރުވެރިކަން އިންތިހާއަށް ދިއައީ އެހެންވެއެވެ. އީޝާ ބިރުން ހަޅޭލައްވައިގަންނަންވެސް އުޅުނެވެ. އެހެނަސް ހިތްވަރުކޮށްފައި  އަނގަމަތީގައި …

އިތުރަށް »

އެޕްރީލް

މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭންކަން ފަޅުފިލުވަމުން ދިޔައީ އަރާމު ނިދީގައި އޮތް އާރިފްގެ ހުވަފެންތަކެވެ. ކޮޓަރިތެރޭގައި ޖަހާފައި ހުރި  މަޑު މިއުޒިކާއި އެއްވަރަށް އޭނާގެ ގުގުރީގެ އަޑުވެސް ދެމެމުން ދިޔައެވެ. ކޮޓަރިތެރެ އެހާ ފިނިކޮށް އެހުރީ އޭސީގެ ފިނިމިން ދަށްކުރަން އާރިފް ހަނދާން ނެތުމުންނެވެ. އެފިނިކަމުގެ ތެރޭގައި އެނާގެ ހުވަފެނުގެ ރާނީ އާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން ދަނީއެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާ ދަނީ ކޮންމެވެސް ތަނަކުން ސިޓީ ލިޔާ ފޮތެއް …

އިތުރަށް »

އަނގޮޓި

  މިއީ ޙަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ކުރު ވާހަކައެކެވެ. އޭނާއަކީ މިހާރު އަހަރެންގެ އެކުވެރިއެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އަހަރެންގެ ކުޑައިރުގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެކެވެ. އެކީގައި އެކިއެކި ގުރޫޕު ހަދައިގެން ވަރަށް ފޯރީގައި މަޖާ ނެގި ދުވަސްތައް މިހާރުވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަނދާނުގައި ކޮށްޓާލައެވެ. އެއީ މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 14 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ ރައްޓެހިންގެ ޢަދަދު އެހާ ގިނަ ނޫންކަމުގައިވިޔަސް އަބަދުހެން އުޅޭނީ ދެތިން ކުދިންގެ …

އިތުރަށް »

މޮޅުގޮތް ހޯދަން އުޅެގެން ލިބުނު ކޮޅުކެހި

އެއްދުވަހަކު ވަރަށް ބަޑުހައިވެގެން ޖަންގަލީގެ ތެރޭގައި އުޅުނު ބުޅަކަށް ވަރަށް މީރު ކާއެއްޗެއްގެ ވަސް ދުވަން ފެށިއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އެ ވަސް އަންނަ ދިމާއަށް ދުވަމުން ދުވަމުން އެބަދެއެވެ. އެހިސާބަށް ދެވުނު ތަނާހެން ބުޅާ ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. އެއީ އެހިސާބުގައި ބަޔަކު އުޅޭހެން ހީވެގެންނެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ވާހަކަ ދައްކާ ހީ ސަމާސަ ކުރާ އަޑުއިވުނެވެ. ކޮންމެއަކަސް ބުޅާ ވަރަށް ސިއްރު ސިއްރުން ގޮސް ގަސްތަކުގެ …

އިތުރަށް »

ޒަޔާން ގެ ޖޯކްތަކުން: “އިދިކޮޅު ބަސް”

އެއްދުވަހަކު އަލީ ޖޮގިން އަށް ދިޔައިރު އެތާ މަޑުކޮށްގެން ތިބި ދެ ފިރިހެނަކު އެކަކު އަނެކަކަށް ބުންޏެވެ. އިދިކޮޅުބަސް ކިޔާ މުބާރާތެއް ބާއްވަން އަހަރެން ބޭނުމެވެ. އެމީހަކު އެބުނި އެއްޗެއް އަލީ އަށް އެހާ ރަނގަޅަކަށް ނޭންގުނެވެ. އަލީ  ހީކުރީ އެބުނީ ކާއެއްޗެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.  އަލީގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އާ ތިޔާގެ ރަހަ ބަލާލަން ވާނެ ދޯއެވެ! މީނާ ގެޔަށް ގޮސް އެކަކު ކައިރީގައި ވެސް ނުބުނެ ލެޕްޓޮޕް …

އިތުރަށް »

ފިސާރި އަންހެނުން…

ފިސާރި އަންހެނުން… (ޢ.ޒ)   ފެނިގެންދަނީ މުރާލިކަން ފެނި އެކަންކަން އަންހެނުން ފެނެޔޭ ކުރާތީ ބުރަނިކަން ކަންކަން އެތައް ގުނަ އަންހެނުން   ނޯވޭ ނިދާކަށް އެނދުމަތީ ގޮވަނީ ފިރިންނަށް އަންހެނުން ނޯވޭ ނުކެރިގެން ތަންމަތީ ފަށަނީ މަސައްކަތް އަންހެނުން   ކިޔަކަސް ސްކޫލަށް ދާންތިބީ މިބުނާ ފިސާރި އަންހެނުން ކިޔަކަސް ސްކޫލާށް ހަމަނުދޭ ނަމުގާ ފިސާރިވި ފިރިހެނުން   ނޭންގޭ ކަމެއްވާ ހަމަނެތޭ ބުނެދޭ ފިލާވަޅު އަންހެނުން ނޭންގޭ …

އިތުރަށް »

ދޮންދޫނި

އެއީ އިރުވައި މޫސުމުގެ އެންމެ ފަހު ނަކަތުން ދުވަހެކެވެ. މަޑުމަޑުން ޖެހެމުން ދިޔަ ވައިރޯޅިތަކާއެކުގައި ބޯމަތީގައި ދޮންދޫނިތައް ނިކަން އުފަލުގައި އުދުހެމުން ދަނީއެވެ. ބައެއްފަހަރު މަގުމަތީގައި ހެދިފައި ހުންނަ ފެންގަނޑުތަކަށް ތިރިކޮށް އެސޮރުމެން ފެންބޮއެ ހަދައެވެ. ހަމަ ކިރިޔާވެސް މީހެއްގެ ހިލަމެއް ވާއިރަށް ދޮންދޫނިތައް އުދުހިގެން މާ ދުރަށް ދެއެވެ. އަނެއްކާވެސް ހަމަ ކުރިން ތިބޭ ތަނަށް އެނބުރި އާދެއެވެ. މި މަންޒަރު ބަލަން ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އުމުރުން އެންމެ …

އިތުރަށް »

ފަތިހު ހިނގާލަން ނުކުންނަމާތޯ!

   އ . ދ       *************************           ހިނގާލަން ފަތިހު ނިކުތުމުން ލިބި އެ ބުންވަރު       ފިލައިގެން ދެއޭ ފޫހިކަން ލިބި އެ ހިތްވަރު           މިލާ މޯޅިކަންހުރި ހިތާމައިގެ ކުލަވަރު        ފިލާ މޮޅިތަކުން މިންޖު ކޮށްދޭނެ ކަށަވަރު          ލިބޭ ކަސްރަތުން ލޭގެ ދަށްވާނެ ޕްރެޝަރު         ހިނގޭނަމަ ބަލައިގެންނެ ވަރުބަލި ނުވާވަރު          ހިނގާނަމަ ވެޔޭލުއި އެ ބަރުދަނުގެ މިންވަރު         ހިނގާލަން …

އިތުރަށް »

ހަމަ ބުނެލީ!

ހަމަބުނެލީ! އ . ދ އެކަކުވެސް ނޭދޭނެހޭ؟ އަނެކާ އަކަށް ހެޔޮ މޮޅުގޮތެއް             އެކަކު ނަމަވެސް ހުރުމަކީ އެކަށޭނަކަމެކޭ ހަމަތެދޭ ހީކުރާ ގޮތަކަށް ކަމެއްނުވެ ދިއުމަކީ ހަމަ ގާތްކަމެއް             ހީކުރާށޭ އެންމެނެއް އެއްގޮތް ނުވާނޭ ހަމަ ތެދޭ ހީކުރާ ނަމައީ ނުބައިކޮށް ކޮންމެކަމަކާ މެދު ތިބާ             ހީނުވާ ވަރު ބޮޑެތި ކެހިތައް ލިބިހިނގައިދޭ ހަމަތެދޭ ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް އޮވޭ ނުބަޔާ، ހެވާ، ދެރަޔާ، މޮޅާ             …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ” އެތެރެފަޅު “

          އ.ދ ލަންދޫ އަކީ ތާރީޚްގައި މާޚާއްޞަ ޤަދަރެއް ދޭރަށެއް      ލަންދޫގެ އެކިއެކި ތަންތަނުން ފެނިގެންދަނީ ހަމަ ހެކިތަކެއް ލަންދޫ “އެތެރެފަޅަކީ” ވަރަށް ހިތްގައިމު ރީތިވި މަންޒިލެއް      ދޮންވެލި ތުނޑީގެ އަމާން ކަމެއް ލިބިގެންއެވާ ނަލަގޮނޑުދޮށެއް މޫދެއް އޮވޭ ފުން ނޫނަކަސް ކުދިކުދިމުރަކަގާ ހުއްޓަކަސް       މޫދަށް އެރެން ހެޔޮވަރު އެއީ ތަނަވަސް އުފާވެރި ފަހިތަނެއް ޕިކްނިކް ދަތުރުތައް ގޮސްއުޅެން މާރީތި ނަލަނަލަ ފަރިތަނެއް …

އިތުރަށް »

އަހަންމާކަލޯގެ އަރަތް 1

މޫސަބޭގެ ވިޔަފާރި އާދައިގެ މަތިން މިއަދުވެސް މޫސަބޭ ބާޒާރަށް ނުކުތީ ފޮނި އުންމީދު ތަކާއެކުގައެވެ. ގޯންޏަކަށް 25 ކިލޯ ލޮނާއި، 25 ކިލޯ ހަކުރު އަޅައިގެންނެވެ. އެއްގޯންޏަށް މިދެބާވަތް އަޅާކަށް މޫސަބެއަކަށް މާބޮޑުކަމަކަށް ނުވިއެވެ. މޫސަބޭ ހެދި ގޮތަކީ ގޯނަޏަށް ފުރަތަމަ އެޅީ 25 ކިލޯ ލޮނެވެ. ދެން އެހިސާބުން ގޯނި ބާރުކޮށް ވާފަށަކުން ބަނދެލީއެވެ. ދެން އަނެއްކާ ގޯނީގެ މަތީ ބަޔަށް 25 ކިލޯ ހަކުރު އެޅުމަށްފަހު ތުން …

އިތުރަށް »

މަޔަކަށްޓަކައި ދަރިޔަކުވީ ގުރުބާނީ

މަލީޝާއަކީ އާދައިގެ އާއިލާއަކަށް އުފަން ވަރަށް ރީތި ކުއްޖެކެވެ. އެހާމެ މަޑުމައިތިރި ކުއްޖެއްވެސްމެއެވެ. މަލީޝާގެ ރީތިކަމާއި އެއްވަރަށް މީހުން އޭނާއާއި ބެހޭގޮތުން ދޮގު ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ބުލީކޮށް ހަދައެވެ. މިވާހަކަ މަލީޝާ އޭނައިގެ މަންމަ ގާތުވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ދެއްކިއެވެ. އަދި މަންމަ މަލީށާގެ ކުލާސް ޓީޗަރަށް މި މައުލޫމާތު ހިއްސާވެސްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގައި އެދެވޭ ހެޔޮ ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އެއްދުވަހަކު ކުލާހުގައި އިންދާ އެއްކަލަ މިރާޝް އޭނާއާއި …

އިތުރަށް »

ދުނިޔެ އަހަރެންނަށް އިމްތިހާނު ދިނީ މިހެންނެވެ.

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ފަރުހާން – ގްރޭޑް 9 ފާލަމަށް ފެރީ ގާތްކުރުމާއިއެކު ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ފެރީން ފޭބީމެވެ. ދަތުރުވެރިންގެ އިސްތިގުބާލުގައި އެމީހުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ބައެއް ރަހުމަތްތެރިން އައިސްތިއްބެވެ. މާހައުލަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. އުފަންވަޒަނަށް އާދެވުނުނަމަވެސް އަހަންނަށް ކުރެވެނީ ބީރައްޓެހި އިހުސާސެކެވެ. ދާނެވަކި ދިމާއެއް ނޭނގިފައި ހުއްޓާ އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެމީހަކާއި އެކީ އަހަރެންގެ މުޅި ހަޔާތް ވޭތުކުރުމަށް ނިންމައިގެން އަލުން އަނބުރާ މިރަށަށް …

އިތުރަށް »

ޙަަަަަަަަަަަޤީޤަތް

ދިއްކޮށްލި މުސްކުޅިވެފައިވާ ކުރަކި އަތުގައި ހިފީ ހިފާހިތަކުން ނޫނެވެ. އެއް މިޔަކަނުން ހީލުމަށްފަހު ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލިތަނާ ފެނުނީ އަލިމުތްތަކެއްފަދަ ކަރުނަތައް އެ މިލާފައިވާ ކޯތާފަތްމައްޗަށް އޮހޮރޭތީއެވެ. ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅޭހެން ހީވިއެވެ. އެހެނަސް އަރުތެރެއިން ނިކުތީ ” ދަރިފުޅާ… ” މި ލަފުޒު އެކަންޏެވެ. އާނިޔާ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދީ ވާތުގައި ހުރި ފެންތަށި ބެހެއްޓިއެވެ. އަދި އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް ރޫގިނަ ކޮށްލާފައި ކަނާއަތުގައި އޮތް ބަތްތަށި އެމުސްކުޅި …

އިތުރަށް »