މުނިފޫހި

ކެހިވެރި ދުނިޔެ

އައިޝަތު ޚަތުމާ – ގްރޭޑް 10 އިރުއޭގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރުމަށްފަހު އުދަރެހުން ތިރިވަމުން އެދަނީ ސާދަވިލެރޭގެ ފުރިހަމަ ހަނދަށް ރަނިކަން ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ކުޑައިރު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އިރުގެ ދޯދިތަށް އެޅި ރަތް ކުލައިން ދިއްލިފައިވާ ވިލާތައް ވެސް ފަނޑުވެ ހަނދާ ތަރިތަކުގެ އަލިކަން ދުނިޔެ މައްޗަށް އަތްގަދަ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޤުދުރަތުގެ މިސާލެއްނެތްފަދަ މިހިތްގައިމު މަންޒަރުބަލަން އިން ނަޝްވާ އަށް މިއިން ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވޭ ހެނެއް ހިއެށް …

އިތުރަށް »

އެޕްރީލް (ދެވަނަ ބައި)

(ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ) ތިން މީހުންވެސް ނިކަން ހާސްވެ ބިރުން ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް އަނެއްކާވެސް އެ ބިރުވެރި އަޑު ވަރަށް ކައިރިން އިވުނެވެ. އެއާއިއެކު ކުއްލިއަކަށް ދޮރުހުޅުވުނެވެ. އެމީހުން އަވަސްވީ ގޮތަކުން އެތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ. އޭރު ގޭތެރޭގައި އެއްވެސް  ކަހަލަ އަލިކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މީހަކު އައިސް ދެލޮލަށް އިނގިލި ހެރިޔަސް ނޭނގޭހައިވެސް އަނދިރިއެވެ. ބިރުވެރިކަން އިންތިހާއަށް ދިއައީ އެހެންވެއެވެ. އީޝާ ބިރުން ހަޅޭލައްވައިގަންނަންވެސް އުޅުނެވެ. އެހެނަސް ހިތްވަރުކޮށްފައި  އަނގަމަތީގައި …

އިތުރަށް »

އެޕްރީލް

މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭންކަން ފަޅުފިލުވަމުން ދިޔައީ އަރާމު ނިދީގައި އޮތް އާރިފްގެ ހުވަފެންތަކެވެ. ކޮޓަރިތެރޭގައި ޖަހާފައި ހުރި  މަޑު މިއުޒިކާއި އެއްވަރަށް އޭނާގެ ގުގުރީގެ އަޑުވެސް ދެމެމުން ދިޔައެވެ. ކޮޓަރިތެރެ އެހާ ފިނިކޮށް އެހުރީ އޭސީގެ ފިނިމިން ދަށްކުރަން އާރިފް ހަނދާން ނެތުމުންނެވެ. އެފިނިކަމުގެ ތެރޭގައި އެނާގެ ހުވަފެނުގެ ރާނީ އާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން ދަނީއެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާ ދަނީ ކޮންމެވެސް ތަނަކުން ސިޓީ ލިޔާ ފޮތެއް …

އިތުރަށް »

އަނގޮޓި

  މިއީ ޙަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ކުރު ވާހަކައެކެވެ. އޭނާއަކީ މިހާރު އަހަރެންގެ އެކުވެރިއެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އަހަރެންގެ ކުޑައިރުގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެކެވެ. އެކީގައި އެކިއެކި ގުރޫޕު ހަދައިގެން ވަރަށް ފޯރީގައި މަޖާ ނެގި ދުވަސްތައް މިހާރުވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަނދާނުގައި ކޮށްޓާލައެވެ. އެއީ މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 14 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ ރައްޓެހިންގެ ޢަދަދު އެހާ ގިނަ ނޫންކަމުގައިވިޔަސް އަބަދުހެން އުޅޭނީ ދެތިން ކުދިންގެ …

އިތުރަށް »

މޮޅުގޮތް ހޯދަން އުޅެގެން ލިބުނު ކޮޅުކެހި

އެއްދުވަހަކު ވަރަށް ބަޑުހައިވެގެން ޖަންގަލީގެ ތެރޭގައި އުޅުނު ބުޅަކަށް ވަރަށް މީރު ކާއެއްޗެއްގެ ވަސް ދުވަން ފެށިއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އެ ވަސް އަންނަ ދިމާއަށް ދުވަމުން ދުވަމުން އެބަދެއެވެ. އެހިސާބަށް ދެވުނު ތަނާހެން ބުޅާ ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. އެއީ އެހިސާބުގައި ބަޔަކު އުޅޭހެން ހީވެގެންނެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ވާހަކަ ދައްކާ ހީ ސަމާސަ ކުރާ އަޑުއިވުނެވެ. ކޮންމެއަކަސް ބުޅާ ވަރަށް ސިއްރު ސިއްރުން ގޮސް ގަސްތަކުގެ …

އިތުރަށް »

ޒަޔާން ގެ ޖޯކްތަކުން: “އިދިކޮޅު ބަސް”

އެއްދުވަހަކު އަލީ ޖޮގިން އަށް ދިޔައިރު އެތާ މަޑުކޮށްގެން ތިބި ދެ ފިރިހެނަކު އެކަކު އަނެކަކަށް ބުންޏެވެ. އިދިކޮޅުބަސް ކިޔާ މުބާރާތެއް ބާއްވަން އަހަރެން ބޭނުމެވެ. އެމީހަކު އެބުނި އެއްޗެއް އަލީ އަށް އެހާ ރަނގަޅަކަށް ނޭންގުނެވެ. އަލީ  ހީކުރީ އެބުނީ ކާއެއްޗެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.  އަލީގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އާ ތިޔާގެ ރަހަ ބަލާލަން ވާނެ ދޯއެވެ! މީނާ ގެޔަށް ގޮސް އެކަކު ކައިރީގައި ވެސް ނުބުނެ ލެޕްޓޮޕް …

އިތުރަށް »

ފިސާރި އަންހެނުން…

ފިސާރި އަންހެނުން… (ޢ.ޒ)   ފެނިގެންދަނީ މުރާލިކަން ފެނި އެކަންކަން އަންހެނުން ފެނެޔޭ ކުރާތީ ބުރަނިކަން ކަންކަން އެތައް ގުނަ އަންހެނުން   ނޯވޭ ނިދާކަށް އެނދުމަތީ ގޮވަނީ ފިރިންނަށް އަންހެނުން ނޯވޭ ނުކެރިގެން ތަންމަތީ ފަށަނީ މަސައްކަތް އަންހެނުން   ކިޔަކަސް ސްކޫލަށް ދާންތިބީ މިބުނާ ފިސާރި އަންހެނުން ކިޔަކަސް ސްކޫލާށް ހަމަނުދޭ ނަމުގާ ފިސާރިވި ފިރިހެނުން   ނޭންގޭ ކަމެއްވާ ހަމަނެތޭ ބުނެދޭ ފިލާވަޅު އަންހެނުން ނޭންގޭ …

އިތުރަށް »

ދޮންދޫނި

އެއީ އިރުވައި މޫސުމުގެ އެންމެ ފަހު ނަކަތުން ދުވަހެކެވެ. މަޑުމަޑުން ޖެހެމުން ދިޔަ ވައިރޯޅިތަކާއެކުގައި ބޯމަތީގައި ދޮންދޫނިތައް ނިކަން އުފަލުގައި އުދުހެމުން ދަނީއެވެ. ބައެއްފަހަރު މަގުމަތީގައި ހެދިފައި ހުންނަ ފެންގަނޑުތަކަށް ތިރިކޮށް އެސޮރުމެން ފެންބޮއެ ހަދައެވެ. ހަމަ ކިރިޔާވެސް މީހެއްގެ ހިލަމެއް ވާއިރަށް ދޮންދޫނިތައް އުދުހިގެން މާ ދުރަށް ދެއެވެ. އަނެއްކާވެސް ހަމަ ކުރިން ތިބޭ ތަނަށް އެނބުރި އާދެއެވެ. މި މަންޒަރު ބަލަން ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އުމުރުން އެންމެ …

އިތުރަށް »

ފަތިހު ހިނގާލަން ނުކުންނަމާތޯ!

   އ . ދ       *************************           ހިނގާލަން ފަތިހު ނިކުތުމުން ލިބި އެ ބުންވަރު       ފިލައިގެން ދެއޭ ފޫހިކަން ލިބި އެ ހިތްވަރު           މިލާ މޯޅިކަންހުރި ހިތާމައިގެ ކުލަވަރު        ފިލާ މޮޅިތަކުން މިންޖު ކޮށްދޭނެ ކަށަވަރު          ލިބޭ ކަސްރަތުން ލޭގެ ދަށްވާނެ ޕްރެޝަރު         ހިނގޭނަމަ ބަލައިގެންނެ ވަރުބަލި ނުވާވަރު          ހިނގާނަމަ ވެޔޭލުއި އެ ބަރުދަނުގެ މިންވަރު         ހިނގާލަން …

އިތުރަށް »

ހަމަ ބުނެލީ!

ހަމަބުނެލީ! އ . ދ އެކަކުވެސް ނޭދޭނެހޭ؟ އަނެކާ އަކަށް ހެޔޮ މޮޅުގޮތެއް             އެކަކު ނަމަވެސް ހުރުމަކީ އެކަށޭނަކަމެކޭ ހަމަތެދޭ ހީކުރާ ގޮތަކަށް ކަމެއްނުވެ ދިއުމަކީ ހަމަ ގާތްކަމެއް             ހީކުރާށޭ އެންމެނެއް އެއްގޮތް ނުވާނޭ ހަމަ ތެދޭ ހީކުރާ ނަމައީ ނުބައިކޮށް ކޮންމެކަމަކާ މެދު ތިބާ             ހީނުވާ ވަރު ބޮޑެތި ކެހިތައް ލިބިހިނގައިދޭ ހަމަތެދޭ ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް އޮވޭ ނުބަޔާ، ހެވާ، ދެރަޔާ، މޮޅާ             …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ” އެތެރެފަޅު “

          އ.ދ ލަންދޫ އަކީ ތާރީޚްގައި މާޚާއްޞަ ޤަދަރެއް ދޭރަށެއް      ލަންދޫގެ އެކިއެކި ތަންތަނުން ފެނިގެންދަނީ ހަމަ ހެކިތަކެއް ލަންދޫ “އެތެރެފަޅަކީ” ވަރަށް ހިތްގައިމު ރީތިވި މަންޒިލެއް      ދޮންވެލި ތުނޑީގެ އަމާން ކަމެއް ލިބިގެންއެވާ ނަލަގޮނޑުދޮށެއް މޫދެއް އޮވޭ ފުން ނޫނަކަސް ކުދިކުދިމުރަކަގާ ހުއްޓަކަސް       މޫދަށް އެރެން ހެޔޮވަރު އެއީ ތަނަވަސް އުފާވެރި ފަހިތަނެއް ޕިކްނިކް ދަތުރުތައް ގޮސްއުޅެން މާރީތި ނަލަނަލަ ފަރިތަނެއް …

އިތުރަށް »

އަހަންމާކަލޯގެ އަރަތް 1

މޫސަބޭގެ ވިޔަފާރި އާދައިގެ މަތިން މިއަދުވެސް މޫސަބޭ ބާޒާރަށް ނުކުތީ ފޮނި އުންމީދު ތަކާއެކުގައެވެ. ގޯންޏަކަށް 25 ކިލޯ ލޮނާއި، 25 ކިލޯ ހަކުރު އަޅައިގެންނެވެ. އެއްގޯންޏަށް މިދެބާވަތް އަޅާކަށް މޫސަބެއަކަށް މާބޮޑުކަމަކަށް ނުވިއެވެ. މޫސަބޭ ހެދި ގޮތަކީ ގޯނަޏަށް ފުރަތަމަ އެޅީ 25 ކިލޯ ލޮނެވެ. ދެން އެހިސާބުން ގޯނި ބާރުކޮށް ވާފަށަކުން ބަނދެލީއެވެ. ދެން އަނެއްކާ ގޯނީގެ މަތީ ބަޔަށް 25 ކިލޯ ހަކުރު އެޅުމަށްފަހު ތުން …

އިތުރަށް »

މަޔަކަށްޓަކައި ދަރިޔަކުވީ ގުރުބާނީ

މަލީޝާއަކީ އާދައިގެ އާއިލާއަކަށް އުފަން ވަރަށް ރީތި ކުއްޖެކެވެ. އެހާމެ މަޑުމައިތިރި ކުއްޖެއްވެސްމެއެވެ. މަލީޝާގެ ރީތިކަމާއި އެއްވަރަށް މީހުން އޭނާއާއި ބެހޭގޮތުން ދޮގު ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ބުލީކޮށް ހަދައެވެ. މިވާހަކަ މަލީޝާ އޭނައިގެ މަންމަ ގާތުވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ދެއްކިއެވެ. އަދި މަންމަ މަލީށާގެ ކުލާސް ޓީޗަރަށް މި މައުލޫމާތު ހިއްސާވެސްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގައި އެދެވޭ ހެޔޮ ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އެއްދުވަހަކު ކުލާހުގައި އިންދާ އެއްކަލަ މިރާޝް އޭނާއާއި …

އިތުރަށް »

ދުނިޔެ އަހަރެންނަށް އިމްތިހާނު ދިނީ މިހެންނެވެ.

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ފަރުހާން – ގްރޭޑް 9 ފާލަމަށް ފެރީ ގާތްކުރުމާއިއެކު ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ފެރީން ފޭބީމެވެ. ދަތުރުވެރިންގެ އިސްތިގުބާލުގައި އެމީހުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ބައެއް ރަހުމަތްތެރިން އައިސްތިއްބެވެ. މާހައުލަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. އުފަންވަޒަނަށް އާދެވުނުނަމަވެސް އަހަންނަށް ކުރެވެނީ ބީރައްޓެހި އިހުސާސެކެވެ. ދާނެވަކި ދިމާއެއް ނޭނގިފައި ހުއްޓާ އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެމީހަކާއި އެކީ އަހަރެންގެ މުޅި ހަޔާތް ވޭތުކުރުމަށް ނިންމައިގެން އަލުން އަނބުރާ މިރަށަށް …

އިތުރަށް »

ޙަަަަަަަަަަަޤީޤަތް

ދިއްކޮށްލި މުސްކުޅިވެފައިވާ ކުރަކި އަތުގައި ހިފީ ހިފާހިތަކުން ނޫނެވެ. އެއް މިޔަކަނުން ހީލުމަށްފަހު ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލިތަނާ ފެނުނީ އަލިމުތްތަކެއްފަދަ ކަރުނަތައް އެ މިލާފައިވާ ކޯތާފަތްމައްޗަށް އޮހޮރޭތީއެވެ. ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅޭހެން ހީވިއެވެ. އެހެނަސް އަރުތެރެއިން ނިކުތީ ” ދަރިފުޅާ… ” މި ލަފުޒު އެކަންޏެވެ. އާނިޔާ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދީ ވާތުގައި ހުރި ފެންތަށި ބެހެއްޓިއެވެ. އަދި އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް ރޫގިނަ ކޮށްލާފައި ކަނާއަތުގައި އޮތް ބަތްތަށި އެމުސްކުޅި …

އިތުރަށް »

ޒަޔާންގެ ޖޯކް ތަކުން ( އައިސްލޭންޑް އާއި، ފިންލޭންޑް )

ޙަސަނާއި ޢަލީ އަކީ ވަރަށްބޮޑު ދެ އެކުވެރިންނެވެ. އެއްދުވަހަކު މި ދެ އެކުވެރިން ހިނގާލަން ދިޔައެވެ. ހިގާލަން ދިޔަމަގުމަތީ ގައި ހަސަނު ބުންޏެވެ. އޭ މިރޭ އޮންނާނެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ  މެޗެއް! އެމެޗް ގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އައިސްލެންޑާއި ފިންލެންޑެ، އައްޔާ ކަލޭ ދާނަންތަ މެޗް ބަލަން؟   އާ ބަލަން ދާނަން! އަލީ ބުންޏެވެ. ދެން އެދެމީހުން މެޗް ބަލަން ދިޔައެވެ. ދެން މެޗް ބަލަންތިބެފާ އިރުކޮޅެއް …

އިތުރަށް »

ވަސިއްޔަތް ( ކުރުވާހަކަ )

ދުވަހަކަށް ފެނުން ތޮޅެލި އިރުގެ ދޯދިތައް ގަސްކަރަޔާ އެޅި ނިވާވެފައިވާ ގެފަތީގެ ފުރަގަހުން، އަރިމަތީގެ ރުއްތަކުގެ ކުރިން ފާއްދާލީ، ބޮޑުދައިތަގެ ހަރުކަށި ބަސްތަކުން އިނާޝާގެ ހިތް ކުދިކުދި ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. އިނާޝާގެ ފެންކަޅިވެފައިވާ ދެލޮލުގެ ކަޅި ހުއްޓިފައިވަނީ އަތުގައިވާ ތަސްވީރަށެވެ. ކޯތާފަތުން ކަރުނަތިކިތައް އޮހޮރިގެންދާ ވަގުތުވެސް އަމާޒުވަމުންދަނީ ބޮޑުދައިތަގެ ރުޅި ބަސްތަކާއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތު އިނާޝާ ހޭދަކުރަނީ ރުއިމަށާއި ގިސްލުމަށެވެ. އެއީ ހަމަ އެ ތަސްވީރަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. …

އިތުރަށް »

ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލު…… ( ކުރުވާހަކަ )

ލިޔުނީ: އާމިނަތު ނިހާމާ – ގްރޭޑް 10 އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް ބިންމައްޗަށް އެޅެމުންދިޔައެވެ. މަޑުމަޑު ވައިރޯޅި ޖެހެމުންދިޔައެވެ. އާދައިގެ މަތިން ދަނޑުވެރިޔާ އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުމެއްޖެއެވެ. ދަނޑުވެރިޔާ މިސްރާބު ޖެހީ ޖަނަވާރުތައް ލައިފައިވާ ކުޑަ ގެއަށެވެ. އެކުޑަ ގެއަށް ދަނޑުވެރިޔާ ދިޔައިރު ކަނެއްގައި ބަކަރިއެއް އޮތެވެ. އަނެއް ފަރާތުގައި ދަނޑުވެރިޔާ މަސައްކަތް ކުރަން ގެންގުޅޭ އަސް އޮތެވެ. އެއަހަކީ ވަރަށް މުރާލި އަހެކެވެ. ދަނޑުވެރިޔާ އަސް ކައިރިއަށް ދިޔައިރު …

އިތުރަށް »

ކުލުނު

ފެންނަ ކޮންމެ ހިނދަކު އުފަލުން ހިތް ފުރިގެންދެއެވެ. އެ މައުސޫމް ލޮލުން ބަލައިލުމަށްފަހު އެވާ ހިނިތުންވުން އަދިވެސް އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި ބިންވަޅުނެގިފާވެއެވެ. މަޑުފުށްކޮޅެއް ފަދަ އަތުގައި ހިފާ ލޯބިކޮށްލި ކޮންމެ ވަގުތުކޮޅެއް ވަކިވަކިން ހަނދާނުގައި ކުރެހިފައިވެއެވެ. އެއީ މީގެ 14 އަހަރު ކުރިއެވެ. އައިޖީ އެމް އެޗްގައި ތެރޭގައި އިނދެ އިނދެ ފޫހިވެގެން ބޭރަށް ނިކުމެ ބޭރުބަލައިލީމެވެ. ފެންނަނީ ދާދި އެއްމަންޒަރެކެވެ. ހަލަބޮލި ކާރުބާރު ބޮޑުވެފައިވާ މާލޭގެ މަގެކެވެ. އެއީ …

އިތުރަށް »

އެމީހަކު ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު ހެރޭނީ އެމީހެއްގެ ލޮލަށެވެ. ( ކުރުވާހަކަ )

ދުވަހަކީ ވަރަށް މޫސުންވެސް ރީތި ދުވަހެކެވެ. އަލީ އާއި އަހްމަދު ދިއައީ މަސްބާނާށެވެ. އަލީ އަށް އެދުވަހަކު އެންމެ މަހެއް ވެސް ނުބެވުނެވެ. އެކަމަކު އަޙްމަދު ވަރަށް ގިނަމަސް ބައިފިއެވެ. އަލީ ހިތަށް އެރިއެވެ. މިއަދު އަހަންނަށް މަހެއް ނުބެވުނަސް ކޮންމެއްސް ކަހަލަދޮގެއް ހަދައިގެން މިއަދު އަހްމަދު ބޭ ހުރިހާ މަހެއްވެސް ވާނީ އަތުލައި ގަނެވޭތޯ ބަލާށެވެ. ކޮންމެސް މަކަރެއް ވާނީ ހަދާށެވެ. މީގެ ކުރިން މިދެ އެކުވެރިންނަކީ ވަރަށް …

އިތުރަށް »