ވޯރކްޝީޓްސް

ދަތް އުނގުޅުން (ޕްރެޒެންޓޭޝަން) ގުރޭޑް 1

އިތުރަށް »

ހުކުރު ނަމާދު (ޕްރެޒެންޓޭޝަން) ގުރޭޑް 1

އިތުރަށް »

ކީރިތި ޤުރްއާން (ޕްރެޒެންޓޭޝަން) ގުރޭޑް 1

އިތުރަށް »

މަލާއިކަތް ބޭކަލުން (ޕްރެޒެންޓޭޝަން) ގުރޭޑް 1

އިތުރަށް »

މިންވަރަށް އީމާންވުން (ޕްރެޒެންޓޭޝަން) ގުރޭޑް 1

އިތުރަށް »

މުޙަންމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް (ޕްރެޒެންޓޭޝަން) ގުރޭޑް 1

އިތުރަށް »

ނަޖިހުން ޠާހިރުވުން (ޕްރެޒެންޓޭޝަން) ގުރޭޑް 1

އިތުރަށް »

ޤިޔާމަތް ދުވަސް (ޕްރެޒެންޓޭޝަން) ގުރޭޑް 1

ޤިޔާމަތް ދުވަސް (ޕްރެޒެންޓޭޝަން) ގުރޭޑް 1

އިތުރަށް »

ރަސޫލުން (ޕްރެޒެންޓޭޝަން) ގުރޭޑް 1

އިތުރަށް »

ވުޟޫ ކުރުން ޕްރެޒެންޓޭޝަން (ގުރޭޑް 1)

އިތުރަށް »

ޢަޤީދާ ޔުނިޓުން ހޮވާލެވިފައިވާ ސުވާލާއި ޖަވާބު (ގުރޭޑް 7)

އިތުރަށް »

ޢިބާދާތާއި ފިޤްހު ޔުނިޓުން ހޮވާލެވިފައިވާ ސުވާލާއި ޖަވާބު (ގުރޭޑް 5)

އިތުރަށް »

ޢަޤީދާ ޔުނިޓުން ހޮވާލެވިފައިވާ ސުވާލާއި ޖަވާބު ކަރުދާސް (ގުރޭޑް 5)

އިތުރަށް »

ޢިބާދާތާއި ފިޤުހު ޔުނިޓުން ހޮވާލެވިފައިވާ ސުވާލާއި ޖަވާބު (ގުރޭޑް 4)

އިތުރަށް »

އަޤީދާ ޔުނިޓުން ހޮވާލެވިފައިވާ ސުވާލާއި ޖަވާބު (ގުރޭޑް 4)

އިތުރަށް »

ރައިވަރު މާނަކުރުން 2

މިއީ ރައިވަރު ގެ މާނަ ކުރުމުގެ ފިލާވަޅެއް މަތީ ގްރޭޑް ތަކުގެ ކުދިންނަށް ނަގައިދެއްވާއިރު ބޭނުންކުރެވިދާނެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެކެވެ. މިޕްރެޒެންޓޭޝަނާއި، ގުޅިގެން މީގެ ވޯކްޝީޓް ވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. This is an embedded Microsoft Office document, powered by Office Online.

އިތުރަށް »

އަދަބީ ބަސް ވޯކްޝީޓް

މިއީ ސާނަވީ ގްރޭޑް ތަކުގެ ކުދިންނަށް އަދަބީ ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވޯކްޝީޓެކެވެ.

އިތުރަށް »

އަދަބީ ބަސް ( ސިޓީ )

މިއީ ސާނަވީ ގްރޭޑް ތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަދަބީބަސް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވޯކްޝީޓެކެވެ. މި ވޯކްޝީޓް މެދުވެރިކޮށް ނުރަސްމީ ސިޓީގެ ބައިތައްވެސް ކިޔަވައިދެވިދާނެއެވެ.

އިތުރަށް »

ރައިވަރު ވޯކްޝީޓް ( ގްރޭޑް 10 )

މިއީ ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ރައިވަރު މާނަކުރުން ކިޔަވައިދޭއިރު ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވޯކްޝީޓެކެވެ. މި ވޯކްޝީޓްގެ ތިރީގައި އެވަނީ މި ރައިވަރުތަކުގެ މާނައެވެ.

އިތުރަށް »

ގްރޭޑް 2 ގެ ދިވެހި ވޯކްޝީޓްތަކެއް

މިއީ އައު މަންހަޖަށް މިއަހަރު ކިޔަވައިދޭން ފެށުމާއެކު ކީސްޓޭޖް 1 ގައި ދިވެހި މާއްދާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އަދި ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ވޯކްޝީޓް ތަކެކެވެ. މިފަދަ ވޯކްޝީޓްތައް ލަންދޫއިންފޯގައި އަޕްލޯޑް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ގިނަބަޔަކަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ފަސޭހަވެ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާކުދިންނަށް މިކަަމުގެ ހެޔޮ ފައިދާ ލިބިގެން ދިއުމެވެ. މި ވޯކްޝީޓްތައް ޑައުންލޯޑް ކުރެވުމަށް މަތީގައިވާ ފޯލްޑަރ އަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާށެވެ.

އިތުރަށް »