ޢީދުގެ ދަޢުވަތު ( ޅެން ) ވޯކްޝީޓް

މިއީ ގްރޭޑް 5 ގެ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތުގެ ޞ 42 ގައި ވާ ޅެން ” ޢީދުގެދަޢުވަތު ” އާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް ދެވިދާނެ ވޯކްޝީޓެކެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ޖަނަވަރީ 2018ގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ހާމަކޮށްފި

ޖަނަވަރީ 2018ގައި ޖުމުލަ 224 މައްސަލައެއް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz