ޕްލާސްޓިކް ހުސްފުޅިއަކީ އެއްލައިލާން ޖެހޭއެއްޗެއްނޫން.

ޕްލާސްޓިކް ހުސްފުޅިއަކީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ދޭ އެއްޗަކަށްވީނަމަވެސް އޭގެ ބޭނުން އެދެވޭ ގޮތުގައި ކުރުމަކީ ވިސްނުންތޫނު ކްރިއޭޓިވް މީހުންނަށް މާ ބޮޑުކަމެއްނޫނެވެ.

ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ކޯކް ހުސްކުރި ފުޅިއާއި، އެނޫންވެސް އެފަދަ ޕްލާސްޓިކް ހުސް ފުޅިން ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުން ތެރި އާލާތް ވަރަށް ފަސޭހަ ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ގޮތްތަކެކެވެ.

ތިމާގެ ދިއުރުޅުމުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ އާލާތް މިފަދަ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭނަމަ ޚަރަދުގެ ވަރަށް ބޮޑުބައި ކުޑަވުމުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް ބޭނުންކޮއްލެވުމުގެ އުފާ އިޙްސާސް ކުރެވޭނެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯ ޕްލެކޮށްލާށެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz