ޒަޔާންގެ ޖޯކްތަކުން – ފިލާގަނޑު!

އެއްދުވަހަކު މީހަކު ފަޔަށް ތަދުވެގެން ދިވެހިބޭސް ކުރަން ދިވެހި ބޭސް ކުރާތަނަކަށް ދިޔައެވެ. ދެން އެތަނުގައި ހުރި މީހާޔަށް އެމީހާގެ ފައިދެއްކިޔެވެ. ދެން އޭނާ އަށް ލިސްޓެއްދިނެވެ. މީކޮންއެއްޗެންހެއްޔެވެ. އެމީހާ ބުންޏެވެ. މީފިލާގަޑެވެ. ދެން އެލިސްޓް ހިފައިގެން ބޭރަށްނިކުތެވެ. އޭނާހީކޮށްފިއެވެ. މިޖެހޭނީ  މިހިރައެއްޗިހި ހޯދައިފައި ޕްލައިވުޑު ފިލާގަޑެއްގައި އަޅާށެވެ. މިހެން ހީކޮށް މީނާ ކާރަކަށް އަރައިގެން ގެއަށް ގޮސްސާ މިއެއްޗިހިހޯދަންދިޔައެވެ. ހޯދައިގެން އައިސް ބޮޑު ފިލާގަޑެއްގައި އެއަޅާފައި ޓޭޕުއެޅިއެވެ.

ދެން ހަދާނެގޮތެއް ނޭންގިގެން އޭތި ހިފައިގެން އެތަނަށް ދިޔައެވެ. ދެން ބުންޏެވެ ދެން ކިހިނެއް ހަދާނީ؟ އެތާހުރިމީހާ ރުޅިއައިސްފާ ބުންޏެވެ. މިހެންތަ އަހަރެން ބުނީ ހަދަން؟ ކަލޭ ނުބުނެއެކަށްޗެކޭވެސް. އަހަރެން ނަށް ވިސްނުނީ މިހެން ހަދަން. ދެން އެމީހާ އަނެއްމީހާޔަށް ކިޔައިދިނެވެ!

ނިމުނީ!

ލިޔުނީ: ޙަސަން ޒަޔާން އަޙްމަދު

ޙަސަން ޒަޔާން އަހްމަދަކީ ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. ޒާއްކޮ އެންމެ ލިޔާހިތްވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ކުރުވާހަކައާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޖޯކްތަކެވ.

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz