ގްރޭޑް 2 ގެ ދިވެހި ވޯކްޝީޓްތަކެއް

މިއީ އައު މަންހަޖަށް މިއަހަރު ކިޔަވައިދޭން ފެށުމާއެކު ކީސްޓޭޖް 1 ގައި ދިވެހި މާއްދާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އަދި ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ވޯކްޝީޓް ތަކެކެވެ. މިފަދަ ވޯކްޝީޓްތައް ލަންދޫއިންފޯގައި އަޕްލޯޑް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ގިނަބަޔަކަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ފަސޭހަވެ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާކުދިންނަށް މިކަަމުގެ ހެޔޮ ފައިދާ ލިބިގެން ދިއުމެވެ.

މި ވޯކްޝީޓްތައް ޑައުންލޯޑް ކުރެވުމަށް މަތީގައިވާ ފޯލްޑަރ އަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާށެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ލަންދޫގައިވެސް ހަލުވިކަމާއިއެކު ރޯގާފެތުރެނީ

މިހާރު މުޅި ރާއްޖޭގައިކަހަލަ ގޮތަކަށް ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެ ރޯގާ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު ލަންދޫގައިވެސް ފެތުރެމުން އެބަދެއެވެ. ލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar