ގްރޭޑް 1 ދިވެހި ވޯކްޝީޓް ތަކެއް

މިއީ ގްރޭޑް 1 ގެ ދިވެހި ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަފާތު ވައްތަރު ތަކުގެ ވޯކްޝީޓް ތަކެކެވެ.


ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ޖަނަވަރީ 2018ގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ހާމަކޮށްފި

ޖަނަވަރީ 2018ގައި ޖުމުލަ 224 މައްސަލައެއް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
rasheedha
rasheedha

ގްރޭޑު 3ގެ މަސައްކަތު ކަރުދާސްކޮޅެއްވެސް ހިމަނާލެއްވުން އެދެން

wpDiscuz