ދަތްޕިލައިގެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ކާށިތެލުން ޙައްލު ކުރެވިދާނެ!

01-teethދަތްޕިލައިގެ ހުރިހާ ބަލިތަކަކަށް ކާށިތެލުން ފަރުވާ ހޯދިދާނެއެވެ. ދެ ސައިސަމުސަލުގެ ކާށިތެޔޮ އަނގަ ތެރެއަށް އެޅުމަށްފަހު 10 ނުވަތަ 20 މިނިޓް ވަންދެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަނގައިގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ސާފުފެނުން ކޯދެވެލާށެވެ. ތެޔޮ ފޮދުއަނގަތެރޭގައި ގެންގުޅޭއިރު ދަތްޕިލައިގެ އެކިއެކި ހިސާބުތަކަށް ވާސިލުވާ ގޮތަށް އަނގަހަލުވާ ހަދަންވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް ހެދުމުން ދަތްފަނިކެއުމުންނާއި، ހިރުގަނޑުން ލޭއައުމުން ސަލާމަތްވެ، އަދި ދަތްތަކުގެ ގުދުރަތީ އޮފްދާރު ރީތިކުލަ ގެނެސްދޭނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ހިރުގަނޑުގެ މަސްލުތައް ވަރުދަގަވެ، އަނގަތެރެސާފުވެ، ނުރައްކާތެރި ބެކްޓީރިއާތައް މަރުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ބަރުދަން ލުއިވުމަށްވެސް މިއީ ދެވޭ ސަޕޯޓެކެވެ.

ކާށިތެލުން ދަތްޕިލާ އަށް ފަރުވާދޭނެ ގޮތް ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ޕްލޭކޮށްލައްވާށެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar