މާބަގީޗާ

ޅެންހެއްދެވީ: މިފްޒާން

މާބަގީޗާތަކުތެރޭ ކުޅެފައިހަދާލަން އައިސްބަލާ

                   މާތަކަށް ޖައްސާކޮކާތަކުގެ ފަރިބަލައިލަން އައިސްބަލާ

ހާދަޝޯހުކަން ގެނުވައިދެއޭ ބިއަބޮޑެތި ގަސްތައް ފެނިލުމުން.

                    ހީވަނީ އެތަކެއްސަތޭކަ އަހަރުވެފައިވާ ގަސްހެނޭ

ހާދަހާ މަޖަލެއްކުރީމޭ މަކުނުތަކާ އެކުގައި

                     އެއްގަހުން އެނެއްގަހަށް އެލިފުންމަމުން އުޅުނުގޮތުން.

 މޫނުމައްޗަށް ދެރަވުމުގެ އަސަރު ކުރީހަމަ ދެންމެއޭ

                    އާއެކޭ ގެއަށްދާވަގުތު މިއޮއްއައިސް ޖެހުނިއްޔޭ

 ކަރުނަތިއްކެއް އޮހޮރާލުމަށްފަހުގައި އަތުގައި ހިފައި

                    މާބަގީޗާގެ ފެހިވިނަގަނޑުން މަތިންފޭބުނީޔޭ

ކާރުގައި އިންއިރުގަވެސް ކުލަވަނީ މާބަގީޗާގެ މަންޒަރުތެކޭ

                 ދާދިދެންމެއަކު އުފަލާ މަޖާތައް ގެއްލުނީއޭ

ލިޔުނީ: ޢަބުދުލް ޙަމީދު ޢަބުދުއްރަޙްމާން ( އެޑިޓަރ )

ޢަބުދުލް ޙަމީދަކީ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ފަންނުގައި ކޮންމެ ރޮނގަކުންވެސް ލިޔެވިދާނެ ކުޅަދާނެ މައުލޫމާތު ގެ ޚަޒާނާއެކެވެ. ބިޒީ ޝެޑިއުލްގެ ތެރެއިންވެސް ހެޔޮބަސް ބުނުމާއި ހެޔޮކަންކަމަށް ގޮވާލައި ، އޮއްޓަރު ހުރި ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ފެންނަމުންދާކަމީ މިކަމަށް ދެއްވާ ޝަޢުޤުވެރިކަން ދޭހަކޮށްދޭ އަލިގަދަ ހެއްކެކެވެ. .

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ނަމާދެއް ނާޅާށެވެ.

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar