އެމްޑީޕީއަށް އަލުން ދިވެހިގައުމަށް ގެނެސްދެވޭނެ ތަރައްގީއެއް ނެތް- ނިހާން

އެމްޑީޕީއަށް އަލުން ދިވެހިގައުމަށް ގެނެސްދެވޭނެ ތަރައްގީއެއް ނެތްކަމަށް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެމެންބަރު އަހުމަދު ނިހާނު ހުސެންމިނިކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވީޓީވީ ގައި ވާހަކަ ދަށްކަވަމުން ނިހާންވިދާޅުވީ މިއަދު ދިވެހި ގައުމުގެ އަށްޑިހަ އިންސައްތަ މީހުން އަނެއްދިވެހި ރާއްޖެއާ އަނެއްގައުމިއްޔަތަށްދާން ބޭނުންނުވާކަމަށާ،އަދި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވާފަދައިން ދޮންމީހުން އުޅޭހެން އުޅުމުން ރަނގަޅުވާނެކަމަކަށް ގަބޫލުނުކުރާކަމަށެވެ. މި މޭރުމުން ވާހަކަދަށްކަވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ ދިވެހިން މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ތަކުން ބޭރަށް ދާންޖެހޭކަމަށްވެސް މިހާރު ގަބޫލުނުކުރާކަމަށެވެ.

ނިހާން މިމޭރުމުން ވިދާޅުވިނަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުވަނީ ޗާޓުން ބޭރަށް ދާނެކަމަށްބުނެ ގާނޫނު އަސާސީގެ ހުރުމަތް ކެންޑޭފަދަ އިބާރާތްތަކުން ދިވެހި ގައުމާ މުހާތަބްކުރަށްވާ ގާނޫނު އަސާސީން ބޭރުން ގިނަކަންތައްތަކެއް ވެރިކަމުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހާ ޖެހެންދެންކުރަށްވާފައިކަމަށް ގިނަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ލިޔުނީ: އިރުފާނު ( އިރޭ )

އިރުފާނަކީ އެކިދާއިރާގެ ޚަބަރު ހޫނުކޮށް ގެނެސްދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހިވާގިކަމާއެކު ކެރިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ނޫސް ރިޕޯރޓަރެކެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރަމުންދަނީ އެއްވެސް އަތޮޅެއް ނުވަތަ ރަށެއް ބާކީ ނުކޮށް – ނިހާން

ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރަމުންދަނީ އެއްވެސް އަތޮޅެއް ނުވަތަ ރަށެއް ބާކީ ނުކޮށްކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އަޙްމަދު ނިހާން …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar