އެންމެއަވަހަށް ހިކޭ އެންމެ އިތުބާރު ބުއިން – ހަފްތާއަކުން 5 ކިލޯ ކަނޑާލެވޭނެ.

ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު އިންސައްތައަކީ ހުންނަވީ ވަރަށްވުރެ ބަރުދަން އިތުރުވެ އެކަމުގެ އުނދަގޫ އެތައްގޮތަކުން ދިމާވަމުންދާ އަދި ސިއްޙި އެއްތައް މައްސަލަ ތަކެއް އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މީހުންނެވެ.

މި ލިޔުމުގައި މިބަޔާންކުރާ ބުއިމަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ބުއިމެކެވެ. މިއީ އަޖުމަ ބަލާ ޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މީގެ ނަތީޖާއަކީ ހަފްތާއެއްހަމަވާއިރު ބަރާބަރު 5 ކިލޯ ލުއިވެގެންދިއުމެވެ. .

އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރާފަދައިން ބަރުދަން އިތުރުވަނީ މާގިނައިން ، ވަކިޙައްދެއްނެތި ކާންފެށުމުންނެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެ މިންވަރަށް ކެއުމުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއްވުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން މި ޑައިޓް ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް އެންމެބޮޑު ސަމާލުކަމެއްދޭންވީ ބަރުދަން އިތުވާފަދަ ކެއުންތަކުންނާއި، ފިޒީ ބުއިންތަކުން ދުރުވުމަށެވެ.

ގޭތެރޭގައި އަމިއްލައަށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ތައްޔާތުކޮށްލެވޭ މި ބުއިމަށް ބޭނުންވަނީ :

  • ސާފު ބޯފެން ތައްޓެއް
  • ސައިސަމުސަލެއްގެ މުގުރި ފޮނިތޮށި

އެކަންޏެވެ.

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތަކީ:

250 އެމްއެލް ހުންނަވަރުގެ ފެންތައްޓަކަށް ފޮނިތޮށި ސަމުސާ އަޅާލުމަށްފަހު 5 މިނިޓްވަންދެން ހޫނުކުރާށެވެ.

ދެން 5 މިނިޓްވުމުން އުނދުނުން ބާލާށެވެ. އަދި އިހޫ ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދު ހުސްބަނޑާ ހުރެ މީތި ބޯށެވެ.

ނަތީޖާ އަވަހަށް ނެރެން ބޭނުންނަމަ ރޭގަނޑު ނިދުމުގެ ކުރިންވެސް މީތި ބޯށެވެ.

ހަފްތާއަކުން ނަތީޖާ ފެންނާނެއެވެ. އެންމެ ރަގަޅުގޮތަކީ 15 ވަރަކަށް ދުވަސްވަންދެން މީތި ބުއިމެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

އެންމެ 3 ދުވަހުންވެސް ހިކިދާނެ! ބޭނުންވަނީ ކުޑަހިތްވަރެއް.

ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން އިތުރުވެ ގައިގައި މަސްޖަހާ މީހާގެ އިސްކޮޅާ ބަރުދަނާ އަދި ބަނޑުގެ ފަލަމިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މައްޗަށް ދިއުމުން …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
އަހުމަދު
އަހުމަދު

ފޮޓޯއިން މާމުއި އެބަފެނޭ! އެކަމަކު ތައްޔާރުކުރުމުގައި މާމުއިގެ ވާހަކައެއްނެތް! އެއީ ކީއްވޭބާ!

Mode
Mode

With honey noontha???