އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް އަނެއްކާވެސް ނަތަންޔާހޫ

nathanyahoo
އިޒްރާއިލްގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުން މަޖިލާހުގެ އިންތިޚާބު އެ ގައުމުގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ލިކުޑް ޕާޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.
ނަތަންޔާހޫ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ސްލޯގަންގެ އެންމެ ޢާއްމު ވާހަކައަކީ އޭނާއަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ ފަލަސްތީނުކިޔާ ދައުލަތެއް ދުވަހަކުވެސް ޤާއިމް ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ.
ނަތަންޔާހޫ މިއިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު ފަލަސްތީނުން މިކަމާމެދު ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ކޮންމެ މީހަކު އަޔަސް ފަރުވާލެއް ނެތްކަމަށާއި، ފަލަސްޠީނަށް މުހިންމީ ދެދައުލަތުގެ ޙައްލަށް ތާއީދުކުރާ އިސްރާއީލުގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ.
ޕަލެސްތައިން ނޭޝަނަލް އޮތޯރިޓީ (ޕީ.އެން.އޭ) އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ އިސްރާއީލުގެ ކޮންމެ ސަރުކާރަކާ އެކުވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ފަލަސްޠީނު އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.
ފަލަސްޠީނުގެ ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނު ނަބީލް އަބޫ ރޮދައިނާ ވިދާޅުވީ، ފަލަސްޠީނުން ބޭނުންވަނީ، ފަލަސްޠީނު – އިސްރާއީލު މައްސަލައަށް ސުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ގެނައުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ “ދެދައުލަތުގެ ޙައްލަށް” ތާއީދުކުރާ އަދި އިރުމަތީ ޤުދުސްއަކީ ފަލަސްޠީނުގެ މުސްތަޤުބަލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ އިސްރާއީލުގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. ފަލަސްޠީނު އޮތީ ސުލްޙަވެރި ޙައްލަކަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.
މިއިންތިޚާބުގައި ނަތަންޔާހޫ ބުނެފައިވަނީ، އިރުމަތީ ޤުދުސްއަކީ އިސްރާއީލުގެ ދާއިމީ ބައެއްކަމުގައި ހަދައި، އާބާދީތައް ފަތުރާލާނޭ ކަމަށެވެ. އަދި އިރުމަތީ ޤުދުސް ވަށައިގެން ލަމުންދާ ފާރު ނިންމައި، މުޅިން ވަކިކޮށްލާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެ އިންޒާރު ކުރިއެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ޖަނަވަރީ 2018ގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ހާމަކޮށްފި

ޖަނަވަރީ 2018ގައި ޖުމުލަ 224 މައްސަލައެއް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz