އަމިއްލަ ސިޓީ ނަމޫނާ ( ހޭންޑްއައުޓް )

މިއީ ގްރޭޑް 5 ގައި ސިޓީ ލިޔަން ދަސްކޮށްދޭއިރު އެކުދިންނަށް ސިޓީއެއްގެ ނަމޫނާއެއް ގެ ގޮތުން ދެވިދާނެ ހޭންޑް އައުޓެކެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ލަންދޫގައިވެސް ހަލުވިކަމާއިއެކު ރޯގާފެތުރެނީ

މިހާރު މުޅި ރާއްޖޭގައިކަހަލަ ގޮތަކަށް ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެ ރޯގާ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު ލަންދޫގައިވެސް ފެތުރެމުން އެބަދެއެވެ. ލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar