އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފުގެ މައިގަނޑު ޙަޤީޤަތަކީ އިސްލާމްދީން : ޝައިޚް ސަމީރު

ޝައިޚް ސަމީރު ނ.ލަންދޫގައި ދެއްވި ދަރުސެއްގެ ތެރެއިން ވީޑިއޯ . ރާއްޖެއިސްލާމް

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލު ކުރަން ޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފާއި، ހުރިހައި އެއްޗެއްގެ މައިގަނޑު ޙަޤީޤަތަކީ އިސްލާމްދީންކަން، އަޅުގަނޑުމެންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރަންވީ މި ޢަޤީދާގެ މަތީގައިކަން، މި ޢަޤީދާއަށް ޤުރުބާންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި…

ޝައިޚް ސަމީރު ނ.ލަންދޫގައި ދެއްވި  ދަރުސެއްގެ ތެރެއިން ވީޑިއޯ . ރާއްޖެއިސްލާމް

ލިޔުނީ: އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

ޢަބުދުﷲ އިބްރާހިމް ( ޒީރޯ ) އަކީ ލަންދޫއިންފޯގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރާ، ޓެކްނިކަލް ޓީމްގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. ލިޔުންތެރިކަމަށްވެސް ލޯބިކުރާ މި ޒުވާން ލިޔުންތެރިޔާ ގިނައިން ލިޔާނީ ޓެކްނޯލޮޖީއާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިންވެސް ލިޔުންތައް ލިޔުއްވައެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ކުށް ސާބިތު ކުރުމުގައި އިޖުރާއަތަށް އިސްކަން ދޭންވީ ކީއްވެ؟

ޤާނޫނީ މާހިރުންގެ ބުނުންތަކަށް ބަލާއިރު އާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ބަލާއިރުވެސް ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އިސްތިސްނާވާ ބައެއް ޙާލަތްތަކެއް ވެއެވެ. …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
Ibrahim Abdullah
Ibrahim Abdullah

މިތާ ކޮބާތަ ވީޑީއޯ

xeiroz
xeiroz

dfdfsdfsd dfsdf

xeiroz
xeiroz

dssds

wpDiscuz