ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ލަންދޫގައިވެސް ހަލުވިކަމާއިއެކު ރޯގާފެތުރެނީ

މިހާރު މުޅި ރާއްޖޭގައިކަހަލަ ގޮތަކަށް ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެ ރޯގާ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު ލަންދޫގައިވެސް ފެތުރެމުން އެބަދެއެވެ. ލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar