ކާށިދު އާއި ގާފަރުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރާނަން-ޖާބިރު

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ތަސައްވުރަކީ ކާށިދު އާއި ގާފަރުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން ކަމަށް އެދާއިރާގެ ބައިއިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބްލީޑާރ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ޓީވީއެމްއިން ވަގުތުން ގެނެސްދިން ދާއިރާތަކުގެ ބަހުސް ޕޮރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދަށްކަވަމުން ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އެދާއިރާގެ ރަށްޔިތުންގެ އާންމްދަނީ މިހާރު އެލިބެމުންދާ އާންމުދަނީއަށްވުރެ އިތުރު ކުރުމަށް މަސަތްކަތް ކޮސްދެއްވާނެކަމަށާ،އެގޮތުން ކާށީދޫ ގާފަރު ރަށްޔިތުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ކުރާހޭދައާއި އެކަށީގެންވާ އާންމުދަނީއެއް ލިބިދިނުމަށް މަސަތްކަތްކޮށް އެރަށްޔިތުންގެ ދަނޑުބިންތަށް އެރަށްޔިތުންނަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ހޯދައިދޭނެކަމަށެވެ.

އަދި މީގެއިތުރުން ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އެދާއިރަގެ ރަށްޔިތުންގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕޮރޮޑަކްޓުތަށް ތާޒާކަމާއެކު މާކެޓްކޮށްދެވޭނެ މަގެއް ޖާބިރު ފަހިކޮއްދެއްވާނެކަމަށެވެ.

 

ލިޔުނީ: އިރުފާނު ( އިރޭ )

އިރުފާނަކީ އެކިދާއިރާގެ ޚަބަރު ހޫނުކޮށް ގެނެސްދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހިވާގިކަމާއެކު ކެރިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ނޫސް ރިޕޯރޓަރެކެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ޖާބިރުގެ ޓިކެޓް ބާތިލްކޮށް ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އެޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ޑ.ލީޑަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ޖާބިރަށް ލިބިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
ކަމަނަ މަނަދޫ
ކަމަނަ މަނަދޫ

އެއްވެސް އިންސާނަކު ތިޖާބިރު ދައްކާވާހަކަ ގަބޫލުނުކުރާތި މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ ބޭތެލިމާލައް ދަރާވިކިފަ ހުރިމީހެއް އެތައް ފައިސާއެއް ސަރުކާރައްދައްކަންވެފަހުރިމީހެއް އޭނައަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދެވޭނެ ކޯޓުގަ މިހާރުވެސް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން މައްސަލަ ޖައްސައިގެން އުޅޭމީހެއް ތިޖާބިރަކީ މީނަގެބަސް އެއްވެސް މީހަކު ގަބޫލު ނުކުރުމަށް ކަމަނަ ގޮވާލަން

wpDiscuz