އެންމެފަސް

ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

 • ޤާސިމްގެ ބިރު ފިލައިފި.

  ޤާސިމްގެ ބިރު ފިލައިފި.

  ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އޮނަރބުލް ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސިޔާސީ ކުރިމަގަށް އޮތް އެނެމެބޮޑު ބިރު ފިލައިފިކަމަށް މީޑިއާރިޕޯޓްތަކުން ހާމަވާން ފަށައިފިއެވެ. މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުޙައްމަދު ...

  ތަފްޞީލް »
 • ކޮންމެ ސަރުކާރެއް މަގުމަތިން ވައްޓާލެވިގެން ނުވާނެ!

  ކޮންމެ ސަރުކާރެއް މަގުމަތިން ވައްޓާލެވިގެން ނުވާނެ!

  ޤާނޫނު އަސާސީ ގެ ދިފާޢުގައި ކަމަށްބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުންގެންދާ ހަރަކާތްތަކީ ސީދާ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށްޓަކައި ދުރާލާ ރާވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކެއްކަމަށް މިހާރު ގެ ސަރުކާރު ހިންގާ ...

  ތަފްޞީލް »
 • ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ އަލުންދިރާސާކުރުން ފާޑެއްގެ އަރަތެއް.!

  ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ އަލުންދިރާސާކުރުން ފާޑެއްގެ އަރަތެއް.!

  ކުރީގެ ރައިސް ނަޝިދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ މީގެ 3 އަހަރުފަހުން އަނެއްކާވެސް ދިރާސާ ކުރުން ...

  ތަފްޞީލް »
 • އަދާލަތު ޕާޓި ރޫޅެނީބާ؟

  އަދާލަތު ޕާޓި ރޫޅެނީބާ؟

  އަދާލަތުޕާޓީ އަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި މިހާރުއޮތް ދެޕާޓީކުރެ އެއްޕާޓީއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ބާރަކާއި މަތީ މަޤާމްތަކެއް އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާފައިވާއިރު އަދާލަތުޕާޓީގެ ...

  ތަފްޞީލް »

ދީން

 • ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތް ކަން.

  ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތް ކަން.

  ް ހުކުރުދުވަހުގެ މާތްކަމާއި، ބަރަކާތްތެރިކަން އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތަންމީހުންނަށް ބާވައެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި ދުވަހު ގެ މާތްކަމާއި، ހެޔޮ ދަރުމައަށް ވިސްނައި ނުލައި އެއްބަޔަކު ދުނިޔަވީ ...

  ތަފްޞީލް »

ކުޅިވަރު

ޓެކްނޮލޮޖީ

މުނިފޫހި

އެންމެމައްޗަށް