އެންމެފަސް

ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދީން

  • ޙަޔާތުގެ ގިނަ ވަގުތުތައް ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގައި

    ޙަޔާތުގެ ގިނަ ވަގުތުތައް ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގައި

    މިހާރަކަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް ފެނިގެންދަނީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކުޅިވަރެއްގައި ގިނަބަޔަކު މަސްޢޫލުވެ އުޅޭތަނެވެ. ނޫންނަމަ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކުޅިވަރެއް ރޭވުމަށް ނުވަތަ ބޭއްވުމަށް އަޑުގަދަކުރާއިން ގޮވާއަޑާއި ...

    ތަފްޞީލް »

ކުޅިވަރު

ޓެކްނޮލޮޖީ

މުނިފޫހި

އެންމެމައްޗަށް