އެންމެފަސް

ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދީން

ކުޅިވަރު

ޓެކްނޮލޮޖީ

އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގެ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ނުޖެހޭކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި
އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ލަންދޫ ސްކޫލުން ބައިވެރިވަނީ
އެސް 5 ނެރުނުތާ އެންމެ 4 ދުވަހު ތެރޭގައި އެފޯނު ހެކްކޮށްފި.
އެއްބަޔަކު ދެކޮޅު ހެދިނަމަވެސް “ދިއްލޭ ބޯޑު” ޖަހައިގެން ޓެކްސީ ކުރަން ފަށައިފި
ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންގްލިޝްޑޭ ފާހަގަކުރަން ފަށައިފި.
ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ބޯލަނބާނެކަމަށް ޑީއާރުޕީން ބުނެފި.
ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ޖޭޕީން ނުސީދާކޮށް ފާޑުކިޔައިފި.
ފީފާރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި އަދިވެސް ސްޕޭން.
ޝިޔާމްގެ ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކެންސަލްކޮށްފި.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބާއްވަންއުޅުނު ޚާއްޞަ ހަފްލާ މާދަމާރެއަށް ފަސްކޮށްފި
ކުޑަކުޑަ ޙުސެއިން ސަލާމް – ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މުސްތަޤްބަލް
ނަމާދުގައި ކިޔަވާއިރު ސޫރަތްތައް އިސްފަސް ކުރުން

މުނިފޫހި

އެންމެމައްޗަށް